Venkov

 • Zobrazit podle
 • Regionu

Policisté se zabývají onemocněním červenkou na Českobudějovicku

16. 12. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Policisté se zabývají onemocnením cervenkou na Ceskobudejovicku CESKÉ BUDEJOVICE 16.prosince (CTK) - Prípady onemocnení cervenkou, které se po kontaktu s masem nakažených krut projevilo nejméne u peti osob na Ceskobudejovicku, se zabývají policisté obvodního oddelení v Týne nad Vltavou.

Agronomické aspekty využití obilovin pro výrobu etanolu

10. 12. 1998 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Podle publikovaných údajů o sklizni základních obilovin v ČR v r. 1998 bude tato opět ne-patrně vyšší než v roce předchozím (přibližně o 1,3 %). Vzhledem ke stabilitě spotřeby obilovin k výrobě potravin a v podstatě i pro živočišnou výrobu je logické, že nelze počítat ani v letošním roce s převažující poptávkou nad nabídkou, ale spíše naopak. S tímto vývojem již kalkulují všechny subjekty zabývající se obchodem s obilím a přizpůsobují mu i nákupní ceny.

Zamyšlení nad rostlinnou výrobou 1998

10. 12. 1998 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Všech sedm předchozích konferencí probíhalo v době, která účtovala s chybami mi-nulosti. Očekávalo se, že změna systému centrálního na volný trh zajistí vzestup ekono-miky. Že svoboda pohybu, slova i svobodné volby vytvoří demokracii. Že odmítnutí in-tegrací typu socialistického RVHP a otevření vnitřního trhu přinesou rychlý vstup do Evropské unie.

Nové pěstitelské technologie řepky ozimé ( Brassica napus L.)

10. 12. 1998 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Z ozimé řepky se stala velká plodina se zdánlivě dobrou rentabilitou (graf 1). Zdán-livě dobrou proto, že je opřená o konjukturu olejnin a depresi u obilovin a profituje z informačního komplexu Systému výroby řepky. Trvalá rentabilita je totiž opřena o vý-nos nejméně 2,8 - 3,0 t/ha. Dosud ale závisí na růstu cen (graf 1), které na rozdíl od obi-lovin či vepřového masa nekolísají, ale trvale rostou. To vyvolává enormní růst ploch. V roce 1998/99 činí v ČR osev cca 350 tis. ha a je 3,4x větší, než ve sklizni roku 1989 (102,5 tis. ha).

Světový a evropský zemědělský trh a jeho perspektivy

10. 12. 1998 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Konference „Zamyšlení nad rostlinnou výrobou 1998“ by se podle programu měla mj. dotknout otázek budoucnosti, vyjádřit se k perspektivám mezinárodního, zvláště ev-ropského agrárního trhu a pokusit se odvodit z nich rozumná poučení pro české země-dělce.

Technologie a ekonomika různých pěstitelských systémů hlavních obilovin

10. 12. 1998 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Obiloviny mají v ČR rozhodující zastoupení na orné půdě. V roce 1996 činila skliz-ňová plocha obilovin 1 581 000 ha (tj. 50,2 % z orné půdy), v roce 1997 pak 1 685 000 ha (tj. 53,5 % z orné půdy). Přibližně 50 % z této sklizňové plochy připadá na pšenici a 38 % na ječmen. Stagnace hektarových výnosů, současná úroveň cen u prvovýrobců, nedostatek finančních prostředků u podnikatelských subjektů, nízká míra rentability pěs-tovaných obilovin a i další skutečnosti vyžadují přehodnocení některých přístupů k pěstebním technologiím jednotlivých polních plodin a struktury výroby v podnicích.

Transgenní plodiny aneb genetická informace ve službách zemědělství

10. 12. 1998 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Tématem loňského příspěvku, kterým se zde na půdě České zemědělské university Monsanto prezentovalo byl pohled firmy na vývoj zemědělství blízké budoucnosti. Bylo zde hovořeno obecně také o rozvoji biotechnologií, jejich možných aplikacích v zeměděl-ství, zpracovatelském průmyslu a jiných sférách lidské činnosti. Dnes budu hovořit pouze o biotechnologiích, o pozadí jejich prudkého rozvoje a zaměřím se především na naše trans-genní produkty samotné - plodiny, které jsou již široce využívány a to hlavně zemědělci severní a jižní Ameriky.

