Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

POUŽITÍ DUSÍKATÝCH HNOJIV U BRAMBOR

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Čepl Jaroslav, Vokál Bohumil Dusík je, stejně jako u ostatních plodin, nejvýznamnější základní živinou i u brambor. Zatímco u ostatních základních živin vycházíme především z jejich obsahu v půdě v rámci osevního sledu, v případě dusíku musíme specificky "operovat" pro každou plodinu zvlášť.

ANALÝZA VLIVU HNOJENÍ PRŮMYSLOVÝMI HNOJIVY NA VÝNOSY OBILOVIN V OKRESECH ČR

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Klír Jan Obiloviny jsou plodinami, které dobře reagují na hnojení průmyslovými, zvláště dusíkatými hnojivy. Pokles spotřeby nejen průmyslových hnojiv (zhruba o dvě třetiny), ale i organických hnojiv (o jednu třetinu) v porovnání dvou období 1986 - 90 a 1991 - 1995 se projevil snížením průměrných výnosů obilovin a kukuřice na siláž o 10 %.

POUŽITÍ DUSÍKATÝCH HNOJIV U OBILNIN

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Růžek Pavel V posledních letech došlo v našem zemědělství ke značnému poklesu spotřeby průmyslových i statkových hnojiv a v řadě podniků byl z hlavních rostlinných živin aplikován jen dusík, který má nejvýznamnější vliv na dosažené výnosy pěstovaných plodin a ekonomiku výroby. Vyplývá to z klíčového významu dusíku v metabolismu rostlin a vysoké potřeby N na jednotku produkce.

ZÁSADY RACIONÁLNÍHO HNOJENÍ DUSÍKEM

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Vaněk Václav, Trávník Karel, Balík Jiří, Hodanová Jaroslava Sešli jsme se zde, abychom se vzájemně informovali a poradili jak zajistit dobrou úroveň rostlinné výroby v podmínkách omezených vstupů a racionálně používat dusíkatá hnojiva. Většina zemědělských odborníků i při omezených finančních prostředcích pochopila moudrá slova prof.

VÝŽIVA ROSTLIN DUSÍKEM A KVALITA PRODUKCE

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Kolář Ladislav Hnojení průmyslovými dusíkatými hnojivy je většinou spojováno s obavami iniciace dusičnanové alimentární methemoglobinemie a zvláště nádorového onemocnění v důsledku kancerogenního působení nitrosaminů, vzniklých v zažívacím traktu reakcí sekundárních aminů s dusitany, vzniklými biochemickou redukcí dusičnanů přijímané potravy.

DUSÍK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Tlustoš Pavel, Balík Jiří, Hanč Aleš V pohledu laické veřejnosti patří zemědělství mezi odvětví, která se podílejí na znečišťování našeho životního prostředí bez ohledu na to, zda se jedná o přirozený koloběh živin či úmyslné nebo, možná přesněji řečeno, neuvážené opatření během vegetační periody nebo při chovu hospodářských zvířat.

FIXOVANÝ N-NH4(F) V PŮDÁCH A JEHO ZMĚNY BĚHEM VEGETACE

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Scherer Heinrich Wilhelm, Balík Jiří Dusík je živina, která nejvíce ovlivňuje výnos a kvalitu produkce. Poměrně dlouhé období je také snaha stanovit potenciální množství uvolnitelného dusíku z půdy, a tím optimalizovat dusíkaté hnojení. Určitý podíl z celkové zásoby dusíku v půdě představuje nevýměnně sorbovaný (fixovaný ) amonný dusík ( N-NH4(F)).

POTENCIÁLNĚ VYUŽITELNÝ DUSÍK ORGANICKÝCH SLOUČENIN

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Balík Jiří, Černý Jindřich , Tlustoš Pavel, Pavlíková Daniela Při určování potenciálně mineralizovatelného dusíku v půdě jsou často využívána různá extrakční činidla. Počet extrakčních postupů je velmi rozsáhlý. Je to dáno možností kombinací různých roztoků (např.

DUSÍK V PŮDĚ A JEHO PŘEMĚNY

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Vaněk Václav, Pavlíková Daniela, Balík Jiří, Tlustoš Pavel Pro pochopení složitosti problematiky použití dusíku v rostlinné výrobě a jeho působení v ekosystému je dobré si připomenout koloběh dusíku v přírodě (obr.1). Prvotním zdrojem dusíku je atmosféra, odkud se do půdy dostává fixací mikroorganismy, srážkami a spadem, dále posklizňovými zbytky, průmyslovými i organickými hnojivy.

ÚVOD

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Ú v o d Motto : “ Ačkoli z ohromného počtu čísel získaných rozbory a pokusy je možno odvodit všeobecné poučky pro racionální hnojení, zůstává stále ideálem - stejně jako je jím v biotechnologii živočišné individuální krmení - individuální hnojení podle skutečné potřeby, počasí, poměrů hospodářských a j.” F.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info