Přehled výskytu škodlivých činitelů v ČR č.20 (3.11.-31.12.1997)

P°ehled o vrskytu Ükodlivrch Rinitel¨ v +R R.20 (3.11. - 31.12.1997).

ST-TN- ROSTLINOL+KAeSK- SPR-VA (SRS)

se sÝdlem v Brný

Odbor monitoringu a regulace Ükodlivrch organism¨ a poruch

TýÜnov 17, Praha 1, PS+ 117 05,

tel. 02/2181 2872,.2796,.2932

+.j.:1/98/MR-17

-------------------------------------------------------------------------

POENICE OZIM-

-------------------------------------------------------------------------

celkovr stav obilovin

2-KL(Porosty nerovnomýrný vzeÜlÚ, nevyrovnanÚ.) 2-ME(Porosty zapojenÚ,

celkovr stav velmi dobrr.),2-PH(Porosty vyrovnanÚ dob°e vzeÜlÚ.),3-CK(V

d¨sledku sucha asi 200 ha teprve vzchßzÝ),3-JH(V pr¨býhu mýsÝce

listopadu doÜlo ke znaRnÚmu zpomalenÝ r¨stu a vrvoje

porost¨.),3-PI(Porosty vÜeobecný za×loutlÚ.),4-KV(Po celou dobu vegetace

trvß sucho, i p°es p°ÝznivÚ podzim. teploty porosty jen ve fßzi 12-13

BBCH. Bez vrskytu chorob.), 4-PM (Porosty jsou nevyrovnanÚ, ve fßzi

0-11 BBCH.), 4-PJ ( Porosty jsou nevyrovnanÚ.),5-LN(Porosty pÜenice oz.

