Přehled právních předpisů platných k 31.3.1998 (2. část)

Vybrané

právní predpisy pro podnikání

vydané ve Sbírce zákonu

(platné k 31. 3. 1998)

(2. cást)

V. FINANCE, DANE, POPLATKY, POJISTNÉ, NEMOCENSKÉ POJIŠTENÍ, SOCIÁLNÍ ZABEZPECENÍ

- z.c. 348/1997 Sb. o státním rozpoctu CR na rok l998 (závazná pravidla poskytování financních príspevku na hospodarení v lesích v roce l998 a zpusob kontroly jejich využití obsahuje príloha c. 10).

- zák. c. 191/1950 Sb., zákon smenecný a šekový

- zák. c. 530/1990 Sb.,o dluhopisech

zmena: z. c.591/1992 Sb., z. c. 600/1992 Sb., z.c. 84/1995 Sb., z.c. 15/1998 Sb.

- zák. c. 591/1992 Sb. o cenných papírech.

zmena: z. c. 89/1993 Sb., z. c. 331/1993 Sb., z. c. 259/1994 Sb., z.c.61/1996 Sb., z.c. 152/1996 Sb., z.c. 15/1998 Sb.

- Z. c. 15/1998 Sb. O Komisi pro cenné papíry a o zmene a doplnení dalších zákonu

- zák. c. 214/1992 Sb., o burze cenných papíru

zmena: z. c. 216/1994 Sb., z.c.61/1996 Sb., z.c. 152/1996 Sb., z.c. 15/1998 Sb.

- vyhl.c. 51/1992 Sb., o platebním styku a zúctování mezi bankami

- vyhl. c. 36/1994 Sb., o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábet predmety, které je úpravou napodobují

- vyhl. c. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup pri príjmu zákonných penez

a nakládání s nimi a pri poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince

- Z.c. 151/1997 Sb. o ocenování majetku a o zmene nekterých zákonu (zákon o ocenování majetku)

- v.c. 279/1997Sb. kterou se provádí zákon o ocenování majetku.

Zmena:RS cá 100/1997 Sb.

- zák. c. 212/1992 Sb., o soustave daní

zmena: z. c. 302/1993 Sb

- zák. CNR c.337/1992 Sb., o správe daní a poplatku ve znení pozdejších predpisu

ÚPLNÉ ZNENÍ c. 66/l995 Sb.,

zmena: z.c. ll8/1995 Sb., z. c. 323/1996 Sb., z.c. 61/1997 Sb., z.c.242/1997 Sb. - vyhl. c. 192/1993 Sb., o kolkových známkách

Zmena: v.c. 264/1997 Sb.

- vyhl. c. 298/1993 Sb., o stanovení výše nároku náhrady ušlého výdelku pri

správe daní

- vyhl. c. 299/1993 Sb., kterou se zmocnují územní financní orgány k promíjení príslušenství dane.

- zák. CNR c. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti

zmena: z. c. 315/1993 Sb., RS cá. 29/1994 Sb., z. c. 242/1994 Sb.

ÚPLNÉ ZNENÍ c. 174/1995 Sb.,(oprava v RS cá 68/1995 Sb.)

Zmena: z.c. 248/1995 Sb.

- zák. CNR c. 16/1993 Sb., o dani silnicní

zmena: R.S. 38/1993 Sb., z. c. 302/1993 Sb., RS cá. 29/1994 Sb., z. c. 243/1994 Sb., z.c. 143/1996 Sb., ÚPLNÉ ZNENÍ c. 239/1996 Sb.

Zmena: z.c. 61/1998 Sb.

- zák. CNR c. 357/1992 Sb., o dani dedické, dani darovací a dani z prevodu

nemovitostí ve znení pozdejších predpisu

ÚPLNÉ ZNENÍ c. 232/1996 Sb.

Zmena: z. c. 151/1997 Sb., z.c. 203/1997 Sb., z.c. 227/1997 Sb. - zák. c. 586/1992 Sb., o daních z príjmu ve znení pozdejších predpisu

ÚPLNÉ ZNENÍ c. 22/1998 Sb.

- vyhl. c. 146/1993 Sb., kterou se provádejí nekterá ustanovení zák.c. 586/1992 Sb.

- zák. c. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištení základu

dane z príjmu ve znení pozdejších predpisu

ÚPLNÉ ZNENÍ c. 32/1998 Sb.

- vyhl. c. 534/1992 Sb., o výpoctu záloh na dan z príjmu fyzických osob ze závislé cinnosti a funkcních požitku

- zák. c. 587/1992 Sb., o spotrebních daních

ÚPLNÉ ZNENÍ c. 25/1996 Sb.

Zmena: 95/1996 Sb., z.c. 61/1997 Sb., z.c. 303/1997 Sb.

- vyhl. c. 17/1972 Sb., o kontrole výroby a obehu lihu

zmena: vyhl. c. 193/1993 Sb., vyhl. c. 7/1994 Sb., z.c. 61/1997 Sb.

- v.c. 323/1997 Sb., kterou se stanoví zpusob výpoctu nároku na vrácení spotrební dane zaplacené v cenách nekterých uhlovodíkových paliv a maziv a podrobnosti o vedení evidence o nákupu a spotrebe techto paliv a maziv

- zák. c. 588/1992 Sb., o dani z pridané hodnoty

ÚPLNÉ ZNENÍ c. 27/1996 Sb.

Zmena: z.c. 151/1997 Sb., z.c. 208/1997 Sb.

- vyhl. c. 144/1994 Sb., kterou se stanoví podmínky vrácení zaplacené dane z pridané hodnoty

Zmena: Vyhl. c. 6l/l995 Sb. ZRUŠENA v.c. 303/1997 Sb. s úcinností od l.l.1997

- vyhl.c. 12/1993 Sb., kterou se provádejí nekterá ustanovení zákona

c. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

- nar. vl. c. 238/1993 Sb., kterým se pro úcely zákona o daních z príjmu

stanoví zarízení na výrobu biologicky rozložitelných látek

- nar. vl. c.145/1995 Sb., kterým se zrušuje n. v. c. 334/1993 Sb. o regulacním a sankcním opatrení v mzdové oblasti, ve znení v.n. c. 29/1995 Sb.

- z. c. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány CR

ÚPLNÉ ZNENÍ c. 20/1996 Sb.,

Zmena: z.c. 151/1997 Sb., 3O5/1996 Sb. - v. c. 8l/l995 Sb. o osvobození od správních poplatku.

