Venkov

 • Zobrazit podle
 • Regionu

OPTIMALIZACE ROSTLINNÉ VÝROBY V MARGINÁLNÍCH OBLASTECH - PROBLÉMY A VÝCHODISKA

12. 12. 1996 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V období od roku 1991 došlo v ČR k podstatným změnám ve struktuře rostlinné a živočišné výroby. Zatímco v kukuřičné a řepařské oblasti se stala rostlinná produkce základem rentability podniku (obiloviny, řepka), složitější je situace v podhorských a horských oblastech, které vprodukci i kvalitě zrnin nemohou konkurovat. Při poklesu stavu skotu se tyto subjekty dostaly do ekonomických problémů, což je nutí ke změnám struktury, jak v rostlinné tak v živočišné produkci. Okamžité a nárazové změny „z roku na rok“ nemusí být nejlepším východiskem (např. kolísání produkce a prodeje brambor).

ÚVAHY NAD ZEMĚDĚLSTVÍM

12. 12. 1996 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Školní zemědělský podnik Nový Jičín je účelovým zařízením VFU Brno. Jeho výměra byla 7tis. ha zemědělské půdy a cílem je přetransformovat podnik k výměře 3 500 ha zemědělské půdy, která je vlastně provedena a sestává z části půdy státní a z části půdy pronajaté ve vztahu na odpovídající živočišnou výrobu jako nedílnou součást zemědělské soustavy. To vše s cílem zabezpečit jednak účelové a jednak produkční cíle kladené na tento podnik. Podnik navazuje na tradice zemědělského školství v Novém Jičíně, které letos oslavilo 130 let působnosti spojené spůsobností různých forem školních hospodářství.

Strukturální změny v chovu ovcí v ČR

14. 12. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Po roce 1989 dochází k závažným změnám v českém zemědělství. Podmínky tržního hospodářství výrazně ovlivnily také chov ovcí. Důsledkem je značný pokles početních stavů chovu ovcí - viz grafy. Uvedený pokles byl způsoben ekonomickými problémy v odbytu vlny, kde došlo k výraznému snížení nákupních cen (chov ovcí v ČR byl zaměřen na produkci vlny) a chov ovcí je ztrátový. Také byla neuváženě provedena masová likvidace chovů na Maedi-visnu. V podstatě byly zlikvidovány chovy vysoce kvalitních merinových ovcí a chovy adaptovaných plemen pro podhorské a horské oblasti s vysokou užitkovostí (zušlechtěná valaška, cigája a šumavská ovce).

Názory, které mohou v budoucnu ovlivnit chov skotu

14. 12. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Živočišná výroba jako celek prodělává významné změny kvalitativního i kvantitativního charakteru. V chovu skotu došlo v posledních letech k významnému poklesu chovaných krav. Na druhé straně je dováženo velké množství zvířat specializovaných plemen. Jsou budovány nové a adaptovány staré ustajovací prostory. Nově budované stáje představují značné investiční náklady, které budou plnit svoji úlohu v příštích několika desítkách let.

Perspektivní technologie v chovu skotu

14. 12. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Chovatelé skotu stojí často před řešením techniky a technologie chovu, optimálního chovného prostředí a managementu. Obecnou snahou totiž musí být vytvoření komplexu - plemeno - výživa - prostředí - člověk, při respektování všech složek, neboť nejslabší článek rozhoduje o ekonomické efektivnosti, tj. úspěchu chovu. Stručný přehled základních problémů a poznatků, by měl přispět k volbě té nejlepší varianty. Je nutné zdůraznit, že obecně ta nejlepší varianta neexistuje. V každém případě jde o určitý kompromis mezi biologickými požadavky (odlišné u plemen, kategorií aj.) a konkrétními přírodními podmínkami a také požadavky na produktivitu práce.

Problematika chovu prasat v ČR

14. 12. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Úrovní chovu prasat jsme již od 30. let tohoto století patřili mezi chovatelsky vyspělé státy Evropy. Spotřebou 45.6kg vepřového masa na kosti na 1 obyvatele v roce 1994 se Česká republika řadí na jedno z předních míst v Evropě. Naši zemědělci již hospodaří na bázi soukromých vlastnických vztahů, přičemž se podařilo vytvořit řadu specializovaných farem s výborným managementem chovu prasat, kde dosahované parametry užitkovosti našeho genofondu prasat jsou již srovnatelné se zahraničím. Výrazně se však nezměnily naše potravní zvyklosti a vepřové maso se nyní podílí více jak 55 % na celkové roční spotřebě masa na 1 obyvatele v ČR.

PODMIENKY ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU NA SLOVENSKOM VIDIEKU

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Štěpánková Roberta

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Pourová Marie

SLABÉ A SILNÉ STRÁNKY POLSKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH OBLASTÍ V KONTEXTU ASOCIACE S EU

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Makarski Sylwester

SLEDOVÁNÍ VÝVOJE ZÁJMU O AGROTURISTIKU V ČR

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Brabencová Hana

Odkazy

Přidat odkaz
 • EVYNA - Internetové kurzy pro ženy na mateřské dovolené
  EFEKTIVNÍ NÁVRAT EKONOMICKY VZDĚLANÝCH ŽEN NA TRH PRÁCE PO RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ 2015 -Internetové kurzy pro ženy na mateřské dovolené
 • eLovci.cz
  Portál eLovci.cz je zaměřen na individuální inzerci a prezentaci firem v oblasti myslivosti z České republiky a Slovenska.
 • Turistika
  Internetové centrum cestovního ruchu. Jeden z nejrozsáhlejších internetových projektů zaměřených na problematiku turistiky, cestování a aktivního trávení volného času přináší svým návštěvníkům informace a zajímavosti již déle než 5 let Rozsáhlá inovace, kterou server prochází, je zaměřená na lepší propojení databází, snazší orientaci v systému a na podporu nových služeb, které budou postupně zaváděny. Na následujících stránkách jsou podrobně popsány jednotlivé sekce se všemi možnostmi a funkcemi, které projekt Turistika.cz nabízí.
 • Rybareni.com
  Portál věnovaný převážně sportovnímu rybaření - Denně aktualizované informace nejen" pro rybáře.
 • Architektura zahrady
  Firma nabízející zpracování návrhu zahrady u Vašeho rodinného domu a následné zajištění realizace těchto úprav. Na stránkách dále naleznete články s danou problematikou.
 • Zivotnistyl.cz
  Internetový portál o bydlení, zahradě, stavbě, hobby a životním stylu. Denně nové články, tipy, zajímavosti.
 • Kozí farma v Zásadě u Kadaně
  Od roku 1999 držíme prestižní certifikát „Ekologicky hospodařící zemědělec“ a námi produkované kozí mléko obdrželo opakovaně certifikát „Produkt ekologického zemědělství / Bioprodukt“.
 • Česká vědecká společnost pro mykologii
  Česká vědecká společnost pro mykologii (ČVSM) (dále Společnost) je dobrovolná výběrová organizace, která byla založená v roce 1946 jako Československý mykologický klub, navazující na činnost Mykologického klubu vzniklého v meziválečném období okolo prof. J. Velenovského. Působí jako vědecká společnost a je podporována Akademií věd České republiky.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info