Další novinky

VÝHLEDY PRÁVA V NOVÉM TISÍCILETÍ (STUDIE)

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Tento příspěvek pojednává o problémech spojených s pravdě podobným vývojem práva v příštím století (a tisíciletí) v epoše „superindustriální revoluce“, v níž nyní žijeme. Ukazuje na některé fenomény, které mohou být rozhodující pro tento vývoj: zánik stálosti a éra trvalých změn (zvyšující se tempo přechodných jevů a společenských procesů), stoupající význam různých společenských skupin a jejich migrace, vytvoření byrokracie nového typu a j. Existuje reálná hrozba „šoku v budoucnosti“, kterému svět musí čelit.

STANOVENIE OBCHODNEJ POLITIKY PRI ZAVEDENÍ OBCHODNEJ ZNAČKY SPOTREBNÉHO TOVARU NA TRH

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Príspevok porovnáva pôsobenie dvoch rozdielnych obchodných politík na trhu s bielou technikou. Obchodná politika založená na princípe množstevných zliav vedie k postupnému vytváraniu „regionálnych monopolov“ a likvidáciou konkurenčného prostredia s možnosťou zamedzenia tvorby cien na základe ponuky a dopytu trhu.

ÚČINNOST KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Dynamika tržního hospodářství musí řešit i méně přijemné věci jakými jsou bezesporu vztahy mezi dlužníkem-úpadcem a věřiteli. Cílem konkursního řízení je poměrné uspokojení věřitelů. Novela z března 1996 přinesla řadu prospěšných změn, které se pozitivně odrážejí zejména v některých procesních úpravách a jsou v rámci konkursního řízení přínosem.

PRÁVNA ÚPRAVA V SLOVENSKOM VINOHRADNÍCTVE A VINÁRSTVE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Článok sa zaoberá otázkami, ktoré sa týkajú právnej úpravy v Slovenskom vinohradníctve. Tejto oblasti sa u nás začína venovať veľká pozornosť. K základným zmenám v právnej úprave došlo v nadväznosti na závažné zmeny v politickom systéme. Právna úprava reagovala na zmeny vo vlastníctve k pôde a postupne si začíname uvedomovať, že vinohradníctvo, ktoré je bezprostredne spojené s pôdou, významne ovplyvňuje ekonomiku i životné prostredie. Intenzívnu vinohradnícku výrobu musíme orientovať do vinohradníckych oblastí tak, aby boli dodržané ustanovenia Zákona č. 332/l996 Z.z.

POZNATKY K PŘEVODŮM MAJETKOVÝCH PODÍLŮ V ZEMĚDĚLSKÝCH DRUŽSTVECH

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek přináší konkrétní poznatky z realizace právní úpravy převodů majetkových podílů v podmínkách zemědělských družstev České republiky, s bližším zaměřením na sledované družstvo. Nepřímo je cílem příspěvku poukázat na nedostatky a mezery v práci finančních úřadů, vážící se na danou problematiku.

POSÍLENÍ ODPOVĚDNOSTI PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI V NOVELE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek se zabývá změnami právní úpravy postavení představenstva akciové společnosti v ČR. Poslední novelizace obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.z dubna 1996 posílila významným způsobem odpovědnost jednotlivých členů představenstva, zejména za škodu vzniklou na základě realizace protiprávního usnesení představenstva. Rovněž tak došlo k posílení odpovědnosti představenstva vůči valné hromadě akcionářů.

K PŘÍPRAVĚ UČITELŮ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STŘEDNÍCH ZEMĚDĚLSKÝCH ŠKOL

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Profesionální dovednosti posluchačů studia učitelství odborných předmětů středních zemědělských škol úzce souvisí s úrovní jejich pedagogické přípravy. Na katedře pedagogiky České zemědělské univerzity v Praze jsou pedagogické a didaktické dovednosti posluchačů dlouhodobě sledovány a diagnostikovány. Rovněž jsou zkoumány jejich názory na kvalitu učitelské přípravy. Získané údaje slouží jako podnět k inovacím obsahu výuky a vyučovacích metod.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ZEMĚDĚLSKÝMI A POTRAVINÁŘSKÝMI VÝROBKY V MAĎARSKU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Podíl maďarského agro-potravinářského sektoru na celkovém exportu značně převyšuje podíl odvětví na HDP.Po zásadních změnách v politickém a ekonomickém systému se možnosti zahraničního prodeje se stávají stále obtížnějšími, protože s rozpuštěním RVHP jsme ztratili důležité trhy. Později snížení výroby způsobilo v některých případech nedostatek komodit, dokonce i při snížení vnitřní spotřeby.

TERITORIÁLNÁ A KOMODITNÁ EFEKTÍVNOSŤ AGROOBCHODU V SR

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Smerovanie vývoja svetového hospodárstva a výsledky národných ekonomík ovplyvňujú hlavne proces globalizácie v medzinárodnom obchode. Zvyšuje sa počet krajín, ktoré otvárajú svoje trhy obchodu a investíciam a na druhej strane sú investície voči viazaniu obchodu a voči zahraničným investíciam.

ZEMĚDĚLSKÝ OBCHOD A EVROPSKÁ INTEGRACE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Na počátku ES hrál zemědělský sektor v integračním procesu hlavní roli.Dnes k integraci 10 středoevropských států (CE-10) s 15 zeměmi EU dochází díky zemědělským problémům obtížně.Dříve než se uskuteční rozšíření EU, musí se změnit společná zemědělská politika (CAP). Jaký typ zemědělských politik by měl CE-10 prosazovat? Diskutující se dohadují o tom, že by se měl společný trh se zemědělskými výrobky vytvořit v rámci zemí CE-10.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info