- zák. c. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstríku trestu ve znení pozdejších predpisu

ÚPLNÉ ZNENÍ c. 78/l995 Sb.

zmena: z.c. 118/1995 Sb., z.c. 160/1995 Sb., z. c. 151/1997 Sb., z.c. 209/1997 Sb., z.c. 227/1997 Sb.

- zák. c. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadu

Zmena:Z.c. 4l/1995 Sb.

- zák. c. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

zmena: z. c. 184/1991 Sb., R.S. 6/1992 Sb., z. c. 338/1992 Sb., z. c. 48/1994 Sb., z.c. 305/1997 Sb.

- z. c. 389/1991 Sb., o státní správe ochrany ovzduší a poplatcích za jeho

znecištování

zmena: z. c. 86/1995 Sb.

- z. c. 61/1998 Sb. o poplatcích za vypouštení odpadních vod do vod povrchových (úcinnost l. 7. l998)

- nar. v.c. 35/1979 Sb. o úplatách ve vodním hospodárství

zmena: n.v. c. 91/1988 Sb., z.c. 281/1992 Sb., v.n. c. 58/1998 Sb.

- vyhl. c. 219/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti nálepky prokazující zaplacení poplatku za užití dálnice a silnice dálnicního typu motorovým vozidlem

- nar. vl. c. 281/1997 Sb., kterým se upravuje výše poplatku za užívání dálnice silnicními motorovými vozidly

- vyhl. c. 283/1997 Sb., o vzoru a evidenci nálepek prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostních silnic a o zacházení s nimi.

- Vyhl. c. 53/l993 Sb. kterou se stanoví výše puncovních poplatku a zpusob jejich placení

Zmena: vyhl.c. 67/l995 Sb.

- Z.c. 252/1994 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích

Zmena: z. c. 135/1995 Sb.

- z. c. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištení

zmena: z.c. 10/1993 Sb., z.c. 15/1993 Sb., z.c. 161/1993 Sb.

(ÚPLNÉ ZNENÍ c. 296/1993 Sb.),

zmena: z. c. 324/1993 Sb., RS cá 5/1994 Sb., z. c. 59/1995 Sb.,

z.c. 149/1996 Sb., ÚPLNÉ ZNENÍ c. 2l7/1996 Sb.

Zmena: z.c. 48/1997 Sb.

- z. c. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpecení a príspevku na státní politiku zamestnanosti ve znení pozdejších predpisu

ÚPLNÉ ZNENÍ c. lO4/1996 Sb.,

Zmeny: z.c. 113/1997 Sb., z.c.134/1997 Sb., z.c. 306/1997 Sb.

- vyhl. c. 247/1994 Sb., kterou se zmocnuje Ceská správa sociálního zabezpecení a okresní správy sociálního zabezpecení k promíjení penále podle zákona o pojistném na sociální zabezpecení a príspevku na státní politiku zamestnanosti

zmena: v. c. 180/1997 Sb.

- z. c. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištení zamestnancu

zmena: z. c. 16/1959 Sb., z. c. 58/1964 Sb., z. c. 65/1965 Sb., z. c. 87/1968 Sb., z. c. 88/1968 Sb., z. o. c. 8/1982 Sb., z. c. 73/1982 Sb., z. c. 148/1983 Sb., z.c. 109/1984 Sb., z.c. 51/1989 Sb., z.c. 110/1990 Sb., z. c. 180/1990 Sb., z. c. 306/1991 Sb., z. c. 550/1991 Sb., z. c. 582/1991 Sb., z. c. 235/1992 Sb., z. c. 589/1992 Sb., z. c. 37/1993 Sb., z.c. 160/1993 Sb., z. c. 308/1993 Sb, Z.c. 182/1994 Sb., z.c. 241/94 Sb., z.c. 118/1995 Sb., z.c.160/1995 Sb. ÚPLNÉ ZNENÍ c. 103/1996 Sb.

Zmeny: z.c. ll3/1997 Sb.

- vyhl. c. 143/1965 Sb., o poskytování penežitých dávek v nemocenském

pojištení

zmena: v. c. 95/1968 Sb., v. c. 113/1975 Sb., v. c. 165/1979, v. c. 79/1982 Sb., v. c. 154/1983 Sb., v. c. 80/1984 Sb., v. c. 134/1984 Sb., v. c. 239/1988 Sb., v. c. 263/1990 Sb., z. c. 582/1991 Sb., v. c. 30/1993 Sb., v. c. 313/1993 Sb., v. 196/1994 Sb., v.c.207/1995 Sb., v.c. 282/1995 Sb.

- vyh. c. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištení nekterých pracovníku a poskytování dávek nemocenského pojištení obcanu ve zvláštních prípadech.

zmena: v. c. 155/1983 Sb., v. c. 79/1984 Sb., v. c. 135/1984 Sb., v. c. 59/1987., v.c. 148/1988., v.c. 123/1990 Sb., v.c. 263/1990 Sb., v.c. 501/1990 Sb., z.c. 306/1991 Sb., z.c.582/1991 Sb., z.c. 37/1993 Sb., v.c. 30/1993 Sb., v.c. 312/1993 Sb., v. 196/1994 Sb., v. c. 248/1994 Sb., v.c. 207/1995 Sb., v.c. 282/1995 Sb.

- z. c. 48/1997 Sb., o verejném zdravotním pojištení a o zmene a doplnení nekterých souvisejících zákonu (Úcinnost do 3O. cervna l998)

Zmena: z.c. 42/1997 Sb., z.c. 2/1998

- z. c. 482/1991 Sb. o sociální potrebnosti

zmena: z. c. 84/1993 Sb., z. c. 165/1993 Sb., z. c. 307/1993 Sb., z. 182/1994 Sb., z.c.117/1995 Sb., z.c. 118/1995 Sb., z.c. 134/1995 Sb., z.c.160/1995 Sb., z.c. 136/1996 Sb., z.c. 133/1997 Sb.

- z. c. 88/1968 Sb., o prodloužení materské dovolené, o dávkách v materství a o prídavcích na deti z nemocenského pojištení

zmena: z. c. 99/1972 Sb., z. c. 73/1982 Sb., z. c. 57/1984 Sb., z. c. 109/1984 Sb., z. c. 51/1987 Sb., z. c. 103/1988 Sb., z. c. 180/1990 Sb., z. c. 306/1991 Sb., z. c. 582/1991 Sb., z. c. 37/1993 Sb., z. c. 266/1993 Sb., z. c. 308/1993 Sb., z. 182/1994 Sb., z. c. 241/1994 Sb., z.c. 118/1995 Sb., z.c. 113/1997 Sb.

