Vláda chce rozprodat půl milionu hektarů půdy

ZM - 26.11.1997

Vláda chce rozprodat pul milionu hektaru pudy

- Kupovat pozemky by mohli pouze obcané CR, lesy by bezúplatne získaly obce

Z celkové výmery 900 tisíc hektaru zemedelské pudy ve správe Pozemkového fondu by mohlo být prodáno zhruba 500 tisíc hektaru a asi 10 tisíc hektaru odloucených lesu by melo být bezúplatne prevedeno do vlastnictví obcí. Predpokládá to návrh zákona o podmínkách prevodu zemedelských a lesních pozemku, z vlastnictví státu na jiné osoby, který vláda již predložila Snemovne.

Vzhledem ke koncící privatizaci v zemedelství prechází majetek do soukromých rukou, a podle vlády je proto treba rešit také vlastnické vztahy ke státní zemedelské pude. Okruh nabyvatelu této pudy by mel být omezen na fyzické osoby, obcany CR - ale bez ohledu na jejich trvalé bydlište. Prodávat by se však nemely pozemky urcené na restituce, blokované zákonem o pude. Nekteré pozemky je nutné ponechat v rukou státu i z duvodu celospolecenských potreb. Vláda ve zduvodnení k návrhu zákona upozornila, že jeho základním cílem není financní efekt z prodeje státní pudy, ale privatizace techto pozemku ve prospech fyzických osob podnikajících v zemedelství a rovnež prevod obcím na verejne prospešné úcely a bydlení. Právní úprava také umožnuje sjednocení vlastnictví pozemku a staveb, ale jen v prípade prodeje zastavených pozemku vlastníkum staveb pripouští, aby nabyvatelem pozemku byla právnická osoba. Zákon preferuje pri prodeji ty obcany, kterí se již zabývají zemedelskou výrobou .Kupující by pred uzavrením smlouvy musel zaplatit zálohu do 10 procent ze stanovené ceny a pozemek tvorící zemedelský pudní fond by mohl splácet do 30 let, pricemž splátky by byly bezúrocne. Musel by doložit, že pokud má vuci Pozemkovému fondu nebo vuci fondu národního majetku dluh, rádne jej splácí, že rádne platí dane a nedluží pojistné na sociální zabezpecení a príspevek na státní politiku zamestnanosti.

Aby byla vyloucena spekulace s pudou, pamatuje zákon na pojistné mechanismy. Temi jsou zástavní právo státu k zajištení do sud nezaplacené kupní ceny pozemku a predkupní právo státu, vztahující se na všechny zpusoby zcizení, vcetne darování, vkladu do obchodních spolecností apod. Toto zatížení by se netýkalo pozemku prevádených na obci.

První ctení tohoto návrhu ve Snemovne je v programu schuze, která zacne první prosincové úterý. Mezi 62 body jednání bude dominovat druhé a prípadne i tretí ctení návrhu státního rozpoctu na rok 1998.

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info