pro nedostatek vlßhy nevyrovnanÚ, Rßst jeÜtý vzchßzÝ. ),7-BV(Porosty

celkový velmi nevyrovnanÚ RF 11 - 21), 7-ZL(Celkovr stav dobrr. SlabÚ

porosty - pozdný setÚ.),7-ZN(Porosty v okrese - 21% optimßlnÝch, 56%

°Ýdkrch, 23% nevzeÜlrch - RF 11-21 DC) 7-TR(Porosty se vyrovnaly - dosud

bez vrskytu padlÝ),7-ZR(Vlivem p°ÝznivÚho poRasÝ doÜlo ke zlepÜenÝ stavu

ozim¨),8-FM(Porosty st°edný hustÚ a× hustÚ, výtÜinou

vyrovnanÚ.),8-NJ(VýtÜina porost¨ vyrovnanrch, vrskyt chorob a Ük¨dc¨

nezjiÜtýn.),8-OL(Porosty p°evß×ný rovnomýrný vzeÜlÚ.),8-OP(Porosty jsou

RßsteRný nevyrovnanÚ, st°edný hustÚ, Rasnýji setÚ porosty jsou

mezerovitÚ.),8-PR(I pozdý setÚ pÜenice po srß×kßch v listopadu

rovnomýrný vzeÜlÚ.),8-SU(Celkovr stav je hodnocen jako dobrr, porosty

výtÜinou vyrovnanÚ.),8-VS(+asný setÚ porosty (asi 1/3) jsou zapojenÚ,

výtÜinou odno×enÚ, uhniskový °idÜÝ na hrudovitrch mÝstech. OstatnÝ

plochy jsou °idÜÝ, ohniskový Üpatný vzeÜlÚ.),

ostatnÝ ÜkodlivÝ RinitelÚ

7-BO(HraboÜ - lokßlnÝ poÜkozenÝ - Äidlochovice),7-HO(V souRasnosti

zdravotnÝ stav obilovin dobrr),7-VY(HraboÜ - pozvolnr nßr¨st populace a×

st°ednÝ vrskyty - Slavkov, BuRovice), 8-BR(SlabÚ vrskyty padlÝ travnÝho,

ohniskový a× st°ednÝ vrskyty hraboÜe polnÝho (Osoblaha, Sl. Pavlovice,

Sl. Rudoltice).),8-OL(Ojedinýle slabÚ vrskyty padlÝ travnÝho.),

8-OP(OjedinýlÚ vrskyty padlÝ travnÝho.),8-PR(Ojedinýle slabÚ vrskyty

padlÝ travnÝho.),8-VS(Ojedinýle slabÚ vrskyty padlÝ travnÝho, stÚblolamu

a rzi pÜeniRnÚ.),8-JS(Ojedinýle slabÚ vrskyty padlÝ travnÝho.),

slimßRci

8-OP(OhniskovÚ poÜkozenÝ porost¨ slimßRky.),

zaplevelenÝ

5-CL(ZaplevelenÝ metlicÝ, svÝzelem, he°mßnky, violky. ),8-FM(ZaplevelenÝ

st°ednÝ s p°edpokladem silnÚho, zejmÚna ptaRincem, svÝzelem, he°mßnky

a violkou..),8-OP(Porosty lokßlný a× silný zaplevelenÚ, nebylo provedeno

preemergentnÝ oÜet°enÝ.),8-SU(ZaplevelenÝ p°evß×ný slabÚ, u Rasnýji

setrch porost¨ vrskyt he°mßnkovitrch plevel¨.),8-VS(ZaplevelenÝ zejmÚna

u Rasnýji setrch porost¨ je vesmýs silnÚ (chundelka metlice, ptaRinec,

svÝzel, he°mßnkovitÚ plevele, hluchavka), asi 1/4 ploch byla oÜet°ena

proti plevel¨m.),

-------------------------------------------------------------------------

JE+MEN OZIMT V-CEeADT - R.F. (21..25)

-------------------------------------------------------------------------

PADL- TRAVN- - LISTY Erysiphe graminis f.sp.hordei

PrvnÝ vrskyt:

5-LN(SMOLNICE U LOUN 16.10.),5-CV(+DLICE 31.10.),4-KT(HORAĤOVICE

21.11.),4-DO(POB¦ÄOVICE U DOMAÄLIC 02.12.),5-TP(ÄALANY 04.12.),

4-PJ(BLOVICE 10.12.),

Velmi slabr vrskyt:

4-DO(POB¦ÄOVICE U DOMAÄLIC),PJ(BLOVICE),5-CV(+DLICE),LN(SMOLNICE U LOUN),

TP(ÄALANY),

Slabr vrskyt:

4-KT(HORAĤOVICE),

celkovr stav

4-SO(Porosty zaRÝnajÝ lokßlný ×loutnout.),7-ZN(Stav porost¨ v okrese

- 22% optimßlnÝch, 69% °Ýdkrch, 9% nevzeÜlrch)8-FM(Porosty st°edný hustÚ

a× hustÚ, p°evß×ný vyrovnanÚ.),8-NJ(Porosty jsou vyrovnanÚ.),8

-SU(Celkovr stav hodnocen jako dobrr, porosty výtÜinou vyrovnanÚ, bez

vrskytu Ükodlivrch Rinitel¨.),

ostatnÝ ÜkodlivÝ RinitelÚ

4-KT(Hnýdß skvrnitost: slabr vrskyt v k.?. Ost°etice. Na Hora×´ovicku a

Klatovsku lokßlný slabÚ ×loutnutÝ list¨.),4-PJ(HPB Blovice-slabr vrskyt

hnýdÚ skvrnitosti.),,8-BR(Lokßlný st°ednÝ, ojedinýle a× silnÚ vrskyty

padlÝ travnÝho (Osoblaha,Sl. Rudoltice, Sl. Pavlovice), lokßlný st°ednÝ

vrskyty hraboÜe polnÝho (Osoblaha, Sl. Pavlovice, Sl. Rudoltice).),

8-FM(Ojedinýle slabÚ vrskyty padlÝ travnÝho a rhynchosporiovÚ

skvrnitosti.),8-KI(Vlivem podmßRenÝ dochßzÝ lokßlný k fyziologickÚmu

×loutnutÝ porost¨.),8-NJ(ZjiÜtýn ojedinýlr slabr vrskyt hnýdÚ

skvrnitosti (JesenÝk, LouRka), prvnÝ slabÚ vrskyty padlÝ travnÝho.),

8-OL(Ojedinýle slabÚ vrskyty padlÝ travnÝho.),8-OP(Ojedinýle st°ednÝ

vrskyty padlÝ travnÝho (Otice), lokßlný fyziologickÚ ×loutnutÝ

porost¨.),8-PR(Na Rasný setrch porostech slabÚ vrskyty padlÝ travnÝho.),

8-SU(Lokßlný slabÚ fyziologickÚ ×loutnutÝ porost¨.),8-JS(LokßlnÝ vrskyty

fyziologickÚho ×loutnutÝ porost¨.),

zaplevelenÝ

8-FM(ZaplevelenÝ st°ednÝ s p°edpokladem silnÚho, hlavný ptaRincem,

svÝzelem, he°mßnky a violkou.),

-------------------------------------------------------------------------

eEPKA OZIM- - r¨stovß fßze (0..19)

-------------------------------------------------------------------------

FOMOV+ +ERN.STONKU-LISTY PODZIM Phoma lingam

Slabr vrskyt:

2-KL(SME+NO),KL(VRANT),3-CB(ÄABOVeESKY U +ESKTCH BUD¦JOVIC),PT(LHENICE),

TA(NOV- VES U CHTNOVA),4-PJ(BLOVICE),PM(+ERNICE),TC(STe-BRO),

TC(TACHOV),5-TP(ÄALANY),6-CR(STOLANY),7-JI(TEL+),VY(DRNOVICE U

VYOKOVA),ZN(HODONICE),8-JS(JAVORN-K - M¦STO),KI(KARVIN- - M¦STO),

NJ(MOONOV),OP(OPAVA - M¦STO),SU(OUMPERK),VS(LEON-),

St°ednÝ vrskyt:

3-ST(+EJETICE),5-CL(SOSNOV- U +ESK+ L-PY),8-PR(PeEROV),

Silnr vrskyt:

5-LT(NOV+ DVORY U DOKSAN),LT(VCHYNICE),

MOICE ZELN- Brevicoryne brassicae

Slabr vrskyt:

2-NB(POD¦BRADY),PH(BRANDTS NAD LABEM),RA(HeEDLE),

St°ednÝ vrskyt:

2-PH(MODLETICE U DOBeEJOVIC),

celkovr stav

2-KO(Porosty znaRný nevyrovnanÚ.),7-ZN(Stav porost¨ v okrese-37%

optimßlnÝch, 46% °Ýdkrch, 17% nevzeÜlÚ.), 8-NJ(Porosty jsou nevyrovnanÚ)

ostatnÝ ÜkodlivÝ RinitelÚ

2-BE(Vlivem sucha opo×dýnÚ vzchßzenÝ.), 2-KO(NevyrovnanÚ porosty,

projevy nedostatku ×ivin (K,P,Mg).),2-ME(Slabr vrskyt krytonosce

zelnÚho.),2-PH(V d¨sledku sucha porosty vzeÜly nerovnomýrný. Zhruba na

poloviný ploch st°ednÝ a× silnr vrskyt hraboÜe.), 4-DO(MÜice zelnß: na

HPB BrnÝ°ov bez vrskytu vajÝRek. Na vÜech PB ohniskovÚ poÜkozenÝ

hraboÜem.),4-KV(MÜice zelnß-vajÝRka: na HPB KrßsnÚ +dolÝ - 16 ks/100

rostl.),4-KT(MÜice zelnß-vajÝRka: na HPB Hora×´ovice a Klatovy bez

vrskytu. PlÝse? zelnß- slabr vrskyt na HPB Klatovy.), 4-PM(MÜice

zelnß-vajÝRka: na HPB +ernice bez vrskytu.),4-PJ(MÜice zelnß-vajÝRka:

