Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

IDENTIFIKACE ODLEHLÝCH POZOROVÁNÍ VE STATISTICKÝCH DATECH

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Ve statistických datových souborech se často vyskytují pozorování, která vybočují z řady ostatních údajů. Detekci takových extrémně vysokých respektive příliš malých hodnot a posouzení, zda tato pozorování jsou konzistentní s ostatními daty, musí být věnována mimořádná pozornost. Příspěvek prezentuje některé statistické metody identifikace odlehlých a extrémních pozorování v jednorozměrných i vícerozměrných statistických souborech a diskutuje podmínky jejich použitelnosti.

NOVÉ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE PŘI ŘÍZENÍ PODNIKU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Podstatným faktorem, který má vliv na celkovou úspěšnost podniku, je způsob práce s informacemi. Na schopnostech přijímat, zpracovávat, vybírat a využívat informace pro řízení a rozhodování závisí přežití i další rozvoj podniku. V současné době se objevují nové programové celky, které umožňují zlepšení v běžných informačních systémech. V tomto příspěvku se zamyslíme především nad přínosem nové technologie, která se označuje jako Groupware.

NĚKTERÉ Z METOD ZJIŠŤOVÁNÍ CHAOTICKÉHO CHOVÁNÍ NA TRHU S HOVĚZÍM MASEM

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V první části příspěvek popisuje základní termíny teorie chaosu a dynamiky populace. V poslední části je analyzováno chování trhu s hovězím a vepřovým masem. Oba trhy se chovají dosti odlišně a je možné zde vysledovat oblasti s chaotickým chováním. Aby tyto závěry mohly být potvrzeny nebo vyvráceny, bude třeba je dále zkoumat.

VYUŽITIE VÝPOČTOVEJ TECHNIKY V OPERATÍVNOM RIADENÍ AGROPODNIKATEĽSKÉHO SUBJEKTU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Príspevok analyzuje využitie výpočtovej techniky v operatívnom riadení agropodnikateľskeho subjektu.Poukazuje na doteraz vyvinuté automatizované projekty a možnosti ich využitia v súčasných trhových podmienkach poĺnohospodárstva. Zvláštnu pozornosť venuje problematike využitia projektov na úseku živočíšnej výroby-v chovoch hovädzieho dobytka a ošípaných.

SYSTÉMY PRO PODPORU ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V ORGANIZACÍCH

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek se zabývá systémy podporující řešení problémů v organizacích, jenž je možné rozdělit na externí a interní problémy. Dále je v příspěvku zachycen vývoj informačních systémů pro podporu řešení problémů od jejich vzniků v 60. letech, kdy naházely uplatnění jednoduché systémy pro Elektronické zpracování dat, využívající nejprve klávesnicové, později děrnoštítkové stroje a počítač

VÝUKA PROBLEMATIKY BEZPEČNOSTI DAT PRO EKONOMICKÉ OBORY

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek se věnuje nutnosti výuky počítačové bezpečnosti pro studenty ekonomických směrů.

STATISTICKÁ ANALÝZA SEZÓNNÍHO KOLÍSÁNÍ PENĚŽNÍCH TOKŮ V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Autoři příspěvku na příkladu konkrétního zemědělského podniku analyzují sezónní nepravidelnosti peněžních toků v zemědělské výrobě. Specifické podmínky zemědělské výroby způsobují přechodný nedostatek finančních prostředků v zemědělských podnicích. Především v rostlinné výrobě je možno výrobní náklady vynakládané po celý rok uhradit až po sklizni a prodeji výrobků. Výpočet charakteristik sezónního kolísání nákladů a příjmů umožňuje farmářům sestavit přesnější plán finančního toku v podniku a v průběhu roku provádět jeho kontrolu, event. korekturu. V závěru autoři uvádějí možnosti pro řešení přechodného nedostatku finančních prostředků na farmách.

ÚLOHA INFORMAČNÍHO MANAGEMENTU PŘI STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Úloha informačního managementu při řízení podniků v současných podmínkách sílící globální konkurence roste. Současně se zvyšuje zájem o měkké faktory řízení a o propojení formalizovaných a neformalizovaných postupů při řešení rozhodovacích problémů. Příspěvek se zamýšlí nad touto problematikou a upozorňuje na některá úskalí využívání nových informačních technologií v rozhodování.

EKONOMIKA VÝROBY EKOLOGICKÝCH PRODUKTOV NA SLOVENSKU A MOŽNOSTI ICH EXPORTU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Práca analyzuje výrobu ekologických produktov vo vybraných krajinách Európy a na Slovensku. Výsledky vychádzajú z riešenej výskumnej úlohy. Autor poukazuje na možnosti exportu niektorých ekologických komodít zo Slovenskej republiky na náročné západoeurópske trhy.

VPLYV COLNÝCH BARIÉR NA VYBRANÉ DRUHY POĽNOHOSPODÁRSKYCH KOMODIT

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Cieľom prispevku bolo posúdiť vplyv postupného znižovania ciel u vybraných agrokomodit na výšku dovozu týchto komodit na Slovensko. Výsledky komparácie nevypovedajú o jednoznačnej závislosti medzi znižovaním ciel a zvyšovaním importu vybraných skupín komodit. Vývoj dovozu u skupiny komodit živý hovädzi dobytok potvrdzuje kladný vplyv znižovania dovozného cla na rast objemu dovozu na náš trh.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info