Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

EVROPSKÁ INTEGRACE A ÚLOHA ODBORNÉ CIZOJAZYČNÉ PŘÍPRAVY NA ČZU PRAHA

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Rozhodující úlohu v současném podnikatelském prostředí plném změn hraje bezesporu výchova a vzdělávání. Zejména se to pak týká VŠ s ekonomickým zaměřením, jejichž úkolem je výchova manažerů, ekonomů a podnikatelů. Především tyto školy by měly správně reagovat a přizpůsobit své vzdělávací cíle novým potřebám - a to výchově a vzdělání osobností, které budou schopny úspěšně a zodpovědně pracovat v náročných a proměnlivých podmínkách. Nedílnou součástí života ČZU Praha se staly výměny studijních a pracovních pobytů studentů a pedagogů v zahraničí. Tyto kontakty přinášející dialog a partnerskou konfrontaci na úseku vzdělávání a výzkumu, jsou chápány jako jeden z předpokladů rozvoje univerzity.

TVORBA BÁZE ZNALOSTÍ POMOCÍ ROZHODOVACÍCH TABULEK

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek se zabývá metodou tvorby báze znalostí pomocí rozhodovacích tabulek. Autor předloženého příspěvku předkládá přínosy této metody a zobecňuje je pro možné uplatnění při tvorbě ES v resortu zemědělství.

NEURONOVÉ SÍTĚ A DEDUKCE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V článku je popsán současný stav modelování logické dedukce neuronovými sítěmi. Je navržena nová metoda získání reprezentace teorie neuronovou sítí, založená na využití učebního datového souboru. Výhody této metody jsou stručně diskutovány.

VYSOKORYCHLOSTNÍ POČÍTAČOVÁ SÍŤ PEF ČZU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek se zabývá koncepcí budování vysokorychlostní počítačové sítě PEF ČZU Praha. Projekt a následná realizace vysokorychlostní sítě představuje klíčové řešení pro zajištění komunikace v rámci fakulty i univerzity a jejího okolí.

VYUŽÍVÁNÍ POČÍTAČŮ PRO ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek se zabývá způsobem získáváním informací ve firmách z vnitropodnikového a nadpodnikového prostředí. Studie byla provedena na základě výběrového šetření dotazníkovou formou. V článku je hodnoceno využívání prostředků výpočetní techniky pro zpracování vnitropod-nikových a nadpodnikových informací.

STATISTICKÁ PODPORA VÝUKY A VÝZKUMU NA ČZU - SYSTÉM SAS

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Vědeckovýzkumná činnost na ČZU pokrývá velmi široké spektrum problémů, které vyplývá ze zaměření jednotlivých fakult či kateder. K tomu, aby dobré nápady a myšlenky došly uznání doma i ve světě, je nezbytná dobrá prezentace výsledků výzkumu.

APLIKAČNÍ ASPEKTY PROJEKTOVÉHO PLÁNOVÁNÍ NA BÁZI UZLOVĚ DEFINOVANÝCH GRAFŮ PŘI KOORDINACI ROZSÁHLÝCH PROJEKTŮ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Modely síťové analýzy se stávají nedílnou součástí projektového plánování. Jejich realizace se dnes téměř neobejde bez výpočetní techniky. MS Project patří k nejrozšířenějším programům v této oblasti. Jako matematický aparát pro časovou analýzu používá metodu měření potenciálů v síti (MPM). Zdrojová analýza je u něho prováděna pomocí jedné z variant komplexně analytických metod.

VÝUKA ZAMĚŘENÁ NA PŘÍPRAVU SÍŤOVÝCH SPECIALISTŮ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Ústav informatiky PEF MZLU v Brně zařazuje do studijního programu oboru Ekonomická informatika blok předmětů, jejichž cílem je příprava studentů pro profese typu správce lokální počítačové sítě . Zkušenosti s výukou těchto předmětů jsou velmi dobré, neboť studenti projevují nečekaně velký zájem a vykazují při zápočtech a zkouškách nadprůměrné výsledky. Znalostí nabytých ve výuce mohou již během svého studia využívat při svých mimoškolních pracovních aktivitách u organizací zabývajících se poskytováním síťových služeb nebo výstavbou lokálních sítí.

IDENTIFIKACE ODLEHLÝCH POZOROVÁNÍ VE STATISTICKÝCH DATECH

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Ve statistických datových souborech se často vyskytují pozorování, která vybočují z řady ostatních údajů. Detekci takových extrémně vysokých respektive příliš malých hodnot a posouzení, zda tato pozorování jsou konzistentní s ostatními daty, musí být věnována mimořádná pozornost. Příspěvek prezentuje některé statistické metody identifikace odlehlých a extrémních pozorování v jednorozměrných i vícerozměrných statistických souborech a diskutuje podmínky jejich použitelnosti.

NOVÉ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE PŘI ŘÍZENÍ PODNIKU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Podstatným faktorem, který má vliv na celkovou úspěšnost podniku, je způsob práce s informacemi. Na schopnostech přijímat, zpracovávat, vybírat a využívat informace pro řízení a rozhodování závisí přežití i další rozvoj podniku. V současné době se objevují nové programové celky, které umožňují zlepšení v běžných informačních systémech. V tomto příspěvku se zamyslíme především nad přínosem nové technologie, která se označuje jako Groupware.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info