Venkov

 • Zobrazit podle
 • Regionu

Problémy v chovech krůt působí spíše než červenka cholera drůbež

21. 12. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Problémy v chovech krut pusobí spíše než cervenka cholera drubeže BRNO 21.prosince (CTK) - Výskyt onemocnení cervenkou u krut, ohlášený minulý týden ve Bzí na Ceskobudejovicku, príliš netrápí chovatele a veterinární dozor na jižní Morave. Nákaza se totiž vyskytuje lokálne a propuká napríklad pri zvýšeném stresu zvírat.

Konkurzy a likvidace firem k 16.12.1998

16. 12. 1998 | Zdroj: Obchodní věstník | Článek Článek

KONKURZY, LIKVIDACE V této rubrice jsou pravidelne uverejnovány spolecnosti na jejichž majetek prohlásil krajský soud konkurs. V prípade konkursu mají veritelé lhutu jednoho mesíce od data prohlášení konkursu na uplatnení svých nároku u príslušného krajského soudu. V prípade likvidace spolecnosti ciní lhuta pro uplatnení nároku 3 mesíce od dne zverejnení této zprávy v Obchodním vestníku.

Policisté se zabývají onemocněním červenkou na Českobudějovicku

16. 12. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Policisté se zabývají onemocnením cervenkou na Ceskobudejovicku CESKÉ BUDEJOVICE 16.prosince (CTK) - Prípady onemocnení cervenkou, které se po kontaktu s masem nakažených krut projevilo nejméne u peti osob na Ceskobudejovicku, se zabývají policisté obvodního oddelení v Týne nad Vltavou.

Agronomické aspekty využití obilovin pro výrobu etanolu

10. 12. 1998 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Podle publikovaných údajů o sklizni základních obilovin v ČR v r. 1998 bude tato opět ne-patrně vyšší než v roce předchozím (přibližně o 1,3 %). Vzhledem ke stabilitě spotřeby obilovin k výrobě potravin a v podstatě i pro živočišnou výrobu je logické, že nelze počítat ani v letošním roce s převažující poptávkou nad nabídkou, ale spíše naopak. S tímto vývojem již kalkulují všechny subjekty zabývající se obchodem s obilím a přizpůsobují mu i nákupní ceny.

Zamyšlení nad rostlinnou výrobou 1998

10. 12. 1998 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Všech sedm předchozích konferencí probíhalo v době, která účtovala s chybami mi-nulosti. Očekávalo se, že změna systému centrálního na volný trh zajistí vzestup ekono-miky. Že svoboda pohybu, slova i svobodné volby vytvoří demokracii. Že odmítnutí in-tegrací typu socialistického RVHP a otevření vnitřního trhu přinesou rychlý vstup do Evropské unie.

Nové pěstitelské technologie řepky ozimé ( Brassica napus L.)

10. 12. 1998 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Z ozimé řepky se stala velká plodina se zdánlivě dobrou rentabilitou (graf 1). Zdán-livě dobrou proto, že je opřená o konjukturu olejnin a depresi u obilovin a profituje z informačního komplexu Systému výroby řepky. Trvalá rentabilita je totiž opřena o vý-nos nejméně 2,8 - 3,0 t/ha. Dosud ale závisí na růstu cen (graf 1), které na rozdíl od obi-lovin či vepřového masa nekolísají, ale trvale rostou. To vyvolává enormní růst ploch. V roce 1998/99 činí v ČR osev cca 350 tis. ha a je 3,4x větší, než ve sklizni roku 1989 (102,5 tis. ha).

Světový a evropský zemědělský trh a jeho perspektivy

10. 12. 1998 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Konference „Zamyšlení nad rostlinnou výrobou 1998“ by se podle programu měla mj. dotknout otázek budoucnosti, vyjádřit se k perspektivám mezinárodního, zvláště ev-ropského agrárního trhu a pokusit se odvodit z nich rozumná poučení pro české země-dělce.

