Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin ve sklizňovém roce 1997

Výsledky resortního výberového šetrení

Ctvrtletní výkaz zdroju a užití obilovin ve skliznovém roce 1997-98

(od 1.7.1997 do 31.3.1998)

Zpracovali: Ing.Premysl Fojtu

Ing. Ludmila Kalábová

Odborná spolupráce: Prof.Ing. Václav Cermák, DrSc.

S využitím výsledku našeho statistického zjištování SFTR(MZe) 7a,b - 04 Ctvrtletní výkaz zdroju, prodeju a užití obilovin prezentuje v tabulkové príloze základní údaje bilance obilí v hospodárském roce 1997/1998 dle stavu ke dni 31.3.1998.

Jedná se o jediné šetrení, kde jsou rozdeleny obiloviny podle úcelového užití, tj. pšenice potravinárská oddelene od pšenice celkem a jecmen sladovnický oddelene od jecmene celkem.

Toto rezortní šetrení je v zemedelské prvovýrobe (obor 01) zabezpecováno výberovým zpusobem u 349 pestitelu v 3 velikostních skupinách - stratech. Na základe techto vazeb byla pri tvorbe vzorku použita metoda stratifikace souboru všech pestitelu do 3 velikostních skupin, a to

- malí pestitelé do 599 ha orné pudy (stratum 1)

- strední pestitelé se 600 - 2599 ha orné pudy (stratum 2)

- velcí pestitelé se 2600 a více ha orné pudy (stratum 3)

Snahou bylo podchytit a v rámci 3 strata sledovat všechny velké podniky. Rozdíl mezi poctem pestitelu uvádených CSÚ a poctem pestitelu v našem souboru (11 podniku t.j. 9,6 %) ve stratu 3 je zpusoben casovým rozdílem mezi údaji CSÚ vycházejícími z Agrocenzu 95 a aktualizovanými údaji odpovídající stavu k 1.7.1998.

stratum pocet pestitelu výberový

podíl

vybraných MZe všech(CSÚ) v %

1. 72 25368 0,3

2. 173 1421 12,2

3. 104 115 90,4

celkem 349 26904

Reprezentativnost výberového souboru je podložena proporcionálním zastoupením pestitelu ze všech okresu CR, z ruzných výrobních oblastí, s rozlicnými podnikatelskými formami, a to u všech velikostních skupin dle výmery obhospodarované orné pudy. Matematicko-statistický dopocet výsledku byl proveden v souladu s teorií stratifikovaného náhodného výberu.

U ostatních respondentu tzv. obilní vertikály provádíme plošné zjištování u vetšiny (u všech vetších) nákupne-obchodních a zpracovatelských potravinárských kritérií.

OBOR 02: zahrnuty všechny subjekty šlechtitelsko-semenárské, osivárské

OBOR 03: zahrnuty subjekty mlynárského prumyslu, které nakoupí rocne více než 99 tun obilí

OBOR 04: zahrnuty subjekty sladovnického a pivovarnického prumyslu s rocním nákupem obilovin nad 499 t

OBOR 05: zahrnuje subjekty zemedelského nákupu a krminárského prumyslu, které nakoupí rocne více než 999 t obilovin

OBOR 06: zahrnuje ostatní subjekty v obchodu s obilovinami vcetne prumyslu lihovarnického, škrobárenského, tukového

Stávající provozní zásoby za všechny obory celkem byly vykázány ve výši 2813 tis t, došlo tedy k jejich snížení oproti II.ctvrt.hospod.roku 97/98 o cca 1652 tis. t. Provozní zásoby na konci sledovaného období cinily u pšenice celkem 1235 tis. tun, z tohoto 419 tis. tun pšenice potravinárské, u jecmene cinily provozní zásoby celkem 1072 tis tun, z tohoto 295 tis. tun jecmene sladovnického. Provozní zásoby u žita byly k 31.3.1998 vykázány ve výši 136 tis tun, z toho 72 tis. t k mlýnskému užití, u ostatních obilovin cinily provozní zásoby 370 tis. tun.

