Veřejný dopis o bezvýchodné situaci našeho podnikání

Verejný dopis

My, níže podepsaní, upozornujeme tímto na vzcházející bezvýchodnou situaci našeho podnikání v zemedelské prvovýrobe. Reprezentujeme 15 subjektu hospodarících v oblasti Šumavy na okrese Prachatice. Celkem hospodaríme na 13.194 ha zemedelské pudy, prevážne pastvin a zamestnáváme 346 pracovníku. Své podniky jsme postavili na koncepci, která se vyvíjela po transformaci ZD po roce l993. Vznikly nová ZD, s.r.o., soukromí zemedelci a další spolecnosti. Svá hospodárství jsme zredukovali dle požadavku MZe, státu a trhu. Prizpusobili jsme se tržní ekonomice ve výrobe mléka, masa a dalších komodit.

Naše výrobní výsledky jsou celkove nad republikovým prumerem v užitkovosti, presto ekonomický výsledek našeho snažení je již nyní pod hranicí rentability. Máme proto vážné obavy, že situace, která zacala nízkým zpenežováním obilí, neuveritelne nízkými cenami (až smešnými) za veprové maso a diskriminacním jednáním mlékárenského monopolu, který si nás, zemedelce, bere jako rukojní a delá si s námi doslova co chce vcetne nedodržování smluv.

Žijeme v demokratickém právním státe, máme mít jaké každý jiný obcan právo dovolávat se svých práv vcetne práva na podnikání.

Posudte ale, jaké je to podnikání treba v chovu dojnic s produkcí mléka, na které jsme si vzali úvery, pri oznámení stability potreby mléka v CR cca 3 miliardy l a vyhlášení dotacních titulu. Stavební stav stájí z minulosti byl velmi kritický. Rovnež technologie ustájení a získávání mléka neodpovídala soucasnému trendu, zejména pred vstupem do EU. Všichni jsme dlouho zvažovali, zda kvalitní chov dojnic z techto duvodu postupne zrušit, nebo sehnat úver a provést rekonstrukci stájí.

V listopadu se rada z nás zúcastnila velice prátelského setkání v mlékárne Milkos Strakonice, kde nám vedení Jc. mlékáren dalo jasne najevo, že do budoucna má zájem o námi dodávané mléko a zároven vyjádrilo obavy ze stále se snižujícího stavu dojnic.

V lednu l998, kdy se zacaly tvorit dotacní tituly do zemedelství (což by melo být již známo vždy alespon 2 mesíce pred koncem roku), stát rozhodl o dotování dojnic s tržní produkcí mléka a tímto se prihlásil k tomu, že chce produkci mléka stabilizovat ve výši cca 3 miliardy litru mléka pro rok l998 a dále. Tyto aspekty nás vedly k rozhodnutí a naši zamestnanci to uvítali, že rekonstrukcí stávajících stájí konecne vytvoríme dustojné ustájení vcetne nové dojící technologie. Zlepšíme zamestnancum pracovní podmínky, zlepšíme produktivitu práce, zajistíme lepší kvalitu mléka. Když jsme po dukladných propoctech ekonomických projektu, shánení záruk a garancí konecne sehnali také banky, které byly ochotné zemedelcum vubec pujcit, zacali jsme stavet.

Nyní se zemedelská politika státu zmenila. O mléko není zájem. Mlékárny si platí co chtejí a za co chtejí. Ted stojíme pred problémem, jak budeme naplnovat ekonomický projekt, který je vodítkem ke splácení úveru, když tržní ceny za prodané výrobky už více jak mesíc neodpovídají ani zdaleka cenám kalkulovaným a urcitou dobu dle smluv respektovaným, nemluve o tom, zda vubec své výrobky prodáme.

Tento stav v tržní ekonomice mléka nelze kompenzovat v zemedelské prvovýrobe vubec nicím, nebot situace na trhu s masem je ješte horší.

