Další novinky

OSEVA UNI A.S. CHOCEŇ

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

OSEVA UNI a.s. se sídlem v Chocni patří mezi největší šlechtitelské a semenářské firmy na území České republiky. Svůj široký sortiment výrobků - osiv a sadby nabízí nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Od roku 1995 vlastní akciová společnost dvě šlechtitelské stanice - ŠS Domora-dice a ŠS Větrov. V těchto stanicích se úspěšně šlechtí osiva jetelovin a pícnin.

PŘÍJEM PÍCE SKOTEM PERSPEKTIVNÍCH DRUHŮ TRAV KONZERVOVANÉ ZAMRAŽENÍM

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V České republice se v současné době jeví užitečným nahradit část osevní plochy kukuřice kvalitními vytrva-lými travami. Jako perspektivní se vedle mezirodových hybridů ukazují Festuca arundinacea, (FA), Bromus uniloides, (BU), a Dactylis polygama, (DP), mající řadu předností, jako vyšší vytrvalost, větší koncentraci energie a lepší flexibilitu v systému obhospodařování. Z testovaných druhů byl nejvyšší VI stanoven u BU a DP, mírně nižší u FA a nejnižší u trvalého travního porostu. Východiskem pro sériové hodnocení příjmu, jakožto základní charakteristiky kvality píce, se stává technika NIRS, dovolující změření vzorků během 2 minut, přičemž postačí vzorek o hmotnosti ca 5 g (za předpokladu, že je dostatečně reprezentativní a homogenní). Rostlinný materiál se při měření nespotřebovává.

CITLIVOST VYBRANÝCH DRUHŮ TRAV KE GRAMINICIDŮM

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V současné době zůstávají plevele stále nejškodlivějším činitelem, který každoročně snižuje a znehodnocuje produkci pěstovaných rostlin. Problémy však nepůsobí jen typické plevelné rostli-ny, ale i rostliny kulturní, které zaplevelují následné porosty. Tyto zaplevelující rostliny většinou působí jako činitel ztěžující sklizeň pěstované rostliny a zároveň znehodnocující hlavní pro-dukt. K těmto problémům dochází i v porostech kulturních trav pěstovaných na semeno, kde se mimo planých druhů trav stávají i nežádoucími všechny ostatní druhy trav kulturních. Z tohoto důvodu jsem se zaměřoval na sledování citlivosti vybraných druhů trav ke graminicidům, protože na základě její znalosti by bylo možné využít těchto přípravků v semenářských porostech trav.

LETNÍ MEZIPLODINY. TVORBA VÝNOSU HOŘČICE BÍLÉ NA ZELENÉ HNOJENÍ

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Náročné ekonomické podmínky v našem zemědělství vedou k tvrdým restriktivním finanč-ním a následně i agrotechnickým opatřením. Jedním z nich je omezování živočišné výroby s ná-sledným hospodařením bez živočišné výroby. Omezování přísunu hnoje do rotace osevního po-stupu může v nedaleké budoucnosti výrazně negativně ovlivnit půdní úrodnost. Tohoto nebezpečí poklesu půdní úrodnosti je si většina agronomů vědoma a proto se mu snaží nějakým způsobem čelit. Dobří agronomové se snaží omezené dodávky hnoje nahradit jinou organickou hmotou do-dávanou do půdy například zaorávkou slámy, chrástu, zeleného hnojení atd.

PĚSTOVÁNÍ MĚSÍČKU LÉKAŘSKÉHO (Calendula officinalis L.) JAKO OLEJNINY PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Měsíček lékařský je v ČR znám jako léčivá rostlina (květová droga) velmi dávno. Pochází ze západního středomoří. U nás se pěstuje plnokvětá oranžovočervená odrůda Plamen. Účinné látky obsažené v květech mají protizánětlivé a desinfekční účinky. Užívá se v čajových směsích při chorobách žlučníku a žlučovodu, zánětu žaludku a střev, močového měchýře. Zevně se používá proti zánětlivým onemocněním pokožky, při omrzlinách, drobnějších popáleninách. Významné je též použití měsíčku lékařského v léčebné kosmetice jako jsou masky, krémy, pleťové vody, ne-boť čistí zjemňuje a zvláčňuje pleť.

