Další novinky

Vliv zvýšené hladiny dusíku v půdě na retrovegetaci cukrovky a její technologickou jakost

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Zahradníček Josef Úvod Na technologickou jakost cukrovky, biosyntézu cukru, chemicko-technologické složení, skladovatelnost a konečný výnos bílého rafinovaného cukru (rafinády) působí řada vnějších a vnitřních činitelů. Z vnějších jsou to hlavně: výživa a hnojení, kvalita půdy, agrotechnika, povětrnostní podmínky, ochrana řepných porostů před škodlivými činiteli, doba a kvalita sklizně.

Ověření metod optimalizace dusíkatého hnojení k oz. pšenici

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Chrbolka Tomáš Polní výživářské zkoušky k ověření optimalizace dusíkatého hnojení byly založeny jako přesné jednoleté na dvanácti zkušebních stanicích ÚKZÚZ v letech 1996 a 1997 (viz tab.). Účelem sledování bylo ověřit optimálního množství a rozložení dusíkatého hnojení k ozimé pšenici.

MINERÁLNÍ A ORGANICKÝ DUSÍK V PŮDĚ

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Černý Jindřich, Balík Jiří, Tlustoš Pavel, Němeček Radek Celkový obsah dusíku (Nt) v orniční vrstvě půd České republiky se pohybuje většinou v rozmezí hodnot 0,1-0,2 %, může však kolísat ve značném rozmezí (0,03% - 0,5 %). Lze vypočítat, že v orniční vrstvě je asi 3000 - 9000 kg N/ha. Z tohoto množství jsou jen 1 až 2 % rostlinám dostupné ve formách NH4+, NO3-.

SLEDOVÁNÍ ZÁSOBY MINERÁLNÍHO DUSÍKU V PŮDĚ VE STACIONÁRNÍCH POLNÍCH VÝŽIVÁŘSKÝCH POKUSECH V LETECH 1993 - 1995

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Čermák Pavel Pro hodnocení zásoby minerálního dusíku v půdě byly použity výsledky z přesných stacionárních výživářských pokusů založených na stanicích ÚKZÚZ. Tyto výsledky jsou ze sledování uskutečněných v letech 1993-1995. Sledované kombinace jsou již řadu let diferencovány rozdílným dusíkatým ( ale i draselným a fosforečným ) hnojením.

VÝŽIVA A HNOJENÍ OZIMÉ ŘEPKY DUSÍKEM

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Balík Jiří, Černý Jindřich, Mikšík Vlastimil, Yang-Yuen Pongsak Ozimá řepka patří mezi intenzívní plodiny, s poměrně vysokými nároky na výživu. Ontogenese řepky trvá 11-12 měsíců. Zatímco generativní vývoj je poměrně souvislý a nejvíce změn se soustřeďuje na únor až květen, probíhá vegetativní růst ve třech fázích. Při podzimní vegetativní fázi je nejintenzivnější růst v září až říjnu.

POUŽITÍ DUSÍKATÝCH HNOJIV U BRAMBOR

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Čepl Jaroslav, Vokál Bohumil Dusík je, stejně jako u ostatních plodin, nejvýznamnější základní živinou i u brambor. Zatímco u ostatních základních živin vycházíme především z jejich obsahu v půdě v rámci osevního sledu, v případě dusíku musíme specificky "operovat" pro každou plodinu zvlášť.

ANALÝZA VLIVU HNOJENÍ PRŮMYSLOVÝMI HNOJIVY NA VÝNOSY OBILOVIN V OKRESECH ČR

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Klír Jan Obiloviny jsou plodinami, které dobře reagují na hnojení průmyslovými, zvláště dusíkatými hnojivy. Pokles spotřeby nejen průmyslových hnojiv (zhruba o dvě třetiny), ale i organických hnojiv (o jednu třetinu) v porovnání dvou období 1986 - 90 a 1991 - 1995 se projevil snížením průměrných výnosů obilovin a kukuřice na siláž o 10 %.

POUŽITÍ DUSÍKATÝCH HNOJIV U OBILNIN

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Růžek Pavel V posledních letech došlo v našem zemědělství ke značnému poklesu spotřeby průmyslových i statkových hnojiv a v řadě podniků byl z hlavních rostlinných živin aplikován jen dusík, který má nejvýznamnější vliv na dosažené výnosy pěstovaných plodin a ekonomiku výroby. Vyplývá to z klíčového významu dusíku v metabolismu rostlin a vysoké potřeby N na jednotku produkce.

Další podpory pro zemědělce

27. 11. 1997 | Zdroj: Slovo | Článek Článek

Slovo - 27.11.1997 Další podpory pro zemedelce Do konce roku mohou zemedelci hospodarící v zátopových oblastech podat žádosti o financní podporu. Jedná se o pujcky úrocené 5 % odkladem splátek i placení úroku o tri roky s dvacetiletou dobou splatnosti. Na obnovu hospodarení budou z Podpurného a garancního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) uvolneny prostredky v celkové výši 168,5 miliónu korun.

Další podpory pro zemědělce

27. 11. 1997 | Zdroj: Slovo | Článek Článek

Slovo - 27.11.1997 Další podpory pro zemedelce Do konce roku mohou zemedelci hospodarící v zátopových oblastech podat žádosti o financní podporu. Jedná se o pujcky úrocené 5 % odkladem splátek i placení úroku o tri roky s dvacetiletou dobou splatnosti. Na obnovu hospodarení budou z Podpurného a garancního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) uvolneny prostredky v celkové výši 168,5 miliónu korun.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info