VYBRANÉ ASPEKTY ROZVOJA AGROTURIZMU V ŠTÁTNOM PODNIKATEĽSKOM AGROSUBJEKTE NITRIANSKEHO KRAJA

THE SELECTED ASPECTS OF AGRO-TOURISM DEVELOPMENT OF THE STATE ENTREPRENEURIAL AGRO-SUBJECTS IN REGION NITRA

Ľubomír Paška

Adresa autora:

Katedra manažmentu a marketingu, SPU N i t r a, Slovenská republika

Anotácia:

V príspevku je riešená problematika agroturizmu v Národnom žrebčíne Topoľčianky v sledovanom období z hľadiska vybraných ukazovateľov manažmentu výroby. Zo získaných výsledkov vyplynulo, že v skúmanom podniku boli veľmi priaznivé podmienky pre realizáciu agroturistiky a tiež tu boli vhodné predpoklady rýchleho rastu výnosov (v Sk) na pracovníka, čo potvrdzuje aj rovnica y, = 78,38 + 10,27 x. Okrem uvedených pozitívnych stránok možno doplniť i vytváranie nových pracovných príležitostí a udržovanie prostredia. K negatívom patria: nedostatočná propagácia a reklama i spolupráca s cestovnými kanceláriami. Tiež nedostatočné je využívanie ubytovacích a stravovacích kapacít v priebehu roka. Výsledky sú využiteľné v pedagogickej, vedecko-výskumnej oblasti i v pomoci praxi.

Summary:

In contribution there is solved the problematics of the agro-tourism in the National Stud Farm Topolčianky in the observed period from viewpoint of the selected indices of production management. There is following from research results that the observed company has a very favourable conditions for agro-tourism providing, suitable suppositions for fast growth of income in Slovak crown per 1 worker that is documented by equation y, = 78,38 + 10,27 x. The creating new labour opportunities and environment keeping are the other positive features. Unsufficient promotion, advertising and cooperation with travel agencies are negative features. Using acommodation and restaurant facilities during the year is also unsufficient. The research results are useable in pedagogical, research and practical business area.

Kľúčové slová:

agroturizmus, náklady, výnosy, tendencia

Key words:

agrotourism, costs, income, tendency

Úvod

Zachovanie poľnohospodárstva v rozvoji krajinotvorných, ekologických, sociálnych funkcií a obhospodarovanie a osídlovanie vidieckej krajiny, patrí k významým aktivitám európskeho multifunkcionálneho poľnohospodárstva i k strategickým úlohám súčasnej agrárnej politiky Slovenska. V rámci realizácie uvedených funkcií má svoje nezastupiteľné miesto rozvoj agroturizmu a vidieckeho turizmu, ktoré aktívne prispievajú k vytváraniu ďalších pracovných miest na Slovensku. V nekonkurenčných podmienkach môžu efektívne činnosti agroturizmu i vidieckeho turizmu čiastočne nahrádzať hlavný výrobný program a tak významne prispievať k ekonomickej prosperite agropodnikateľského subjektu.

Metóda a materiál

Cieľom príspevku je zhodnotenie doterajšieho vývoja plnenia rozhodujúcich aktivít v rozvoji agroturizmu v štátnom agropodnikateľskom subjekte z hľadiska vybraných ukazovateľov manažmentu výroby. Zároveň predkladáme rámcový návrh efektívnejšieho riešenia danej aktivity v podnikateľskom subjekte.

Objektom skúmania boli vybrané aktivity v rozvoji agroturizmu v podmienkach národného žrebčína Topoľčianky v okrese Zlaté Moravce, kraj Nitra. Skúmaným obdobím boli roky 1993 - 1997. Podkladové údaje boli čerpané z príslušnej analyticko-syntetickej evidencie i priameho pohovoru s manažérmi skúmaného podniku.

