VYUŽÍVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZO ŠTÁTNEHO FONDU OCHRANY A ZVEĽADENIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU V PODMIENKACH SR

VYUŽÍVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZO ŠTÁTNEHO FONDU OCHRANY A ZVEĽADENIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO PôDNEHO FONDU V PODMIENKACH SR

THE USAGE OF FINANCIAL MEANS FROM THE STATE FUND OF PROTECTION AND IMPROVEMENT OF AGRICULTURAL SOIL FUND IN THE CONDITIONS OF THE SLOVAK REPUBLIC

František Taliga

Adresa autora:

Ing.František Taliga, Katedra práva,Fakulta ekonomiky a manažmentu

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

e-mail: taliga@sun.uniag.sk

Súhrn:

V procese využívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu sa popri tejto činnosti naliehavo objavuje požiadavka ochrany pôdy, zúrodňovania a zveľaďovania jej prirodzených vlastností. Príspevok sa zaoberá problematikou využívania pridelených finančných prostriedkov zo Štátneho fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu v podmienkach SR, ktorého účelom je zabezpečovať finančné prostriedky na zachovanie a obnovu prirodzených vlastností poľnohospodárskej pôdy v období keď finančná vybavenosť väčšiny poľnohospodárskych prvovýrobcov je nedostatočná a umožňuje zabezpečiť len najnutnejšie výdaje spojené s bežnou výrobou. V tejto situácii sa starostlivosť o pôdny fond dostáva na okraj záujmu poľnohospodára, čím pôda postupne stráca svoje prirodzené vlastnosti, produkčný potenciál a kvalitatívne znaky.

Summary:

In the process of usage of agriculture soil fund a need of land protection, fertilization and improvement of its natural qualities. This contribution deals with usage of protection and improvement of agricultural soil fund in conditions of the Slovak Republic. Its aim is to provide financial means for preserring and restoration of natural features of agricultural land in the period of lacking financial support of agricultural basic industries. This allows covereing of only the most necessary outlays. Land fund care puts itselt on the border of agriculture interest. This means that soil loses its natural qualities, production potential and qualitative features.

Kľúčové slová:

poľnohospodársky pôdny fond, ochrana pôdy, poľnohospodárska pôda, zúrodňovanie,

Key words:

agricultural soil fund, land protection, fertilization, grant

Úvod

Poľnohospodársku pôdu (p.p.) ako základňu pre poľnohospodársku výrobu a uspokojovanie obyvateľov domácimi potravinami si musí Slovenská republika, rozlohou malá krajina s výmerou iba 0,46 ha na jedného obyvateľa, chrániť. Najmä pri intenzívnom využívaní poľnohospodárskeho pôdneho fondu sa popri výrobnej činnosti poľnohospodárskych podnikov naliehavo objavuje požiadavka ochrany pôdy, zúrodňovania a zveľaďovania jej prirodzených vlastností. Preto prijala Slovenská národná rada zákon č. 307/1992 Zb. O ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktorý hneď v § 1 zdôrazňuje, že poľnohospodársky pôdny fond je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia a nenahraditeľným prírodným zdrojom. Každý je povinný chrániť jeho prirodzené funkcie.

Materiál a metódy

Ako podkladový materiál pre spracovanie tejto problematiky boli použité pôvodné podkladové informácie okresných a krajských úradov , materiály poskytnuté Ministerstvom pôdohospodárstva SR a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou. Pri spracovaní príspevku boli použité štatisticko-matematické metódy syntézy, analýzy a komparácie. Príspevok sa opiera o poznatky autorov Bandlerová (1997) Bezáková a kol. (1996), Pekárik a kol. (1998), Štefanovič (1997).

Vlastná práca

Zmena ekonomických,legislatívnych a vlastníckych vzťahov po roku 1989 spôsobila, že finančná vybavenosť väčšiny poľnohospodárskych podnikov v SR je v súčasnom období nedostatočná a umožňuje im zabezpečiť iba tie najnutnejšie výdavky na bežnú výrobu. Vtejto situácii sa dostáva starostlivosť o pôdny fond na okraj záujmu poľnohospodárskych prvovýrobcov. Pôda postupne stráca svoje prirodzené vlastnosti, svoj produkčný potenciál. Aby pôda mohla znova plniť svoju úlohu nielen ako predmet podnikateľskej činnosti ale aj ako zložka životného prostredia, musia sa jej prirodzené vlastmosti chrániť a obnovovať. Naliehavosť riešenia tohto problému sa dostáva do polohy špecifickej finnačnej podpory pre poľnohospodárske podniky.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR na takéto účely zriadilo osobitné účelové štátne fondy. Jedným z týchto fondov je aj Štátny fond ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu (ŠFOZ PPF), ktorého účelom je zabezpečovať finančné prostriedky na zachovanie a obnovu prirodzených vlastností poľnohospodárskej pôdy a celkové zveľadenie PPF. Podmienky a spôsob poskytovania finančných prostriedkov fondu sú v zmysle zákona upravené osobitným nariadením vlády SR č. 76/1993. V tomto nariadení formy finančnej podpory zo ŠFOZ PPF sa delia na priame a nepriame.