- zák. c. 463/1991 Sb. o životním minimu

zmeny: 10/1993 Sb., n., z. c. 84/1993 Sb., z.c. 118/1995 Sb., 289/1997 Sb. - nar. vl. c. 245/1994 Sb., kterým se zvyšují cástky životního minima a pestounské péce

- nar.vl. 281/1995 Sb., kterým se zvyšují cástky životního minima

- nar. vl. c. 290/1996 Sb. kterým se zvyšují cástky životního minima

- nar. v. c. 123/1997 Sb., kterým se zvyšují cástky životního minima

- nar. v. c. 42/1998 Sb., kterým se zvyšují cástky životního minima

- vyhl. c. 95/1968 Sb. o poskytování prídavku na deti v nemocenském

pojištení

zmena: v. c. 78/1984 Sb., v. c. 148/1988 Sb., v. c. 263/1990 Sb., z. c.

582/1991 Sb., v. c. 30/1993 Sb., v. c. 311/1993 Sb., POZOR, zrušuje se k 1.1.1996 zák. c. 117/1995 Sb.

- z. c. 42/1994 Sb., o penzijním pripojištení se státním príspevkem

a o zmenách nekterých zákonu souvisejících s jeho zavedením

zmena: z.c. 61/1996 Sb., 15/1998 Sb.

- z. c. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpecení

zmena: z.c.110/1990 Sb., c. 180/1990 Sb., c 1/1991 Sb., z. c. 46/1991 Sb., c. 306/1991 Sb., c. 482/1991 Sb., c. 578/1991 Sb., c. 582/1991 Sb. Z. 235/1992 Sb., z. 589/1992 Sb., z. 37/1993 Sb., z. 84/1993 Sb., z. 160/1993 Sb., z. 266/1993 Sb., RS cá 5/1994 Sb. ÚPLNÉ ZNENÍ c. 140/1994 Sb.

zmena: z. 182/1994 Sb., z. c. 241/1994 Sb., zák. c. 118/1995 Sb., cástecne zrušen zák. c. 155/1995 Sb. s úcinností od 1.1.1996, z.c. 160/1995 Sb., RS cá 76/1995 Sb., z. c.133/1997 Sb.

- z.c. 155/1995 Sb. o duchodovém zabezpecení

Zmena: z.c. 134/1997 Sb.( zruš. cl.1,body 39,61-64,68 a76), z.c. 289/1997 Sb.(úcinnost od 2.l2.1997, ust.I,bod.l - 3, 5-7, ll a l3 úcinnost od l.l.1998, cl.I, bod 4 a 8 - 10 a cl. V, odst. 2, úcinnost od 1.7.1998 )

- v.c. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o duchodovém zabezpecení

Zmena: v.c. 157/1997 Sb., v.c. 302/1997 Sb.

- v. n. c. 227/1995 Sb., kterým se stanoví pro úcely duchodového pojištení výše všeobecných vymerovacích základu za období pred rokem 1995 a výše prepocítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vymerovacího základu za rok 1994

- n. v. c. 255/1996 Sb., kterým se pro úcely duchodového pojištení stanoví výše všeobecného vymerovacího základu za rok l995 a výše prepocítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vymerovacího základu za rok l995 a upravující cástky pro stanovení výpoctového základu (úcinnost l. l. l997)

- n. v. c. 254/1997 Sb., kterým se pro úcely duchodového pojištení stanoví výše všeobecného vymerovacího základu za rok l996 a výše prepocítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vymerovacího základu za rok l996

a upravující cástky pro stanovení výpoctového základu (úcinnost l. l. l998)

- vyhl. c. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpecení

c.100/1988 Sb.

zmena: vyhl. c. 123/1990 Sb., 260/1990 Sb., c. 313/1990 Sb., c. 501/1990 Sb., z. 1/1991 Sb., v. 20/1991 Sb., v. 182/1991 Sb., v. 183/1991 Sb.

z. 306/1991 Sb., z. 463/1991 Sb., v. 545/1991 Sb., z. 578/1991 Sb.,

z. 582/1991 Sb., v. 115/1992 Sb., z. 235/1992 Sb., z. 590/1992 Sb.,

v. 30/1993 Sb., v. 37/1993 Sb., v. 82/1993 Sb., v. 177/1993 Sb., v. 309/1993 Sb., v. 161/1994 Sb., v.c. 207/1995 Sb., v.c. 284/1995 Sb., v. n.c.290/1995 Sb.(ruší príl.c.1- seznam nemocí z povolání)

- Vl. n. c. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

- vyhl. c. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpecení a zákon o pusobnosti orgánu sociálního zabezpecení

zmena: v. 482/1991 Sb., v. 582/1991 Sb., v.28/1993 Sb., z. 137/1994 Sb., NÚS 72/1995 Sb., v.c. 2O6/1995 Sb., v. c. 264/1996 Sb., v. c. 138/1997 Sb.

- zák. c. 117/1995 Sb. o státní sociální podpore

Zmena: RS cá 98/1995 Sb., z.c. 137/1996 Sb., z.c. l32/1997 Sb., z.c. 242/1997 Sb.

- z. c. 582/1991 Sb. o organizaci a provádení sociálního zabezpecení ve znení pozdejších predpisu

ÚPLNÉ ZNENÍ c. 45/1998 Sb.

- z.c. 75/1997 Sb. o sociálním príspevku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie

Zmena: z.c. 242/1997 Sb.

- z.c. 132/1997 Sb. o sociálním príspevkuá k vyrovnání zvýšení nájemného a o zmene z.c. 117/1997 Sb., o státní sociální podpore, ve znení zákona c. 137/1996 Sb.

Zmena:z.c.132/1997 Sb.

VI. PRÁCE A MZDA, ODBORY

- zák. c. 65/1965 Sb.Zákoník práce ve znení pozdejších predpisu,

ÚPLNÉ ZNENÍ c. 451/1992 Sb.

zmena: z. c. 590/1992 Sb., z. c. 37/1993 Sb., z. c. 74/1994 Sb.

ÚPLNÉ ZNENÍ c. 126/1994 Sb.,

zmena: z.c. 118/1995 Sb., NÚS c.164/1995 Sb. (zrušuje cl.VI, odst. 6 prechodných ustanovení novely c. 74/1994 Sb.), zák. c.22O/1995 Sb.(nová úprava), zák. c. 287/1995 Sb.

