HODNOCENÍ ROZVOJE VENKOVSKÉ TURISTIKY A AGROTURISTIKY V OKRESE HRADEC KRÁLOVÉ

Evaluation of development of rural tourism and agri-tourism in Hradec Králové region

Ing. Monika Zrzavá

Adresa autora:

Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, katedra řízení, 165 21 Praha 6 - Suchdol

Souhrn:

Příspěvek se zabývá posouzením možností zavedení a rozvoje venkovské turistiky a agroturistiky v okrese Hradec Králové. Hodnocení bylo provedeno metodou SWOT a dotazníkovým šetřením v obcích Královéhradecka. Podmínky pro venkovskou turistiku a agroturistiky se jeví jako průměrné. Podnikatelé vidí v jejich rozvoji doplňkový příjem, který může podpořit hospodaření na farmě. Největší brzdou podnikatelských aktivit je v nedostatku kapitálu a v obavě ze zadlužení se.

Summary:

This article deals with evalution of posibilities and development of rural tourism and agri-tourism in Hradec Králové region. The evalution was done by the SWOT method and by mean of questiones survey in villages in this region. Conditions for rural tourism and agri-tourism seem to be ave ordinary. The entrepreneurs additional income, which may support their farming. The biggest problem is lack of capital and fear of indebtedness.

Klíčová slova:

venkovská turistika, agroturistika, podnikání, rozvoj, region

Key worlds:

rural tourism, agritourism, enterprising, development, region

Úvod

Venkovská turistika a agroturistika (dále VT, AT) jsou nově objevené formy cestovního ruchu, které se stále více a častěji dostávají do povědomí turistů. Jde o takový způsob využívání služeb cestovního ruchu, který se zaměřuje na pobyty na zemědělských usedlostech v přírodě méně zasažené civilizací. Důraz je kladen na ekologický přístup.

Základem poskytované služby je nejen ubytování hostů, ale i nabídka doplňkových programů, které využívají přirozené zázemí zemědělské usedlosti - přírodní a kulturní památky, sportovní vyžití, zvyky a tradice, možnosti relaxace, zemědělské práce na farmě apod.

Tato forma turistiky by měla a mohla být jednou z možností zvýšení příjmů zemědělců, aniž by opouštěli svoji prvotní podnikatelskou aktivitu - zemědělskou prvovýrobu. Mělo by jít především o to, aby lidé z měst při svém rekreačním pobytu měli možnost poznat skutečný život na venkově, zemědělskou výrobu, mohli konzumovat domácí produkty přímo od hospodáře a mimo jiné jde i o to, aby městské děti neznali hospodářská zvířata pouze z obrázkových knížek a televizních reklam.

Agroturistika jako předmět podnikání

AT je důležitá nejen jako možnost doplnění příjmů zemědělců, ale i jako významný faktor působící na celkovou situaci na venkově. Její rozvoj multiplikuje další aktivity, takže fakticky přímo či nepřímo vytváří pracovní příležitosti, resp. vyvolává jejich potřebu.

U nás není tento druh trávení dovolené příliš rozšířen a doufejme, že to je jen otázka času, kdy tomu tak nebude. Jeden z podstatných důvodů je ten, že řada lidí, kteří jezdí na víkendy nebo dovolené z města na venkov, vlastní své chaty a chalupy. Na druhé straně tu stojí skutečnost, že naši provozovatelé ještě AT plnohodnotně dělat neumí. Dalším důvodem je pak malá podpora a propagace turistiky na venkově. V současné době je podporována např. ze strany Svazu podnikatelů v AT, společnosti Česká pohoda či prostřednictvím profesionálního sdružené ECEAT, GREENWAYS a dalších.

Lze říci, že její podpora a rozvoj nespadá pouze do kompetencí samotného Ministerstva zemědělství, nýbrž také do kompetencí Ministerstva pro místní rozvoj. Ta by měla především dbát na to, aby u nás byla propagována AT ve skutečném slova smyslu. Pokud by se podařilo prosadit obecnou podporu cestovního ruchu, mohla by se tato podpora dělit mezi příjezdový a domácí cestovní ruch. Přitom právě AT je jedním z velkých lákadel domácího cestovního ruchu. Jde o to, pokusit se překlenout návyky, které u nás v oblasti rekreace jsou a které také brání jejímu rozvoji. V neposlední řadě by se rovněž měla zařadit do připravovaného informačního systému pro cestovní ruch včetně jejich obecných standardů, tzn. Co vlastně AT představuje; jaké má splňovat podmínky a co bude zařazení v katalogu pro zahraničí i pro domácí trh pro zemědělce provozující AT znamenat.

