Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

STIMULACE VÝNOSU CHMELE

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Český chmel poskytuje hlávky velmi kvalitní, avšak v porovnání s ostatními chmelařskými zeměmi jsou jeho výnosy i obsah alfa hořkých kyselin nižší. Hlavní měrou se na této skutečnosti podílí typ dosud pěstovaného chmele. Nižší výnosy pak ovlivňují i rentabilitu jeho pěstování. Jsou proto ve chmelařské praxi hledány další intenzifikační faktory, zejména nadstavbového cha-rakteru, které by měly tuto skutečnost pozitivně ovlivnit. Mělo by jít především o opatření méně nákladná, šetrnější vůči rostlině i životnímu prostředí.

ZJIŠTĚNÍ PŘÍČIN NAPADENÍ BRAMBOR MANDELINKOU BRAMBOROVOU

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V letech 1992 až 95 jsme na pokusné stanici v Uhříněvsi, prováděli pokusy s odrůdovou re-akcí brambor na podmínky ekologického způsobu hospodaření. Cílem bylo vyhodnotit hlavně výnosnost jednotlivých odrůd. V rámci pokusů bylo také zjištěno, že napadení mandelinkou bramborovou je odrůdově selektivní. U některých odrůd byl zaznamenán až 100 % holožír na listech, zatímco některé odrůdy byly téměř bez napadení. Proto jsme chtěli zdokumentovat citli-vost jednotlivých odrůd k napadení mandelinkou, ale hlavně zjistit v čem tato citlivost spočívá.

ODOLNOST K MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ U BRAMBOR VYPĚSTOVANÝCH V TRADIČNÍCH BRAMBORÁŘSKÝCH OBLASTECH A V NIŽŠÍCH POLOHÁCH ČR

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Mechanické poškození bramborových hlíz je závažným a dlouhodobým problémem našeho bramborářství. U všech užitkových směrů snižuje výtěžnost tržního zboží, zvyšuje ztráty při zpra-cování brambor na potravinářské výrobky, je příčinou vyšších skladovacích ztrát chorobami a to na hmotnosti i na nutriční hodnotě konzumních brambor. Proto ohrožuje ekonomiku pěstování nebo i prodejnost brambor. V nejškodlivější míře k němu dochází při mechanizované sklizni na kamenitých půdách a při následné posklizňové úpravě (Hamouz, 1994).

VLIV HUSTOTY POROSTU NA TVORBU VÝNOSU ŘEPKY OZIMÉ

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Na podzim roku 1996 byl na pokusné stanici AF České zemědělské univerzity v Červeném Újezdu (okr. Kladno) založen pokus ověřující vliv hustoty porostu na tvorbu výnosu. Pro založení a vedení pokusu byla užita agrotechnika Systému výroby řepky.

VLIV DETERIORACE NA KVALITU OSIVA JEČMENE

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Stárnutí (deteriorace) je projevem vitality, která vyjadřuje stupeň tolerance osiva k nepřízni-vým podmínkám při klíčení a vzcházení a stabilitu kvality při uskladnění. Semena o vysoké vitali-tě odolávají lépe stresovým podmínkám a deteriorují pomaleji. Tyto projevy byly zahrnuty do některých testů vitality, například testu urychleného stárnutí. Podstatou tohoto testu je zjišťování rozdílů mezi klíčivostí semen před expozicí zvýšenou teplotou a vlhkostí a po expozici.

ANALÝZA SEMENÁŘSKÝCH HODNOT U NEOŠETŘENÉHO A DETERIOROVANÉHO OSIVA HRACHU

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Stárnutí je výsledný průběh deteriorace spojený s porušováním metabolismu buněk, který ve-de ke zhoršení osevních a nutričních vlastností semene a ke ztrátě životaschopnosti. Ke stárnutí dochází před sklizní, při skladování semen po sklizni a je hlavním faktorem úrov-ně klíčivosti a fyziologické kvality.

BRASSINOSTEROIDY A VÝNOS PŠENICE JARNÍ

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek pojednává o nových biologicky aktivních látkách, přítomných v rostlinách v stopo-vých množstvích (viz dále). Protože v České republice v polních podmínkách se zatím s brasino-lidy nepracovalo, není u nás zatím dostupný srovnávací materiál z literatury. Proto zahrnujeme obsáhlejší úvod pojednávající o látkách a po koušíme se o zasazení dosažených výsledků z poku-sů na České zemědělské univerzitě v Praze do rámce údajů, z rešerší.

ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ BIOSFORU V PŠENICI JARNÍ

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Biosfor je přípravek obsahující kyselinu antranilovou, která je prekursor auxinu, a kyselinu salicilovou, - fenolický inhibitor enzymatické oxidace indolyloctanů v rostlinných tkáních. Neje-dovatý a nedráždivý, je dobře odbouráván půdními (a ve vodách kalovými) mikroorganismy. Je mísitelný s listovými hnojivy, a pesticidy (mimo herbicidy), s výjimkou přípravků, obsahujících měď a lze užít ředění, odpovídající pesticidu. Doporučuje se v dávce 0,1 až 0,5 litrů preparátu na ha ve 200 l vody, u obilnin ve fázi 30 DC, tj. na podporu odnožování.

KUKURICA AKO ENERGETICKÝ AKUMULÁTOR

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Energeticko - akumulačná schopnosť kukurice sa natoľko pozdvihla, že dnes je v jednom kukurič-nom zrne viac výživných látok, ako v celom klase divej kukurice. Mohutný asimilačný aparát kukurice dokáže veľmi efektívne pretranspirovať vodu, ktorej sa viac dostáva so stúpajúcou nadmorskou výškou a preto kukurica vytláča ovos zo zemiakárskej, ale aj podhorskej oblasti.

VLIV PÁSOVÝCH PŘÍSEVŮ A PÁSOVÉHO SETÍ KUKUŘICE NA EROZI PŮDY

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Na lokalitách Cetkovice, Pamětice, Jevíčko a Chlum v okresech Blansko a Svitavy jsme v letech 1995 - 1997 ověřovali protierozní účinnost technologie pásových přísevů do travních po-rostů a pásového setí kukuřice ve srovnání s orbou. Pásový přísev do původního víceletého trav-ního porostu jsme provedli na pastvinách v Cetkovicích s variantami pásového přísevu na šířku a hloubku pásů 100 a 150 mm po vrstevnici a spádnici ve srovnání se štěrbinovým přísevem secím strojem SE - 2 – 024, obnovou rotavátorem a původním travním porostem.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info