Jakost pšenice z různých pěstitelských systémů

10. 12. 1998 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Moderní šlechtění směřuje k tvorbě odrůd pro různé užitkové směry a též do různých pěsti-telských systémů a podmínek. Převažují odrůdy do výslovně intenzívních podmínek. Chybí vhodné odrůdy do systémů integrovaných a s nízkými vstupy (low input) a hledají se odrůdy pro ekologické způsoby pěstování, případně do podmínek s nařízeným způsobem pěstování v chráněných krajinných oblastech a ochranných oblastech vodních zdrojů, kde je omezeno hno-jení průmyslovými z hnojivy a zakázáno použití pesticidů.

Nové komplexní technologie v číslech

10. 12. 1998 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Mnohostranná provázanost mezi jednotlivými produkčními úseky zdůvodňuje nutnost posuzovat zemědělský podnik jako jeden organický celek. Pro objektivní posouzení produkce je důležitým předpokladem rozčlenění produkčních úseků na nejmenší jednotky (1 ha plodiny, 1 zvíře nebo 1 ustájovací místo), což dovoluje:

Kaprů bude na vánočních trzích dostatek, jejich cena klesla

10. 12. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Kapru bude na vánocních trzích dostatek, jejich cena klesla PRAHA 10.prosince (CTK) - Pro letošní Vánoce bude pripraveno dostatecné množství kapru. Jejich konecná cena by se pritom mela pohybovat v prumeru kolem 60 Kc za kilogram, což je o zhruba deset korun méne než v lonském roce, vyplývá z ankety CTK.

Odkazy

Přidat odkaz
 • EVYNA - Internetové kurzy pro ženy na mateřské dovolené
  EFEKTIVNÍ NÁVRAT EKONOMICKY VZDĚLANÝCH ŽEN NA TRH PRÁCE PO RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ 2015 -Internetové kurzy pro ženy na mateřské dovolené
 • eLovci.cz
  Portál eLovci.cz je zaměřen na individuální inzerci a prezentaci firem v oblasti myslivosti z České republiky a Slovenska.
 • Turistika
  Internetové centrum cestovního ruchu. Jeden z nejrozsáhlejších internetových projektů zaměřených na problematiku turistiky, cestování a aktivního trávení volného času přináší svým návštěvníkům informace a zajímavosti již déle než 5 let Rozsáhlá inovace, kterou server prochází, je zaměřená na lepší propojení databází, snazší orientaci v systému a na podporu nových služeb, které budou postupně zaváděny. Na následujících stránkách jsou podrobně popsány jednotlivé sekce se všemi možnostmi a funkcemi, které projekt Turistika.cz nabízí.
 • Rybareni.com
  Portál věnovaný převážně sportovnímu rybaření - Denně aktualizované informace nejen" pro rybáře.
 • Architektura zahrady
  Firma nabízející zpracování návrhu zahrady u Vašeho rodinného domu a následné zajištění realizace těchto úprav. Na stránkách dále naleznete články s danou problematikou.
 • Zivotnistyl.cz
  Internetový portál o bydlení, zahradě, stavbě, hobby a životním stylu. Denně nové články, tipy, zajímavosti.
 • Kozí farma v Zásadě u Kadaně
  Od roku 1999 držíme prestižní certifikát „Ekologicky hospodařící zemědělec“ a námi produkované kozí mléko obdrželo opakovaně certifikát „Produkt ekologického zemědělství / Bioprodukt“.
 • Česká vědecká společnost pro mykologii
  Česká vědecká společnost pro mykologii (ČVSM) (dále Společnost) je dobrovolná výběrová organizace, která byla založená v roce 1946 jako Československý mykologický klub, navazující na činnost Mykologického klubu vzniklého v meziválečném období okolo prof. J. Velenovského. Působí jako vědecká společnost a je podporována Akademií věd České republiky.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info