K INFORMAČNÝM MOŽNOSTIAM DOTAZNÍKOVÉHO ZISŤOVANIA

On informative possibilities of query research

Ján Hrubý

Adresa autora:

Katedra štatistiky a operačného výskumu, Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenská poľnohospodárska univerzita, 949 76 Nitra, Slovenská republika.

Anotácia:

Dotazníkové zisťovanie sa uskutočnilo na poľnohospodárskom podniku so 140 pracovníkmi. Zisťovali sa demografické a sociálne ukazovatele. Anonymne získané údaje poukazujú na blížiace sa prestarnutie pracovníkov. Súčasne poukázali na nezáujem o súkromné hospodárenie. Pracovníci poľnohospodárskeho družstva majú záhrady a malé hospodárstvo pre osobnú potrebu. Prejavujú záujem o zvyšovanie kvalifikácie. Poľnohospodársky podnik sa nachádza v kukuričnej oblasti južného Slovenska.

Summary:

A query research has been held in an agricultural farm with 140 workers. Demographic and social figures were found out. Anonymously obtained data showed that at the nearest future, old age structure of workers will be a problem. They showed worker ,s indifference toward private entrepreneurship, too. The farmers at the agricultural cooperative posses gardens and small economies for their own needs. They pay attention to increease their qualification. The agricultural farm is situated at the corn growing region in southern Slovakia.

Kľúčové slová:

dotazník, sociálna, demografická situácia, pracovník, poľnohospodársky podnik-družstvo

Keywords:

query, social situation, demographic situation, worker, agricultural farm - cooperative

V štatistických zisťovaniach majú podstatnú vypovedaciu schopnosť hlásenia a výkazy, založené na oznamovacej povinnosti pre orgány štátnej štatistiky.

Okrem uvedených pravidelne sa opakujúcich vykazovaniach je potrebné zisťovať údaje, ktoré sú aj iného charakteru a v pravidelných výkazoch nie sú zahrnuté. Často sú potrebné jednorázovo pre špecificky stanovené potreby zisťovateľa. Jednou z metód ich zistenia je dotazník vo forme formulára s vypracovanými otázkami. Táto metóda má osobitné výhody i nevýhody.

ROUBÍČEK,V. a kol. /7/ uvádzajú, že zatiaľ čo výkaz vyplňuje školený pracovník, dotazník vyplňuje lajk, dobrovoľne odpovedajúci na otázky až intimného charakteru. ZEIPLT, R. in GROFÍK, R. a kol. /8/ poukazuje, že charakteristiky získané pomocou dotazníka môžu mať veľmi subjektívny charakter. Obdobne EGERMAYER, F., KAŇOK, M. /2/ upozorňujú, že sa anketa opiera o subjektívnu mienku a pre štatistické zisťovania má pomocný význam.Bakytová H. /1/ preto upozorňuje na dôležitosť vhodne položených a neovplyvňujúcich a zrozumiteľných otázok. SVĚTLÍK,J /5/ obdobne poukazuje na skutočnosť, že zle zostavený dotazník môže spochybniť získané informácie. Pre marketingové zisťovania ho ale odporúča. SWOBODA, H. /6/ pritom dodáva, že ľudia, ktorí si dali námahu s vyplnením a vrátením dotazníka o danú tému sa opravdivo zaujímajú. HRUBÝ,J. /3/ uskutočnil dotazníkové zisťovanie s využitím údajov v kontingenčných vzťahoch. Na možnosť použitia kontingencie upozorňuje i KÁBA,B. /4/.

Na poľnohospodárskom podniku v kukuričnej oblasti južného Slovenska sme uskutočnili dotazníkové zisťovanie u trvalých pracovníkov s okruhom otázok z oblasti: osobné údaje, zárobková a sociálna situácia, majetková situácia, plány respondenta do budúcnosti, vzťah k vedeniu podniku a k vedúcemu, záujem o súkromné hospodárstvo. Uvedený podnik obhospodaruje 1789 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 1642 ha ornej pôdy. Dotazník vrátilo všetkých 140 trvalých pracovníkov.

Z vybraných ukazovateľov vyplýva, že v podniku pracuje 126 mužov /90%/ a len 14 žien /10%/. Z toho v rastlinnej, v živočíšnej výrobe a v technických službách pracujú len muži, čo pre ťažkú prácu bez žien považujeme za kladný jav.

Pri pohľade na vekové zloženie, až 44,29% pracovníkov je vo vekovej skupine 41-50 rokov. Najmladšia veková skupina do 20 rokov je zastúpené len jedným pracovníkom, čo vytvára problém postupného prestarnutia pracovníkov, aj keď nad 60 rokov v podniku nikto nepracuje. Zdravotný stav vykazovaný respondentami možno označiť za subjektívny a len informatívny ukazovateľ. Za zdravých sa považuje 122 pracovníkov /87,14%, za čiastočne chorých 13 pracovníkov /9,29%/. V družstve pracuje 5 čiastočných invalidov /3,57%/.

Zaujímavá je vykazovaná sociálno-ekonomická situácia. Najpočetnejšia zárobková skupina 76 respondentov /54,29%/ má ročnú mzdu v rozsahu 81 až 100 tisíc Sk. Pozitívne je, že druhá najpočetnejšia skupina 25 respondentov /17,86%/ má ročný záujem 100 až 130 tisíc Sk. /tab.1/.

