Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

OBSAH A METODY VÝUKY Z POHLEDU STUDENTŮ PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek vychází z pravidelného zjišťování prováděného pomocí anketního dotazníku u studentů III. ročníku provozně ekonomické fakulty. Výsledky jsou podrobně analyzovány ve vztahu k orientaci studia na PEF ČZU Praha. Na základě získaných poznatků je provedeno určité zobecnění a jsou navržena konkrétní opatření.

PODNIKOVÉ HOSPODÁRSTVO VO VYUČOVANÍ NEMECKÉHO JAZYKA

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Úlohou podnikového hospodárstva v nemčine je naučiť študenta vyjadrovať sa v cudzom jazyku o hospodárskej problematike a získať prehľad o hospodárstve s možnosťou porovnávania s inými krajinami. Dôležitou súčasťou výuky je čítanie s porozumením, riešenie úloh a cvičení, zaujatie vlastného stanoviska a úsudku. Učivo je založené na aktuálnych textoch s využitím fotografií, grafov, máp. Z nich vychádzajú cvičenia, na ktorých sa precvičujú gramatické javy.

VERBÁLNÍ A NONVERBÁLNÍ DOVEDNOSTI UČITELŮ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek je zaměřen na diagnostikování verbálních a nonverbálních dovedností posluchačů katedry pedagogiky České zemědělské univerzity v Praze na pedagogických praxích v letech l994-l997. Vyhodnocením výsledků pedagogického výzkumu byly získány informace o nejčastějších chybách, kterých se začínající učitelé dopouštějí. Tato zjištění byla podnětem pro inovaci obsahu seminářů a metod práce s posluchači.

K PROBLEMATICE SOCIÁLNĚ-PSYCHOLOGICKÝCH KOMPETENCÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITELE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V současné době se jeví jako aktuální problematika rozvoje kompetencí vysokoškolského učitele. Do této oblasti lze zařadit jak kompetence odborné, tak i pedagogické, z nichž výrazně vystupují do popředí kompetence sociálně- psychologické.

NOVÉ PRÍSTUPY K VÝCHOVE A VZDELÁVANIU ODBORNÍKOV PRE HOSPODÁRSKU PRAX (ZÁKLADNÉ ČRTY KONCEPCIE FAKULTY APLIKOVANÝCH JAZYKOV NA EKONOMICKEJ UNIVERZITE V BRATISLAVE)

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Prebiehajúce procesy internacionalizácie a globalizácie spoločenského a hospodárskeho života si vyžadujú uplatniť vo výchove a vzdelávaní vysokoškolských odborníkov pre hospodársku prax nové prístupy. Osobitný význam nadobúda dôraz na rozvoj schopnosti interkultúrnej komunikácie a na uplatňovanie interdisciplinárnych prístupov vo vzdelávacom procese.

NĚKTERÉ POZNATKY ZE STATISTICKÉHO ROZBORU VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF V LETECH 1994 - 1997

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Autoři provádějí od roku 1994 statistické hodnocení výsledků přijímacího řízení uchazečů o studium na PEF. Příspěvek shrnuje a zobecňuje některé výsledky těchto analýz týkajících se popisu vývojových tendencí počtu a struktury přihlášených, hodnocení jejich vstupních předpokladů ( středoškolský prospěch a maturita) i výsledků v předmětech přijímací zkoušky.

STATISTICKÁ EVALUACE ÚROVNĚ MATEMATICKÝCH ZNALOSTÍ UCHAZEČŮ O STUDIUM NA PEF

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Nejdůležitější součástí přijímacího řízení na všechny studijní obory PEF ČZU je písemný test z matematiky. Příspěvek shrnuje výsledky statistického rozboru bodového hodnocení příkladů, zastupujících jednotlivé tematické okruhy středoškolské matematiky, jež byly použity v přijímacím řízení na PEF pro akademický rok 1997/98. Získané poznatky budou využity jak pro úpravy obsahového zaměření přípravných kurzů z matematiky, jež katedra statistiky tradičně organizuje pro zájemce o studium na PEF, tak pro přípravu nových variant zkušebních testů.

IDENTIFIKÁCIA ŠPECIFICKÝCH LINGVISTICKÝCH ZNAKOV VO VÝROENÝCH SPRÁVACH OBCHODNÝCH ORGANIZÁCIÍ - ANALÝZA ŽÁNRU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Analýza žánru je silným nástrojom analýzy ureitých typov jazyka. Niektoré žánre majú charakteristický štýl ako aj lingvistické tvary, ktoré môžu identifikovat odborní užívatelia žánru. Noví členovia tzv. "komunity prejavu" ako sú obchodné organizácie si musia osvojit tento konvencionalizovaný štýl a príslušnú lingvistickú volbu. V tejto štúdii sa pokúsime identifikovat špecifické lingvistické znaky výrokov predsedov vo výroených správach obchodných organizácií.

PROBLÉM MÝTO-MOTORIKY ANEB VOLÁNÍ PO VIZÍCH VE VZDĚLÁVÁNÍ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Současné diskuse o integraci Evropy oživily téma mýto-motoriky, tj. "pohonu" rozvoje prostřednictvím formujících/identifikačních příběhů (P. Sloterdijk). Po iniciativách radikální a postmoderní pedagogiky se problém mýto-motoriky vrací do kontextu vzdělávání a znovu vyhrocuje pozice merkantilizace a spiritualizace vzdělávání. Dotýká se i specializovaných okruhů vzdělávání, včetně hraničních oblastí ekonomického a agrárního vzdělávání.

TVORBA CURRICULA CIZOJAZYČNÉ VÝUKY PRO POTŘEBY MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM NA ZÁKLADĚ EVALUACE DOTAZNÍKŮ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Článek prezentuje analýzu dotazníků, které byly v rámci výzkumného projektu zaměřeného na malé a střední firmy distribuovány v regionu severní Moravy a Slezska. Dotazníkové šetření bylo provedeno ve dvou dimenzích - zjištění úrovně cizojazyčné komunikace a interkulturního povědomí dotazovaných. Zjištěné údaje a jejich evaluace jsou výchozí bází pro dílčí výstup projektu, kterým je tvorba adekvátního curricula pro cizojazyčné vzdělávání ve firmě.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info