Na prodej státní půdy by mělo stačit deset let

Slovo - 20.1.1998

Predseda výkonného výboru Pozemkového fondu Josef Miškovský:

Na prodej státní pudy by melo stacit deset let

U pudy, kterou vlastní Pozemkový fond, se nejvíce hovorí o tom, komu a za kolik by se mela prednostne prodávat.

"Cena za pudu bude cenou úcetní podle predpisu, který by smel být k zákonu o pude vydán. Pocítá se s tím, že 10 procent ceny se splatí ihned a zbytek ve splátkovém kalendári až za 30 let. prednost mají predevším ti, co v katastru, kde se puda prodává, hospodarí. Nejdríve pujde o osoby, jejichž nemovitosti stojí na státních pozemcích. Tem se bude prodávat puda, která je pod budovami. Dále to bude takzvaný arondacní prodej, což znamená, že má-li nekdo do své pudní držby vklínen pozemek, ale maximálne do 10 procent své výmery, bude mu tato státní puda prodána. Tretí v prednostech jsou obce, kterým se bezúplatne prevedou pozemky na plánovanou bytovou výstavbu."

Jaké jsou dané mantinely pri prodeji státní pudy?

"Státní puda se bude prodávat jenom v tech katastrech, kde jsou již všechny restitucní požadavky vyrovnány a náhradní pozemky vydány. Nelze ocekávat, že prodej státní pudy bude jednorázovým procesem."

Dá se vubec odhadnout, jak dlouho by tento proces mohl trvat?

"Jsem optimista a ríkám, že deset let stací, jiní pocítají s delší lhutou."

Pozemkový úrad je podnikatelským subjektem, z ceho vytvárí príjmy?

"Pozemkový úrad vytvárí príjmy z privatizace, nájmu a verejných souteží. S takto získanými príjmy ovšem nemuže libovolne hospodarit, ale jeho rozpocet schvaluje vláda a parlament. Není tedy náhodou, že z rozpoctu fondu se napríklad z cásti kryla lonská neúroda a že na povodne odtud vláda odcerpala 1,5 miliardy korun. Nejde tedy o jakési privátní peníze, ale o peníze státem používané, které jsou pod rádnou kontrolou a které bez schválení vlády a parlamentu jiným zpusobem použít ani nelze."

Jak se darí fondu plnit úkoly, k nimž byl zrízen?

"Za jeho existence se podarilo vydat zhruba tri ctvrtiny požadavku na restitucní náhrady, což predstavuje zhruba 11 miliard korun. V prípadech, kdy jiným zpusobem oprávnené požadavky nebylo možné splnit, protože ani stavby a ani pozemky již neexistovaly, odevzdal fond za 3,5 miliard korun akcií RIF, tato možnost se již ale vycerpala a o dalších cenných papírech se intenzivne jedná. Dále se podarilo zprivatizovat státní majetek za 8 miliard korun. Z obchodního rejstríku bylo již vyškrtnuto 337 státních statku a mnoho dalších státních podniku, jako napríklad strojních stanic, zemedelských jednotek vojenských lesu a statku a tak podobne. Místo techto státních podniku vzniklo na 6 tisíc privatizacních jednotek. Privatizace nemovitostí v tomto smeru se chýlí ke konci. Zbývající majetek se již v podstate nehodí pro malé a strední zemedelské podniky a krome toho jsou to napríklad cesty, polní hnojište, silážní žlaby, obsazené bytové jednotky a tak dále. Na tento zbývající majetek Pozemkový fond sám nyní vytvárí zakladatelské projekty a hodlá se pokusit je prodat. Takovéhoto majetku je v jeho správe ješte za 7 miliard korun v úcetní hodnote. Vedle toho také fond vyporádává náhrady a náhradní pozemky. Na tomto úseku vydal náhradní nemovitosti v hodnote 6,2 miliard Kc, dále formou akcií RIF za 3,5 miliard korun a v hotovosti po desetitisících korun na nárok a osobu vyplatil 200 miliónu korun."

Údajne vázne vydávání náhradních pozemku, co je na tom pravdy?

"Pozemkové úrady rozhodly k 31. ríjnu 1997, že puvodním vlastníkum nelze vrátit pudu ve výmere 84 235 hektaru. Pozemkový fond vydal na tento nárok 13 782 hektaru náhradních pozemku a za dalších 6095 hektaru poskytlo ministerstvo zemedelství financní náhrady. Uspokojena byla zhruba ctvrtina nároku."

Eugenie Línková

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info