STIMULACE VÝNOSU CHMELE

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Český chmel poskytuje hlávky velmi kvalitní, avšak v porovnání s ostatními chmelařskými zeměmi jsou jeho výnosy i obsah alfa hořkých kyselin nižší. Hlavní měrou se na této skutečnosti podílí typ dosud pěstovaného chmele. Nižší výnosy pak ovlivňují i rentabilitu jeho pěstování. Jsou proto ve chmelařské praxi hledány další intenzifikační faktory, zejména nadstavbového cha-rakteru, které by měly tuto skutečnost pozitivně ovlivnit. Mělo by jít především o opatření méně nákladná, šetrnější vůči rostlině i životnímu prostředí.

ZJIŠTĚNÍ PŘÍČIN NAPADENÍ BRAMBOR MANDELINKOU BRAMBOROVOU

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V letech 1992 až 95 jsme na pokusné stanici v Uhříněvsi, prováděli pokusy s odrůdovou re-akcí brambor na podmínky ekologického způsobu hospodaření. Cílem bylo vyhodnotit hlavně výnosnost jednotlivých odrůd. V rámci pokusů bylo také zjištěno, že napadení mandelinkou bramborovou je odrůdově selektivní. U některých odrůd byl zaznamenán až 100 % holožír na listech, zatímco některé odrůdy byly téměř bez napadení. Proto jsme chtěli zdokumentovat citli-vost jednotlivých odrůd k napadení mandelinkou, ale hlavně zjistit v čem tato citlivost spočívá.

VLIV DETERIORACE NA KVALITU OSIVA JEČMENE

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Stárnutí (deteriorace) je projevem vitality, která vyjadřuje stupeň tolerance osiva k nepřízni-vým podmínkám při klíčení a vzcházení a stabilitu kvality při uskladnění. Semena o vysoké vitali-tě odolávají lépe stresovým podmínkám a deteriorují pomaleji. Tyto projevy byly zahrnuty do některých testů vitality, například testu urychleného stárnutí. Podstatou tohoto testu je zjišťování rozdílů mezi klíčivostí semen před expozicí zvýšenou teplotou a vlhkostí a po expozici.

MÁ TRADIČNÍ DĚLENÍ HYBRIDŮ KUKUŘICE PODLE ČÍSLA FAO VÝZNAM?

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Již od roku 1991 porovnáváme na pozemcích účelového hospodářství Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi hybridy kukuřice s různým stupněm zralosti. Naše výsledky jsme vyhodnotili regresní analýzou, zajímalo nás, jak se mění s narůstajícím stupněm FAO výnosy rostlin, jejich sušina i obsahy krmných hodnot. Rozdíl deseti čísel FAO znamená zhruba jeden až dva dny rozdílu doby zrání či přesněji řečeno jedno procento diference v obsahu sušiny palice v době optimální sklizňové zralosti daného hybridu kukuřice na siláž ve srovnání s hybridy, urče-nými jako kontrolní. Číslo FAO je danému hybridu přiřazeno po tříletém zkoušení v ČR ve stani-cích ÚKZUZ.

VÝNOSY A POKRYVNOST TRAV A JETELOVIN PŘI UVÁDĚNÍ ORNÉ PŮDY DO KLIDU

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Současná politickoekonomická situace vedoucí k útlumu zemědělské produkce na orné půdě si vynucuje hledání vhodných metod dočasného zakonzervování urči-tého podílu orné půdy tak, aby v budoucnu bylo možné její opětné využívání bez vět-ších problémů a nákladů. Cílem je dále zejména zabránit erozi půdy, šíření plevelů a proplavování živin do spodních vod.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info