Další novinky

OBSAH A METODY VÝUKY Z POHLEDU STUDENTŮ PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek vychází z pravidelného zjišťování prováděného pomocí anketního dotazníku u studentů III. ročníku provozně ekonomické fakulty. Výsledky jsou podrobně analyzovány ve vztahu k orientaci studia na PEF ČZU Praha. Na základě získaných poznatků je provedeno určité zobecnění a jsou navržena konkrétní opatření.

PODNIKOVÉ HOSPODÁRSTVO VO VYUČOVANÍ NEMECKÉHO JAZYKA

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Úlohou podnikového hospodárstva v nemčine je naučiť študenta vyjadrovať sa v cudzom jazyku o hospodárskej problematike a získať prehľad o hospodárstve s možnosťou porovnávania s inými krajinami. Dôležitou súčasťou výuky je čítanie s porozumením, riešenie úloh a cvičení, zaujatie vlastného stanoviska a úsudku. Učivo je založené na aktuálnych textoch s využitím fotografií, grafov, máp. Z nich vychádzajú cvičenia, na ktorých sa precvičujú gramatické javy.

VYUŽÍVÁNÍ POČÍTAČŮ PRO ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek se zabývá způsobem získáváním informací ve firmách z vnitropodnikového a nadpodnikového prostředí. Studie byla provedena na základě výběrového šetření dotazníkovou formou. V článku je hodnoceno využívání prostředků výpočetní techniky pro zpracování vnitropod-nikových a nadpodnikových informací.

APLIKAČNÍ ASPEKTY PROJEKTOVÉHO PLÁNOVÁNÍ NA BÁZI UZLOVĚ DEFINOVANÝCH GRAFŮ PŘI KOORDINACI ROZSÁHLÝCH PROJEKTŮ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Modely síťové analýzy se stávají nedílnou součástí projektového plánování. Jejich realizace se dnes téměř neobejde bez výpočetní techniky. MS Project patří k nejrozšířenějším programům v této oblasti. Jako matematický aparát pro časovou analýzu používá metodu měření potenciálů v síti (MPM). Zdrojová analýza je u něho prováděna pomocí jedné z variant komplexně analytických metod.

NOVÉ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE PŘI ŘÍZENÍ PODNIKU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Podstatným faktorem, který má vliv na celkovou úspěšnost podniku, je způsob práce s informacemi. Na schopnostech přijímat, zpracovávat, vybírat a využívat informace pro řízení a rozhodování závisí přežití i další rozvoj podniku. V současné době se objevují nové programové celky, které umožňují zlepšení v běžných informačních systémech. V tomto příspěvku se zamyslíme především nad přínosem nové technologie, která se označuje jako Groupware.

NĚKTERÉ Z METOD ZJIŠŤOVÁNÍ CHAOTICKÉHO CHOVÁNÍ NA TRHU S HOVĚZÍM MASEM

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V první části příspěvek popisuje základní termíny teorie chaosu a dynamiky populace. V poslední části je analyzováno chování trhu s hovězím a vepřovým masem. Oba trhy se chovají dosti odlišně a je možné zde vysledovat oblasti s chaotickým chováním. Aby tyto závěry mohly být potvrzeny nebo vyvráceny, bude třeba je dále zkoumat.

VYUŽITIE VÝPOČTOVEJ TECHNIKY V OPERATÍVNOM RIADENÍ AGROPODNIKATEĽSKÉHO SUBJEKTU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Príspevok analyzuje využitie výpočtovej techniky v operatívnom riadení agropodnikateľskeho subjektu.Poukazuje na doteraz vyvinuté automatizované projekty a možnosti ich využitia v súčasných trhových podmienkach poĺnohospodárstva. Zvláštnu pozornosť venuje problematike využitia projektov na úseku živočíšnej výroby-v chovoch hovädzieho dobytka a ošípaných.

SYSTÉMY PRO PODPORU ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V ORGANIZACÍCH

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek se zabývá systémy podporující řešení problémů v organizacích, jenž je možné rozdělit na externí a interní problémy. Dále je v příspěvku zachycen vývoj informačních systémů pro podporu řešení problémů od jejich vzniků v 60. letech, kdy naházely uplatnění jednoduché systémy pro Elektronické zpracování dat, využívající nejprve klávesnicové, později děrnoštítkové stroje a počítač

STATISTICKÁ ANALÝZA SEZÓNNÍHO KOLÍSÁNÍ PENĚŽNÍCH TOKŮ V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Autoři příspěvku na příkladu konkrétního zemědělského podniku analyzují sezónní nepravidelnosti peněžních toků v zemědělské výrobě. Specifické podmínky zemědělské výroby způsobují přechodný nedostatek finančních prostředků v zemědělských podnicích. Především v rostlinné výrobě je možno výrobní náklady vynakládané po celý rok uhradit až po sklizni a prodeji výrobků. Výpočet charakteristik sezónního kolísání nákladů a příjmů umožňuje farmářům sestavit přesnější plán finančního toku v podniku a v průběhu roku provádět jeho kontrolu, event. korekturu. V závěru autoři uvádějí možnosti pro řešení přechodného nedostatku finančních prostředků na farmách.

NOVÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ JAKOSTI A KONTROLY ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI V ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH PODNICÍCH A JEJICH VLIV NA AGRÁRNÍ OBCHOD

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Nejnovější trendy při vzniku a zavádění systémů řízení kvality a kontroly zdravotní nezávadnosti představují především výrazný posun od posuzování finálních výrobků ke sledování problémů již v průběhu výroby a zamezení jejich negativních následků ještě dříve než mohou vzniknout.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info