Okrem základnej vedeckej a poznávacej metódy i s jej postupmi analýzy, syntézy, indukcie a dedukcie boli využité jednoduché matematicko-štatistické metódy a komparatívna metóda. V rámci riešenej problematiky sa vyjadrujeme k charakteristike vývoja:

pôdneho fondu v ha a v percentách

početných stavov koní podľa plemien v ks a v percentách

vybraných ekonomických ukazovateľov skúmaného agrosubjektu v Sk

výnosov, nákladov a hospodárskeho výsledku poskytovaných služieb a agroturistiky v Sk

hodnotových ekonomických ukazovateľov rozvoja služieb i agroturizmu v Sk a v %

Návrh efektívnejšieho riešenia vychádza zo získaných poznatkov a infomácií, zohľadňuje miestne podmienky pre skvalitnenie sledovaných aktivít agroturizmu skúmaného subjektu.

Dosiahnuté výsledky a diskusia

Skúmaný agropodnikateľský subjekt Národný žrebčín Topoľčianky sa nachádza v rovnomennej podhorskej obci pod úpätím Tribečskych hôr, Vtáčnika a Pohronského Inovca, v údolí riečky Žitavy asi 30 km severovýchodne od Nitry. Nadmorská výška obce je 220 m, priemerná ročná teploty bola 8o C a priemerné ročné zrážky činili 800 mm. Obec Topoľčianky, ktorú obýva približne 3 000 obyvateľov, je charakteristická vhodnými podmienkami pre cykloturistiku, pešiu turistiku a priamo ideálna je pre hipoturistiku. Okrem toho má obec množstvo kultúrno-historických pamiatok, športových, ubytovacích a stravovacích zariadení. Pomerne solídna úroveň infraštruktúry obce, atraktívna príroda okolia, vyvolávajú značný záujem turistov o prežitie dovolenky či rekreácie v týchto podmienkach Slovenska.

Neodmysliteľnou súčasťou obce je žrebčín, ktorý bol zriadený rozhodnutím Ministerstva poľnohospodárstva ČSR dňa 15.októbra 1921 na majetku bývalého arcivojvodu J.A.Habsburga ako Štátny žrebčín Topoľčianky. Základnou úlohou bolo chovať a dodávať do krajinského chovu teplokrvné plemená koní “nonius, arab, lipican, hucul a anglický polokrvník”. Tento podnik bol z procesu privatizácie vyňatý a zakladajúcou listinou bol 1.marca 1993 zriadený Národný žrebčín Topoľčianky, predovšetkým pre svoj strategický význam a udržanie mimoriadne cenného genofondu ušľachtilých koní na Slovensku.

Vzhľadom k tomu, že súčasný chov koní je čiastočne využívaný aj pre dovolenkárov, turistov i ostatných záujemcov priamo v podmienkach žrebčína, alebo obce, je žiadúce analyzovať rozvoj tejto aktivity a zhodnotiť pozitívne a negatívne stránky danej agroturistickej činnosti aj pre prospech podnikateľského subjektu.

Výrobnú základňu tvorí poľnohospodársky pôdny fond s výmerou 938 ha a stupňom zornenia 65,38 %. Daný stav k 31.12.1997 doplňuje aj výmera trvalých trávnych porastov na ploche 295 ha. Vývoj a zastúpenie kultúr na pôde v skúmanom podniku a období poskytuje tabuľka 1.

Vývoj pôdneho fondu Národného žrebčína Topoľčianky v ha a v % z poľn.pôdy

Tabuľka 1

Poľnohos-

R o k y

Priemer

podárska

1993

1994

1995

1996

1997

1993 - 1997

kultúra

v ha

v %

v ha

v %

v ha

v %

v ha

v %

v ha

v %

v ha

v %

p.p. spolu

z toho:

