Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

Luskoviny - jsou řešením ?

14. 12. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Luskoviny již tradičně náleží v ČR k plodinám se střídavým zájmem pěstitelů. Dokladem toho mohou být změny osevních ploch a produkce v posledních pěti letech. Po konjuktuře v letech 1991-1993 následuje opět pokles osevních ploch luskovin v ČR o jednu třetinu (graf 1). Specifickým rysem je téměř jednostranná orientace pěstitelů na hrách (přibližně 90% produkce luskovin), a zejména proexportní zaměření produkce (každoročně přibližně 75% produkce). Jaké je postavení luskovin v zemích Evropské unie, kam směřuje náš export luskovin? V souhrnu byla problematika postavení luskovin v EU zahrnuta do programu 2. mezinárodní konference k luskovinám, která se konala v červnu tohoto roku v Kodani.

Obchod s obilovinami na domácím a zahraničním trhu

14. 12. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Porosty většiny obilnin, zvláště ozimých, vypadaly ještě v červnu velmi příznivě - vyšší produktivní hustota porostů (kromě jarního ječmene v některých oblastech). Z tohoto stavu vycházely prognózy vysokých výnosů a značné nadprodukce většiny druhů obilovin. U pšenice tomu nasvědčovaly i zvýšené plochy zaseté ozimé pšenice (asi o 30 tis. ha) a vysoký podíl potravinářských odrůd.

Inovační tendence v obilnářství

14. 12. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Za nejlevnější prvky v inovaci pěstování obilnin byly považovány změny v druhové a odrůdové skladbě. Jejich přínos u nás i v jiných zemích byl nesporný. Dnes však se druhová skladba s malými odchylkami v ročníku u nás postupně stabilizuje a přizpůsobuje situaci v našem zemědělství.

Inovační tendence v obilnářství

14. 12. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Obilniny jsou nejrozšířenější a nejvýznamnější skupinou polních plodin v České republice. Poskytují produkty s mnoha možnostmi využití. Jejich zastoupení na orné půdě převyšuje 50 %. Úroveň produkce obilnin je ve většině zemědělských podniků rozhodujícím indikátorem hospodaření, neboť od výsledků produkce těchto plodin jsou odvislé i ekonomické výsledky podniků. Také do budoucna lze očekávat rozsáhlé uplatnění obilnin pro potravinářské, krmivářské, technické a energetické účely.

Regulace ochranných opatření pro zajištění konkurenceschopnosti rostlinných produktů

14. 12. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Liberalizace obchodu zemědělskými produkty ovlivňuje zemědělské produkční systémy v celém světě. V důsledku toho musí být konkurenceschopnost českého zemědělství nově orientována tak, aby byly v plné míře využívány zdroje národního bohatství. V našem případě jde o to, jak co nejlépe využít zemědělskou půdu, a u nově orientované produkce zvýšit její kvalitu.

Současné a nové trendy ve zpracování půdy

14. 12. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Půda patří k nenahraditelnému přírodnímu bohatství naší země. Rozhodující vlastností půdy je její úrodnost, která je ovlivňována mnoha faktory. Kromě přirozené úrodnosti, která tvoří základ, je rozhodující potenciální (efektivní) úrodnost půdy, kterou vytváří člověk.

Ke struktuře plodin a technologii pěstování

14. 12. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Pokles odbytu tradiční zemědělské produkce vyvolává sníženou potřebu výměry zemědělské půdy pro výrobu potravin. Je možno konstatovat, že různé koncepce našeho i evropského zemědělství s tímto vývojem počítají a předpokládají soustředění zemědělské výroby do ekonomicky nejvýhodnějších oblastí, lokalit a na nejúrodnější pozemky. Dochází tak k postupnému vymezování oblastí, které jsou z hlediska zemědělské činnosti produkčně marginálními.Podle současných odhadů VÚZE a ekonomického hodnocení rentability pěstování hlavních polních plodin se to může týkat v ČR až 6O % výměry zemědělské půdy a zasáhnout tak výraznou část bramborářské, bramborářsko-ovesné a horské výrobní oblasti.

Perspektivy vývoje českého zemědělství

14. 12. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Za účasti širokého okruhu odborníků apod koordinací Ministerstva zemědělství se vsoučasné době formují názory na budoucnost českého zemědělství, vzávislosti na možných přístupech kzemědělské politice do doby případného vstupu ČR do EU. Jsou rozpracovány tři reálné advě extrémní varianty zemědělské politiky ČR, které spolu sdalšími činiteli zakládají různé scénáře budoucího vývoje českého zemědělství acelého agrárního sektoru.

Zamyšlení nad zemědělskou výrobou - 1995

14. 12. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Kolektiv odborných garantů dnem 14.12.1995 navazuje programově na dřívější 4tématicky podobné konference pořádané 19.6.1991, 8.12.1992, 7.12.1993 a 13.12.1994. Tyto akce se vyvíjí do bohatosti a šíře pohledů, jejich hloubky i co se týká růstu počtu účastníků a rozsahu sborníku. Přestože je konference znovu organizovaná katedrou rostlinné výroby zagronomické fakulty, přerostla již rámec fakulty. Má dnes jasně celouniverzitní význam. To jí bylo dáno do programu již od počátku, neboť měla a má za úkol:

POZNATKY Z REALIZACE SÍTĚ TESTOVACÍCH PODNIKŮ

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Prášilová Marie, Zeipelt Rudolf, Hanibal Josef

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info