Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

Význam chovu drůbeže u nás a ve světě

14. 12. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Chov drůbeže je jedno z nedynamičtěji se rozvíjejících odvětví živočišné výroby ve světě. To může souviset s tím, že není vázán na hospodaření na půdě. Drůbež má také přibližně pětkrát rychlejší reprodukční schopnost než skot, vysoká je i výkrmová schopnost drůbeže. Efektivnější je i přeměna bílkovin krmiva v živočišnou bílkovinu než u skotu a prasat.

Strukturální změny v chovu ovcí v ČR

14. 12. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Po roce 1989 dochází k závažným změnám v českém zemědělství. Podmínky tržního hospodářství výrazně ovlivnily také chov ovcí. Důsledkem je značný pokles početních stavů chovu ovcí - viz grafy. Uvedený pokles byl způsoben ekonomickými problémy v odbytu vlny, kde došlo k výraznému snížení nákupních cen (chov ovcí v ČR byl zaměřen na produkci vlny) a chov ovcí je ztrátový. Také byla neuváženě provedena masová likvidace chovů na Maedi-visnu. V podstatě byly zlikvidovány chovy vysoce kvalitních merinových ovcí a chovy adaptovaných plemen pro podhorské a horské oblasti s vysokou užitkovostí (zušlechtěná valaška, cigája a šumavská ovce).

Názory, které mohou v budoucnu ovlivnit chov skotu

14. 12. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Živočišná výroba jako celek prodělává významné změny kvalitativního i kvantitativního charakteru. V chovu skotu došlo v posledních letech k významnému poklesu chovaných krav. Na druhé straně je dováženo velké množství zvířat specializovaných plemen. Jsou budovány nové a adaptovány staré ustajovací prostory. Nově budované stáje představují značné investiční náklady, které budou plnit svoji úlohu v příštích několika desítkách let.

Perspektivní technologie v chovu skotu

14. 12. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Chovatelé skotu stojí často před řešením techniky a technologie chovu, optimálního chovného prostředí a managementu. Obecnou snahou totiž musí být vytvoření komplexu - plemeno - výživa - prostředí - člověk, při respektování všech složek, neboť nejslabší článek rozhoduje o ekonomické efektivnosti, tj. úspěchu chovu. Stručný přehled základních problémů a poznatků, by měl přispět k volbě té nejlepší varianty. Je nutné zdůraznit, že obecně ta nejlepší varianta neexistuje. V každém případě jde o určitý kompromis mezi biologickými požadavky (odlišné u plemen, kategorií aj.) a konkrétními přírodními podmínkami a také požadavky na produktivitu práce.

Problematika chovu prasat v ČR

14. 12. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Úrovní chovu prasat jsme již od 30. let tohoto století patřili mezi chovatelsky vyspělé státy Evropy. Spotřebou 45.6kg vepřového masa na kosti na 1 obyvatele v roce 1994 se Česká republika řadí na jedno z předních míst v Evropě. Naši zemědělci již hospodaří na bázi soukromých vlastnických vztahů, přičemž se podařilo vytvořit řadu specializovaných farem s výborným managementem chovu prasat, kde dosahované parametry užitkovosti našeho genofondu prasat jsou již srovnatelné se zahraničím. Výrazně se však nezměnily naše potravní zvyklosti a vepřové maso se nyní podílí více jak 55 % na celkové roční spotřebě masa na 1 obyvatele v ČR.

Trendy živočišné výroby ve světě

14. 12. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Rozvoj živočišné výroby ve světě je neustále ovlivňován vývojem světové spotřeby a produkce masa a dále úrovní obchodu u této komodity, na což jednotlivé země světa reagují různým způsobem. Státními politikami "sešněrovaný" světový zemědělský obchod se jen velice pozvolna vydává na neprobádanou cestu liberalizace. Ačkoliv se dohoda o zemědělství v rámci Uruguayského kola GATT neminula účinkem, její praktický dopad se přesouvá do dlouhodobější perspektivy.

Vliv omezení dusíkatého hnojení na botanické složení

14. 12. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V průběhu posledních desetiletí byl ve většině evropských zemí zaznamenán výrazný růst zemědělské produkce. Strukturální změny byly doprovázeny vytvářením menšího počtu zemědělských podniků v západní Evropě a reorganizovanými velkovýrobními podniky ve většině východoevropských států. Toto vedlo v mnoha oblastech k vysoké koncentraci produkce. Protože některé základní produkční faktory, tj.půda a pracovní síly vykazovaly trvale sestupný trend, byl růst zemědělské produkce možný pouze za předpokladu intenzifikace zemědělství. Hlavními faktory intenzifikace obecně byly zvyšující se stupeň mechanizace, rostoucí vstupy organických a průmyslových hnojiv, pesticidů a v některých zemích vzestup úrovně vodního hospodářství. Toto bylo v minulých letech převážně uplatňováno i v Československé republice.

Zamyšlení nad zeleným zlatem

14. 12. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Je jistě potěšitelnou skutečností, že společnost projevuje takovýto zájem o plodinu, kterou nazýváme zeleným zlatem a která proslula na celém světě. Pojem žatecký chmel (Saaz Hop) je symbolem kvalitní suroviny pro piva špičkové kvality. Je neoddělitelně spojen s plzeňským pivem, které jako charakteristický typ piva je znám na celém světě. Bez nadsázky lze uvést, že plzeňské pivo finalizovalo prvotřídní suroviny jako je žatecký chmel a český slad spolu se specifickou technologií ve výrobek - kvasný nápoj nebývalého významu a úrovně.

Udržíme české bramborářství při stagnaci výnosů a kvality?

14. 12. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Brambory nejsou v České republice pěstovány na velké výměře (zaujímají asi 2,6% orné půdy), ale v naší společnosti jsou základní potravinou, bez níž si jídelní stůl v našich domácnostech nedovedeme představit. Pozornost si zaslouží i jako surovina a zlepšující plodina v osevním postupu. Spotřeba brambor v ČR je přibližně na úrovni většiny evropských zemí, tj. cca 80 kg na obyvatele a rok. Bohužel, brambory jsou v naší republice také plodinou, která se v celé vertikále (pěstování - skladování - zpracování - odbyt) potýká s největším množstvím problémů. Ty musíme naléhavě řešit, chceme-li udržet naše bramborářství konkurenceschopné. Pokusme se blíže charakterizovat současný stav našeho bramborářství a nastínit řešení.

Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy

14. 12. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Pěstování cukrovky a výroba cukru má na území České republiky více než stošedesátiletou tradici. Rentabilní pěstování cukrovky je od výnosu bulev 38 - 40 t.ha-1 při cukernatosti přes 16%. Ze zkušeností minulého období lze předpokládat, že spotřeba cukru pro zásobování ČR by se mohla ustálit na 400 - 415 tis. tunách cukru za rok. Zatím lze počítat se stabilní přímou spotřebou prostřednictvím maloobchodní sítě (cca 190 tis. tun), a spotřebou v průmyslových oborech, které zpracovávajících cukr na výrobky ( odhaduje se spotřeba 210 - 225 tis. tun ).

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info