orná pôda

TTP

sady a

záhrady

vinice

943,8

702,1

211,0

9,4

21,3

100,0

74,4

22,4

1,0

2,2

932,0

692,0

210,0

8,7

21,3

100,0

74,2

22,5

1,0

2,3

932,0

607,0

295,0

8,7

21,3

100,0

65,1

31,7

0,9

2,3

942,0

616,0

295,0

9,7

21,3

100,0

65,4

31,3

1,0

2,3

938,0

613,0

295,0

8,7

21,3

100,0

65,4

31,4

0,9

2,3

937,6

646,0

261,3

9,0

21,3

100,0

68,9

27,8

1,0

2,3

Z údajov vyplýva, že výmera poľnohospodárskej pôdy v sledovanom období nezaznamenala výraznejšie zmeny. Nepatrné zmeny boli zistené vo vývoji výmery ornej pôdy a plôch trvalých trávnych porastov. Tieto zmeny boli spôsobené potrebnými delimitačnými úpravami. Vývoj zostávajúcich kultúr zaznamenal stabilizovaný trend v sledovanom období. Vývoj plôch poľnohospodárskej pôdy skúmaného subjektu vyjadruje aj lineárna rovnica I.stupňa y, = 937,56 - 0,16 x. Uvedené plochy vytvárajú základné predpoklady úspešného rozvoja chovu koní vhodných aj pre účely agroturizmu. Vývoj početných stavov koní podľa plemien udáva tabuľka 2.

Vývoj početných stavov koní podľa plemien v ks a v percentách

Tabuľka 2

-

R o k y

Priemer

P l e m e n o

1993

1995

1997

1993 - 1997

-

ks

%

ks

%

ks

%

ks

%

Huculský kôň

Lipický kôň

Anglický plnokrvník

Angl.polokrvník

Arabský plnokrvník

64

84

21

153

131

14,1

18,5

4,6

33,9

28,9

78

98

11

162

138

16,0

20,1

2,3

33,3

28,3

81

93

15

171

128

16,6

19,1

3,1

35,0

26,2

74,8

96,2

13,8

162,2

134,0

15,6

20,0

2,9

33,7

27,8

Kone s p o l u

453

100,0

487

100,0

488

100,0

481,0

100,0

Z uvedených údajov vyplýva pokles stavov Anglického a Arabského plnokrvníka. Zostávajúce plemená koní zaznamenali vzostupný trend vývoja v sledovanom období. Najväčší vzostup stavov zaznamenalo plemeno Huculského koňa, čo potvrdzuje aj priemerný koeficient rastu ` k = 1,061.

Prehľad o vývoji vybraných ekonomických ukazovateľov hospodárenia Národného žrebčína Topoľčianky poskytuje tabuľka 3.

Vývoj vybraných ekonomických ukazovateľov Národného žrebčína Topoľčianky

v rokoch 1993-97 v Sk

Tabuľka 3

U k a z o v a t e ľ

R o k y

Priemer

-

1993

1994

1995

1996

1997

1993-97

Produktivita práce v tis.Sk . prac.-1

Produkt.živej práce v Sk.Sk-1 miezd

Produkt.spoločenskej práce v Sk.Sk-1 VN

Nákladová rentabilita v %

265,44

2,65

0,89

-11,06

231,31

2,19

0,95

-4,74

389,65

3,24

1,24

24,05

367,18

2,85

1,14

13,86

414,39

3,09

1,17

16,51

332,98

2,83

1,09

8,62

Rentabilita výnosov v %

-12,43

-4,98

19,39

12,17

14,17

7,94

Z uvedených údajov vyplýva vzostupná tendencia vývoja ukazovateľov produktivity živej a spoločenskej práce i rentability výroby v sledovanom období. Potvrdzuje to aj priemerný koeficient rastu produktivity živej práce ` k = 1,039 a produktivity spoločenskej práce ` k = 1,071. Taktiež vzostupnú tendenciu zaznamenala aj produktivita živej práce v prepočte na pracovníka, pri ktorej ` k = 1,117. Podobnú tendenciu vývoja zaznamenal aj ukazovateľ nákladovej rentability v percentách. Z hodnotenia ukazovateľov tabuľky 3 vyplýva, že skúmaný podnik v priemere sledovaného obdobia vykazoval priaznivé ekonomické výsleky, ktoré odzrkadľujú posilňovanie ekonomickej stability podnikateľského subjektu.