- Úprava náhrady za ztrátu na výdelku po skoncení pracovní neschopnosti vzniklé PÚ nebo nemocí z povolání (valorizace výdelku) je upravena: vl. nar.c. 138/1976 Sb., vl. nar.c. 60/1982 Sb., vl. nar. c.297/1991 Sb. v. nar. c.191/1993 Sb., v. nar.c. 263/1994 Sb., v. nar. c. 291/1995 Sb.

n.v. c. 298/1996 Sb.

- n. v. c. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a nekteré další zákony

- z. c. 54/1946 Sb., o letním case

- n. v. c. 41/1998 Sb. o zavedení letního casu v letech 1998 až 2001

- vyhl. c. 32/1965 Sb. o odškodnování bolesti a ztížení spolecenského uplatnení

zmena: v. c. 84/1967 Sb, v. c. 76/1981 Sb., v. c. 54/1993 Sb.

- zák. c. 1/1991 Sb., o zamestnanosti ve znení pozdejších predpisu (ÚPLNÉ ZNENÍ c. 450/1992 Sb.)

zmena: z.c. 307/1993 Sb., z. c. 39/1994 Sb., z.c. 118/1995 Sb., z.c.160/1995 Sb., z.c. 289/1997 Sb.

- z. c. 143/1992 Sb., o platu a odmene za pracovní pohotovost v rozpoctových

a nekterých dalších organizacích a orgánech

zmena: z. c. 590/1992 Sb., z. c. 10/1993 Sb., z. c. 40/1994 Sb.(ÚPLNÉ ZNENÍ c. 47/l995 Sb.), z.c. 118/1995 Sb., z.c. 201/1997 Sb.

- N. v. c. 48/l995 Sb. o usmernování výše prostredku vynakládaných na platy a na odmeny za pracovní pohotovost v rozpoctových a nekterých dalších organizacích a orgánech.

Zmena: n.v. c. 144/1995 Sb., n.v. 209/1995 Sb., z.c. 306/1995 Sb., n.v. c. 137/1997 Sb., n.v. c. 349/1997 Sb.

- zák. CNR c. 9/1991 Sb., o zamestnanosti a pusobnosti orgánu CR na úseku zamestnanosti

zmena: z. c. 64/1991 Sb., z. c. 272/1992 Sb., z. c. 84/1993 Sb., z. c. 39/1994 Sb., z. c. 74/1994 Sb., z.c.160/1995 Sb.

- Vyhl. c. 115/1992 Sb. o provádehí pracovní rehabilitace obcanu se zmenenou pracovní schopností

Zmena: v. c. 232/1997 Sb.

- zák. c. 1/1992 Sb., o mzde, odmene za pracovní pohotovost a o prumerném výdelku

zmena: z. c. 590/1992 Sb., z. c. 10/1993 Sb., z. c. 37/1993 Sb., z. c. 74/1994 Sb., z.c. 118/1995 Sb.

- vyhl. c. 58/1991 Sb., o vymezení obsahu mzdových prostredku

zmena: vyhl. c. 24/192 Sb.

- nar. vl. c. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifu a mzdového zvýhodnení za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostredí a za práci v noci

Zmena: v.n. c. 308/1995 Sb., 356/1997 Sb.

- nar. vl. c. 303/1995 Sb., o minimální mzde

Zmena: v.n. c. 320/1997

- n. v. c. 251/1992 Sb. o platových pomerech zamestnancu rozpoctových a nekterých dalších organizací

zmena: v. n. 288/1993 Sb., v. n. 76/1994 Sb., n.v. c. 141/1995 Sb., n.v. c.70/96 Sb., v.n. c. 325/1996 Sb., 352/1997 Sb.

- N.v. c. 253/1992 Sb., o platových pomerech zamestnancu orgánu státní správy, nekterých dalších orgánu a obcí

Zmena: n.v. 78/1994 Sb., n.v. 142/1995 Sb., n.v. 71/1996 Sb., n.v. 326/1996 Sb., n. v. 353/1997 Sb.

- v. n. c. 163/1997 Sb. kterým se mení ustanovení o podmínkách, výši a

splatnosti dalšího platu zamestnancu ve verejných službách a správe ve druhém pololetí r. 1997

- vyhl. CR c. 35/1997 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zrizování

spolecensky úcelných pracovních míst a vytvárení verejne prospešné práce

- nar. vl. 384/1991 Sb., o stanovení povinného podílu obcanu se zmenenou

pracovní schopností na celkovém poctu zamestnancu zamestnavatele

- vyhl. c. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpecování rekvalifikace

uchazecu o zamestnání a zamestnancu

zmena: vyhl. c. 324/1992 Sb.

- vyhl. c. 399/1992 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky pri sjednávání

dohod mezi zamestnavateli a úrady práce pri omezení provozní cinnosti

v souvislosti s prechodem na nový podnikatelský program

- vyhl. c. 196/1989 Sb., o pružné pracovní dobe

zmena: zák. c. 1/1992 Sb.

- vyhl. c. 18/1991 Sb., o jiných úkonech v obecném zájmu

- zák. c. 498/1990 Sb., o uprchlících

zmena: z. c. 317/1993 Sb.

- zák. c. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách

zmena: z. c. 44/1994 Sb.

a) opatrení FMF ze dne 27.3.1992 Sb., kterým se stanoví výše stravného pri

zahranicních pracovních cestách v cizí mene, uverejnené v cástce

36/1992 Sb., cá 68/1993 Sb., 18/1994 Sb., cá 53/1994 Sb., cá 28/1995 Sb., cá 39/1996, 90/1996 Sb., cá 45/1997 Sb., cá 18/1998 Sb.

b) opatrení MPSV CR o úprave výše stravného pri pracovních cestách cá 15/1998 Sb.

c) opatrení o úprave výše sazeb základních náhrad za používání silnicních

motorových vozidel pri prac. cestách, cástka 45/1994 Sb., cá l9/1995 Sb., cá 37/1996 Sb., cá 48/1997 Sb., cá 93/1997 Sb.

- n. v. c. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad nekterých výdaju zamestnancum rozpoctových a príspevkových organizací s pravidelným pracovištem v zahranicí

- zák. c. 83/1990 Sb., o sdružování obcanu

zmena: z. c. 300/1990 Sb., z. c. 513/1991 Sb., z. c. 68/1993 Sb.CR

- zák. c. 120/1990 Sb., kterým se upravují nekteré vztahy mezi odborovými organizacemi a zamestnavateli

zmena: z. c. 3/1991 Sb.

