Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

GROSS MARGIN - PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU A JEHO ZAČLENĚNÍ DO SOUSTAVY UKAZATELŮ ČESKÉ EKONOMIKY

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Uvedený příspěvek vyjadřuje úvahu a porovnání rozhodných hodnotících kriterií pro vymezení příspěvku na úhradu z ekonomických podkladů vedených do současnosti v České republice a ve státech Evropské unie. Příspěvek chce vyzvednout jak porovnatelnost kriterií, tak i dát podnět ke sjednocení kriterií České republiky s EU.

VYUŽITIE SEKTOROVÝCH MODELOV PRI TVORBE A HODNOTENÍ ALTERNATÍVNYCH SCENÁROV AGRÁRNEJ POLITIKY V PROCESE EKONOMICKEJ INTEGRÁCIE SR S EÚ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Cieľom príspevku bolo v rámci riešenia grantového projektu VEGA 1/3109/96 posúdiť možnosti využitia dostupných sektorových modelov parciálnej a všeobecnej rovnováhy pri modelovaní scenárov agrárnej politiky SR v procese ekonomickej integrácie s EÚ a formulovať scenáre vzhľadom na perspektívy integrácie.

ZAJIŠTĚNÍ A VYMÁHÁNÍ OBCHODNÍCH ZÁVAZKŮ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Podnikatelská praxe vyvíjí stále vyšší tlak na zákonodárce, aby vytvořil zejména v závazkovém právu účinná pravidla. Ta do určité míry fungují, ale pro jejich běžnou aplikaci je nutné jejich existenci přizpůsobit reálnému tržnímu světu.

ZAČLEŇOVÁNÍ DO VNITŘNÍHO TRHU EVROPSKÉ UNIE A WELFARE HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Novými předpisy a zákony se naše legislativa sbližuje se směrnicemi vydanými Evropskou Unií v Bílé knize pro přidružování nových zemí do vnitřního trhu. Oblast Veterinární legislativy a Agrárních trhů v sektorech obchodu se živými zvířaty, spermaty a embryi a především s devátým sektorem zabývajícím se ochranou proti týrání, bude ještě dalšími doplňky zpřísňována. Otázky welfaru již v současné době, nad rámec zákonů, zasahují do obchodu se živými zvířaty.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD SE ZEMĚDĚLSKÝMI KOMODITAMI NOVÝCH ČLENŮ EU - FINSKA, ŠVÉDSKA, RAKOUSKA

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V roce 1995 došlo k začlenění tří nových států - Finska, Švédska a Rakouska - do struktur EU. Tento krok měl významný dopad na všechny oblasti ekonomiky jmenovaných zemí. Zejména výrazné změny nastaly v resortu zemědělství. Z nich můžeme uvést např. změny v regulaci výroby, změny ve výrobních vztazích, v subvenční a sociální politice vůči zemědělcům a v neposlední řadě změny v agrárním zahraničním obchodu.

PERSPEKTIVY BRAMBORÁŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek se zabývá analýzou výsledků pěstování brambor v České republice v letech 1985 - 1996 podle jednotlivých užitkových směrů. Jedním z nejdůležitějších faktorů pro stanovení perspektiv je stabilita hektarových výnosů, která je porovnávána s výsledky ve vybraných evropských zemích. Na základě provedené analýzy byly vytypovány závažné faktory ovlivňující pěstování brambor a naznačeny perspektivy této komodity u nás.

POTENCIÁLNE MOŽNOSTI EXPORTU ZRNÍN A OLEJNÍN ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Pri hodnotení poteniálnej možnosti exportu zrnín a olejnín zo Slovenska môžeme konštatovať, že výrobcovia pri dodržiavaní pestovateľských zásad môžu postupne zvyšovať produkciu zrnín a olejnín na úroveň úrod pred rokov 1989.

ÚROVEŇ SPOTŘEBY MASA A MASNÝCH VÝROBKU A FAKTORY, KTERÉ JI OVLIVNILY NA PŘELOMU LET 1996/1997

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Na přelomu roku 1996/1997 došlo v ČR ke značným poruchám na trhu hovězího a vepřového masa a výrobků z nich. Příspěvek se zabývá rozborem příčin a jejich kvantifikací s využitím ekonometrických metod. Analýza prokázala jako vážnou příčinu pokles disponibilních příjmů části spotřebitelů, který blokuje poptávku. Vysoké výkyvy farmářských cen souvisí pak s hromaděním zásob ve zpracovatelském průmyslu, jehož příčina byl pokles poptávky a neuvážené operace na zahraničním trhu masa.

GLOBALIZAČNÉ PROCESY A AGROPOTRAVINÁRSKY TRH EÚ A SVE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Autor v príspevku analyzuje bilanciu poľnohospodárskych produktov v EÚ a SVE. Analyzuje agropotravinársky obchod v CEFTE a SVE ako aj v EÚ. V EÚ sú vysoké prebytky poľnohospodárskych produktov s výnimkou ovčieho a kozieho mäsa. Formuje sa konkurencia aj v zoskupení CEFTY a SVE. Ďalej hodnotí výživu ľudí. Po roku 1989 dochádza k zmenám v čistom obchode s agropotravinárskymi komoditami tak, že sa do krajín SVE viac dováža z EÚ a kladné saldo sa mení na záporné s rastúcim trendom. Z toho vyplýva posilňovanie konkurenčnej schopnosti poľnohospodárstva v SR a SVE.

PŘEDPOKLÁDANÝ VLIV VSTUPU DO EU NA PRŮMYSL CUKROVÉ ŘEPY A OBCHOD S CUKREM V ČR A ZSVE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Nadprodukce cukru, jehož se vloni vyrobilo asi o 30% více než činí tuzemská spotřeba, dělá problémy cukrovarům, neboť obchodní ceny cukru na domácím trhu začaly vlivem spekulativního tlaku odběratelů klesat až pod hranici výrobních nákladů. Tyto ceny samozřejmě ohrožují i příjmy pěstitelů, protože cena cukrovky je v převážné většině cukrovarů odvozena od ceny cukru na domácím trhu.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info