KALENDÁŘ VELETRHŮ A VÝSTAV 1998 V ČESKÉ REPUBLICE

KALEND-e VELETRH+ A VTSTAV 1998 V +ESK+ REPUBLICE

TermÝn akce: MÝsto:

4.-7.2. PRAGOLIGNUM Praha - VrstaviÜtý

MezinßrodnÝ vrstava d°evoobrßbýcÝch stroj¨ za°ÝzenÝ

5.-8.2. eEMESLA Lysß nad Labem-

Vrstava nß°adÝ pro zpracovßnÝ - vrstaviÜtý d°eva, kov¨ a ostatnÝch mat. a vrrobky z týchto materißl¨

6.-8.2. HARMONIE Praha - KongresovÚ

Veletrh zdravÝ, krßsy a regenerace centrum

19.-21.3. WOODTECH TrenRÝn

Specializovanß vrstava stroj¨, nßstroj¨, za°ÝzenÝ a mat. pro d°evozpracujÝcÝ pr¨mysl a vrrobk¨ ze d°eva

19.-22.3. ZEM¦D¦LEC Lysß nad Labem -

NßrodnÝ vrstava zelený, mecha- - vrstaviÜtý nizace, pýstitelstvÝ, kvýtin, ekologie a zpracovßnÝ vrpýstk¨

1.-4.4. ZAHR-DK-e TrenRÝn

KontraktaRný - prodejnÝ vrstava zahrßdkß°skrch pot°eb

5.-9.4. SILVA REGINA Brno-vrstaviÜtý

MezinßrodnÝ lesnickr veletrh

5.-9.4. TECHAGRO Brno-vrstaviÜtý

MezinßrodnÝ veletrh zemýdýlskÚ techniky

9.-12.4. TRÄNICE ZAHRADY +ECH Litomý°ice-vrstaviÜtý

Prodej rostlinnÚho materißlu a pot°eb pro zahrßdkß°e

23.-26.4. FLORA OLOMOUC Olomouc-vrstaviÜtý Flora

MezinßrodnÝ vrstava kvýtin

23.-26.4. HORTIFARM Olomouc-vrstaviÜtý Flora

Veletrh drobnÚ zahradnickÚ, zemýdýlskÚ a zahrßdkß°skÚ mechanizace a pom¨cek

23.-26.4. JARN- ZAHRADNICK+ TRHY Olomouc-vrstaviÜtý Flora kvýtin, zeleniny, okrasnrch d°evin, semen, zahradnickrch pom¨cek a pot°eb

24.-27.4. KV¦TY NA +ERN+ LOUCE Ostrava-+ernß louka

Vrstava floristiky, pot°eb pro zahradu, pole, les

6.-9.5. STeECHA-D+M-ZAHRADA TýÜÝn-areßl DDM

+eskotýÜÝnskÚ vrstavnÝ a prodejnÝ trhy

8.-10.5. D+M A ZAHRADA Louny-vrstaviÜtý

StavebnÝ a zahrßdkß°skß vrstava zamý°enß na za°ÝzenÝ a ?pravu exteriÚrovrch RßstÝ naÜich obydlÝ, zahrßdkß°skou mechanizaci a pot°eby pro zahrßdkß°e

15.-12.7. KV¦TY Lysß nad Labem -

CelostßtnÝ vrstava +eskÚho - VrstaviÜtý zahrßdkß°skÚho svazu

27.8.-3.9. ZEM¦ ÄIVITELKA +eskÚ Budýjovice-

Rostlinnß vrroba, ×ivoRiÜnß - VrstaviÜtý vrroba, zemýdýlskß technika, potravinß°skß vrroba, lesnÝ a vodnÝ hospodß°stvÝ, ochrana ×ivotnÝho prost°edÝ, slu×by pro zemýdýlstvÝ zß°Ý ZLATT PODZIM Ostrava-+ernß louka Zahradnickß vrstava

