Další novinky

IDENTIFIKACE ODLEHLÝCH POZOROVÁNÍ VE STATISTICKÝCH DATECH

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Ve statistických datových souborech se často vyskytují pozorování, která vybočují z řady ostatních údajů. Detekci takových extrémně vysokých respektive příliš malých hodnot a posouzení, zda tato pozorování jsou konzistentní s ostatními daty, musí být věnována mimořádná pozornost. Příspěvek prezentuje některé statistické metody identifikace odlehlých a extrémních pozorování v jednorozměrných i vícerozměrných statistických souborech a diskutuje podmínky jejich použitelnosti.

VPLYV TRHOVEJ EKONOMIKY NA ŠTRUKTÚRU ĽUDSKÝCH ZDROJOV V PPOK

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Vývoj úrovne ľudských zdrojov v PPoK za roky 1990-1995 sme posudzovali z kvantitatívneho i kvalitatívneho hľadiska. V oboch prípadoch bol zaznamenaý klesajúci trend. Výrazné zníženie počtu pracovných síl, najmä v poľnohospodárskej prvovýrobe, možno jednoznačne hodnotiť ako pozitívny prvok. Úroveň jednotlivých relatívnych ukazovateľov sa stáva porovnateľnou s vyspelými krajinami. Naproti tomu klesajúca tendencia kvalitatívnych kritérií môže v budúcnosti vážne ohroziť celkovú úroveň odvetvia. Preto je nevyhnutné prijať účinné opatrenia na jej eliminovanie.

RESTRUKTURALIZACE AGRÁRNÍHO SEKTORU ČR A PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ V SOUVISLOSTI S EU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek uvádí výsledky výzkumu autora s názvy výzkumu Nové přístupy v rozhodování podnikatelských subjektů s agrárním předmětem činnosti a Restrukturalizace zemědělského a potravinářského sektoru, včetně marketingu a distribuce. Hlavní pozornost je zaměřena na charakteristiku současného stavu restrukturalizace podnikatelských subjektů ČR, formulaci dalších možných postupů řešení v souladu s požadavky vstupu ČR do EU, formulaci námětů pro tvorbu marketingových strategií podnikatelských subjektů v agrárním sektoru, doporučení pro podnikatelské subjekty zejména v oblasti vertikální integrace, v oblasti řízení kvality výrobků aj.

PODIEL SAMOSTATNE HOSPODÁRIACICH ROĽNÍKOV NA AGRÁRNOM OBCHODE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Záujem o súkromné agropodnikanie v Slovenskej republike pretrváva, počet prosperujúcich samostatne hospodáriacich roľníkov sa stabilizuje, v dôsledku čoho sa zvyšuje aj ich podiel na agrárnom obchode. V súčasnosti zaujímajú výrazné miesto v zásobovaní agrárneho trhu viacerými komoditami ako v rastlinnej, tak aj v živočíšnej výrobe.

PRINCÍPY PROPORCIONALITY OCHRANY TOVAROV V RÁMCI COLNEJ ÚNIE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Colná únia nemôže byť postavená iba na politických deklaráciách, ale musí vytvárať priaznivý ekonomický priestor pre všetky participujúce krajiny. Spokojnosť jednotlivých členov v únii je podmienená úrovňou výhod, ktoré môže príslušná krajina dosiahnuť. Úlohou príspevku je preto nájsť všeobecný algoritmus ako by sme mohli hodnotiť ekonomický efekt príslušného člena vyplývajúceho z jeho účasti v únii.

K AKTUÁLNÍM TENDENCÍM MANAGEMENTU V PODMÍNKÁCH ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Paradigmatem současného provozního managementu již není téma o tom, jak řídit více či lépe, ale jak pokud možno neřídit vůbec. Primárním předmětem zájmu tak přestává být technika řízení a stává se jím struktura objektu a kvality jeho prostředí. Struktura systému, jeho manažerský životní cyklus a externí vlivy mají v této souvislosti zvláštní význam. Jako metodické východisko zde může posloužit kategorie řiditelnosti.

OSOBNOST A ETIKA PRACOVNÍKA MARKETINGU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Sociální styk v obchodě lze z hlediska moderní sociální psychologie pojmout jako systém interpersonální percepce, sociální komunikace a interakční stránky obchodního jednání. Rozvoj těchto stránek lidské osobnosti souvisí se schopnostmi tvořivosti a koncepčnosti. Jejich maximální rozvinutí je ve spojitosti se zmapováním vnitřního prostoru lidské osobnosti cestou sebepoznání a seberozvoje spolu s pojetím lidského potenciálu jako integrity vědomé a nevědomé stránky osobnosti, směřující k uskutečnění spojitosti jedince s „celkem“ - podle C.G.Junga v procesu „individuace“.

ŠPECIFIKÁ VÝSKUMU TRHU AGROPOTRAVINÁRSKYCH VÝROBKOV

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Agropotravinárske tovary predstavujú v podmienkach Slovenskej republiky rozhodujúcu položku vo výdajoch obyvateľstva. To vytvára adekvátne príležitosti pre poľnohospodárske a potravinárske subjekty realizovať svoje podnikateľské ciele a zámery. Úspešnosť ich presadenia sa na trhu v značnej miere závisí od poznania potrieb a požiadaviek spotrebiteľa. K ich identifikácii slúžia informácie získané marketingovým výskumom trhu.

ANALÝZA ORGANIZAČNÍ KULTURY PODLE HOFSTEDEHO HODNOTOVÝCH DIMENZÍ - PŘÍPADOVÁ STUDIE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V referátu je provedena analýza kultury konkrétní organizace. Analýza je založena na uplatnění pojmů a dimenzí Hofstedeho teorie na materiál, získaný v rozhovorech s pracovníky managementu dotyčné firmy. Hofstede odvozuje analýzu kultury od preferencí hodnot a charakterizování konkrétního hodnotového systému pomocí jeho umístění ve čtyřdimenzionálním faktorovém prostoru.

Zemědělci požadují od státu další peníze

24. 9. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

PRAHA 24.zárí (CTK) - Podle ministra zemedelství Josefa Luxe by se rozpocet jeho resortu pro príští rok mel zvýšit o tri miliardy korun. Práve o tuto cástku hodlá ministr zvýšit dotace zemedelcum, které jsou již ale plánovány o více než pul miliardu vyšší než letos. Po radikálním snížení úrovne subvencování zemedelství na pocátku 90.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info