Metodický postup řešení

Vlastní průzkum, zaměřený na možnosti rozvoje VT na Královéhradecku, byl rozdělen do dvou částí. První část se zabývala průzkumem podmínek jejího rozvoje v dané oblasti a druhou část pak tvořil průzkum zájmu o podnikání v ní. Pro analýzu podmínek bylo využito metody dotazníků, které byly v počtu 75 rozeslány starostům jednotlivých měst a obcí v okrese (návratnost 45,33 %, tj. 34 dotazníků). Dále pak byla použita SWOT analýza a metoda přímého pozorování, jejímž objektem se stalo 8 vybraných obcí v okresu. Cílem bylo zjistit jejich předpoklady pro předpoklady pro provozování VT. Šetření týkající se zájmu o podnikání ve VT bylo provedeno metodou osobního dotazování.

Výsledky hodnocení podmínek pro rozvoj venkovské turistiky na Královéhradecku

Z vlastního šetření vyplynulo, že všeobecné podmínky pro provozování VT byly v daném okrese hodnoceny průměrně, atraktivita prostředí průměrně až výborně. Výborně také byla posuzována dopravní dostupnost a možnosti ubytování v hotelech, ubytovnách a kempech. Ubytování v rodinných domcích obdrželo stupeň nedostatečně. VT včetně AT je zde úspěšně rozvíjena v 6 obcích. V ostatních obcích není rozvíjena vůbec, ale o jejím zavedení podnikatelé uvažují. V menších obcích okresu dosud nejsou podnikatelé rozhodnuti.

Výsledky analýzy podmínek pro provozování VT ve vybraných obcích okresu ukázaly, že je situace vcelku příznivá. Převážná část z nich je po technické i sociální stránce velmi dobře vybavena. Nejzávažnějším problémem, se kterým se obce potýkají, je nedostatečná kanalizace, nezavedená plynofikace a vodovod. Stravovací možnosti byly hodnoceny lépe než možnosti ubytování, které nabízejí pouze 3 z 8 obcí. Pro malebnou polohu, množství lesů, rybníků, ovocných sadů, sportovních a rekreačních zařízení jsou dané obce vhodným střediskem k zotavení, zvláště pro část populace z okolních měst - Hradec Králové, Hořice v Podkrkonoší, Jičín, Poděbrady, Přelouč - ale i pro obyvatele Prahy, kteří zde často tráví své víkendy.

SWOT analýza obcí na Královéhradecku

S i l n é s t r á n k y o b c í

· malebná krajina (lesy, rybníky, prostředí se Státní přírodní rezervací místního významu)

· čilý kulturní život; množství zajímavých historických památek v blízkém okolí; sportoviště; koupaliště; turistické stezky

· příznivé podmínky pro provozování AT

· dobrá komunikační dostupnost

· iniciativní a pracovití lidé se snahou o zvelebení a rozvoj své obce

· postupné zlepšování infrastruktury, zejména technického charakteru

S l a b é s t r á n k y o b c í

· nedostatek finančních prostředků

· nutnost zásadnějších rekonstrukcí nebo výstavba nových zařízení

· profesionální nepřipravenost lidí pro poskytování služeb turistického ruchu včetně jazykových bariér a minimální zkušenosti v podnikání v tomto oboru

· absence reklamních a propagačních prostředků

· potřeba lokálních ekologických opatření

P ř í l e ž i t o s t i p r o o b c e

· možnost využití přirozeného potenciálu obcí, tj. přírodních podmínek, historických a kulturních památek; charakteristického venkovského prostředí s jeho zvyky, tradicemi a typickou atmosférou

· možnost spolupráce a získání informací z vyspělých západoevropských zemí, které mají s tímto dlouholeté zkušenosti

· možnost spolupráce jednotlivých obecních a okresních úřadů, regionálních sdružení a organizací i podnikatelů při rozvíjení a podpoře VT

· možnost absolvování rekvalifikačních kurzů v oblasti cestovního ruchu a pohostinství

· téměř nulová konkurence

R i z i k a o b c í

· vytvoření se silné konkurence

· neefektivní využití a alokace kapitálu, zbytečné investice

· potenciálně nepříznivý ekonomický vývoj ovlivňující aktivity v rámci cestovního ruchu.

Dotazníkové šetření týkající se zájmu o podnikání ve VT a AT ze strany obyvatel okresu (celkem osloveno 50 respondentů) bylo zaměřeno na obor podnikání a důvody zájmu či nezájmu o podnikatelskou činnost.

Tab.č.1 Zájem respondentů o podnikání

již podniká

během 2 let začne podnikat

dosud není rozhodnuto

nejeví zájem

38 %

28 %

14 %

20 %

Zejména ženy o podnikání jeví menší zájem než muži.

Na otázku, v jakém oboru dotázaný podniká nebo by chtěl začít podnikat, odpověděla převážná většina ve službách (18 %). Z toho má zájem podnikat v oblasti:

Tab.č.2 Oblast zájmu v podnikání

ubytování

stravování

obchod

řemeslná výroba

jezdectví

průvodcovství

placené služby

zemědělství

8,3 %

5,5 %

16,6 %

13,8 %

2,7 %

2,7 %

11,1 %

8 %

Jiný obor podnikání uvádí 16 % dotázaných respondentů a 4 % ještě nevědí, v čem by měli začít podnikat. Konkrétní představu o oboru neměla opět většina žen.