- zák. c. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání

zmena: z. c. 519/1991 Sb., z.c.118/1995 Sb., z.c.155 /1995 Sb.

- vyhl. CR c. 16/1991 Sb., o zprostredkovatelích, rozhodcích a ukládání

smluv vyššího stupne

- vyhl. c. 114/1991 Sb., o odmene zprostredkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupne a výši zpusobu úhrady nákladu rízení pred rozhodcem

Zmena: v.c. 210/1995 Sb.

- n. v. c. 252/1992 Sb. o podmínkách poskytování a výši zvláštního príplatku za vykonávání cinností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách

zmena: n. v. c. 77/1994 Sb.

- vyhl. c. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hosp. zabezpecení studujících pri zamestnání

zmena: z. 188/1988 Sb., v. 197/1994 Sb.

- n. v. c. 263/1994 Sb. o úprave náhrady za ztrátu na výdelku po skoncení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. K dalším zvýšením náhrad došlo narízeními vlády c. 29l/1995 Sb., 298/1996 Sb., 318/1997 Sb.

- V.c. 343/1997 Sb., kterou se stanoví postup pri uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zarízení, která tyto nemoci uznávajíl

- N. v. c. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimorádném odškodnování osob za poškození na zdraví pri plnení úkolu požární ochrany

Zmena: n.v. c. 168/1989 Sb., v.n. 195/1995 Sb.

- vyhl.c.l25/l993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištení odpovednosti organizace za škodu pri pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Zmena: vyhl. c. 43/1995 Sb., v.c. 98/1996 Sb.,

VI A. BEZPECNOST PRÁCE

- vyhl. c. 20/1989 Sb., o Úmluve o bezpecnosti a zdraví pracovníku a o pracovním prostredí c. 155

- Z. c. 174/1968 Sb., o odborném dozoru nad bezpecností práce

zmena: z. c. 47/1994 Sb., z.c. 575/1990 Sb., z.c. 159/1992 Sb.,

ÚPLNÉ ZNENÍ c. 396/1992 Sb.

zmena: 47/1994 Sb., RS cá 33/1994 Sb.

- vyhl. c. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazu a o hlášení provozních nehod (havarií) a poruch technických zarízení

zmena: vyhl. c. 274/1990 Sb.

- vyhl. c. 48//1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištení

bezpecnosti práce a technických zarízení

zmena: v. c. 324/1990 Sb., v. c. 207/1991 Sb.

- vyhl. c. 45/1966 Sb., o vytvárení a ochrane zdravých životních podmínek

zmena: z. c. 146/1971 Sb., v.c. 185/1990 Sb.

- v.c. 260/1997 Sb., kterou se stanoví práce a pracovište, které jsou zakázané všem ženám, tehotným ženám, matkám do konce devátého mesíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimecne tyto práce konat z duvodu prípravy na povolání

- vyhl. c. 13/1977 Sb., o ochrane zdraví pred nepríznivými úcinky hluku a

vibrací

- vyhl. c. 52/1997 Sb. kterou se stanoví požadavky k zajištení bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci a bezpecnosti provozu pri likvidaci hlavních dulních del

- vyhl. c. 91/1984 Sb. o opatreních proti prenosným nemocem

zmena: v. c. 204/1988 Sb.

- z. c. 37/1989 Sb., o ochrane pred alkoholismem a jinými toxikomániemi

Zmena: z. c. 4O/1995 Sb., NÚS 299/1997 Sb.

- vyhl. c. 187/1989 Sb., kterou se provádí zákon o ochrane pred alkoholismem a jinými toxikomániemi

zmena: v. c. 467/1992 Sb.

- z.c. 266/1994 Sb., o dráhách

- vyhl. c.173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní rád drah

- vyhl. c. 177/1995 Sb. kterou se vydává stavební a technický rád drah

- z.c.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (silnicní zákon)

- vyhl. c. 104/1997, kterou se povádí zákon o pozemních komunikacích

- zák. c. 1ll/1994 Sb., o silnicní doprave

Zmena: z.c. 38/1995 Sb., z.c. 304/1997 Sb.

- vyhl. c. 187/1994 Sb., kterou se provádí zákon o silnicní doprave

Zmena: vyhl.c. 48/1998 Sb.

- z. c. 12/1997 Sb. o bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

- V.c. 145/1956 Ú.L. o provozu na silnicích

Zmena: 197/1958 Sb., 141/1960 Sb., v. c. 87/l964 Sb., 53/1965 Sb., 146/1971 Sb., 32/1972 Sb., 103/1978 Sb., 68/1979 Sb., 69/1981 Sb., 34/1984 Sb., 102/1995 Sb., 12/1997 Sb., 64/1998 Sb.

- V. c. 87/1964 Sb. o ridicských prukazech

Zmena: v.c. 167/1969 Sb., v.c. 95/1970 Sb., v.c.3/1972 Sb., v.c.174/1980 Sb., z.c.12/1997 Sb., 65/1998 Sb.

- vyhl. c. 99/1989 Sb., pravidla silnicního provozu

zmena: RS c. 105/1989 Sb., RS c. 206/1989 Sb., vyhl. c. 24/1990 Sb., vyhl.

c. 533/1992 Sb., c. 619/1992 Sb., v. c. 123/1993 Sb., z.c. l2/1997 Sb., v. c.223/1997 Sb.

- vyhl. c. 55/1991 Sb., o výcviku a zdokonalování odborné zpusobilosti

ridicu silnicních motorových vozidel

- vyhl. c. 102/1995 Sb., o schvalování technické zpusobilosti a technických podmínkách provozu silnicních vozidel na pozemních komunikacích

Zmena: vyhl. c. 299/1996 Sb., v.c. 4/1998 Sb.

- Vyhl. c. 103/1995 Sb., o pravidelných technických prohlídkách a merení emisí silnicních vozidel

Zmena: RS cá 61/1995 Sb., v. c. 322/1997 Sb.

- z. c. 38/l995 Sb.o technických podmínkách provozu silnicních vozidel na pozemních komunikacích

- vyhl. c. 213/1991 Sb., o bezpecnosti práce a technických zarízení pri

provozu, údržbe a opravách vozidel

- vyhl. c. 324/1990 Sb. o bezpecnosti práce a technických zarízeních pri

stavebních pracech

- vyhl. c. 77/1965 Sb., o výcviku, zpusobilosti a registraci obsluhy stavebních stroju

- vyhl. c. 50/1978 Sb. o odborné zpusobilosti v elektrotechnice

zmena: v. c. 98/1982 Sb.