st°ednÝ vrskyt na HPB Blovice, bez vrskytu na PB HPB Blovice: st°ednÝ

vrskyt vajÝRek mÜice zelnÚ, slabý-Alternßria, Phoma,

Pseudocercosporella. PB Chocenickr +jezd: vajÝRka mÜice zel.-bez

vrskytu, spodnÝ listy odum°elÚ.),4-PS(MÜice zelnß-vajÝRka: slabr vrskyt

na HPB HornÝ Býlß.),4-RO(MÜice zelnß-vajÝRka: na HPB Dob°Ýv i Osek bez

vrskytu.),4-SO(MÜice zelnß: HPB TýÜovice - vajÝRka bez vrskytu, na 16%

rostlin ×ivÚ mÜice.),7-BK(MÜice zelnß prognoza - slabr

vrskyt),7-BV(Pilatka - poÜkozenÝ v okrese pouze ojedinýlÚ - ve slabÚ

intenzitý MÜice zelnß - prognoza - slabr vrskyt.),7-JI(MÜice zelnß

- prognoza - 0), 7-TR(SlimßRci - nutnost oÜet°enÝ - T°ebelovice,

Hrotovice, Sta°eR Pilatka °epkovß - ojedinýlr vrskyt, nutnost oÜet°enÝ

- Studenec -50 ha ), 7-VY(+asný setÚ porosty p°erostlÚ, lokßlný slabr

vrskyt pilatky a hraboÜe.),7-ZN( MÜice zelnß - prognoza slabr vrskyt),

7-ZR(SlimßRci - mÝstnÝ silnÚ poÜkozenÝ porost¨ °epek - Moravec. ),

8-BR(Lokßlný st°ednÝ vrskyty hraboÜe polnÝho (Osoblaha).),8-FM(SlabÚ

poÜkozenÝ d°epRÝky a pilatkou °epkovou.),8-KI(Ojedinýle slabÚ vrskyty

Phoma lingam, Alternaria, Peronospora brassicae.),8-NJ ( byly zjiÜtýny

slabÚ vrskyty pilatky °epkovÚ a mÜice zelnÚ, zjiÜtýn prvnÝ slabr vrskyt

Phoma lingam.),8-OP(+ßst porost¨ p°erostlrch vlivem ÜpatnÚho

vzchßzenÝ,ohniskový nevyrovnanÚ.),8-PR(SlabÚ vrskyty krytonosce zelnÚho,

pilatky °epkovÚ a plÝsný zelnÚ.), 8-VS(SlabÚ ohniskovÚ poÜkozenÝ hraboÜi

(LeÜnß).),

poÜkozenÝ herbicid¨

3-PI(TÚmý° u vÜech porost¨ (Milevsko,Mirotice,+imelice) s pou×itÝm

kombinace Lasso N 40 EC + Command 4 EC doÜlo k p°Ýznak¨m fytotoxicity -

aplikace p°i nÝzkrch teplotßch.),8-BR(SilnÚ poÜkozenÝ porostu po

oÜet°enÝ p°Ýpravkem Command (Hlinka), lokßlnÝ poÜkozenÝ (M. Albrechtice,

HornÝ BeneÜov, Krnov).),8-OP(ZjiÜtýna slabÜÝ ?Rinnost na vrdrol obilovin

p°i oÜet°enÝ Commandem.),

slimßRci

5-CL(DoÜlo k poÜkozenÝ porost¨ na nýkolika lokalitßch. Nap°. na porostu

v lokalitý Holany jsou holß mÝsta, na lokalitý RamÜ pouze perforace na

starÜÝch listech.),8-BR(Lokßlný poÜkozenÝ porost¨ slimßRky (Osoblaha,

Mýsto Albrechtice).),8-FM(Setrvßvß poÜkozenÝ slimßRky v r¨znÚm stupni

Ükodlivosti.),8-NJ(+ßst porost¨ byla poÜkozena slimßRky.),8-PR(NýkterÚ

porosty jsou i p°es oÜet°enÝ silný poÜkozenÚ.),8-SU(+ßst porost¨

nevyrovnanß v d¨sledku poÜkozenÝ slimßRky.),8-VS(Ohniskový poÜkozenÝ po

slimßRcÝch (ValaÜ. Mezi°ÝRÝ).),

zaplevelenÝ