Technologie a ekonomika různých pěstitelských systémů hlavních obilovin

10. 12. 1998 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Obiloviny mají v ČR rozhodující zastoupení na orné půdě. V roce 1996 činila skliz-ňová plocha obilovin 1 581 000 ha (tj. 50,2 % z orné půdy), v roce 1997 pak 1 685 000 ha (tj. 53,5 % z orné půdy). Přibližně 50 % z této sklizňové plochy připadá na pšenici a 38 % na ječmen. Stagnace hektarových výnosů, současná úroveň cen u prvovýrobců, nedostatek finančních prostředků u podnikatelských subjektů, nízká míra rentability pěs-tovaných obilovin a i další skutečnosti vyžadují přehodnocení některých přístupů k pěstebním technologiím jednotlivých polních plodin a struktury výroby v podnicích.

Transgenní plodiny aneb genetická informace ve službách zemědělství

10. 12. 1998 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Tématem loňského příspěvku, kterým se zde na půdě České zemědělské university Monsanto prezentovalo byl pohled firmy na vývoj zemědělství blízké budoucnosti. Bylo zde hovořeno obecně také o rozvoji biotechnologií, jejich možných aplikacích v zeměděl-ství, zpracovatelském průmyslu a jiných sférách lidské činnosti. Dnes budu hovořit pouze o biotechnologiích, o pozadí jejich prudkého rozvoje a zaměřím se především na naše trans-genní produkty samotné - plodiny, které jsou již široce využívány a to hlavně zemědělci severní a jižní Ameriky.

Jakost pšenice z různých pěstitelských systémů

10. 12. 1998 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Moderní šlechtění směřuje k tvorbě odrůd pro různé užitkové směry a též do různých pěsti-telských systémů a podmínek. Převažují odrůdy do výslovně intenzívních podmínek. Chybí vhodné odrůdy do systémů integrovaných a s nízkými vstupy (low input) a hledají se odrůdy pro ekologické způsoby pěstování, případně do podmínek s nařízeným způsobem pěstování v chráněných krajinných oblastech a ochranných oblastech vodních zdrojů, kde je omezeno hno-jení průmyslovými z hnojivy a zakázáno použití pesticidů.

Odkazy

Přidat odkaz
 • EVYNA - Internetové kurzy pro ženy na mateřské dovolené
  EFEKTIVNÍ NÁVRAT EKONOMICKY VZDĚLANÝCH ŽEN NA TRH PRÁCE PO RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ 2015 -Internetové kurzy pro ženy na mateřské dovolené
 • eLovci.cz
  Portál eLovci.cz je zaměřen na individuální inzerci a prezentaci firem v oblasti myslivosti z České republiky a Slovenska.
 • Turistika
  Internetové centrum cestovního ruchu. Jeden z nejrozsáhlejších internetových projektů zaměřených na problematiku turistiky, cestování a aktivního trávení volného času přináší svým návštěvníkům informace a zajímavosti již déle než 5 let Rozsáhlá inovace, kterou server prochází, je zaměřená na lepší propojení databází, snazší orientaci v systému a na podporu nových služeb, které budou postupně zaváděny. Na následujících stránkách jsou podrobně popsány jednotlivé sekce se všemi možnostmi a funkcemi, které projekt Turistika.cz nabízí.
 • Rybareni.com
  Portál věnovaný převážně sportovnímu rybaření - Denně aktualizované informace nejen" pro rybáře.
 • Architektura zahrady
  Firma nabízející zpracování návrhu zahrady u Vašeho rodinného domu a následné zajištění realizace těchto úprav. Na stránkách dále naleznete články s danou problematikou.
 • Zivotnistyl.cz
  Internetový portál o bydlení, zahradě, stavbě, hobby a životním stylu. Denně nové články, tipy, zajímavosti.
 • Kozí farma v Zásadě u Kadaně
  Od roku 1999 držíme prestižní certifikát „Ekologicky hospodařící zemědělec“ a námi produkované kozí mléko obdrželo opakovaně certifikát „Produkt ekologického zemědělství / Bioprodukt“.
 • Česká vědecká společnost pro mykologii
  Česká vědecká společnost pro mykologii (ČVSM) (dále Společnost) je dobrovolná výběrová organizace, která byla založená v roce 1946 jako Československý mykologický klub, navazující na činnost Mykologického klubu vzniklého v meziválečném období okolo prof. J. Velenovského. Působí jako vědecká společnost a je podporována Akademií věd České republiky.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info