Priame formy umožňujú použitie finančných prostriedkov priamo na financovanie realizácie daného zariadenia alebo opatrenia.

Nepriame formy umožňujú poskytnutie záruky na účelový úver i čiastočné splatenie cudzích účelových finančných zdrojov na financovanie konkrétneho opatrenia alebo zariadenia. Na základe vývoja požiadaviek poľnohospodárskych subjektov prvovýroby boli v posledných rokoch i budú v ďalšom období realizované a finančne podporené tieto opatrenia a zariadenia:

· Investičná melioračná výstavba - dotácie predstavujú 100% skutočných schválených nákladov, pokiaľ sú zariadenia vo vlastníctve štátu alebo 50% v ostatných formách vlastníctva.

· Obnova závlahového detailu - dotácie sú stanovené formou bezúročnej účelovej pôžičky do výšky schválených nákladov s možnosťou odpustenia 30% splátok pri nákupe novej techniky a dotáciou do 50% skutočných schválených nákladov v prípade staršej techniky. Záujem o túto formu podpory v posledných rokoch značne stúpol.

· Údržba a opravy hlavných melioračných zariadení - priame poskytnutie dotácie do výšky schválených nákladov s cieľom udržať ich prevádzkyschopnosť.

· Melioračné vápnenie pôdy - dotácie sa poskytujú na obstaranie vápenatých hmôt, ich dopravu, manipuláciu, aplikáciu a zapravenie do pôdy vo výške 60% skutočných schválených nákladov. O túto prioritu bol v posledných rokoch zo strany poľnohospodárskych podnikov najväčší záujem.

· Zvyšovanie obsahu organických a iných látok v pôde - dotácie predstavujú 50% zo skutočných schválených nákladov. O túto dotáciu prejavujú žiadatelia mimoriadny záujem.

· Protierózne opatrenia - dotácia sa poskytuje vo výške 50% zo skutočných schválených nákladov. Požiadavky sa vyskytujú sporadicky v dôsledku náhlych živelných pohrôm.

· Likvidácia starých porastov trvalých kultúr - dotácia sa poskytuje vo výške 50% zo skutočných schválených nákladov.

· Riešenie podmáčaných pôd - dotácia pre rok 1998 je určená vo výške 50% zo skutočných schválených nákladov.

· Podrývanie pôdy -poskytuje sa dotácia vo výške 50% zo skutočných schválených nákladov.

· Dekontaminácia poľnohospodárskej pôdy - finančná podpora je určená dotáciou 50% zo skutočných schválených nákladov. Požiadavky sa objavujú sporadicky.

· Náhradné rekultivácie - podpora tejto priority je určená dotáciou vo výške 50% zo skutočných schválených nákladov. Význam týchto dotácii predpokladá nárast v budúcom období.

· Zúrodnenie a obnova trvalých trávnych porastov - dotácia sa poskytuje vo výške 50% zo skutočných schválených nákladov. Evidentný je nárast požiadaviek u podnikov s nižším % zornenia.

· Identifikácia, projekty a iné prípravné práce dokumentačného charakteru pri zalesňovaní poľnohospodárskej pôdy nevhodnej na poľnohospodárske využitie - táto dotácia sa poskytuje od roku 1998 a to priamou formou vo výške 100% skutočných schválených nákladov.

· Riešenie ekologických investícií, alebo iných mimoriadnych akcií nad rámec stanovených priorít - požiadavky na dotácie sú akceptované v rámci finančných možností ŠFOZ PPF

S cieľom posúdiť situáciu pri prideľovaní a čerpaní dotácií a pôžičiek zo ŠFOZ PPF sme vybrali poľnohospodárske subjekty v kraji Nitra.

V tabuľke č. 1 sú uvedené finančné prostriedky poskytnuté Štátnym fondom ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre Nitriansky kraj v rokoch 1997 a 1998.