V jednotlivých oborech byly provozní zásoby k 31.3.1998 následující:

v oboru 01 (zemedelští prvopestitelé) 1405 tis. tun obilovin celkem (z toho pšenice celkem 680 tis. tun), došlo k jejich snížení ve srovnání s II.ctvrtletím hospodárského roku 97/98 o cca 1241 tis. tun

v oboru 02 (subjekty šlechtitelsko-semenárské, osivárské) 34 tis. tun (z toho 10 tis. tun pšenice celkem), došlo k jejich snížení ve srovnání s II.ctvrtletím hospodárského roku 97/98 o cca 9 tis. tun

v oboru 03 (subjekty mlynárského prumyslu) 75 tis. tun (z toho 60 tis. tun pšenice celkem), došlo k jejich zvýšení ve srovnání s II.ctvrtletím hospodárského roku 97/98 o cca 9 tis. tun

v oboru 04 (subjekty sladovnického a pivovarnického prum.) 131 tis. tun jecmene sladovnického, ve srovnání došlo ke snížení provozních zásob o cca 10 tis. tun

v oboru 05 (subjekty zemedelského nákupu a krmivárského prumyslu) 1167 tis. tun (z toho 483 tis. tun pšenice celkem a 401 tis. tun jecmene celkem), ve srovnání s II.ctvrtletím hospodárského roku 97/98 došlo ke snížení provozních zásob o cca 399 tun

v oboru 06 (ostatní subjekty vcetne prumyslu lihovarnického, škrobárenského a tukového) 1,5 tis. tun (z toho 0,5 tis. tun pšenice), ve srovnání s II.ctvrtletím hospodárského roku 97/98 došlo k jejich snížení o 1,5 tis tun.

Zásoba ostatních jadrných krmiv je k 31.3.1998 82 tis. tun, což je o 17 tis. tun méne než v II.ctvrtletí hospodárského roku 97/98.

Porovnání konec. zásob obilovin k 31.3.1998 se stejným obdobím minulého roku

Konecná / Pšenice / z toho / Jecmen/ z toho / Žito / Ostatní / Obilí

zásoba / celkem / potrav./ celkem / sladov./ celkem /obiloviny/celkem

k 31.3.1997 / 673514 / 258326 / 625210 / 245205/ 126764 / 240322 / 1665810

k 31.3.1998 /1234700 / 418784 /1071862 / 294961/ 136308 / 369635 / 2812505

Porovnáme-li provozní zásoby sledovaného období se srovnatelným obdobím minulého roku, mužeme konstatovat, že zásoby jsou u všech sledovaných druhu obilovin vyšší než k 31.3.1997.

Výsledky vykazují podle stavu k31.3.1998 sklizen cca 1238 tis. tun potravinárské pšenice s urcením pro mlýny, ale i pro intervencní nákupy a vracení pujcek z rezerv. Behem III.ctvrtletí hospod. roku 97/98 tedy došlo k presunu cca 48 tis. tun pšenice puvodne zamýšlené ke zkrmení do pšenice potravinárské. U jecmene je signalizován stejný presun v prospech jecmene sladovnického cca 5,5 tis. tun.

Vlastní spotreba obilovin k potravinárským úcelum je zhruba na stejné úrovni jako v minulém hospodárském roce. U mlýnských a pekárenských subjektu je spotreba potravinárské pšenice k potravinárským úcelum vyšší o 60 tis. tun (tj. 7,6%) ve srovnání se stejným obdobím minulého hospodárského roku.

Vlastní spotreba obilovin ke krmivárským úcelum je o cca 32 tis. tun (tj. 1,1%) nižší než za stejné období predcházejícího hospodárského roku.

V tabulkách jsou uvedeny dopoctené výsledky šetrení za provovýrobu i za jednotlivé obory obchodních a zpracovatelských organizací. Publikován je rovnež soucet za celou CR. Bilancovány jsou zdroje a užití obilí od pocátku hospodárského roku 1997/1998 tj. od sklizne 1997 do 31.3.1998.

Výsledky šetrení zpracoval odbor statistických a informacních služeb

Komentár: Ing. L.Kalábová

Ctvrtletní výkaz zdroju, prodeju a užití obilovin ze sklizne 1997

Období: III.ctvrt.hospod.roku 97/98 Obor: všechny obory CR

k 31.3.1998

CR Pšenice z toho Jecmen z toho Žito z toho k

celkem potrav. celkem slad. Celkem mlyn.už.