4-TC(Na Tachovsku porosty silný zapleveleny penÝzkem rol., vrdrolem.),

5-CL(Vzhledem k vyÜÜÝm teplotßm rozvoj plevel¨ (he°mßnkovitÚ,

hluchavkovitÚ,kokoÜka p. tobolka, violka). ),8-FM(Lokßlný silnÚ

zaplevelenÝ zejmÚna vrdrolem obilovin, ptaRincem, svÝzelem, ohnicÝ,

ho°RicÝ, he°mßnkovitrmi pleveli.),8-SU(Na Rßsti pozemk¨ lokßlný silnr

vrskyt vrdrolu (Rovensko).),

-------------------------------------------------------------------------

BRSLEN

-------------------------------------------------------------------------

OSAZEN- BRSLEN¨ VAJ-+KY MOICE MAKOV+ Aphis fabae

Slabr vrskyt:

2-BE(NIÄBOR),KL(OLAPANICE V +ECH-CH),NB(DOUBRAVANY),4-KT(KLATOVY),

5-CL(PAVLOVICE U JESTeEB-),CV(+DLICE),LN(LIBO+ANY),LT(NOV+ DVORY U

DOKSAN),6-HK(Z-B¦DOV),JC(JI+-N),PU(PeELOU+),SM(ÄERNOV),

SY(LINHARTICE),TU(PODH+e--HARTA),7-BK(BOeITOV),BV(HRUOKY),HO(ÄAROOICE),

KM(JAROHN¦VICE),TR(MORAVSK+ BUD¦JOVICE),UH(UHERSKT BROD),VY(IVANOVICE

NA HAN+),ZL(TE+OVICE),ZN(HODONICE),8-BR(KRNOV - HORN- PeEDM¦ST-),

JS(JAVORN-K - M¦STO),NJ(MOONOV),SU(OUMPERK),VS(LEON-),

St°ednÝ vrskyt:

8-PR(PeEROV),

Silnr vrskyt:

2-MB(BRODCE NAD JIZEROU),NB(POD¦BRADY),PH(BRANDTS NAD LABEM),PH(MODLETICE

U DOBeEJOVIC),RA(PAVL-KOV),6-CR(CHRUDIM),UO(VRACLAV),7-BO(ÄELEOICE),

8-OL(OLOMOUC - M¦STO),OP(OPAVA - M¦STO),

ostatnÝ ÜkodlivÝ RinitelÚ

8-BR(SlabÚ osazenÝ vajÝRky mÜice makovÚ.),8-NJ(ZjiÜtýno pouze slabÚ

osazenÝ vajÝRky mÜice makovÚ.), 8-OL(SilnÚ osazenÝ brslen¨ vajÝRky mÜice

makovÚ (SlavonÝn).), 8-OP(Progn?za silnÚho vrskytu mÜice makovÚ na

brslenech (Opava).), 8-PR(OsazenÝ brslen¨ vajÝRky mÜice makovÚ je

výtÜinou slabÚ a× st°ednÝ.), 8-SU(SlabÚ osazenÝ brslen¨ vajÝRky mÜice

makovÚ (Rovensko).),

-------------------------------------------------------------------------

BRAMBOR - r¨stovß fßze (0..99)

-------------------------------------------------------------------------

MOKR- HNILOBA - HL-ZY Erwinia carotovora

Slabr vrskyt:

2-BN(PAVLOVICE U VLAOIMI),BN(+ECHTICE),4-CH(CHEB),CH(MILHOSTOV),KT(SUOICE

NAD OTAVOU),PJ(PeEOTICE),PS(HORN- B¦L-),PS(KOÄLANY),PS(PLASY),

PL-SED BRAMBOROV--HL-ZY:VR,R Phytophthora infestans

Slabr vrskyt:

2-BN(PAVLOVICE U VLAOIMI),BN(+ECHTICE),4-CH(MILHOSTOV),PJ(PeEOTICE),

PL-SED BRAMBOROV--HL-ZY:PR Phytophthora infestans

Slabr vrskyt:

2-BN(PAVLOVICE U VLAOIMI),BN(+ECHTICE),4-CH(CHEB),

PL-SED BRAMBOROV--HL-ZY:PP,P Phytophthora infestans

Slabr vrskyt:

2-BN(PAVLOVICE U VLAOIMI),

SUCH- HNILOBA - HL-ZY Fusarium sp.

