Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

VLIV HUSTOTY POROSTU NA TVORBU VÝNOSU ŘEPKY OZIMÉ

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Na podzim roku 1996 byl na pokusné stanici AF České zemědělské univerzity v Červeném Újezdu (okr. Kladno) založen pokus ověřující vliv hustoty porostu na tvorbu výnosu. Pro založení a vedení pokusu byla užita agrotechnika Systému výroby řepky.

VLIV DETERIORACE NA KVALITU OSIVA JEČMENE

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Stárnutí (deteriorace) je projevem vitality, která vyjadřuje stupeň tolerance osiva k nepřízni-vým podmínkám při klíčení a vzcházení a stabilitu kvality při uskladnění. Semena o vysoké vitali-tě odolávají lépe stresovým podmínkám a deteriorují pomaleji. Tyto projevy byly zahrnuty do některých testů vitality, například testu urychleného stárnutí. Podstatou tohoto testu je zjišťování rozdílů mezi klíčivostí semen před expozicí zvýšenou teplotou a vlhkostí a po expozici.

ANALÝZA SEMENÁŘSKÝCH HODNOT U NEOŠETŘENÉHO A DETERIOROVANÉHO OSIVA HRACHU

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Stárnutí je výsledný průběh deteriorace spojený s porušováním metabolismu buněk, který ve-de ke zhoršení osevních a nutričních vlastností semene a ke ztrátě životaschopnosti. Ke stárnutí dochází před sklizní, při skladování semen po sklizni a je hlavním faktorem úrov-ně klíčivosti a fyziologické kvality.

BRASSINOSTEROIDY A VÝNOS PŠENICE JARNÍ

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek pojednává o nových biologicky aktivních látkách, přítomných v rostlinách v stopo-vých množstvích (viz dále). Protože v České republice v polních podmínkách se zatím s brasino-lidy nepracovalo, není u nás zatím dostupný srovnávací materiál z literatury. Proto zahrnujeme obsáhlejší úvod pojednávající o látkách a po koušíme se o zasazení dosažených výsledků z poku-sů na České zemědělské univerzitě v Praze do rámce údajů, z rešerší.

ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ BIOSFORU V PŠENICI JARNÍ

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Biosfor je přípravek obsahující kyselinu antranilovou, která je prekursor auxinu, a kyselinu salicilovou, - fenolický inhibitor enzymatické oxidace indolyloctanů v rostlinných tkáních. Neje-dovatý a nedráždivý, je dobře odbouráván půdními (a ve vodách kalovými) mikroorganismy. Je mísitelný s listovými hnojivy, a pesticidy (mimo herbicidy), s výjimkou přípravků, obsahujících měď a lze užít ředění, odpovídající pesticidu. Doporučuje se v dávce 0,1 až 0,5 litrů preparátu na ha ve 200 l vody, u obilnin ve fázi 30 DC, tj. na podporu odnožování.

KUKURICA AKO ENERGETICKÝ AKUMULÁTOR

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Energeticko - akumulačná schopnosť kukurice sa natoľko pozdvihla, že dnes je v jednom kukurič-nom zrne viac výživných látok, ako v celom klase divej kukurice. Mohutný asimilačný aparát kukurice dokáže veľmi efektívne pretranspirovať vodu, ktorej sa viac dostáva so stúpajúcou nadmorskou výškou a preto kukurica vytláča ovos zo zemiakárskej, ale aj podhorskej oblasti.

VLIV PÁSOVÝCH PŘÍSEVŮ A PÁSOVÉHO SETÍ KUKUŘICE NA EROZI PŮDY

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Na lokalitách Cetkovice, Pamětice, Jevíčko a Chlum v okresech Blansko a Svitavy jsme v letech 1995 - 1997 ověřovali protierozní účinnost technologie pásových přísevů do travních po-rostů a pásového setí kukuřice ve srovnání s orbou. Pásový přísev do původního víceletého trav-ního porostu jsme provedli na pastvinách v Cetkovicích s variantami pásového přísevu na šířku a hloubku pásů 100 a 150 mm po vrstevnici a spádnici ve srovnání se štěrbinovým přísevem secím strojem SE - 2 – 024, obnovou rotavátorem a původním travním porostem.

NÁRŮST VÝNOSU KUKUŘICE NA SILÁŽ V PRŮBĚHU DOZRÁVÁNÍ

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Kukuřice je schopná v závěru vegetace vyprodukovat značné množství nejen hmoty, ale pře-devším energie. Hlavním ukazatelem kvality kukuřice vhodné ke konzervaci je výnos palic (zr-na), jako kvalitativní složky. Dynamiku nárůstu je možné zajišťovat, jak v celkové sušině, tak i v jednotlivých částech rostliny ku-kuřice. Z hlediska současných požadavků na kvalitu hmoty je významné tuto dynamiku sledovat v období dozrávání především u palic a zrna

MÁ TRADIČNÍ DĚLENÍ HYBRIDŮ KUKUŘICE PODLE ČÍSLA FAO VÝZNAM?

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Již od roku 1991 porovnáváme na pozemcích účelového hospodářství Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi hybridy kukuřice s různým stupněm zralosti. Naše výsledky jsme vyhodnotili regresní analýzou, zajímalo nás, jak se mění s narůstajícím stupněm FAO výnosy rostlin, jejich sušina i obsahy krmných hodnot. Rozdíl deseti čísel FAO znamená zhruba jeden až dva dny rozdílu doby zrání či přesněji řečeno jedno procento diference v obsahu sušiny palice v době optimální sklizňové zralosti daného hybridu kukuřice na siláž ve srovnání s hybridy, urče-nými jako kontrolní. Číslo FAO je danému hybridu přiřazeno po tříletém zkoušení v ČR ve stani-cích ÚKZUZ.

VLIV VÝŠE VÝSEVKU NA VÝNOSOVÉ A JAKOSTNÍ UKAZATELE HYBRIDNÍCH ODRŮD ŽITA

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Po dvacetiletém šlechtitelském úsilí se dostávají i na naše pole hybridní odrůdy žita, u nichž je využíván heterózní efekt podobně jako u kukuřice. V roce 1992 byla v ČR povolena odrůda Marder, v roce 1994 odrůda Rapid a v roce 1996 odrůda Locarno - všechny to jsou odrůdy ně-mecké, a ve zkouškách jsou další nadějná novošlechtění. Výnosy hybridních odrůd jsou ve srov-nání s dosavadními populačními odrůdami o 10 - 20 % vyšší, což představuje cca jednu tunu a více na 1 ha. Produkce hybridního osiva je složitá a osivo je tedy dražší než u populačních odrůd (PETR, 1995).

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info