- vyhl. c. 18/1979 Sb., kterou se urcují vyhrazená tlaková zarízení a

stanoví nekteré podmínky k zajištení jejich bezpecnosti

zmena: vyhl. c. 97/1982 Sb., vyhl. c. 551/1991 Sb.

- vyhl. c. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zarízení

- vyhl. c. 19/1979 Sb. kterou se urcují vyhrazená zdvihací zarízení a

stanoví nekteré podmínky k zajištení jejich bezpecnosti

zmena: vyhl. c. 552/1990 Sb.

- vyhl. c. 20/1979 Sb., kterou s urcují vyhrazená elektrická zarízení a

stanoví nekteré podmínky k zajištení jejich bezpecnosti

zmena: 553/1990 Sb.

- vyhl. c. 21/1979 Sb., kterou se urcují vyhrazená plynová zarízení a

stanoví nekteré podmínky k zajištení jejich bezpecnosti.

zmena: v. c. 554/1990 Sb.

- vyhl. c. 59/1983 Sb., kterou se stanoví nekteré povinnosti organizací k

zajištení bezpecnosti práce u dovážených technických zarízení

- vyhl. c. 12/1995 Sb., o zajištení bezpecnosti práce a provozu u skladovacích zarízení sypkých hmot

- vyhl. c. 91/1993 Sb. o zajištení bezpecnosti práce v nízkotlakých kotelnách

- zák. c. 133/1985 Sb., o požární ochrane

zmena: z. c. 425/1990 Sb., z. c. 40/1994 Sb., z. c. 203/1994 Sb.

ÚPLNÉ ZNENÍ c. 91/1995 Sb.

- v. c. 21/1996 Sb., kterou se provádejí nekterá ustanovení zákona o požární ochrane

- v.c. 22/1996 Sb., kterou se upravují podrobnosti o úkolech jednotek požární ochrany, stanoví se cinnost osob zúcastnených na jejich plnení a zásady velení pri zásahu

- v. c. 73/1994 Sb., o zajištení bezpecnosti práce a provozu u skladovacích zarízení sypkých hmot

- vyhl. c. 204/1994 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostredku a mycích, cistících a desinfekcních prostredku

- Vyhl. 82/1988 Sb., o výbušninách

Zmena: vyhl. c.l73/l992 Sb., vyhl c. 99/l995 Sb.

- Vyhl. c. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin.

- Vyhl. c. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu urcených technických zarízení a jejich konkretizace ( Rád urcených technických zarízení)

- V.c. 202/1995 Sb. CBÚ, o požadavcích k zajištení BOZP pri obsluze a práci

na elektrických zarízeních pri hornické cinnosti a cinnosti provádené hornickým zpusobem

- z.c. 288/1995 Sb. o strelných zbraních a strelivu

Zmena: z.c. 13/1998 Sb.

- v. c. 50/1996 Sb. o provedení nekterých ustanovení zákona o strelných zbraních

- v. c. 51/1996 Sb. o podmínkách skladování a zacházení s cerným loveckým prachem, bezdýmným, prachem, zápalkami a strelivem

- v. c. 246/1996 Sb. kterou se stanoví podrobnejší podmínky pro povolování výbušnin, výbušných predmetu a pomucek do obehu a jejich príslušenství

- Vyhl. c. 84/1997 Sb. kterou se upravuje registrace prípravku na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické požadavky na mechanizacní prostredky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování

VII. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ (POZEMKY, VODA, VZDUCH, LESY)

- z. c. 44/1988 Sb., o ochrane a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znení pozdejších predpisu

ÚPLNÉ ZNENÍ c. 439/1992 Sb

zmena: z. c. 10/1993 Sb., z. c. 168/1993 Sb.

- zák. c. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úradech, zmena

38/1993 Sb., 217/1997 Sb., ÚPLNÉ ZNENÍ c. 218/1997 Sb.

- vyhl. c. 98/1992 Sb., o zpusobu úhrady nákladu pozemkových úprav hrazených

státem

- zák.c. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných vecných práv k nemovitostem

zmena: z. c. 210/1993 Sb., z. c. 9O/1996 Sb.

- vyhl. c. 190/1996 Sb., kterou se provádí zák.c. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných vecných práv k nemovitostem a zák.c. 344/1992 Sb. katastrální zákon

Zmena: RS cá 61/1996 Sb.

- n. v. c. 51/1993 Sb., o zpusobu financního vyporádání za nájem pozemku

pridelených pozemkovým úradem

- zák. c. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí CR (katastrální zákon)

zmena: z. c. 89/1996 Sb.

- oznámení MZe CR c. 225/1992 Sb, o vydání výnosu o zarazení územne

technických jednotek (katastrálních území) do produkcních ekonomických skupin

- Vyhl. c. 215/1995 Sb, kterou se stanoví seznam katastrálních území s prirazenými prumernými cenami zemedelských pozemku

Zmena: Vyhl. c.282/1996 Sb., v. c. 285/1997 Sb., RS cá 108/1997 Sb.

- z. c.200/1994 Sb. o zememericství a o zmene a doplnení nekterých zákonu souvisejících s jeho zavedením

- vyhl. c. 3l/l995 Sb., kterou se provádí zák. c. 2OO/l994 Sb.

Zmena: v.c. 212/1995 Sb.

- zák. c. 334/1992 Sb., o ochrane zemedelského pudního fondu

zmena: zák. c.10/1993 Sb.

- vyhl. c. 13/1994 Sb., kterou se upravují nekteré podrobnosti o ochrane

zemedelského pudního fondu

zmena: R. S. cá 20/1994 Sb.

- zák. CNR c. 114/1992 Sb., o ochrane prírody a krajiny

zmena: z. o. c. 347/1992 Sb., z.c. 289/1995 Sb., NÚS 3/1997 Sb., z. c. 16/1997 Sb.

- vyhl. c. 395/1992 Sb., kterou se provádejí nekterá ustanovení zákona c. 114/1992 Sb.

- zák. c. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostredí

zmena: zák. c. 334/1992 Sb.

- zák. c. 244/1992 Sb., o posuzování vlivu na životní prostredí

- vyhl. c. 45/1966 Sb., o vytvárení a ochrane zdravých životních podmínek

Zmena: z.c.14/1998 Sb.