Slabr vrskyt:

2-BN(PAVLOVICE U VLAOIMI),BN(+ECHTICE),4-CH(CHEB),CH(MILHOSTOV),

KT(HORAĤOVICE),PJ(PeEOTICE),PS(KOÄLANY),PS(PLASY),

ostatnÝ ÜkodlivÝ RinitelÚ

4-KV(Sklad KrßsnÚ +dolÝ - hlÝzy-st°ednÝ vrskyt fuzßriÝ a silnr

strupovitosti ob.),4-PJ(SkladovßnÝ brambor: Mladr Smolivec-slabr vrskyt

plÝsný br., fomovÚ hniloby, fuzßriovÚ hniloby, bakter. hniloby. k.?.

Kasejovice: fuzßriovß hniloba-st°edný na odr. Svatava, silný u odr.

Ukama. Obecnß strupovitost: st°edný a× silný v k.?. B°ezÝ, P°eÜtice,

Kasejovice, Mladr Smolivec (u odr. Asterix a Uka 4-PS(Sklady brambor:

zatÝm bez vrskytu Ri slabÚ vrskyty plÝsný br., fuzßr. hniloby, mokrÚ.

hniloby i strupovitosti. U mechanicky poÜkozenrch hlÝz (10-30%) v obci

HadaRka je st°ednÝ napadenÝ fuzßriovou hnilobou u odr. Agria, Cinia

a Nicola. ),6-HB(NapadenÝ brambor mokrou hnilobou na sklßdkßch na

vybranrch odr¨dßch v pr¨mýru 0.5 %.),6-RK(Ojedinýle vrskyt mokrÚ hniloby

brambor a× do 5 %),7-TR(PlÝse? na hlÝzßch - VR a R - 1.5 %, PolorannÚ

- 0.5%, PP - 1% ),7-ZN(PR, PP- mokrß hniloba 0%, fusariovß hniloba 0%,

fomovß hniloba 0% plÝse? bramborovß 1%),

-------------------------------------------------------------------------

VOJT¦OKA

-------------------------------------------------------------------------

ostatnÝ ÜkodlivÝ RinitelÚ

2-KO(OslabenÝ populace hraboܨ - klimatickÚ vlivy, silnr populaRnÝ tlak.),

7-ZR(HraboÜ - pomýrný silnÚ poÜkozenÝ -Mý°Ýn, VelkÚ Mezi°ÝRÝ.),

-------------------------------------------------------------------------

JETEL LU+N- (+ERVENT)

-------------------------------------------------------------------------

mimo PB

3-JH(V lokalitý DaRice zjiÜtýny st°ednÝ vrskyty hraboÜe polnÝho.),3-PI(V

oblasti Miroticka a +imelicka zjiÜtýny st°ednÝ vrskyty hraboÜe polnÝho.),

ostatnÝ ÜkodlivÝ RinitelÚ

6-PU(Na lokalitý Hrobice silnr vrskyt hraboܨ. OÜet°eno p°Ýpravkem

Stutox.Vrskyt na ploÜe cca 20 ha.),7-BK(HraboÜ - lokßlný st°ednÝ vrskyt

- Bo°itov),7-TR(HraboÜ - zaRßtek prosince - po deÜtÝch doÜlo ke stagnaci

nßr¨stu populace. ),8-BR(Nßr¨st populacÝ hraboÜe polnÝho (Krnov,

Rrma°ov).),8-FM(SlabÚ vrskyty hraboÜe polnÝho.),8-OL(Ojedinýle st°ednÝ

vrskyty hraboÜe polnÝho v nezaplavenrch oblastech, ojedinýle silnÚ

(Senice na HanÚ).),8-OP(Nßr¨st intenzity vrskytu hraboÜe polnÝho

v pÝcninßch, ozimrch obilovinßch a ozimÚ °epce zejmÚna na okrajÝch

porost¨.),8-SU(VÜeobecný zjiÜLovßny slabÚ vrskyty hraboÜe polnÝho.),

8-JS(Lokßlný st°ednÝ vrskyty hraboÜe polnÝho (SkoroÜice).),

-------------------------------------------------------------------------

NEDEFINOVAN- PLODINA

-------------------------------------------------------------------------

SLUN++KA - RO+N- PROGNËZA Coccinella septempunctata

Slabr vrskyt:

