Systém protinákazové ochrany chovů prasat

Systém protinákazové ochrany chovu prasat

Základním predpokladem ochrany chovu prasat pred zavlecením nákazy je znalost nákazové situace v populaci cerné zvere (rezervoár a zdroj nákazy) a v chovech domácích prasat a funkcní systém protinákazové ochrany chovu prasat.

Systém protinákazové ochrany chovu prasat spocívá:

1) Ve stavebním rešení stájí a farem, cernobílý provoz.

2) V dodržování zásad ochrany chovu proti zavlecení nákazy lidmi, zvíraty, dopravními prostredky, krmivy, volne žijícími zvíraty a predmety jež by mohly být zdrojem nákazy.

3) V pravidelné kontrole zdraví zvírat provádené veterinární službou.

4) V dodržování zásad veterinární kontroly pri premístování zvírat.

Ad 1)

Pri výstavbe nebo dostavbe chovu pro prasata musí být respektovány ochranné vzdálenosti od ostatních chovu hospodárských zvírat, verejných komunikací, lesa, kafilerií atd. Chov by mel být budován pro zavedení cernobílého provozu, to znamená, že od sebe musí být provozne a prostorove oddelena cistá - výrobní cást od necisté tj. administrativní budovy, hygienické smycky, skladu kejdy, hnoje a asanacního boxu. Tyto musí být prístupny z vnejší obslužní komunikace, rovnež tak sklady krmiv. Chov musí být oplocen a trvale uzavren. Za úcinné oplocení ve vztahu k pruniku cerné zvere se považuje plot se zdenou podezdívkou o výšce 60 cm nad zemí nebo tzv. plný prefabrikovaný plot.

Vstup do farmy musí být vybaven vstupní dezinfekcí pro dopravní prostredky a lidi. Pro personál a služby musí být zrízena centrální hygienická smycka. Pro nakládání a vykládání zvírat musí být vybudována prekládací rampa na úrovni oplocení farmy tak, aby vozidla prevážející zvírata nevjíždela do farmy.

Pred každou halou musí být vybudována vstupní dezinfekce pro obsluhující personál a služby. Pro ošetrovatele se doporucuje barevné rozlišení pracovních odevu podle technologie (porodna, seletník, odchovna, výkrm), dále zajistit závodní stravování (zákaz prinášení vlastních potravin). Vchody do hal musí být uzavreny nebo opatreny sítemi, rovnež okna. V chovu (vetším) by mela být rovnež místnost pro veterinárního lékare vcetne pohotovostní zásoby léciv.

Chov by mel mít vlastní prostredky pro provádení provozní turnusové dezinfekce vcetne zásob dezinfekcních prostredku.

Je treba zduraznit, že tyto zásady se musí vyžadovat všude, ale zejména pri uznávacím a prozkušovacím rízení šlechtitelských a rozmnožovacích chovu prasat, v inseminacních stanicích plemenných kancu a ve velkochovech prasat.

Ad 2)

Stavební rešení ochrany chovu samo nereší nic, pokud nebude tento systém dodržován. Proto je treba respektovat nekteré zásady ochrany chovu pred zavlecením nákazy:

- lidmi - do chovu je zakázán vstup nepovolaným osobám, obsluhující personál a služby musí procházet dezinfekcním vstupem pres centrální hygienickou smycku, doma nesmí chovat prasata, zákaz nošení vlastních potravin na pracovište. Predvadište pro hodnocení plemenných prasat ve šlechtitelském chovu by melo být oddeleno od komise sklenenou prepážkou;

- zvíraty - do chovu mohou být premístena prasata z jiného chovu jen se souhlasem veterinárního lékare a doprovázena veterinárním osvedcením. Pred zarazením do chovu musí být zvírata umístena v karanténe. Nakládka a vykládka zvírat se deje pres prekládací rampu nebo prekládkou mimo areál farmy. Uhynulá zvírata musí být uskladnena v kafilerním boxu, který je prístupný pouze z vnejší obslužné komunikace, zvírata nemocná lze nakládat na vozidla prostrednictvím prekládací rampy. Je-li realizován z farmy prodej selat nebo prasat pro maloodberatele, muže se tak dít jen z prekládací rampy nebo z vozidla mimo areál farmy;

- dopravními prostredky - musí být dodržován zákaz vjezdu cizích vozidel do farmy. Obslužná vozidla zajíždí do farmy pouze pres dezinfekcní vjezd. Vozidla jatek a kafilerie nesmí do farmy zajíždet. Vozidla krmivárského prumyslu mohou vjíždet pouze po dezinfekci;

- krmivy - musí být dodržován zákaz zkrmování neprevarených kuchynských odpadu. V dobe ohrožení KMP je vydán zákaz zkrmování zeleného krmení a okopanin po prímém svozu;

- volne žijícími zvíraty - jde o úcinné oplocení a uzavrení farmy, uzavrení vstupu do stájí a opatrení vchodu a oken sítemi proti pruniku ptactva;

- ostatními predmety - musí být vydán zákaz nošení vlastních pracovních pomucek a oblecení. Pokud jde o ostatní provoz, pak musí být podestýlka uskladnena ihned po sklizni na farme nebo ve skladu neprístupném pro volne žijící zver; totéž se týká okopanin.

Ad 3)

Chovatel je ze zákona povinen v prípade onemocnení zvírete požádat o jeho veterinární ošetrení, v prípade, že se vysloví podezrení z nákazy, toto oznámit veterinárnímu lékari nebo okresní veterinární správe (OVS). Svuj chov musí podrobit pravidelné kontrole zdraví a kontrole nákaz. Tato opatrení mu garantují úspešnost chovu, možnost premístování zvírat a v prípade vyslovení podezrení z nákazy její vcasné odhalení a zamezení jejího šírení.

Ad 4)

Premístování zvírat mezi jednotlivými chovateli nebo na jatky podléhá veterinární kontrole a je doprovázeno vydáním veterinárního osvedcení. Tato zákonná opatrení garantují, že se do pohybu dostávají pouze zdravá zvírata pocházející z chovu, které splnují veterinární požadavky na premístování zvírat. Takto premístovaná zvírata mezi jednotlivými chovy mohou být v oduvodnených prípadech podle rozhodnutí príslušné OVS karanténována. Do souboru techto opatrení patrí také stanovení veterinárních podmínek dovozu zvírat ze zahranicí a jejich karanténování.

Soubor všech techto zásad, zdánlive nárocných ale nutných, tvorí základní predpoklad pro udržení dobrého zdraví v chovu a dostatecnou ochranu chovu prasat pred zavlecením KMP. Je na chovatelích, ale i státu, aby bylo vytvoreno prostredí pro realizaci techto zásad. Jednou z cest je vytvorení nákazového fondu, který by v dobe nákazového klidu mohl být, krome jiného, použit i na budování tohoto systému. Zeme, která chce uplatnit svoji produkci doma, ale zejména v zahranicí, musí mít chovy hospodárských zvírat zdravé a prosté nebezpecných nákaz.

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info