Záhradu vlastní 72 respondentov /51,43%/ a prekvapivo na vidiecke pomery ju nevlastní 68 respondentov /48,57%/. U prídomového hospodárstva prevažujú 77 respondenti, ktorí takto nehospodária /51,43%/. Predaj rastlinných produktov a zvierat vykazuje 38 a 30 respondentov, t.j. spolu 68 /48,57%/. Vlastníci záhrad, prídomového hospodárstva i výrobcovia produktov na predaj sa relatívne pohybujú okolo 50% trvalých pracovníkov /tab.2/.

Analyticky zaujímavé je vykazovanie vzťahu k vedúcemu, záujem o ďalšie zvyšovanie kvalifikácie a záujem o súkromné hospodárenie /tab.3/. Až 44,29% respondentov vykázalo záujem o zvyšovanie kvalifikácie. Pri zvážení, že do 20 rokov veku pracuje v družstve len jeden pracovník a najpočetnejšia veková skupina je nad 40 rokov, považujeme tento záujem za veľmi pozitívny.

Kvalitu vedúceho uznáva 109 pracovníkov /77,86%/ a neuznáva 7 pracovníkov /5,00%/. Názor, že vedúci prácu nedobre organizuje neudáva nikto.

Až 120 pracovníkov /85,71%/ nemá záujem o súkromné hospodárenie, pričom záujem by malo len 7 respondentov, ktorí zároveň udávajú nedostatok peňažných prostriedkov. Aj keď uvedených 120 pracovníkov vykazuje nezáujem o súkromné hospodárenie, spokojnosť so zamestnaním vykázali len 3 respondenti /2,14 %/. Príčinou zostávania v práci je vzdialenosť od mesta a nedostatok iných pracovných príležitostí.

Záver

Anonymne uskutočnené dotazníkové zisťovanie potvrdilo, že je možné viaceré demografické , sociálne i pracovné skutočnosti a názory pracovníkov takto získať s možným uplatnením v manažérskej činnosti vedenia samotného podniku i pre ďalšie informatívne štatistické spracovanie. Otázna zostáva návratnosť vyplnených dotazníkov, ktorá sa pri zachovaní anonymity respondenta dá vhodnou organizáciou zisťovania v dostatočnej miere /aspoň v rámci podniku, prípadne obce, či iného vhodného súboru/ dosiahnuť.

Tab 1: Zárobková skutočnosť Záujem o súkromné hospodárenie

Zárobok za rok v tis.Sk

Absolút.

Relatívne

Záujem o súkromné hosp.

Absolút.

Relat.

do 30

1

0,71

Nemám záujem

120

85,71

31 - 60

11

7,86

Mal by som záujem

7

5,00

61 - 80

19

13,57

Nemám peňažné prostr.

7

5,00

81 - 100

76

54,29

Štátne dotácie sú malé

2

1,43

101-130

25

17,86

Nechcem riskovať

1

0,71

131-150

5

3,57

Som spokojný so zamestnaním

3

2,14

151 a viac

3

2,10

---

Spolu

140

100,00

Spolu

140

100,00

Tab.2: Súkromná ekonomická aktivita

Vyjadrenie

respondenta

Záhrada

Prídomové

hospodárst.

Rastliny a zvieratá

---

Pre vlast. potr.

Na predaj

-

abs.

relat.

abs.

relat.

abs.

Relat

abs.

relat

mám

72

51,43

68

48,57

38

27,14

38

27,14

nemám

68

48,57

77

51,43

34

24,29

30

21,43

Spolu

140

100,0

140

100,0

72

51,43

68

48,57

Tab.3: Vzťah k vedúcemu. Zvyšovanie kvalifikácie

Vzťah k vedúcemu

Abs.

Relat.

Záujem o zvýšenie kvalifikácie

abs.

relat

Uznávam kvalitu vedúceho

109

77,86

kurzom

35

25,00

Neuznávam kvalitu

vedúceho

7

5,00

diaľkovým štúdiom

2

1,43

Vedúci prácu dobre organizuje

24

17,14

iným spôsobom

25

17,86

Vedúci prácu nedobre organizuje

0

0,00

Nemám záujem

78

55,71

-

25

17,86

Nechcem riskovať

1

0,71

131- 150

5

3,57

Som spokojný so zamestnaním

3

2,14

151 a viac

3

2,10

---

Spolu

140

100,0

Spolu

140

100,0

Literatúra

1. Bakytová, H.: Základy štatistiky

2. Egermayer, F.: Kaňok,M.: Elementární statistické metody v prumyslové

výrobě.

3. Hrubý, J.: Možnosti uplatnenia kontingencie v diferenciácii pracovníkov

Zborník “Medzinárodné vedecké dni - kvantitatívny manažament a informatika”

SPU Nitra 1998, s. 154-156

4. Kába,B.: Analýza kategoriálních dat a její užití v ekonomickém výskumu.

Zborník Medzinárodné vedecké dni - kvantitatívny manažament ainformatika”

SPU Nitra, 1998, s.127 - 130.

5. Světlík, J.: Marketing - cesta k trhu. Vydavatelství Copyright, Zlín 1992

6. Roubíček,V. a kol.: Stručný statistický slovník. Nakladatelství Svoboda, Praha

1967.

7. Swoboda, H.: - Moderní statistika. Nakladatelství Svoboda, Praha 1977.

8. Zeipelt, R. in Grofík,R. a kol.: Štatistika, Príroda Bratislava 1987

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info