Informace z jednání rady SFTR 30.4.1999

I n f o r m a c e

z jednání rady SFTR 30.4.1999

1. Rada vzala na vedomí informaci o cerpání rozpoctu SFTR. Fond obdrží pujcku z rozpoctu MZe, MPSV a MŠ na splacení cásti úveru bance, který byl poskytnut na lonskou intervencní potravinárskou pšenici. Po uskutecnení pujcek projedná fond s financující bankou rozložení zbytku splátek na príští rok. Cerpání rozpoctu bude projednáváno znovu.

2. Z programu jednání byla stažena informace o predpokládané bilanci pšenice ze sklizne r. 1999. Materiál bude doplnen o predpokládaný vývoj cen a predložen na príští Radu.

3. Rada byla informována o prubehu jednání ve veci pohledávky za p. Cermákem. Bude vypsáno výberové rízení na odprodej pohledávky.

4. Byly schváleny zásady regulace trhu mléka od zacátku 2. ctvrtletí 1999:

- zustává minimální cena platná pro všechny mlékárny 7,20 Kc/l,

- mlékárny zarazené do regulace trhu mohou platit nižší cenu u takového množství mléka, které neprevýší 25% mesícního nákupu od každého chovatele,

- na vývoz mlékárenských výrobku, který neprevýší v prepoctu na mléko 25% jeho nákupu, nedostane mlékárna exportní subvenci,

- mlékárny, u nichž vývoz výrobku prekrocí v prepoctu na mléko 25% z nakoupeného mléka obdrží exportní subvenci,

- exportní subvence jsou omezeny na máslo, sušené odstredené a plnotucné mléko a kondenzované mléko; u ostatních výrobku se predpokládá odpérování nižší cenou placenou zemedelcum v rámci 25% objemu nákupu,

- intervencní ceny, od kterých se odvíjí exportní subvence, byly stanoveny 65.000 Kc/t u sušeného plnotucného mléka a 34.000 Kc/t u kondenzovaného,

- na kveten a cerven byla stanovena exportní subvence u másla 40.500 Kc/t, sušeného odstredeného mléka 16.600 Kc/t, sušeného plnotucného mléka 21.000 Kc/t, kondenzovaného mléka 7.500 Kc/t.

U doplnku zásad regulace trhu mléka se ješte upravuje text. Bude následovat tato informace ihned po dokoncení.

Zpracoval: Ing.Jan Záhorka

tajemník AK CR

V Praze 3.5.1999

Za správnsot: J.Kamenická

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info