3-ST(+EJETICE),

St°ednÝ vrskyt:

3-JH(D¦BOL-N),PT(LHENICE),5-CL(SOSNOV- U +ESK+ L-PY),DC(BeEZINY U

D¦+-NA),LN(RAD-+EVES),LN(SMOLNICE U LOUN),TP(MODLANY),UL(DUBICE NAD

LABEM),

ostatnÝ ÜkodlivÝ RinitelÚ

7-HO(SlunÚRko sedmiteRnÚ - prognoza - 0.12 ------ Voda - v d¨sledku

souRasnrch srß×ek dochßzÝ k opýtovnÚmu zatopenÝ nýkterrch pozemk¨

- s vyÜÜÝ hladinou spodnÝ vody. ),7-ZN(SlunÚRko sedmiteRnÚ - roRnÝ

prognoza 0.2 - slabß intenzita K°eRek polnÝ - po lÚtech bez vrskytu

pozorovßn nßr¨st vrskytu, Miroslav, Dyjßkovice),

Z podkladovrch materißl¨ terÚnnÝ slu×by zpracovala Ing.Regina Tesa°ovß

Za sprßvnost

Ing. F. Novßk

vedoucÝ oddýlenÝ monitoringu a progn?z

Ing. J. Madar, CSc.

vedoucÝ odboru monitoringu a regulace Ükodlivrch organism¨ a poruch

-----------------------------------------------------------------------------

Pou×itÚ zkratky:

2 - oblast St°edoReskß, okres BeneÜov ..BN, Beroun BE, Kladno KL, KolÝn KO, Kut. Hora KH, MýlnÝk ME, Ml. Boleslav MB, Nymburk NB, Praha vrchod PH, Praha zßpad PZ, P°Ýbram PB, RakovnÝk RA.

3 - JihoReskß, +es. Budýjovice CB, +es. Krumlov CK, Jin. Hradec JH, Pelh°imov PE, PÝsek PI, Prachatice PT, Strakonice ST, Tßbor TA.

4 - ZßpadoReskß, Doma×lice DO, Cheb CH, Karlovy Vary KV, Klatovy KT, Plze? mýsto PM, Plze? jih PJ, Plze? sever PS, Rokycany RO, Sokolov SO, Tachov TC.

5 - SeveroReskß, +. LÝpa CL, DýRÝn DC, Chomutov CV, Jablonec n.N. JN, Liberec LI, Litomý°ice LT, Louny LN, Most MO, Teplice TP, +stÝ n. Lab. UL.

6 - VrchodoReskß, H.Brod HB, Hr.KrßlovÚ HK, Chrudim CR, JiRÝn JC, Nßchod NA, Pardubice PU, Rychnov n.Kn. RK, Semily SM, Svitavy SY, Trutnov TU, +stÝ n.Orl. UO.

7 - Jihomoravskß, Blansko BK, Brno mýsto BM, Brno venkov BO, B°eclav BV, HodonÝn HO, Jihlava JI, Kromý°Ý× KH, Prostýjov PV, T°ebÝR TR, Uh.HradiÜtý UH, VyÜkov VY, ZlÝn ZL, Znojmo ZN, Ä´ßr n.Sßz. ZR.

8 - Severomoravskß a Slezko, Bruntßl BR, Frrdek MÝstek FM, JesenÝk JS, Karvinß KI, Novr JiRÝn NJ, Olomouc OL, Opava OP, Ostrava mýsto OT, P°erov PR, Oumperk SU, VsetÝn VS.

OBOSRS - oblastnÝ odbory SRS,

OKOSRS - okresnÝ oddýlenÝ SRS

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info