Souhrn

Rešení otázek prevence a zdolávání nebezpecných nákaz patrí mezi hlavní úkoly SVS CR. Od roku 1990, kdy byl KMP u cerné zvere na území CR zjišten, byla organizována preventivní opatrení s cílem odhalit zdroje této nákazy a spolecne s chovateli prasat realizovat opatrení proti zavlecení nákazy do chovu prasat. Dosavadní vývoj nákazové situace potvrzuje správnost postupu v prevenci a zdolávání KMP v Ceské republice, kdy nedošlo k rozvlecení nákazy a vzniku dalších sekundárních ohnisek.

Zásadním problémem však zustala skutecnost, že hlavním zdrojem a rezervoárem nákazy je cerná zver, která je silne premnožena a žije v oblastech, kde pro její chov nejsou podmínky a ohrožuje prímo chovy prasat. Rešení této problematiky je prímo závislé na soucinnosti mysliveckých organizací a orgánu Státní veterinární správy. Na spolecném jednání obou techto institucí a zástupcu okresních úradu CR byl prijat úkol vypracovat koncepci chovu cerné zvere, který spocívá predevším ve specifikaci oblastí chovu a prijetí opatrení ke snížení pocetních stavu cerné zvere na úroven normovaných jarních kmenových stavu a na výrazné snížení cerné zvere v oblastech, které nejsou pro jejich chov vhodné.

Politika nevakcinace proti KMP, aplikace metody stamping out v prípade výskytu KMP v chovech domácích prasat a zvládnutí nákazové situace v prípade výskytu KMP bez vzniku sekundárních ohnisek byly pro clenské zeme EU duvodem pro priznání regionalizace Ceské republice (dovoz do clenských zemí EU zakázán jen z okresu Breclav, od 25.6.1997 potom z okresu Breclav, Hodonín, Vyškov, Uherské Hradište, Kromeríž, Vsetín, Prerov, Prostejov a Zlín), jako jediné evropské zemi s výskytem KMP.

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info