- zák. c. 309/1991 Sb., o ochrane ovzduší pred znecištujícími látkami (zákon

o ovzduší)

zmena: z. c. 218/1992 Sb., R.S. 84/1991 Sb., z. c. 158/1994 Sb.

ÚPLNÉ ZNENÍ c. 211/1994 Sb.

- Vyhl. c. 122/1995 Sb., kterou se stanoví emisní limity pro lakovny se spotrebou nad 10 tun náterových materiálu rocne

- Opatrení FV pro životní prostredí k zák. c. 309/1991 Sb., cá c.84/1991Sb.

Zmena: opatrení cá 84/1992 Sb.,RS cá 113/1992 Sb., vyhl. c. l22/1995 Sb., vyhl.c. 11/1997 Sb. (zrušena príloha c. l,2,3)

- zák. CNR c. 389/1991 Sb., o státní správe ochrany ovzduší a poplatcích za

jeho znecištování

zmena: z. c. 211/1993 Sb., z. c. 158/1994 Sb.

ÚPLNÉ ZNENÍ c. 212/1994 Sb.

- vyhl. c. 41/1992 Sb., kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytvárení a provozu smogových regulacních systému a nekterá další opatrení k ochrane ovzduší

zmena: vyhl. c. 279/1993 Sb.

- zák. CNR c.130/1974 Sb., o státní správe ve vodním hospodárství (ÚPLNÉ

ZNENÍ - zák. c. 458/1992 Sb.)

- v.c. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnetí nebo omezní a podrobnostech o ochrane pozemku urcených k plnení funkcí lesa

- v. c. 78/1996 Sb. o stanovení pásem ohrožení lesu pod vlivem imisí

- v. c. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioracních a zpevnujících drevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladu

- v.c. 81/1996 Sb., o zpusobu výpoctu výše újmy nebo škody zpusobené na

produkcních funkcích lesa

- v. c. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnove lesa, zalesnování a o evidenci pri nakládání se semeny a sazenicemi lesních drevin

- v.c. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánu rozvoje lesu a o vymezení hospodárských souboru

- v. c. 84/1996 Sb., o lesním hospodárském plánování

- v.c. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udelení licence v lesním hospodárství a podrobnosti o udelování licencí v lesním hospodárství

- vyhl. c. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatreních k ochrane lesa a vzor služebního odznaku a vzor prukazu lesní stráže

- vyhl. c. 102/1996 Sb., o zpusobu výpoctu nákladu na cinnost odborného lesního hospodáre v pripadech, kdy jeho cinnost hradí stát

Zmena: 191/1997 Sb.

- zák. c. 87/1987 Sb. o veterinární péci

zmena: z. c. 239/1991 Sb., 437/1991 Sb., ÚPLNÉ ZNENÍ z. c. 215/1992 Sb.

zmena: z. c. 124/1993 Sb., z c. 79/1997 Sb.

- vyhl. c. 117/1987 Sb. o péci o zdraví zvírat

- vyhl. c. 118/1987 Sb. o veterinární ochrane státního území

zmena: vyhl. c. 112/1994 Sb., v.c. 73/1996 Sb.

- z.c. 79/1997 Sb. o lécivech a doplnení nekterých souvisejících zákonu

- nar. vl. CR c. 171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele prípustného

znecištení vod

- zák. c. 125/1997 Sb. o odpadech

- V.c. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadu a stanoví další seznamy odpadu (Katalog odpadu)

- V.c. 338/1997 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

- V. c. 339/1998 Sb. o hodnocení nebezpecných vlastností odpadu

- V. c. 340/1997 Sb., kterou se stanoví výše financní rezervy na rekultivaci, zajištení péce o skládku a asanaci po ukoncení jejího provozu a podrobnosti jejího vytvárení a užití

- zák. c. 246/1992 Sb., na ochranu zvírat proti týrání

zmena: z. c. 162/1993 Sb., ÚPLNÉ ZNENÍ c. 167/1993 Sb.

zmena: z.c. 193/1994 Sb., RS cá 5/1994 Sb.,

- vyhl. c. 75/1996 Sb., kterou se stanoví nebezpecné druhy zvírat

- vyhl. c. 245/1996 Sb. k provedení §5 zákona c. 246/1992 na ochranu zvírat proti týrání

- v. c. 311/1997 Sb. o chovu a využití pokusných zvírat

- zák. c. 23/1962 Sb., o myslivosti ve znení pozdejších predpisu

ÚPLNÉ ZNENÍ - c.512/1992 Sb.,

- vyhl. c. 134/1996 Sb., kterou se provádí zákon o myslivosti

- zák. c. 138/1973 Sb., o vodách

Zmena: z.c. 425/1990 Sb., 114/1995 Sb., z.c. 14/1998 Sb., z.c.58/1998 Sb., - z. c. lO2/1963 Sb., o rybárství

zmena: z. c. 146/1971 Sb., z. c. 49/1982 Sb., z. c. 425/1990 Sb., z. c. 229/1991 Sb.

- z. c. 91/1996 Sb. o krmivech

- v. c. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech

Zmena: v.c. 256/1997 Sb.

- v. c. 222/1996 Sb., kterou se stanoví metody odberu vzorku, metody laboratorního zkoušení krmiv, doplnkových látek a premixu a zpusob uchovávání vzorku podléhajících zkáze

- vl. nar. c. 192/1988 Sb., o jedech a nekterých jiných látkách škodlivých

zdraví

zmena: vl. n. c. 182/1990 Sb., n. v. c. 33/1992, n. v. c. 278/1993 Sb.

- z. c. 20/1966 Sb., o péci o zdraví lidu ve znení pozdejších predpisu,

ÚPLNÉ ZNENÍ c. 86/1992 Sb.

zmena: z. c. 590/1992 Sb., z. c. 15/1993 Sb., z. c. 161/1993 Sb., z. c.

307/1993 Sb., z.c. 6O/l995 Sb., NÚS c. 206/1996 Sb., z.c. 14/1997 Sb., z.c. 79/1997 Sb., z.c.110/1997 Sb.

- Z.c. 36/1975 Sb. o pokutách za porušování právních predpisu o vytvárení a ochrane zdravých životních podmínek

Zmena: z.c. 137/1982 Sb., z.c. l4/l997 Sb.

- Z.c. 252/1997 Sb. o zemedelství

- N.v. 341/1997 Sb., kterým se stanovují podpurné programy k podpore mimoprodukcních funkcí zemedelství, k podpore aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpore méne príznivých oblastí

- z. c. 61/1964 Sb. o rozvoji rostlinné výroby

zmena: z.c. 146/1971 Sb, z.c. l32/1989 Sb., z.c. 115/1995 Sb., z.c.

