Stanovisko členů Mlékařského a hospodářského družstva JIH TÁBOR

Predáno na zasedání Vlády CR dne 28. dubna 1999 za úcasti cca 100 zástupcu zem. subjektu z "Jc. kraje"

S T A N O V I S K O

clenu Mlékarského a hospodárského družstva JIH TÁBOR

Chov skotu vždy tvoril základ pro zemedelce v celém regionu Jižních Cech a v celé Ceské republice. V posledních letech došlo k výraznému snížení stavu až na úroven pod 50 % stavu pred deseti roky, ale co je duležitejší, soucasná úroven odpovídá méne než 1/3 stavu chovaného skotu ve srovnatelných podmínkách na druhé strane naší západní hranice.

Pres tyto skutecnosti dochází v posledních dnech a týdnech k dalšímu ohrožení skotu jako celku a krav predevším. Zemedelci v Ceské republice v predchozích letech pri chovu skotu a ve výrobe mléka pouze prodelávali. Pres tento prodelek se cást chovatelu snažila alespon minimální stavy udržet. Zdálo se, že rok 1998 byl rokem zlomovým. Presto, že výroba mléka zustala v prumeru prodelecná, cást špickových chovatelu dosáhla minimálního zisku. Výsledek prinesl své ovoce i v tom, že se zpomalil pokles stavu, zejména u dobrých chovatelu.

Tato situace ovšem trvala jen krátkou dobu. Za I. ctvrtletí letošního roku prodávali zemedelci mléko za cenu nižší než ve stejném období minulého roku. Od 1. dubna došlo k dalšímu výraznému poklesu a soucasná cena je pro vetšinu zemedelcu na hranici likvidace chovu. Pritom výsledky jednání v posledních dnech ukazují na nebezpecí, že bude docházet k dalšímu poklesu ceny, prípadne k zastavení nákupu cásti vyrobeného mléka.

Pokles stavu krav prinesl i významný dopad do zamestnanosti. Jestliže bude dále pokracovat a stavy krav poklesnou o 90 000 kusu, jak je z duvodu chybejících prostredku na dotaci vývozu doporucováno, znamená to, že prijde o práci cca 3 200 zamestnancu v prvovýrobe a približne stejný pocet pracovníku ve zpracovatelském prumyslu. Techto 6 400 pracovníku odvede vcetne odvodu zamestnavatelu do státní pokladny pri prumerné mzde 11 000 Kc mesícne cca 412 milionu Kc. Protože vetšina techto pracovníku nesežene na trhu práce zamestnání, bude odkázána na pomoc státu. Zde je dopad odhadnut na 288 milionu Kc. Obe tyto cástky jsou približne stejné, jako jsou chybející peníze pro celý letošní rok na dotaci vývozu. Zajištení uvedených prostredku pro zemedelce znamená výkup veškerého nabídnutého mléka a stabilizaci stavu skotu.

Clenové Mlékarského a hospodárského družstva JIH podporují prijetí agrární koncepce vládou CR. Všem je však jasné, že to je pouze první krok. Pokud se nevyreší nejnutnejší financní prostredky a dojde k dalšímu poklesu stavu, vznikne ztráta, kterou nebude možné ani v budoucnu odstranit. Toto si uvedomovaly všechny vlády, které se pripravovaly na vstup do EU a proto vždy prijaly príslušná opatrení.

Z techto duvodu požadujeme od vlády Ceské republiky prijetí úcinných opatrení k ochrane našeho trhu pred dotovanými dovozy a prijetí takových postupu, aby byla vytvorena základna, která zajistí prostor pro vstup našeho zemedelství do EU jako rovnocenného partnera.

V Tábore dne 28. dubna 1999

Clenové Mlékarského a hospodárského družstva JIH a okresní agrární komory jihoceského regionu

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info