Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

BRASSINOSTEROIDY A VÝNOS PŠENICE JARNÍ

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek pojednává o nových biologicky aktivních látkách, přítomných v rostlinách v stopo-vých množstvích (viz dále). Protože v České republice v polních podmínkách se zatím s brasino-lidy nepracovalo, není u nás zatím dostupný srovnávací materiál z literatury. Proto zahrnujeme obsáhlejší úvod pojednávající o látkách a po koušíme se o zasazení dosažených výsledků z poku-sů na České zemědělské univerzitě v Praze do rámce údajů, z rešerší.

ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ BIOSFORU V PŠENICI JARNÍ

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Biosfor je přípravek obsahující kyselinu antranilovou, která je prekursor auxinu, a kyselinu salicilovou, - fenolický inhibitor enzymatické oxidace indolyloctanů v rostlinných tkáních. Neje-dovatý a nedráždivý, je dobře odbouráván půdními (a ve vodách kalovými) mikroorganismy. Je mísitelný s listovými hnojivy, a pesticidy (mimo herbicidy), s výjimkou přípravků, obsahujících měď a lze užít ředění, odpovídající pesticidu. Doporučuje se v dávce 0,1 až 0,5 litrů preparátu na ha ve 200 l vody, u obilnin ve fázi 30 DC, tj. na podporu odnožování.

KUKURICA AKO ENERGETICKÝ AKUMULÁTOR

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Energeticko - akumulačná schopnosť kukurice sa natoľko pozdvihla, že dnes je v jednom kukurič-nom zrne viac výživných látok, ako v celom klase divej kukurice. Mohutný asimilačný aparát kukurice dokáže veľmi efektívne pretranspirovať vodu, ktorej sa viac dostáva so stúpajúcou nadmorskou výškou a preto kukurica vytláča ovos zo zemiakárskej, ale aj podhorskej oblasti.

VLIV PÁSOVÝCH PŘÍSEVŮ A PÁSOVÉHO SETÍ KUKUŘICE NA EROZI PŮDY

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Na lokalitách Cetkovice, Pamětice, Jevíčko a Chlum v okresech Blansko a Svitavy jsme v letech 1995 - 1997 ověřovali protierozní účinnost technologie pásových přísevů do travních po-rostů a pásového setí kukuřice ve srovnání s orbou. Pásový přísev do původního víceletého trav-ního porostu jsme provedli na pastvinách v Cetkovicích s variantami pásového přísevu na šířku a hloubku pásů 100 a 150 mm po vrstevnici a spádnici ve srovnání se štěrbinovým přísevem secím strojem SE - 2 – 024, obnovou rotavátorem a původním travním porostem.

NÁRŮST VÝNOSU KUKUŘICE NA SILÁŽ V PRŮBĚHU DOZRÁVÁNÍ

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Kukuřice je schopná v závěru vegetace vyprodukovat značné množství nejen hmoty, ale pře-devším energie. Hlavním ukazatelem kvality kukuřice vhodné ke konzervaci je výnos palic (zr-na), jako kvalitativní složky. Dynamiku nárůstu je možné zajišťovat, jak v celkové sušině, tak i v jednotlivých částech rostliny ku-kuřice. Z hlediska současných požadavků na kvalitu hmoty je významné tuto dynamiku sledovat v období dozrávání především u palic a zrna

MÁ TRADIČNÍ DĚLENÍ HYBRIDŮ KUKUŘICE PODLE ČÍSLA FAO VÝZNAM?

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Již od roku 1991 porovnáváme na pozemcích účelového hospodářství Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi hybridy kukuřice s různým stupněm zralosti. Naše výsledky jsme vyhodnotili regresní analýzou, zajímalo nás, jak se mění s narůstajícím stupněm FAO výnosy rostlin, jejich sušina i obsahy krmných hodnot. Rozdíl deseti čísel FAO znamená zhruba jeden až dva dny rozdílu doby zrání či přesněji řečeno jedno procento diference v obsahu sušiny palice v době optimální sklizňové zralosti daného hybridu kukuřice na siláž ve srovnání s hybridy, urče-nými jako kontrolní. Číslo FAO je danému hybridu přiřazeno po tříletém zkoušení v ČR ve stani-cích ÚKZUZ.

VLIV VÝŠE VÝSEVKU NA VÝNOSOVÉ A JAKOSTNÍ UKAZATELE HYBRIDNÍCH ODRŮD ŽITA

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Po dvacetiletém šlechtitelském úsilí se dostávají i na naše pole hybridní odrůdy žita, u nichž je využíván heterózní efekt podobně jako u kukuřice. V roce 1992 byla v ČR povolena odrůda Marder, v roce 1994 odrůda Rapid a v roce 1996 odrůda Locarno - všechny to jsou odrůdy ně-mecké, a ve zkouškách jsou další nadějná novošlechtění. Výnosy hybridních odrůd jsou ve srov-nání s dosavadními populačními odrůdami o 10 - 20 % vyšší, což představuje cca jednu tunu a více na 1 ha. Produkce hybridního osiva je složitá a osivo je tedy dražší než u populačních odrůd (PETR, 1995).

VARIANTNÍ POSTUPY V PĚSTEBNÍ TECHNOLOGII SLADOVNICKÉHO JEČMENE

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Při současných a v nejbližší perspektivě zřejmě pokračujících zhoršených podmínkách odby-tu naší sladařské produkce na zahraničním trhu je nezbytné přehodnocení tradičních přístupů pr-vovýroby, obchodu i zpracovatelů k produkci suroviny (předního zrna), nákupu sladovnického ječmene, výrobě sladu, případně obchodu se sladem. V zájmu optimálního fungování tohoto sys-tému je důležité sladit zájmy celé výrobní a odbytové vertikály pro dosažení přiměřeného ekono-mického efektu všech zúčastněných složek, v podmínkách zvyšování ceny materiálových a ener-getických vstupů. Za této situace je logické, že prvovýroba musí hledat postupy, které budou uve-dené podmínky respektovat.

VYUŽITÍ PÍCNIN A KRMNÝCH PLODIN PRO ZÍSKÁVÁNÍ ENERGIE

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Zemědělství má v poslední době řadu existenčních problémů, jak je všeobecně známo. Pře-bytky rostlinných i živočišných potravin a krmiv na evropském trhu nutí i naše zemědělce ome-zovat pěstování tradičních plodin. Naproti tomu rovněž zásobování energií z běžných fosilních paliv přináší také řadu problé-mů, zejména ekologických i sociálně-ekonomických.

VÝNOSY A POKRYVNOST TRAV A JETELOVIN PŘI UVÁDĚNÍ ORNÉ PŮDY DO KLIDU

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Současná politickoekonomická situace vedoucí k útlumu zemědělské produkce na orné půdě si vynucuje hledání vhodných metod dočasného zakonzervování urči-tého podílu orné půdy tak, aby v budoucnu bylo možné její opětné využívání bez vět-ších problémů a nákladů. Cílem je dále zejména zabránit erozi půdy, šíření plevelů a proplavování živin do spodních vod.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info