VET/195/97:o změně ochr. opatření vůči hemorag. horečce v Jihoaf

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

Ceské republiky

Tešnov 17, 117 05 PRAHA 1

Naše znacka Vyrizuje/linka Praha dne

VET/195/97 dr. Holejšovský/2768 24.3. 1997

SPEŠNÁ INFORMACE

o zmene ochranných veterinárních opatrení vuci krymsko - konžské hemoragické horecce v Jihoafrické republice VET 764/96 ze dne 18.12. 1996.

Státní veterinární správa Ceské republiky na základe rozhodnutí Komise 97/183/EHS ze dne 25. února 1997, které se týká ochranných veterinárních opatrení vuci krymsko - konžské hemoragické horecce u príslušníku nadrádu bežci /ratitae/ v zemích Asie a Afriky

p o v o l u j e

dovoz masa a tepelne neopracovaných masných výrobku z techto ptáku za predpokladu, že budou splneny a v dovozním osvedcení potvrzeny následující podmínky:

· kompetentní autorita zajistí 14 denní izolaci ptáku v míste bez možnosti prístupu hlodavcu a v oblasti prosté klíštat,

· pred umístením ptáku do této oblasti musí být tito vyšetreni, zda jsou prostí klíštat a nebo ošetrení tak, abv všechna klíštata byla znicena,

· zpusob ošetrení a druh použitého prípravku musí být zaznamenány v dovozním osvedcení,

· v mase nesmí být rezidua použitého insekticidního prípravku.

Každá partie ptáku bude pred porážkou opakovane vyšetrena na prítomnost klíštat a v prípade pozitivního nálezu bude tato partie opakovane podrobena výše uvedené predporážkové izolaci.

Státní veterinární správa Ceské republiky

n e p o v o l u j e

dovoz živých príslušníku nadrádu bežci /ratitae/, jejich násadových vajec, surových kuží a perí ze zemí Asie a Afriky do Ceské republiky a to až do odvolání.

MVDr. Antonín K o z á k

ústrední reditel SVS CR

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info