Nové komplexní technologie v číslech

Nové komplexní technologie v číslecha faktech jako výsledek výzkumu pro praxi

New Technology in Numbers and Facts as a Result of Research for Farmers

Prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc.

Katedra využití strojů, ČZU v Praze

Ing. Petr Jakobe, CSc.

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

Úvod

Mnohostranná provázanost mezi jednotlivými produkčními úseky zdůvodňuje nutnost posuzovat zemědělský podnik jako jeden organický celek. Pro objektivní posouzení produkce je důležitým předpokladem rozčlenění produkčních úseků na nejmenší jednotky (1 ha plodiny, 1 zvíře nebo 1 ustájovací místo), což dovoluje:

· přesně definovat jednotlivé složky technologie výroby;

· zachytit kapacity a postupy v nejmenších kvantitativních částech;

· posuzovat produkci pokud možno co nejpřesněji původním výdajům.

Technologie výroby, definovaná jako nauka o nejúčelněnjším způsobu výroby, může být v takovémto pohledu pojata jako vícevariantní řešení s popisem vstupů, výstupů, technického zajištění a pracovních operací. Vícevariantní řešení dílčích produkčních úseků předurčuje možnost srovnání a tudíž rozšiřuje spektrum rozhodovacích možností dle okamžitého stavu marketingových proměnných.

S využitím principu vícevariantního řešení s kalkulacemi vstupů a výstupů byly pro 34 plodin a 11 kategorií zvířat v 17 typech stájí ve 3 variantách sestaveny výrobní technologie a publikovány v monografii "Zemědělské výrobní technologie v tabulkách a číslech”. Tato monografie čerpá data z další současně publikované knihy, která ve třetím přepracovaném vydání má název "Zemědělská výroba v tabulkách a číslech” (dříve "Příručka pro zemědělce a poradce”). Pro úplnost nutno uvést ještě třetí publikaci "Právní normy a doporučení pro podnikatele v zemědělství”, která populárním způsobem seznamuje se zásadami chování podnikatelských subjektů v tržním prostředí.

Všechny publikace byly sestaveny širokým autorským kolektivem zastoupeným zejména autory z České zemědělské univerzity v Praze za dotační podpory Ministerstva zemědělství a ve spolupráci s firmou CompAct Bohemia, s.r.o. Klatovy.

Zemědělské výrobní technologie v tabulkách a číslech byly vytvořeny k podpoře rozhodování na úrovni zemědělské prvovýroby, poradenství a pro vyšší články rozhodovací sféry. Obsahem publikace jsou pěstební a chovatelské technologie a normativní kalkulace potřeby práce, energie, nákladů, produkce, tržeb a příspěvku na úhradu. Vydáním zemědělských výrobních technologií v tabulkách a číslech autoři chtějí:

· informovat zemědělskou veřejnost o pěstebních a chovatelských technologiích ve třech variantách;

· informovat zemědělskou veřejnost o situaci na trhu v minulém období tak, aby zemědělci mohli hodnotit různé varianty struktury výroby a výrobních technologií a srovnávat své výrobní výsledky a kvalifikovaněji rozhodovat o struktuře výroby s ohledem na tržní prostředí;

· vytvořit pomůcky pro poradenství v oblasti zemědělství ČR.

Vydání zemědělských výrobních technologií je realizováno ve dvou formách: počítačové a knižní. Knižní forma je určena pro širší zemědělskou veřejnost. Z hlediska formálního zpracování se jedná o prostý výpis obsahu databáze včetně doprovodných (vysvětlujících) textů. Počítačová forma, která má podobu tří modulů počítačového poradenského systému AgroConsult, je určena pro poradenské firmy a další zájemce, kteří mají v úmyslu ukazatele použít k hodnocení struktury výroby, výrobních technologií a strojních systémů s využitím výpočetní techniky.

Formální zpracování je založeno na množině tabulek opatřených návodem k práci a rozdělených na rostlinnou a živočišnou produkci a technologie. Důraz při tvorbě byl kladen na prolínání ekonomických ukazatelů do všech výrobních technologií. Proto každá výrobní technologie v rostlinné a živočišné produkci je opatřena sumárními ekonomickými ukazateli charakterizující tržby, variabilnía celkové náklady, příspěvek na úhradu (rozdíl mezi tržbami a variabilními náklady), bod ukončení výroby (cena za jednotku produkce pokrývající variabilní, nikoliv však fixní náklady) a práh zisku (bod zvratu - cena za jednotku produkce pokrývající variabilní a fixní náklady při nulovém zisku).

