Další novinky

Vliv zvýšené hladiny dusíku v půdě na retrovegetaci cukrovky a její technologickou jakost

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Zahradníček Josef Úvod Na technologickou jakost cukrovky, biosyntézu cukru, chemicko-technologické složení, skladovatelnost a konečný výnos bílého rafinovaného cukru (rafinády) působí řada vnějších a vnitřních činitelů. Z vnějších jsou to hlavně: výživa a hnojení, kvalita půdy, agrotechnika, povětrnostní podmínky, ochrana řepných porostů před škodlivými činiteli, doba a kvalita sklizně.

VLIV STUPŇOVANÉ INTENZITY DUSÍKATÉHO HNOJENÍ NA VÝNOSY PLODIN (DLOUHODOBÉ VÝŽIVÁŘSKÉ POKUSY)

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Trávník Karel Jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících výši i kvalitu výnosů jsou hnojiva. Přes nesporný význam organických hnojiv dochází v posledních letech ke drastickému snížení stavu dobytka, a tím i jejich produkce. Pro plné pokrytí potřeby živin se proto nesporně zvyšuje význam průmyslových hnojiv. Jejich používání však musí být velmi uvážlivé a cílené.

ZMĚNY OXIDACE METHANU PŮDOU PO APLIKACI DUSÍKATÝCH HNOJIV

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Tlustoš Pavel, Willison Toby Methan je chemicky i radiačně aktivní atmosferický plyn, 30 krát agresivnější než oxid uhličitý. Jeho koncentrace v atmosféře roste nejrychleji ze všech aktivních plynů. Současná koncentrace činí přibližně 1,8 m l CH4.l-1 vzduchu a každoročně roste přibližně o 1 % jeho celkového množství (Blake a Rowland, 1987).

EFEKTIVNOST VÝŽIVY OZIMÉ ŘEPKY DUSÍKEM PŘI FOLIÁRNÍ APLIKACI SÍRY

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Richter Rostislav, Hřivna Luděk O výši výnosu a jeho kvalitě rozhoduje vyrovnaný obsah všech prvků v půdě i rostlině. Nedostatek jednoho prvku snižuje účinnost druhého a výsledkem je nižší efektivnost hnojení. Jednou z plodin, které zvlášť citlivě reagují již na mírný nedostatek živin, je ozimá řepka. Pokles výnosu a snížení obsahu tuku jsou častým jevem nízké úrovně výživy.

Ověření metod optimalizace dusíkatého hnojení k oz. pšenici

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Chrbolka Tomáš Polní výživářské zkoušky k ověření optimalizace dusíkatého hnojení byly založeny jako přesné jednoleté na dvanácti zkušebních stanicích ÚKZÚZ v letech 1996 a 1997 (viz tab.). Účelem sledování bylo ověřit optimálního množství a rozložení dusíkatého hnojení k ozimé pšenici.

DOSTUPNOST A VYUŽITÍ ZÁSOBY DUSÍKU Z RŮZNÝCH HLOUBEK PŮDNÍHO PROFILU V ZÁVISLOSTI NA ROZVOJI KOŘENOVÉHO SYSTÉMU PLODIN

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Haberle Jan Půda obsahuje různé množství přístupného dusíku (většinou v nitrátové a čpavkové formě - Nmin) v závislosti na půdně-klimatických podmínkách, dávkách organických a průmyslových hnojiv a systému hospodaření na jednotlivých pozemcích. Z ekonomických i ekologických důvodů je účelné zohlednit tuto zásobu dusíku při určování dávek a termínů aplikace dusíkatých hnojiv.

ÚRODA ZRNA KUKURICE V ZÁVISLOSTI OD HNOJENIA DUSÍKOM

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Fecenko Ján, Ložek Otto Kukurica má vysoké nároky na živiny, najmä na dusík. Okrem iných faktorov je to determinované aj tým, že úrodou 1 t odoberie približne toľko dusíka ako pšenica, ale dáva podstatne vyššie úrody. Vysoké úrody poskytuje najmä na pôdach v tzv. “starej sile” s dobrou zásobou všetkých živín.

VÝŽIVA ROSTLIN DUSÍKEM A KVALITA PRODUKCE

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Kolář Ladislav Hnojení průmyslovými dusíkatými hnojivy je většinou spojováno s obavami iniciace dusičnanové alimentární methemoglobinemie a zvláště nádorového onemocnění v důsledku kancerogenního působení nitrosaminů, vzniklých v zažívacím traktu reakcí sekundárních aminů s dusitany, vzniklými biochemickou redukcí dusičnanů přijímané potravy.

ÚVOD

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Ú v o d Motto : “ Ačkoli z ohromného počtu čísel získaných rozbory a pokusy je možno odvodit všeobecné poučky pro racionální hnojení, zůstává stále ideálem - stejně jako je jím v biotechnologii živočišné individuální krmení - individuální hnojení podle skutečné potřeby, počasí, poměrů hospodářských a j.” F.

Další podpory pro zemědělce

27. 11. 1997 | Zdroj: Slovo | Článek Článek

Slovo - 27.11.1997 Další podpory pro zemedelce Do konce roku mohou zemedelci hospodarící v zátopových oblastech podat žádosti o financní podporu. Jedná se o pujcky úrocené 5 % odkladem splátek i placení úroku o tri roky s dvacetiletou dobou splatnosti. Na obnovu hospodarení budou z Podpurného a garancního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) uvolneny prostredky v celkové výši 168,5 miliónu korun.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info