9l/1996 Sb., z.c. 93/1996 Sb., z.c. 97/1996 Sb., z.c. 147/1996 Sb.

- z.c. l47/1996 Sb. o rostlinolékarské péci a zmenách nekterých souvisejících zákonu

- Vyhl. c. 40/1997 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zabezpecení ochrany vcel, zvere a ryb pri používání prípravku na ochranu rostlin

- z. c. 92/1996 Sb., o odrudách, osivu a sadbe pestovaných rostlin

- vyhl. c. 191/1996 Sb., kterou se provádejí nekterá ustanovení zákona o odrudách, osivu a sadbe pestovaných rostlin

- V. c. 134/1991 Sb., kterou se vydává seznam hospodársky významných druhu a rodu rostlin a zvírat,

Zmena: vyhl. c.515/1991 Sb.

- vyhl.c. 62/1964 Sb. kterou se vydávají provádecí predpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby

Zmena: v. c. 44/1995 Sb., z.c. 147/1996 Sb., vyhl. c. 162/1996 Sb., vyhl. c. 191/1996 Sb.

- zák. c. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinarství a zmene souvisejících právních predpisu

- Vyhl. c. 189/1995 Sb., kterou se provádejí nekterá ustanovení zákona c. 115/1995 Sb.

- z. c. 97/1996 Sb. o ochrane chmele

- vyhl.c.162/1996 Sb., kterou se provádí zákon o ochrane chmele

- z. c. 86/l995 Sb. o ochrane ozonové vrstvy zeme.

- v. c. 91/1984 Sb., o opatreních proti prenosným nemocem

Zmena: 204/1988 Sb., v.c. 225/1996 Sb.

- z.c. llO/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o zmene a doplnení nekterých souvisejících predpisu (Ucinnost od 1. 9. 1997, §6 od l. l. l998 Sb., §3 odst. l, pís. f) a g) od l. 7. l998)

- V. c. 87/1997 Sb., kterou se vymezují druhy rostlin a podmínky, za kterých se jejich rozmnožovací materiál smí do konce roku l997 uvést do

obehu jako obchodní, jeho vlastnosti a zpusob kontroly

VIII. RÍZENÍ PRED STÁTNÍMI ORGÁNY, PRÁVNÍ A JINÉ ODBORNÉ POMOCI

- zák. c. 99/1963 Sb. obcanský soudní rád ve znení pozdejších predpisu

ÚPLNÉ ZNENÍ c. 62/1996 Sb.

zmeny: z.c. l42/1996 Sb., NÚS c. 269/1996 Sb., z.c. 2O2/1997 Sb., z.c. 227/1997 Sb., z.c. 15/1998 Sb.

- Vyhl. c. 576/1991 Sb. o zrízení pobocek nekterých krajských a okresních soudu

Zmena:v. 71/1993 Sb., v. 178/1993 Sb., v. 1/1994 Sb., v.235/1994 Sb., v. 293/1995 Sb., v.c. 195/1997 Sb.

- vlád. nar. c.63/1998 Sb., o zpusobu výpoctu základní cástky, která nesmí být sražena povinnému z mesícní mzdy, pri výkonu rozhodnutí a o stanovení cástky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (narízení o nezabavitelných cástkách)

- z. c. 216/1994 Sb. o rozhodcím rízení a o výkonu rozhodcích nálezu

Zmena: RS cá 5/1995 Sb.

- zák. CNR c.85/1996 Sb., o advokacii

- vyhl. MS CR c. 177/1996 Sb., o odmenách advokátu a náhradách advokátu za poskytování právních služeb

- zák. CNR c. 358/1992 Sb., o notárích a jejich cinnosti (notárský rád)

- vyhl. MS CR c. 612/1992 Sb., o odmenách notáru a správcu dedictví

- zák. CNR c. 523/1992 Sb., o danovém poradenství a Komore danových poradcu CR

- zák. CNR c. 524/1992 Sb., o auditorech a komore auditoru CR

Zmena: z. c. 63/1996 Sb.

- zák. c. 71/1967 Sb., o správním rízení

zmena: zák. c. 159/1973 Sb.

- zák. c. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon)

zmena: z. c. 137/1982 Sb., z. c. 103/1990 Sb., z. c. 262/1992 Sb., z. c. 43/1994 Sb., z. c. 19/1997 Sb.

- vyhl. c. 85/1976 Sb., o podrobnejší úprave územního rízení a stavebního rádu

zmena: v. c. 155/1980 Sb., v. c. 378/1992 Sb.

- vyhl. c. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

zmena: vyhl. c. 45/1979 Sb., c. 376/1992 Sb.

- vyhl. c. 84/1976 Sb., o územne plánovacích podkladech a územne plánovací

dokumentaci

zmena: vyhl. c. 377/1992 Sb.

zák. c. 140/1961 Sb. trestní zákon ve znení pozdejších predpisu

ÚPLNÉ ZNENÍ c. 65/1994 Sb.,

Zmena: NÚS 91/1994 Sb., z.c. 152/1995 Sb., z.c.l9/1997 Sb., NÚS c. 103/1997 Sb., z.c. 253/1997 Sb.

- zák. c. 200/1990 Sb., o prestupcích ve znení pozdejších predpisu, ÚPLNÉ ZNENÍ z.c. 124/1993 Sb.

zmena: z. c. 290/1993 Sb., z. c. 134/1994 Sb., z. c. 82/l995 Sb., z.c. 237/1995 Sb., z.c. 279/1995 Sb., z.c. 289/1995 Sb.

- Vyh. c. 231/l996 Sb., kterou se stanví paušální cástka nákladu rízení o prestupcích

- z. c. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství

zmena: RS cá 78/93 Sb.

- z. c. 141/1961 Sb., o trestním rízení soudním ( trestní rád ), ve znení pozdejších predpisu

ÚPLNÉ ZNENÍ z. c. 69/1994 Sb.

zmena: z. c. 154/1994 Sb., NÚS 214/1994 Sb., z. c. 269/1994 Sb. NÚS c. 8/1995 Sb., z.c. 152/1995 Sb., z.c. 150/1997 Sb., 209/1997 Sb. - z.c. 269/1994 Sb. o Rejstríku trestu,

- z. c. 61/1996 Sb. o legallizaci výnosu z trestné cinnosti

mena: 15/1998 Sb.

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info