V roku 1997 boli pre tento kraj schválené finančné požiadavky poľnohospodárskych subjektov vo výške 152 034,5 tis. Sk. Z uvedenej sumy bola čiastka 48 298,5 tis. Sk vyčlenená na pôžičky pre nákup závlažovacích zariadení, výstavbu nových hnojísk a výstavbu silážneho žľabu. Najväčšia časť dotácií bola pridelená na likvidáciu starých porastov kultúr pri zakladaní nových vo výške 36 636 tis. Sk a na zúrodňovanie pôdy melioračným vápnením, podrývaním a zahumusovaním vo výške 26 348 tis. Sk.

V roku 1998, zatiaľ na zasadnutí prvej rady ŠFOZ PPF ( v roku 1998 majú byť tri zasadnutia), bolo z predložených požiadaviek poľnohospodárskych subjektov vo výške 130 000 tis. Sk. schválených iba 56 095 tis.. Sk. Z toho sú pôžičky na obnovu závlah (nákup) 33 509 tis. Sk a dotácie vo výške 22 586 tis. Sk. Niektoré požiadavky neboli akceptované pre nedostatky v predložených projektoch a ich atestoch. Tieto sa po odstránení nedostatkov môžu

Poskytnuté finančné prostriedky zo ŠFOZ PPF na

zveľadenie prirodzených vlastností poľnohospodárskej pôdy

v Nitrianskom kraji v rokoch 1997-1998 ( v tis. Sk )

Tabuľka 1

Image1.jpg

priorita 1997 1998*

Image2.jpg

likvidácia starých porastov kultúr pri zakladaní nových 36 636 16 667

komplexné zúrodnenie pôdy meliorač.váp.,podrývaním 7 039 5 919

zúrodňovanie p.p. melioračným vápnením 26 348 -

zúrodňovanie ťažkých a zhutnených pôd 5 029 -

zvýšenie obsahu org. látok v pôdach piesoč. a chudob. 5 311 -

stabiliz. p.p. poškodenej alebo ohrozenej eróziou 1 820 -

nová výstavba hydromelioračných zariadení 4 136 -

sanácia eróziou poškodeného poľn. pôdneho fondu 13 725 -

obnova závlahového detailu, rekonštrukcia 168 -

zúrodňovanie piesočnatých a chudobných pôd 3 524 -

výstavba silážneho žľabu - pôžička 3 583 -

nová výstavba hnojiska - pôžička 7 129 -

obnova závlahového detailu, nákup - pôžička 37 586,5 33 509

Image3.jpg

SPOLU 152 034,5 56 095

Image4.jpg

Prameň : Krajský odbor ŠFOZ PPF MP SR Nitra

* údaje súk 31.8.1998

prerokovať na zasadnutí druhej rady ŠFOZ PPF na jeseň 1998, kde budú predložené aj ďaľšie požiadavky na dotácie a pôžičky v hodnote 90 mil. Sk.

Pri vyúčtovaní poskytnutých finančných prostriedkov v roku 1997 sme zistili, že na účet ŠFOZ PPF budú musieť vrátiť poľnohospodárske subjekty celkove 3 460.tis. Sk. Z toho sú dotácie vo výške 3 319 tis. Sk a pôžičky vo výške 141 tis.Sk, pritom z pridelených pôžičiek zostalo ešte čerpať 8 634,5 tis. Sk.

Príčiny nevyčerpania pridelených dotácií a pôžičiek sú rôzne. Pri pôžičkách poľnohospodárske subjekty lacnejšie zakúpili predmetné zariadenia a rozdiel v cene vrátili a pri dotáciách príčiny nevyčerpania pridelených dotáciií spočívajú jednak v nevykonaní jednotlivých prác pre nepriaznivé počasie ku koncu roka alebo, čo je horšie, nedostatočné alebo nepredloženie podkladov a faktúr za vykonanie požadovaných prác, čo svedčí o zanedbanej účtovnej evidencii. Pri nedostatku finančných prostriedkov v našom poľnohospodárstve je takýto ľahostajný prístup nezodpovedný, preto v tejto oblasti majú poľnohospodárske subjekty ešte veľa čo naprávať.

Literatúra:

Bandlerová, A: Ochrana pôdy z hľadiska ochrany životného prostredia, In: Aktuálne ekonomicko-právne problémy poľnohospodárstva. Zborník referátov z medzin.ved.seminára v Nitre, Katedra práva FEM SPU Nitra 1997, s. 40-48.

Bezáková a kol. : Pozemkové právo,Skriptá, VES SPU Nitra, 1996, 93 s.

Pekárik,Š., Marišová,E.,Taliga,F. : Právne aspekty ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu In: Medzinárodné vedecké dni 98. Tvorba a ochrana životného prostredia , FEM SPU Nitra, máj 1998, s.330-332.

Štefanovič, M.: Pozemkové právo, MANZ, Bratislava 1997, 226 s.

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info