VET/408/94:výskyt moru skotu v Iráku

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

Ceské republiky

Tešnov 17, 117 05 PRAHA 1

Naše znacka Vyrizuje/linka Praha dne

VET/408/94 dr.Veleba/768 28.6. 1994

SPEŠNÁ INFORMACE

o výskytu moru skotu v Iránu

Podle informací Mezinárodního úradu pro nákazy v Paríži došlo k výskytu moru skotu v Iránu ve 2 ohniscích ve strední a západní cásti zeme u 1278 skotu, z nichž 158 ks uhynulo. U ostatních zvírat byla provedena vakcinace. Za zdroj nákazy je udáván nelegální dovoz vnímavých zvírat.

Až do odvolání se z Iránu

z a k a z u j e

dovoz a transit živých vnímavých zvírat /skot, buvoli, ovce, kozy, prasata a další prežvýkaví sudokopytníci/, embrya, vajícka a spermie vnímavých zvírat, jakož i tepelne, chemicky ci jinak nezpracovaných potravin a surovin z techto zvírat, cerstve zchlazeného nebo mraženého masa, a vnitrních orgánu, mléka, surových kuží, strev a krmiv, které by mohly být nositeli viru moru skotu.

Zakazuje se i transit tohoto zboží z Iránu podléhající veterinární kontrole pres území Ceské republiky.

Je nutné vyžadovat pri dovozu a transitu povolených komodit, podléhajících veterinární kontrole, potvrzení o provedené dezinfekci vozidel pred vstupem na území CR.

Zákaz dovozu se netýká techto potravin a surovin živocišného puvodu:

a/ mléka a mlékárenských výroku, které byly podrobeny tepelnému ošetrení pri teplote min. 72 0 C po dobu 15 vterin /to se týká i výrobku ruzných zmrzlin a zmrzlinových smesí, sýru apod., k jejichž výrobe bylo použito tepelne ošetrených živocišných surovin za výše uvedených podmínek/.

b/ masné výrobky, které byly tepelne ošetrené a u nichž teplota v jádre výrobku dosáhla min. 700 C po dobu 10 minut a u masných konzerv, které byly podrobeny tepelnému efektu F3.

Zákaz dovozu a pruvozu se dále netýká masa lichokopytníku, dubeže, krállíku a výrobku z nich, vajec a vajecných výrobku, ryb a rybích výrobku, masa zajícu, bažantu, koroptví a další drobné zvere, medu a hlemýždu.

Dovoz a pruvoz živocišných produktu uvedených pod bodem a/, b/ musí být doprovázen veterinárním atestem osvedcujícím, že byly splneny požadavky tepelného ošetrení techto potravin a surovin.

Na celém území Ceské republiky je treba zajistit zvýšenou epizootologickou bdelost a diagnostickou pohotovost vuci moru skotu.

MVDr. Antonín K o z á k

ústrední reditel

Na vedomí: ministr zemedelství

ministr obchodu

ministr dopravy

Ústrední reditelství cel

Ministerstvo obrany

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahranicních vecí

SVS SR

VŠVF Brno

VÚVeL Brno

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info