Vet/186/94: výskyt slintavky a kulhavky v Izraeli

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

Ceské republiky

Tešnov 17, 117 05 PRAHA 1

Naše znacka Vyrizuje/linka Praha dne

Vet/186/94 dr Veleba/768 10.3.1994

SPEŠNÁ INFORMACE

o výskytu slintavky a kulhavky v Izraeli

Podle informací Mezinárodnímu úradu pro nákazy v Paríži bylo dne 2.3. 1994 zjišteno ohnisko slintavky a kulhavky typu 0 v chovu, kde bylo ustájeno 500 ovcí. Virus byl zaslán k typizaci do referencního centra v Pirbrigtu ve Velké Británii.

Nákaza byla zjištena v lokalite Marj en Naja v kraji Jordán 1 km západne od hranice s Jordánskem.

Až do odvolání se z Izraele

Z A K A Z U J E

dovoz a tranzit živých vnímavých zvírat /skotu, prasat, ovcí, koz a dalších sudokopytníku/ a tepelne, chemicky ci jinak neopracovaných potravin a surovin z techto zvírat, cerstvého chlazeného, mraženého masa, vnitrních orgánu, mléka, surových kuží, strev a krmiv, která by mohla výt nositeli viru SLAK.

Zakazuje se i tranzit tohoto zboží z techto zemí podléhajícího veterinární kontrole pres území Ceské republiky.

Vyžadovat pri dovozu a tranzitu povolených komodit podléhajících veterinární kontrole o provedené úcinné dezinfekci vozidel pred vstupem na území CR.

Pracovníkum PVS se prikazuje kontrolovat, zabavovat a neškodne odstranit tepelne neopracované živocišné suroviny a potraviny, které by mohly být nositeli viru SLAK, osobám cestujícím ze zeme výskytu.

Zákaz dovozu se netýká techto potravin a surovin živocišného puvodu:

a/ mléka a mlékárenských výroku, které byly podrobeny tepelnému ošetrení pri teplote min. 72 0 C po dobu 15 vterin /to se týká i výrobku ruzných zmrzlin a zmrzlinových smesí, sýru apod., k jejichž výrobe bylo použito tepelne ošetrených živocišných surovin za výše uvedených podmínek/.

b/ masné výrobky, které byly tepelne ošetrené a u nichž teplota v jádre výrobku dosáhla min. 700 C po dobu 10 minut a u masných konzerv, které byly podrobeny tepelnému efektu F3.

c/ zákaz se nevztahuje na surové a vycinené kuže, podrobené nekterému z následujících ošetrení:

· nasolení morskou solí doplnenou 2% uhlicitanu sodného trvající 7 dní

· základní ošetrení vápnem s hodnotou pH 12-13 po dobu 8-10 hod., následované vhodnou neutralizací vápna a ošetrení kyselinou s hodnotou pH 1-3 pod dobu 8-10 hod.,

· ošetrené kuže musí být úcinne oddeleny od kuží neošetrených.

MVDr. Antonín K o z á k

ústrední reditel

Na vedomí: ministr zemedelství

ministr obchodu

ministr dopravy

Ústrední reditelství cel

Ministerstvo obrany

Ministerstvo vnitra - cizinecká policie

Ministerstvo zahranicních vecí

SVS SR

VŠVF Brno

VÚVeL Brno

VŠVF Brno

Bioveta Terezín

Evropské spolecenství Brusel - ing. Kuklík

veterinární správy: Rakouska, Madarska, Rumunska, Bulharska, Polska, Ukrajiny, SRN

CTK Praha

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info