Další novinky

SYSTÉM A ORGANIZÁCIA VÝUČBY JAZYKOV NA SPU V NITRE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Na vysokých školách nefilologického zamerania je jazykové štúdium zamerané na odbornú komunikáciu. Vysokoškolsky vzdelaní odborníci budú musieť v blízkej budúcnosti ovládať 2 až 3 svetové jazyky. Preto je oprávnená nevyhnutnosť zintenzívnenia a zefektívnenia cudzojazyčnej výučby. Systém jazykovej výučby na SPU v Nitre zodpovedá učebným plánom jednotlivých fakúlt.

EVROPSKÁ INTEGRACE A ÚLOHA ODBORNÉ CIZOJAZYČNÉ PŘÍPRAVY NA ČZU PRAHA

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Rozhodující úlohu v současném podnikatelském prostředí plném změn hraje bezesporu výchova a vzdělávání. Zejména se to pak týká VŠ s ekonomickým zaměřením, jejichž úkolem je výchova manažerů, ekonomů a podnikatelů. Především tyto školy by měly správně reagovat a přizpůsobit své vzdělávací cíle novým potřebám - a to výchově a vzdělání osobností, které budou schopny úspěšně a zodpovědně pracovat v náročných a proměnlivých podmínkách. Nedílnou součástí života ČZU Praha se staly výměny studijních a pracovních pobytů studentů a pedagogů v zahraničí. Tyto kontakty přinášející dialog a partnerskou konfrontaci na úseku vzdělávání a výzkumu, jsou chápány jako jeden z předpokladů rozvoje univerzity.

INTEGRAČNÉ PROCESY V EURÓPE A SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Integračné procesy, ktoré sa rozvíjajú v rámci Európskej Únie, majú v podstate dve stránky. Prvou je prehlbovanie a rozširovanie ekonomických, politických, sociálnych a iných vzťahov medzi členskými štátmi. Popri tejto vnútornej stránke je to aj vonkajšia stránka, ktorá spočíva vo vytváraní kvalitatívne nových väzieb s vonkajším svetom, najma však s asociovanými krajinami strednej a východnej Európy.

PŘÍSPĚVEK K MODELOVÉMU ŘEŠENÍ ORGANIZAČNÍCH A ŘÍDÍCÍCH STRUKTUR PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Současné tendence v agro-potravinářském systému zemí Evropské unie vedou od samozásobení k internacionalizaci. Na bázi těchto procesů lze rozlišit početnější operační úrovně a různé formy výrobních organizací - rodinný podnik, kapitalistický podnik, kooperativní podnik - družstvo, státní podnik. Protože se jedná o otevřený systém, jsou uvedené formy napojeny na vnější prostředí vstupy a výstupy. Různé vazby proto vyžadují i rozdílné modelové organizační a řídící struktury.

VERTIKÁLNÍ STRATEGICKÉ ALIANCE: TEORETICKÁ VÝCHODISKA A FAKTORY ÚSPĚŠNOSTI

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Přínos vertikálních strategických aliancí je v článku dokládán pomocí teorie transakčních nákladů. Zkušenosti z vytváření vertikálních strategických aliancí na základě případových studií zpracovaných pro Agri-Food Competitive Council v Guelphu jsou zobecněny do faktorů podmiňujících úspěšnost VSA.

MARKETINGOVÉ REŤAZCE PRI MLIEKU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Výrazný pokles stavov a úžitkovosti kráv po roku 1989 sa následne prejavil v trhovej produkcii mlieka, v nákupe mlieka do spracovateľských podnikov a vo výrobe a spotrebe mliekárenských výrobkov. Príspevok analyzuje príčiny uvedeného nepriaznivého stavu a hľadá možnosti na zastavenie rastu cien a zladenie ekonomických väzieb medzi nákupnými, spracovateľskými a spotrebiteľskými cenami.

PROBLEMATIKA VÝUKY MODELOVÁNÍ NA MZLU V BRNĚ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V prostředí tržní ekonomiky je matematické modelování nepostradatelným metodologicko-teoretickým nástrojem poznání v managementu a marketingu. Pro každého pracovníka v této sféře by měla být znalost modelové tvorby považována za nezbytnou. Proto musí fakulty ekonomického zaměření věnovat uvedené problematice zvýšenou pozornost. Příspěvek přináší některé pohledy na problematiku modelové tvorby a seznamuje s konkrétní situací v této oblasti na MZLU v Brně.

MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V POLSKU A ČESKÉ REPUBLICE A INTEGRACE S EU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek je dalším realizačním výstupem mezinárodního projektu PHARE ACE No. P-95-2015-R „Zemědělská a potravinářská politika v Polsku a České republice a EU integrace“, který je řešen na katedře řízení (ČZU v Praze) v letech 1996-98. V příspěvku jsou uvedeny podrobnější informace o mlékárenství v Polsku a České republice.

DOTERAJŠÍ VÝVOJ A SÚČASNÝ STAV PRODUKCIE KRMOVÍN VO VYBRANOM SÚBORE PRVOVÝROBNÝCH AGROSUBJEKTOV SLOVENSKA

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V príspevku je analyzovaný doterajší vývoj produkcie hlavných krmovín vo vybranom súbore prvovýrobných agrosubjektov Slovenska. Zo získaných výsledkov vyplýva potreba rešpektovania uvedených ukazovateľov pri tvorbe efektívnej krmovej základne zameranej aj na rozvoj chovu polygastrických zvierat v rôznych výrobných podmienkach. Okrem toho je v príspevku poukázané na klady a nedostatky zistené v sledovanom súbore podnikov v rokoch 1988 až 1995. Výsledky sú využiteľné v konkrétnej praxi i v pedagogickom a vedecko-výskumnom procese.

KONKURENČNÍ VÝHODA JAKO NUTNÝ A NEZBYTNÝ PŘEDPOKLAD DYNAMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉHO AGRÁRNÍHO ROZVOJE ČESKÉHO AGRÁRNÍHO OBCHODU V RÁMCI EU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Získání a udržení trvalé konkurenční výhody a s ní úzce spojené finanční výhody, doplněné přiměřeným rozvojem klíčových schopností a dovedností obchodních podniků by mělo být základem pro formulaci jejich rozvojové strategie. Vrcholový management by měl mít vždy na zřeteli rozvoj podniku, přiměřenou diversifikaci vlastních výrobních a obchodních aktivit a to zvláště před obdobím, kdy bude uplatňovat BPR se záměrem radikálně zvýšit produktivitu práce a snížit náklady.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info