Další novinky

KVANTIFIKÁCIA ÚROVNE KOMERČNÉHO MANAŽMENTU U JEDNOTLIVÝCH PRÁVNYCH FORIEM PODNIKANIA V POĽNOHOSPODÁRSTVE NA SLOVENSKU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Príspevok analyzuje súčasné formy podnikania fyzických a právnických osôb, konkretizuje dosiahnuté obchodné aktivity v slovenskom poľnohospodárstve a naznačuje perspektívy rozvoja obchodnej činnosti v rámci európskej integrácie.

PRÁVNE ASPEKTY A POSTUPY PRI VYČÍSĽOVANÍ ŠKÔD

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Exhaláty priemyslu a energetiky spôsobujú škody na poľnohospodárskej výrobe. Pri stanovení výšky škody sa vychádza z metodických pokynov vypracovaných v bývalej ČSFR, v ktorých na základe koncentrácie SO2 v ovzduší sú uvedené % zníženia úrod plodín a úžitkovosti zvierat. V nich nie sú zohľadnené synergické dôsledky vplyvu oxidov síry a ťažkých kovov ani pretrvávajúce následky metalizácie.

ÚVEROVANIE POĽNOHOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV NA SLOVENSKU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Úverová politika poľnohospodárstva sa odvíja od všeobecne platných podmienok úverovania národného hospodárstva. Niektoré finančné inštitúty pri poskytovaní úverov sú zmluvne viazané na špecifikčnosť odvetvia. V príspevku sa zaoberáme možnosťami úverovania poľnohospodárskych subjektov na Slovensku.

SYSTÉM PRÁVNÍ ÚPRAVY REKLAMY

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Tento článek se zabývá problematikou regulace reklamy a konkurenčního boje v ČR, Německu a Velké Britanii. A to jak z hlediska všeobecného tak i v nejproblematičtějších oblastech regulace reklamy tj. reklamou tabákových a alkoholických výrobků. Na základě tohoto srovnání lze dojít k závěru, že i přes to, že ČR má poměrně krátké zkušenosti v této oblasti, se velmi úspěšně přiblížila evropským standardům.

PODNIKANIE A OBCHODNÉ ZMLUVY

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Obchodné zmluvy sú jednou z významných podmienok úspešného podnikania. Podnikateľská činnosť sa realizuje najmä na základe obchodných zmlúv, pričom neznalosť právnej úpravy uzatvárania obchodných zmlúv môže podnikateľom spôsobiť značné straty prevzatím záväzku z nepredvídaným právnymi následkami alebo nevedomým porušovaním zmluvných povinností.

VERBÁLNÍ A NONVERBÁLNÍ DOVEDNOSTI UČITELŮ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek je zaměřen na diagnostikování verbálních a nonverbálních dovedností posluchačů katedry pedagogiky České zemědělské univerzity v Praze na pedagogických praxích v letech l994-l997. Vyhodnocením výsledků pedagogického výzkumu byly získány informace o nejčastějších chybách, kterých se začínající učitelé dopouštějí. Tato zjištění byla podnětem pro inovaci obsahu seminářů a metod práce s posluchači.

NOVÉ PRÍSTUPY K VÝCHOVE A VZDELÁVANIU ODBORNÍKOV PRE HOSPODÁRSKU PRAX (ZÁKLADNÉ ČRTY KONCEPCIE FAKULTY APLIKOVANÝCH JAZYKOV NA EKONOMICKEJ UNIVERZITE V BRATISLAVE)

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Prebiehajúce procesy internacionalizácie a globalizácie spoločenského a hospodárskeho života si vyžadujú uplatniť vo výchove a vzdelávaní vysokoškolských odborníkov pre hospodársku prax nové prístupy. Osobitný význam nadobúda dôraz na rozvoj schopnosti interkultúrnej komunikácie a na uplatňovanie interdisciplinárnych prístupov vo vzdelávacom procese.

Ministr zemědělství žádá další peníze

24. 9. 1997 | Zdroj: Mladá fronta Dnes | Článek Článek

MF - 24.9.1997 Ministr zemedelství žádá další peníze Praha (ip) - Zatímco šéfové vetšiny resortu hledají ve svých rozpoctech každou korunu úspor, aby se podarilo sestavit státní finance na príští rok vyrovnané, ministr zemedelství Josef Lux požaduje na poslední chvíli další tri miliardy korun. O tuto cástku by podle predstav ministerstva zemedelství mela vláda zvýšit dotace farmáru.

Světová výroba vepřového za pět let stoupne na 90 miliónů tun

24. 9. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

PEKING 24.zárí (CTK) - Svetová výroba veprového by v roce 2002 mohla stoupnout na 88 až 92 miliónu tun z nynejších 78 miliónu tun. Na zasedání World Meat Congress to dnes v Pekingu uvedl jako predpoved Oivind Hoen, marketingový reditel Danish Bacon and Meat Council. Svetový obchod veprovým vzroste podle Hoena na 3,6 miliónu tun ze soucasných 2,8 miliónu tun.

Z mlékárenských výrobků za sedm let vzrostla pouze spotřeba sýrů

24. 9. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

PRAHA 24.zárí (CTK) - Spotreba mléka, mlékárenských výrobku a hovezího masa v Ceské republice od roku 1989 do lonského roku výrazne poklesla. Jedinou výjimkou jsou sýry, u nichž behem sledovaného období došlo k nárustu spotreby o témer 7,7 procenta ze 7,8 kilogramu na obyvatele za rok (kg/ob/rok) na 8,4 kg/ob/rok.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info