Výrobní technologie pro rostlinnou produkci

Pro každou plodinu jsou v záhlaví příslušné tabulky definovány výchozí ukazatele charakterizující produkci a ekonomické podmínky na trhu pro 3 intenzity výroby S, I, N.

Intenzita S je standardní pěstební technologie pro průměrné výrobní výsledky. Intenzita I je intenzívní pěstební technologie (v optimálních přírodních podmínkách s optimálními vstupy a sekvencí pracovních operací a strojů). Intenzita N je varianta s nižšími vstupy (extenzivnější varianta pěstební technologie, která by vpodniku neměla být trvalým přístupem k hospodaření).

Pracovní operace a intenzity výroby jsou v tabulce charakterizovány popisem, agrotechnickým termín, technickým zajištěním a kalkulacemi potřeby práce, pohonných hmot (PH) a základního materiálu (ZM), kalkulacemi potřeby variabilních nákladů (práce, základní materiál, stroje včetně pohonných hmot a pomocného materiálu) a tzv. technologických nákladů (variabilní náklady + fixní náklady na stroje - za účelem odlišení použití různých technologií výroby reprezentovaných zpravidla stroji). Na závěr je pro každou plodinu sumarizována potřeba práce, pohonných hmot a základního materiálu a potřeba variabilních a technologických nákladů ve struktuře: práce, stroje, základní materiál celkem a z toho osivo/sadba, průmyslová hnojiva, pesticidy. Sumarizované ukazatele, doplněné o další položky, jsou pak využity k výpočtu příspěvku na úhradu (v Kč.ha

Image1.jpg

a Kč.t

Image2.jpg

), bodu ukončení výroby a prahu zisku (vysvětlení viz dále), které současně tvoří kritéria pro porovnání variant mezi sebou.

Příspěvek na úhradu je definován (viz obr. 1) jako rozdíl mezi zpeněžitelnou produkcí (tržbami) a variabilními náklady. Technologický příspěvek na úhradu je definován jako rozdíl mezi tržbami a technologickými náklady.

Image3.jpg

Obr. 1: Schéma vazeb mezi základními pojmy v kalkulaci příspěvku na úhradu

V případě pícnin není příspěvek na úhradu počítán, ale jsou uvedeny variabilní a technologické náklady v Kč.ha

Image4.jpg

, Kč.t

Image5.jpg

zelené hmoty, Kč.t

Image6.jpg

sušiny, Kč.10 MJ NEL

Image7.jpg

(netto energie laktace) a Kč.10 MJ NEV

Image8.jpg

(netto energie výkrm).

Bod ukončení výroby, vztažený k hlavnímu produktu, je dán hodnotou variabilních nákladů zmenšenou o hodnotu tržeb z vedlejších produktů. Pokud je cena jednotky výrobku vyšší něž bod ukončení výroby, jsou variabilní náklady uhrazeny a z krátkodobého hlediska lze pokračovat ve výrobě.

Práh zisku, vztažený k hlavnímu produktu, je roven variabilním nákladům zvětšeným o normativní fixní náklady. Označuje se také jako práh rentability a je-li cena jednotky výrobku vyšší než práh zisku, je dosahován podnikatelský zisk.

Porovnáním uvedených třech variant (S, I, N) při marketingových vstupních parametrech platných na konci roku 1998 lze konstatovat tyto poznatky:

· Ceny hlavních produktů od výrobce jsou vřadě případů natolik nízké, že neuhradí technologické náklady. To je též pravděpodobně hlavní důvod proč vřadě zemědělských podniků je aplikována varianta snízkými vstupy, která by však neměla být trvalým přístupem khospodaření.

· Intenzivní varianta pěstební technologie nezaručuje vždy nejvyšší příspěvek na úhradu zjednotky produktu (z 1 ha však zpravidla ano). To platí např. i u ozimé řepky, kde při projektovaném výnosu 4 t.ha

Image9.jpg

cena od výrobce sice přináší kladný finanční výnos u všech variant, ale je ještě natolik nízká, že varianta intenzívní je zpohledu příspěvku na úhradu na 1 tunu méně výhodná nežli varianta standardní. Řešení je buď vdalším zvýšení výnosu nebo ve vyrovnání cen od výrobce vČR na srovnatelnou úroveň sEU.