My se svými zamestnanci jsme schopni garantovat výrobu, ale necítíme se odpovedni za diskriminacní tržní politiku státu, který se dívá s ironií, jak prvovýrobci v zemedelství každý urcuje cenu nejenom tržní, ale i cenu vstupních produktu.

Do této soucasné ekonomické situace se dostáváme ne vlastní vinou. Dovoláváme se proto rázných a jasných opatrení ze strany státu. Upozornujeme na situaci, kdy nebudemem z uvedených duvodu schopni dostát svým závazkum vuci bankám nebo státu. Soucasný stav je pro nás likvidacní. Výše uvedenými príklady se ceský zemedelec stává nuzným neplaticem a snižuje se jeho životní úroven vcetne jeho zamestnancu. Snížený tok penez do podniku muže vést k propouštení pracovníku, kterí se obrátí na Úrad práce se žádostí o podporu, ci k pomalé likvidaci zemedelských podniku. Dále zemedelské podniky nebudou splácet úvery ani odvádet dane státu. My, níže podepsaní zástupci zemedelských podniku, chceme rádne hospodarit, udržovat krajinu v kulturním stavu a zároven zajištovat pracovní príležitosti na venkove a dustojne žít v Ceské republice.

Seznam autoru verejného dopisu sepsaného dne 23.ll.l998

Podnik výmera pocet predpokládaná

Podnikatel ha pracov. ztráta do konce

roku l998

AGROS Bohumilice s.r.o. 36O l8 38O tis.

ZD "Boubín" sídlo Boubská 48O 23 lOO tis.

ZD "ŠUMANA" Zdíkov ll39 33 36O tis.

Farma STRÁŽNÝ 24OO l2 25O tis.

Zem.výroba Kovár-Záblatí llOO 2O 9OO tis.

Zevop Netolice s.r.o. 2OOO 45 3OO tis.

Agrup spol. s.r.o. 9OO 2O 5O tis.

Voldrich VI, soukr.zem. 55 l lO tis.

ZD Ckyne - Kuneš l86O 9O 9OO tis.

Šum.statek Nicov-Šašek 54O 9 lOO tis.

Farma Vlcí Jámy 6lO 9 2OO tis.

FINAL TRADING 75O l4 25O tis.+

Agrodružstvo Šuma. Hoštice lOOO 43 3OO tis.

Vojtech Tichota soukr.zem. g 2OO 2 5O tis.

Jihoceský chovatel Prachatice - 7 5O tis.

Kontaktní adresa: Okresní agrární komora Prachatice

Mlýnská 4l

383 Ol Prachatice

Adresáti

Pozemkový fond CR, Ve Smeckách 33, llO OO Praha l

PGRLF, MZe CR, Tešnov l7, ll7 O5 Praha l

MZe, k rukám ministra, Tešnov, l7, ll7 O5 Praha l

Ministerstvo financí, k rukám ministra, Letenská l5, Praha l

Úrad vlády CR, k rukám predsedy, Nábr.E.Beneše 4, Praha l

KOB s.p.. k rukám reditele, Janovského 2, Praha 7

Poslanecká snemovna Psarlamentu CR, predseda zem.výboru Snemovní 4, Praha l

Agrární komora CR, Štepánská 63, 112 1O Praha l

Ceskomor.svaz zem.podnikatelu, Prácská l88l, 1O6 OO Praha lO

Svaz zem.družstev a spolecn., Hybernská 38, 117 O2 Praha l

Zemské noviny, I.Zemská a.s., Rímská l4, 12O 85 Praha 2

mladá Fronta Dnes, Senovážná 4, 111 21 Praha l, PO BOX lO8O

Právo, Slezská l3, 121 5O Praha l, PO BOX l62

Listy Prachaticka, Velké námestí lO, 383 Ol Prachatice

Šumavský statek s.r.o., Dlouhá Ves 98, 34l 9l Dlouhá Ves

Na vedomí:

ÚO MZe, družstevní, 383 Ol Prachatice

PF, U Stadionu, 383 Ol Prachatice

V Praze 2.l2.l998

Za správnost: J.Kamenická

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info