Prehľad o vývoji výnosov, nákladov a hospodárskeho výsledku z aktivít v agroturizme i v celkových službách skúmaného podniku poskytuje tabuľka 4.

Vývoj výnosov, nákladov a hospodárskeho výsledku v Národného žrebčína Topoľčianky

v rokoch 1993-1997 v tis.Sk

Tabuľka 4

U k a z o v a t e ľ

R o k y

Priemer

v tis.Sk

1993

1994

1995

1996

1997

1993-97

Výnosy za služby

Výnosy z agroturistiky

Náklady na služby

Náklady na agroturistiku

Hospodársky výsledok zo služieb

Hosp.výsledok z agroturistiky

669

85

596,9

139,2

72,1

- 54,2

847

143

622,4

148,8

224,6

- 5,8

1 308

214

758,2

160,8

549,8

53,2

836

248

645,0

241,2

191,0

6,8

970

265

711,3

252,0

258,7

13,0

926

121

666,8

188,4

259,2

4,9

Z uvedených údajov opäť vyplýva pozitívna tendencia rastu, a to ako v ukazovateľoch celkových služieb, tak aj v ukazovateľoch aktivít v agroturizme. Podobný vývoj zaznamenali aj výsledky hodnotových ukazovateľov (tabuľka 5) v produktivite živej práce i v nákladovej rentabilite, vyplývajúcej z činnosti agroturizmu, alebo celkových služieb podniku.

Vývoj vybraných hodnotových ukazovateľov ekonomiky výroby v Národnom žrebčíne Topoľčianky v rokoch 1993-97 v tis.Sk

Tabuľka 5

U k a z o v a t e ľ

R o k y

Priemer

v tis.Sk

1993

1994

1995

1996

1997

1993-97

Produktivita živej práce

v Sk . pracovník-1 (služby)

Produktivita živej práce

v Sk . pracovník-1 (agroturistika)

Nákladová rentabilita v % (služby)

Náklad.rentab. v % (agroturistika)

74,33

42,50

12,08

-38,94

84,70

71,50

36,09

-3,90

130,80

107,00

72,51

33,08

83,60

82,60

29,61

2,82

97,00

88,30

36,37

5,16

94,09

78,38

38,88

1,38

Priemerná nákladová rentabilita bola v agroturizme 1,38 % za sledované obdobie, a to aj napriek tomu, že v prvých dvoch rokoch agroturistická činnosť vykazovala značnú nerentabilnosť výroby. Na druhej strane služby podniku vykazovali pomerne vysokú úroveň nákladovej rentability (38,88 %) za sledované obdobie. V produktivite živej práce v prepočte na pracovníka však v agroturizme bol vykazovaný výraznejší vzostup, čo potvrdzuje ` k = 1,201, kým v celkových službách podniku činilo to ` k = 1,069. Z daných hodnotení vyplývajú značné predpoklady rastu produktivity živej práce v agroturizme i ďalších ukazovateľov ekonomickej prosperity skúmaného podniku.

Vzhľadom na obmedzený rozsah príspevku z kapacitných dôvodov neuvádzame návrh efektívnejšieho riešenia, ktorý bude prednesený priamo na príslušnej konferencii.

Použitá literatúra:

Hambalková, M.: Komerčná činnosť, Nitra, VES VŠP, 1996

Murgaš, J. a kol.: Manažment a marketing v chove hovädzieho dobytka na Slovensku. Nitra, VŠP, 1995.

Petríková, M.: Využitie ponuky Národného žrebčína Topoľčianky pre rozvoj vidieckeho turizmu a agroturizmu v severozápadných podmienkach okresu Zlaté Moravce (Diplomová práca). Nitra, SPU FEM, KMM, 1998, 72 s.

Repka, I.: Reštrukturalizácia výroby, spracovania a predaja mlieka. In.: Zborník vedeckých prác. Nitra, SPU, 1997, s.81-87.

Török, J. - Šimo, D.-Kretter, A.-Nagyová, Ľ.: Podnikový manažment. Nitra, VES-VŚP, 1995.

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info