Poznámka: Podobným způsobem jako výrobní technologie pro rostlinnou produkci jsou v monografii "Zemědělské výrobní technologie v tabulkách a číslech” uvedeny výrobní technologie pro živočišnou produkci.

Hodnocení výrobních technologií a struktury výroby dle kritéria příspěvku na úhradu

Databázová podoba výrobních technologií pro rostlinnou a živočišnou produkci, realizovaná ve formě počítačového expertního systému AdroConsult je určena, kromě jiného, k variantnímu porovnání výrobních technologií a struktury výroby na bázi normativní metody dle kritéria příspěvku na úhradu a technologického příspěvku na úhradu.

Expertní systém AgroConsult byl vytvořen pro potřeby koncepčníhoa operativního řízení zemědělské výroby. Systém sestává (viz obr. 2) z modulů:

· Databáze údajů (normativních ukazatelů, výrobních technologií, strojů a právních norem a doporučení, zákazníků a výsledků výpočtu).

· Expertní výpočty (hodnocení výrobních technologií, využití a obnova strojů a porovnání normativních a skutečných ukazatelů o zemědělské výrobě).

· Systémové akce a číselníky.

Hodnocení výrobních technologií a struktury výroby

Modul "Hodnocení výrobních technologií a struktury výroby” umožňuje využívat databázi výrobních technologií k posuzování různých variant technologií a struktury výroby. Ke každé plodině nebo druhu hospodářských zvířat jsou v databázi vytvořeny výrobní technologie a normativní kalkulace spotřeby, produkce, výnosů a nákladů. Programový aparát zajišťuje zakládání uživatelů poradenského systému (dále jen zákazníků) a pro každého zákazníka počítá více variant hodnocení výrobních technologií. Systém je založen na kalkulacích tzv. upraveného příspěvku na úhradu pro různé varianty struktury výroby a jí odpovídající výrobní technologie získané z databáze jako výchozí hodnoty. Tyto výrobní technologie je možné modifikovat a následně vyhodnocovat bilanci nákladů, výnosů a hrubého zisku.

Strukturu rostlinné výroby lze optimalizovat za pomoci modifikované simplexové metody s využitím kritéria max. příspěvku na úhradu a max. technologického příspěvku na úhradu. Omezením je celkový rozsah výroby vstupující do výpočtu a omezení u každé plodiny z hlediska dodržení minimálního a maximálního rozsahu. Pícniny jsou rozvrhovány tak, aby kromě minimálního a maximálního rozsahu byla dodržena krmná bilance z hlediska sušiny, N - látek a energie (MJ NEL, resp. MJ NEV) při zadané rezervě pícnin na ztráty při krmení (cca 15-20 %).

Uživatelské rozhraní

Aktualizace a tisk databáze

 

Expertní výpočty

Výstupní informace

Obsah

 

Obsah

Výstupní informace

Zemědělská výroba v tabulkách a číslech

Normativní ukazatele

 

Porovnání normativních a skutečných ukazatelů

Odchylky a zpřesňování normativních ukazatelů

Zemědělská výrobní technologie v tabulkách a číslech

Výrobní technologie

 

Hodnocení výrobních technologií a struktury výroby

Porovnání variant struktury výroby a výrobních technologií

Právní normy a doporučení pro podnikatele v zemědělství

Právní normy a doporučení

 

 

 

Katalogové listy

Stroje

 

Hodnocení využití a obnovy strojů

Provozní ukazatele souprav, ekonomika dopravy, potřeba strojů a podnikatel-ské strategie

Systémové akce a číselníky

Obr. 2: Schéma systému AgroConsult

Tisk a následné vyplnění vstupních informací

Vstupní údaje jsou rozděleny do 3 vstupních formulářů:

1. Základní údaje o podniku zákazníka - adresa, výměra z.p. a o.p., pracovníci, fixní náklady celkové včetně režijních a bez fixních nákladů na stroje včetně režijních.