2.-5.9. INTERI+RY Praha-Strahov

Veletrh nßbytku, vybavenÝ a designu interiÚr¨

18.-26.9. ZAHRADA +ECH Litomý°ice-vrstaviÜtý

Zahradnickr veletrh se soutý×Ý "Jablko roku"

25.-27.9. K+D Lysß nad Labem -

Vrstava konÝ a vÜeho, co ke - VrstaviÜtý konÝm pat°Ý

15.-18.10. HORTIKOMPLEX Olomouc-vrstaviÜtý

Vrstava a prodej ovoce, zeleniny, semen, kvýtin, okrasnrch a ovocnrch d°evin, zahradnickrch pom¨cek a pot°eb a zahradnickÚ mechanizace

20.-23.10. WOOD-TEC Brno-vrstaviÜtý

MezinßrodnÝ veletrh stroj¨, nßstroj¨, za°ÝzenÝ a materißl¨ pro d°evozpracujÝcÝ pr¨mysl

22.-25.10. ZEM¦D¦LEC Lysß nad Labem -

NßrodnÝ vrstava zelený, - VrstaviÜtý mechanizace, pýstitelstvÝ, kvýtin, ekologie a zpracovßnÝ vrpýstk¨

20.-22.11. EVROPSK- VTSTAVA DROBN+HO Brno-vrstaviÜtý

ZV-eECTVA

BrnýnskÚ veletrhy a vrstavy

***********

15.-17.1. FRUIT LOGISTIKA BerlÝn

MezinßrodnÝ veletrh marketingu ovoce a zeleniny

16.-25.1. INTERNATIONALE GR_NE WOCHE BERLIN BerlÝn

MezinßrodnÝ vrstava potravinß°stvÝ, zemýdýlstvÝ a zahradnictvÝ

27.-31.1. AGROMEK Herning

MezinßrodnÝ veletrh pro mechanizaci v zemýdýlstvÝ a chov hospodß°skrch zvÝ°at

11.-15.2. FIERAGRICOLA Verona

MezinßrodnÝ vrstava zemýdýlstvÝ a chovu zvÝ°at

20.-22.2. MIFLOR Milßn

MezinßrodnÝ vrstava profesionßlnÝho pýstovßnÝ kvýtin, za°ÝzenÝ a p°ÝsluÜenstvÝ, technologie pou×ÝvanÚ ve slu×bßch

20.-24.2. EXPOBOIS Pa°Ý×

MezinßrodnÝ vrstava d°evoobrßbýcÝch stroj¨ a za°ÝzenÝ

26.2.-1.3. GARTEN M_NCHEN Mnichov

Mnichovskß prodejnÝ vrstava pro zahrßdkß°e

1.-8.3. SIA Pa°Ý×

MezinßrodnÝ zemýdýlskr veletrh

11.-15.3. AGRO+MASHEXPO BudapeÜL

MezinßrodnÝ vrstava zemýdýlstvÝ a zemýdýlskÚho strojÝrenstvÝ

26.-29.3. HOLZ-HANDWERK Norimberk

Odbornr veletrh stroj¨ a vrrobnÝch pot°eb d°eva°skÚho pr¨myslu

31.3.-3.4. INTERHERBA Pozna?

MezinßrodnÝ veletrh lÚRivrch rostlin

31.3.-3.4. NIFA Novgorod

MezinßrodnÝ vrstava potravin a zemýdýlstvÝ

7.-10.4. KIEV AGRIHORT Kyjev

Ukrajinskß mezinßrodnÝ zemýdýlskß vrstava

21.-25.4. MEZIN-RODN- ZEM¦D¦LSKT VELETRH Zßh°eb

24.4.-3.5. LUGA Lucern

Lucernskß zemýdýlskß a ×ivnostenskß vrstava

4.-8.5. DREMA Pozna?