Zásoba k 1.7.1997 353600 148127 288300 108747 79141 43580

Zdroje ze sklizne 3774656 1238191 2369164 558467 201990 83756

Nákup vcetne dovozu 3311909 1587406 1790067 542265 281947 184029

Prodej vcetne vývozu 3541912 1591039 1773265 547223 229452 108109

Vl.spot.k pot.úcelum 908619 899047 362314 337165 134290 122754

Vl. spot.ke krm.úcel. 1400467 34239 1082851 18708 40381 3697

Vlastní spotreba ostatní 354467 30615 157239 11422 22647 4904

Zás. na konci sled.obd. 1234700 418784 1071862 294961 136308 71901

Zás. ostat. Jadr. krmiv 82119

CR Ostatní obilí

obilov. celkem

Zásoba k 1.7.1997 179701 900742

Zdroje ze sklizne 644913 6990723

Nákup vcetne dovozu 480126 5864049

Prodej vcetne vývozu 512318 6056947

Vlastní spot.k potrav.úcelum 1 6395 1421618

Vlastní spot.ke krmiv.úcelum 375230 2898929

Vlastní spotreba ostatní 31162 565515

Zásoba na konci sled.období 369635 2812505

Ctvrtletní výkaz zdroju, prodeju a užití obilovin ze sklizne 1997

Období:III.ctvr.hospod.roku 97/98 Obor: zemed.prvovovýroba-pestitelé CR

k 31.3.1998

CR Pšenice z toho Jecmen z toho Žito z toho k

celkem potrav. celkem slad. Celkem mlyn.už.

Zásoba k 1.7.1997 121446 27328 88968 13407 7617 2548

Zdroje ze sklizne 3718731 1220005 2349953 555453 199872 83656

Nákup vcetne dovozu 270584 9719 171718 2675 4282 903

Prodej vcetne vývozu 2510027 1028551 1405745 436665 159892 70127

Vl.spot.k pot.úcelum 10892 6320 3542 1873 2312 1687

Vl. spot.ke krm.úcel. 663645 18808 566758 14929 9758 263

Vlastní spotreba ostatní 245719 14946 106055 4735 8704 704

Zás. na konci sled.obd. 680478 188427 528539 113333 31105 14326

Zás. ostat. Jadr. krmiv 26870

CR Ostatní obilí

obilov. celkem

Zásoba k 1.7.1997 45940 263971

Zdroje ze sklizne 638996 6907552

Nákup vcetne dovozu 59856 506440

Prodej vcetne vývozu 401733 4477397

Vlastní spot.k potrav.úcelum 3570 20316

Vlastní spot.ke krmiv.úcelum 157450 1397611

Vlastní spotreba ostatní 17587 378065

Zásoba na konci sled.období 164452 1404574

Ctvrtletní výkaz zdroju, prodeju a užití obilovin ze sklizne 1997

Období:III.ctvrt.hospod.roku 97/98 Obor:šlechtitelsko-semenárské CR

k 31.3.1998 (osivárské) subjekty

CR Pšenice z toho Jecmen z toho Žito z toho k

celkem potrav. celkem slad. celkem mlyn.už.

Zásoba k 1.7.1997 6240 1624 2389 647 350 0

Zdroje ze sklizne 50902 16764 16950 2664 1920 100

Nákup vcetne dovozu 49266 19161 29871 7383 4844 400

Prodej vcetne vývozu 89543 35345 35212 7255 6191 400

Vl. spot.k potrav.úcelum 0 0 0 0 0 0

Vl. spot.ke krm..úcelum 5287 0 2949 0 45 0

Vl. spotreba ostatní 1160 121 564 57 24 0

Zás. na konci sled.obd. 10418 2083 10485 3382 854 100

Zás. ostat. jadr. krmiv 73

CR Ostatní obilí

obilov. celkem

Zásoba k 1.7.1997 8193 17172

Zdroje ze sklizne 5382 75154

Nákup vcetne dovozu 15095 99076

Prodej vcetne vývozu 16331 147277

Vlastní spot.k potrav.úcelum 0 0

Vlastní spot.ke krmiv.úcelum 268 8549

Vlastní spotreba ostatní 186 1934

Zásoba na konci sled.období 11885 33642

Ctvrtletní výkaz zdroju, prodeju a užití obilovin ze sklizne 1997

Období:III.ctvt.hospod.roku 97/98 Obor:mlýnské a pekárenské subjekty CR

k 31.3.1998

CR Pšenice z toho Jecmen z toho Žito z toho k

celkem potrav. celkem slad. celkem mlyn.už.

Zásoba k 1.7.1997 68458 68458 269 232 25277 24967

Zdroje ze sklizne 0 0 0 0 0 0

Nákup vcetne dovozu 858828 858633 2000 1522 115464 108036

Prodej vcetne vývozu 2761 2566 87 0 200 0

Vl. spot.k potrav.úcel. 848051 848051 1923 1565 125046 117944

Vl. spot.ke krm.úcelum 10035 10035 0 0 1039 1039

Vl. spotreba ostatní 6482 6482 0 0 1061 1061

Zás. na konci sled.obd. 59957 59957 259 189 13395 12959

Zás. ostat. jadr. krmiv 27247

CR Ostatní obilí

obilov. celkem

Zásoba k 1.7.1997 1591 95595

Zdroje ze sklizne 0 0

Nákup vcetne dovozu 7172 983464

Prodej vcetne vývozu 81 3129

Vlastní spot.k potrav.úcelum 7648 982668

Vlastní spot.ke krmiv.úcelum 0 11074

Vlastní spotreba ostatní 0 7543

Zásoba na konci sled.období 1034 74645

Ctvrtletní výkaz zdroju, prodeju a užití obilovin ze sklizne 1997

Období:III.ctvt.hospod.roku 97/98 Obor:pivovarské,sladovnické subjekty CR

k 31.3.1998

CR Pšenice z toho Jecmen z toho Žito z toho k

celkem potrav. celkem slad. celkem mlyn.už.