2. Struktura výroby a definice požadované intenzity dle plodin a kategorií zvířat - vytisknuty jsou všechny plodiny a kategorie zvířat obsažené v publikaci "Zemědělské výrobní technologie v tabulkách a číslech".

3. Přehled vybraných skupin strojů, popis rozhodujících strojních linek a komentář k odchylkám v technologických postupech oproti knize "Zemědělské výrobní technologie v tabulkách a číslech".

4. Kniha "Zemědělské výrobní technologie v tabulkách a číslech" se zpřesněnými údaji o výnosech, užitkovosti, cenách od výrobce a výrobních technologiích plodin a kategorií hospodářských zvířat, které budou předmětem výpočtu.

Tisk výsledků výpočtu

Tisk výsledků výpočtu lze rozdělit do 6 částí:

I. Přehled struktury výroby - zadané, minimální, maximální a optimální (pouze u RV dle příspěvku na úhradu a dle technologického příspěvku na úhradu) rozsahy výroby, intenzita výroby.

II. Sumární výsledky výpočtu pro jednu variantu - tržní produkce, variabilní a technologické náklady, příspěvek na úhradu a technologický příspěvek na úhradu pro zadaný a optimální rozsah výroby.

III. Bilance objemných krmiv - požadavky skotu na sušinu, energii (NEL, NEV) a N látky při zadané rezervě; výroba živin v RV při výměrách zadaných a optimálních; bilance živin mezi RV a ŽV (minus znamená nedostatek, plus přebytek živin buď vabsolutních jednotkách nebo v %).

IV. Bilance výnosů a nákladů, příspěvku na úhradu a hrubého zisku dle RV, ŽV a celkem podnik pro zadaný a optimalizovaný rozsah výroby.

V. Výrobní technologie v RV a ŽV - pro každou plodinu a kategorii zvířat aktualizované vstupní údaje korespondující s údaji v knize "Zemědělské výrobní technologie vtabulkách a číslech".

VI. Porovnání variant výpočtu - sumarizované výsledky za každou variantu výpočtu.

Závěr

Tržní ekonomika navodila v zemědělství nové konkurenční prostředí. V konkurenci úspěšně obstojí podnikatelé, kteří znají a umí se rychle rozhodnout. Normativně zpracované varianty výrobních technologií a programový aparát expertního systému AgroConsult by měly napomoci k operativnímu rozhodování o struktuře výroby.

Souhrn

S využitím principu vícevariantního řešení s kalkulacemi vstupů a výstupů byly pro 34 plodin a 11 kategorií zvířat v17 typech stájí ve 3 variantách sestaveny výrobní technologie a publikovány v monografii "Zemědělské výrobní technologie v tabulkách a číslech”. Tato monografie čerpá data z další současně publikované knihy, která ve třetím přepracovaném vydání má název "Zemědělská výroba v tabulkách a číslech” (dříve "Příručka pro zemědělce a poradce”). Pro úplnost nutno uvést ještě třetí publikaci "Právní normy a doporučení pro podnikatele v zemědělství”, která populárním způsobem seznamuje se zásadami chování podnikatelských subjektů v tržním prostředí.

Všechny publikace byly sestaveny širokým autorským kolektivem zastoupeným zejména autory z České zemědělské univerzity v Praze za dotační podpory Ministerstva zemědělství a ve spolupráci s firmou CompAct Bohemia, s.r.o. Klatovy.

Zemědělské výrobní technologie vtabulkách a číslech byly vytvořeny kpodpoře rozhodování na úrovni zemědělské prvovýroby, poradenství a pro vyšší články rozhodovací sféry. Obsahem publikace jsou pěstební a chovatelské technologie a normativní kalkulace potřeby práce, energie, nákladů, produkce, tržeb a příspěvku na úhradu.

Použitá literatura

KOLEKTIV: Zemědělské výrobní technologie vtabulkách a číslech. MZe ČR 1998, 270 s.

KOLEKTIV: Zemědělská výroba vtabulkách a číslech. MZe ČR 1998, 310 s.

Kontaktní adresa:

Prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc. Česká zemědělská univerzita vPraze, 165 21 Praha 6 - Suchdol

Ing. Petr Jakobe, CSc. Zemědělský výzkumný ústav s.r.o. Kroměříž, pracoviště Praha, 120 00 Praha 2, Slezská 7

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info