Další novinky

Vybrané právní předpisy pro podnikánívydané ve Sbírce zákonů

15. 12. 1997 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

Vybrané právní predpisy pro podnikání vydané ve Sbírce zákonu (platné k 15.12.1997) Úvod Pri zpracování prehledu právních predpisu, který je vám predkládán, byl za základ vzat podnikatel, který vstupuje do právních vztahu at už obchodních, ci jiných s druhými subjekty. Jsou zde zahrnuty i právní predpisy upravující vztahy podnikatelu ke státním orgánum (dane, poplatky a.j.).

ZELENINA - 10.12.1997

10. 12. 1997 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

SITUACE NA DOMÁCÍM TRHU Pro toto období je charakteristické výraznejší oživení trhu. Spotrebitelé vyžadují vyšší kvalitu zeleniny. U koštálovin zustává ve výraznejším prebytku zelí, zvýšila se nabídka kvetáku a brokolice. Kedlubny jsou nabízeny ojedinele a cerstvé jsou pouze z dovozu. V druhé polovine prosince ocekáváme mírné zvýšení cen zelí a výraznejší zvýšení cen kvetáku.

OVOCE - 10.12.1997

10. 12. 1997 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

SITUACE NA DOMÁCÍM TRHU V tomto predvánocním období jsou ve výrazném prebytku nabízena predevším jablka a to jak z domácí produkce tak ze zahranicí. Vetšina jablek z domácí produkce nemá odrudové oznacení a jsou casto velikostne nevyrovnaná. Z tohoto hlediska je nelze pokládat za konkurence schopné s dodávkami ze zahranicí, i když jsou nabízena za výrazne nižší ceny.

BRASSINOSTEROIDY A VÝNOS PŠENICE JARNÍ

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek pojednává o nových biologicky aktivních látkách, přítomných v rostlinách v stopo-vých množstvích (viz dále). Protože v České republice v polních podmínkách se zatím s brasino-lidy nepracovalo, není u nás zatím dostupný srovnávací materiál z literatury. Proto zahrnujeme obsáhlejší úvod pojednávající o látkách a po koušíme se o zasazení dosažených výsledků z poku-sů na České zemědělské univerzitě v Praze do rámce údajů, z rešerší.

KONKURENCESCHOPNOST POLSKÉHO ŠLECHTĚNÍ ROSTLIN V OBDOBÍ INTEGRACE S EVROPSKOU UNIÍ

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Konkurenční schopnost polského šlechtění rostlin na domácím trhu se může po-rovnat v kategoriích faktorů srovnatelných a nesrovnatelných. Kategorie nesrovnatelných faktorů konfrontuje finanční sílu zahraničních a domá-cích firem, jejich organizaci, počet kvalifikovaných pracovníků, objem finančních pro-středků investovaných do základního výzkumu a do jakosti odrůd pro odrůdové po-kusnictví. Speciálně do budoucna nelze porovnat možnosti polského šlechtění se za-hraničím v kontextu tvoření transgenních odrůd.

MODELOVANIE VPLYVU PESTOVATEĽSKÝCH TECHNOLÓGIÍ NA RENTABILITU OZIMEJ REPKY

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V hodnotení hospodárskych výsledkov, pri ktorých sú porovnávané skutočné náklady vynaložené na pestovanie s dosiahnutým výnosom, sa zisťuje so spätnou platnosťou ren-tabilita pestovania. Výška vlastných nákladov na jednotku plochy (1 hektár), často ozna-čovaná ako intenzita pestovania, pritom nemusí byť vždy v kladnej a lineárnej závislosti s dosahovanou úrodou.

AKTUÁLNE OTÁZKY PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE.

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Obilniny tvoria kľúčovú skupinu plodín rastlinnej výroby Slovenska, ich postavenie je dominantné, pretože sa podieľajú takmer 40 %-timi na energetickej hodnote spotrebo-vaných potravín a 35 %-timi na energetickej hodnote vo výžive zvierat.

ÚVAHY O BIOTECHNOLOGIÍCH PRO ROZVOJ ROSTLINNÉ VÝROBY

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Společnost Hoechst Schering AgrEvo je jedna z několika mála světových společností, která se vedle „klasické chemie“ stále intenzívněji zabývá i biotechnologiemi. Dalo by se tedy očekávat, že budu tyto nové metody vynášet až do nebe, což nehodlám. Chci hovořit i o některých problémech, které jsou dnes s biotechnologiemi spojovány. Naprosto jedno-značně se projevuje odlišná mentalita obyvatel „Nového světa“, a obyvatel Evropy, tedy „Starého kontinentu“.

MINULOST, SOUČASNOST A BUDOUCNOST V PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN V RUMUNSKU

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Na celém světě je obděláváno přibližně 1,5 miliard ha. Polní rostliny zaujímají 1,2 mili-ard ha a často je sklizeno méně než 1 miliarda ha z důvodu různých kalamitních situací. Obiloviny se pěstují na přibližně polovině obdělávané plochy světa a jsou nejdůležitější-mi zemědělskými plodinami s roční produkcí 2 miliardy tun semen. Zájmem světa je zvýšení produkce obilovin pro zajištění 500 - 750 kg semen na obyvatele ročně.

ÚVAHY NAD VSTUPEM ČESKÉHO AGRÁRNÍHO SEKTORU DO PODMÍNEK JEDNOTNÉHO TRHU EU

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Očekává se, že ČR vstoupí do EU kolem roku 2005. Vláda ČR, včetně rezortu MZe ČR, připravuje tzv. poziční dokument, který je - alespoň ze strany agrárního sektoru - vý-razně orientován na přípravu budoucích předvstupních jednání z hlediska požadavků ČR vůči EU. Naproti tomu EU vyhodnotila v roce 1996 dotazníky, které dříve zaslala všem asociovaným zemím. V rámci programů PHARE pracovala v roce 1996 v ČR mise růz-ných odborníků z EU, kteří vypracovali hlubší analýzu jednotlivých problémových oblastí agrárního sektoru. EU tak získala dostatek poznatků k přípravě svého „pozičního doku-mentu“ k ČR a ostatním asociovaným zemím z hlediska jejich připravenosti na budoucí členství.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info