MezinßrodnÝ odbornr veletrh d°evozpracujÝcÝch stroj¨ a za°ÝzenÝ

20.-24.5. INTERBIMALL-XYLEXPO Milßn

MezinßrodnÝ bienßle stroj¨ a p°ÝsluÜenstvÝ pro opracovßnÝ d°eva

2.-4.6. PULPAPER Helsinky

MezinßrodnÝ vrstava dodavatel¨ celulozovÚho a papÝrenskÚho pr¨myslu

9.-12.6. SELCHOZTECHNIKA Kyjev

Veletrh zemýdýlskÚ a lesnickÚ techniky

23.-25.6. FEED INGREDIENTS/GRAIN

PROCESSING EUROPE VÝde?

Odbornß vrstava krmiv a zpracovßnÝ obilnin

25.-27.6. LANDSKUET Herning

Dßnskr zemýdýlskr veletrh

8.-12.7. INTERFORST Mnichov

MezinßrodnÝ veletrh lesnÝ techniky a techniky na vrrobu kulatiny s odbornrmi doprovodnrmi akcemi

22.-30.8. KZS Gornja Radgona

MezinßrodnÝ zemýdýlskr a potravinß°skr veletrh

26.-28.8. VIV AFIA FEED Sao Paulo

MezinßrodnÝ veletrh krmiv a technologiÝ pro jejich zpracovßnÝ

26.-28.8. VIV AMERICA LATINA Sao Paulo

MezinßrodnÝ veletrh technologiÝ a systÚmu pro intezivnÝ ×ivoRiÜnou vrrobu

30.8.-1.9. GAFA KolÝn n.R.

MezinßrodnÝ odbornr veletrh pro zahrßdkß°e a chovatele

3.-6.9. INTERNATIONALE HOLZMESSE Klagenfurt

MezinßrodnÝ d°eva°skr a lesnickr odbornr veletrh

19.-27.9. INNSBRUCKT VELETRH Innsbruck

Odbornr veletrh alpskÚho zemýdýlstvÝ

27.-29.9. FLEUR Utrecht

MezinßrodnÝ veletrh pro maloobchod s kvýtinami

1.-6.10. N-RODN- ZAHRADNICK- VTSTAVA Pozna?

1.-6.10. POLAGRA Pozna?

MezinßrodnÝ zemýdýlskr veletrh

4.-6.10. DIE GARTEN AUSTRIA VÝde?

MezinßrodnÝ odbornr veletrh zahradnictvÝ

8.-11.10. EUROHOLZ Stuttgart

MezinßrodnÝ odbornr veletrh zpracovßnÝ d°eva, umýlrch hmot a skla

15.-18.10. IBERFLORA Valencia

MezinßrodnÝ vrstava zahradnictvÝ, lesnictvÝ, mýstskÚho plßnovßnÝ a tvorby krajiny

29.10.-1.11. HOLZTEC Lipsko

ZpracovßnÝ d°eva a plast¨

29.11.-2.12. THE ROYAL SMITHFIELD SHOW Londrn

Vrstava zemýdýlskrch stroj¨

12.-15.5. AGRO Äilina

Vrstava zemýdýlskÚ mechanizace, komponent¨, produkt¨ a veterinßrnÝch slu×eb

12.-15.5. EXPOLIGNUM Äilina

Vrstava lesnÝ mechanizace a lesnÝho hospodß°stvÝ

22.-25.4. GARDENIA Nitra

MezinßrodnÝ prodejnÝ vrstava pro zahradnictvÝ, zahrßdkß°e, p°ßtele bonsajÝ a kvýt¨

13.-20.8. AGROKOMPLEX Nitra

MezinßrodnÝ zemýdýlskr a potravinß°skr veletrh

6.-9.10. EXPOFLORA Bratislava

MezinßrodnÝ vrstava kvýt¨

7.-10.10. LES Nitra

MezinßrodnÝ vrstava lesnÝch stroj¨, vrrobk¨ vybavenÝ

7.-10.10. LIGNUMEXPO Nitra

MezinßrodnÝ d°eva°skr veletrh

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info