Zásoba k 1.7.1997 0 0 82938 82938 0 0

Zdroje ze sklizne 0 0 0 0 0 0

Nákup vcetne dovozu 0 0 404264 404264 0 0

Prodej vcetne vývozu 0 0 21430 21430 0 0

Vlastní spot.k potrav.úcel. 0 0 329535 329535 0 0

Vlastní spot.ke krmiv.úcel. 0 0 2279 2279 0 0

Vlastní spotreba ostatní 0 0 2886 2886 0 0

Zás. na konci sled.období 0 0 131072 131072 0 0

Zás. ostat. jadrných krmiv 7

CR Ostatní obilí

obilov. celkem

Zásoba k 1.7.1997 129 83067

Zdroje ze sklizne 0 0

Nákup vcetne dovozu 1837 406101

Prodej vcetne vývozu 0 21430

Vlastní spot.k potrav.úcelum 1804 331339

Vlastní spot.ke krmiv.úcelum 0 2279

Vlastní spotreba ostatní 0 2886

Zásoba na konci sled.období 162 131234

Ctvrtletní výkaz zdroju, prodeju a užití obilovin ze sklizne 1997

Období:III.ctvt.hospod.roku 97/98 Obor:zem.nákup a krmivárský prumysl CR

k 31.3.1998

CR Pšenice z toho Jecmen z toho Žito z toho k

celkem potrav. celkem slad. celkem mlyn.už.

Zásoba k 1.7.1997 157280 50544 113589 11381 45336 15753

Zdroje ze sklizne 4219 1422 2152 350 198 0

Nákup vcetne dovozu 2048362 636573 1179562 125713 149766 74264

Prodej vcetne vývozu 857113 461257 309733 81873 63147 37582

Vl. spot.k potrav.úcel. 49641 44676 26706 3606 5362 2520

Vl. spot.ke krmiv.úcel. 720574 5223 510763 1500 28389 2395

Vl. spotreba ostatní 99193 9066 46945 3744 7312 3139

Zás. na konci sled.obd. 483340 168317 401156 46721 90490 44381

Zás. ostat. jadr. krmiv 27922

CR Ostatní obilí

obilov. celkem

Zásoba k 1.7.1997 123779 439984

Zdroje ze sklizne 535 7104

Nákup vcetne dovozu 386306 3763396

Prodej vcetne vývozu 86316 1316309

Vlastní spot.k potrav.úcelum 3087 84796

Vlastní spot.ke krmiv.úcelum 217360 1477086

Vlastní spotreba ostatní 11957 165407

Zásoba na konci sled.období 191900 1166886

Ctvrtletní výkaz zdroju, prodeju a užití obilovin ze sklizne 1997

Období:III.ctvt.hospod.roku 97/98 Obor:ostatní subjekty vcetne CR

k 31.3.1998 škrobáren,lihovaru,tukovaru

CR Pšenice z toho Jecmen z toho Žito z toho k

celkem potrav. celkem slad. celkem mlyn.už.

Zásoba k 1.7.1997 176 173 147 142 561 312

Zdroje ze sklizne 804 0 109 0 0 0

Nákup vcetne dovozu 84869 63320 2652 708 8191 426

Prodej vcetne vývozu 82468 63320 1058 0 22 0

Vl.spot.k potrav.úcelum 35 0 608 586 1570 603

Vl. spot.ke krmiv.úcel. 926 173 102 0 1150 0

Vl. spotreba ostatní 1913 0 789 0 5546 0

Zás. na konci sled.obd. 507 0 351 264 464 135

Zás. ostat. jadr. krmiv 0

CR Ostatní obilí

obilov. celkem

Zásoba k 1.7.1997 69 953

Zdroje ze sklizne 0 913

Nákup vcetne dovozu 9860 105572

Prodej vcetne vývozu 7857 91405

Vlastní spot.k potrav.úcelum 286 2499

Vlastní spot.ke krmiv.úcelum 152 2330

Vlastní spotreba ostatní 1432 9680

Zásoba na konci sled.období 202 1524

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info