Mezi hlavní důvody zájmu o soukromé podnikání řadí stejně ženy i muži zvýšení příjmů rodiny. V dalších důvodech se projevila odlišnost. Tím, že by ženy podnikaly, chtějí řešit svoji nezaměstnanost a seberealizovat se. Zamlouvá se jim možnost pracovat doma, zlepšit služby v obci nebo městě, kde žijí, berou v úvahu pružnost pracovní doby. Muži v podnikání vidí způsob, jak se mohou seberealizovat, dále jak řešit svoji nezaměstnanost, zlepšit služby v obci a městě a mít pružnou pracovní dobu. Hlavním důvodem proč ženy i muži nechtějí podnikat, je nedostatek počátečního kapitálu. Za druhý faktor v pořadí důležitosti ženy řadily absenci osobních předpokladů pro podnikání a dále obavu se zadlužit. Naproti tomu muži na druhé místo staví obavu ze zadluženosti a na třetí místo jisté zaměstnání.

Počátky agroturistiky na farmě Podlesí

Rezervační číslo v katalogu: 503 504 Cena: osoba/týden od 1 274,- Kč

Statek je situován na samotu u obce Ohnišťany, které jsou okrajovou obcí okresu Hradec Králové a leží na jeho severozápadní hranici. Jedná se o oblast, kde se kraj zvedá k Podkrkonoší líbivým Hořickem. V krajině se střídají pole a převážně listnaté lesy, nedaleko protéká řeka Cidlina. Obec má železniční zastávku na trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov. Vzdálenost do okresního města je 32 km.

Statek hospodaří na 120 ha a má dvě části. Hospodářské budovy pro chov prasat a areál zámečku včetně zahrad a zachovalého anglického parku o výměře 9 ha, který je chráněnou kulturní památkou. Na zámečku žije rodina farmáře se třemi dětmi ve věku 4, 7 a 13 let a babička. Hospodaří v přechodném období a jejich hlavním zaměřením je plemenný chov prasat. Ubytování je zajištěno ve třech 2-lůžkových pokojících se společným sociálním zařízením. Farmář zajišťuje nákup běžných potravin, prodej sezónních produktů ze zahrady a farmy. Provoz na statku je zařízen tak, že kdo má zájem, může dostat snídani. Jinak je tu vybavená kuchyňka, kde si hosté mohou sami vařit. K nabízeným aktivitám patří turistika, cykloturistika (půjčování 2 cestovních kol), rybolov, návštěva kulturních památek (Hrádek u Nechanic, Karlova Koruna, Chlumec n.C., Hořice v P.). Asi 30 km je vyhlášená přírodní rezervace Český ráj a Prachovské skály. Zdejší pobyt je přímo ideálně stvořený pro rodiny s dětmi.

AT na farmě Podlesí se rozvíjela postupně se stavebními úpravami pokojů pro ubytování hostů. Ukázalo se, že nejmenším problémem na celém projektu provozování statku, bylo získání rekreantů. Tuto oblast pravidelně navštěvují němečtí turisté a v posledních letech také turisté z Holandska. Z řad českých turistů tuto formu dovolené využívají hlavně mladé rodiny, které nemají jinou možnost rekreace a mají nízké příjmy. Podle vyjádření farmáře byl dodatečný příjem z agroturistického podnikání atributem, který eliminoval výkyvy v hospodaření farmy v situaci, kdy zemědělská výroba přinášela pouze omezené příjmy a bylo zapotřebí zvýšených investic na opravy a rekonstrukce objektu.

Závěr

Průzkum ukázal, že prostředí Královéhradecka je považováno za přitažlivé. Důležité je, že ani v krajině typicky zemědělské tu nejsou pouze nepřehledné lány polí. Některým přírodním zákoutím lze přisoudit i mimořádnou estetickou působivost. Turisté tu mohou navštívit mnoho významných historických, kulturních a sportovních zajímavostí, ke kterým je zavedou naučné stezky a turistické trasy. S úspěchem se tu lze věnovat jezdectví, vodní a pěší turistice a povaha terénu přeje také cykloturistice. Celá oblast se proto může stát vhodným místem pro návštěvníky, kteří si chtějí aktivně nebo v klidu prožít svoji dovolenou.

Podle dotazníkového šetření týkajícího se zájmu o podnikání ve VT a AT je hlavním důvodem zvýšení příjmů rodiny. Mezi další důvody respondenti řadili řešení své nezaměstnanosti a možnost seberealizovat se. Nezájem o podnikatelskou činnost se projevil především v obavách o nedostatek počátečního kapitálu a zadlužení se. Co se týče oblasti zájmu v podnikání, uváděli respondenti nejčastěji služby v obchodě, řemeslné výrobě, placených službách a ubytování.

Literatura

1. Kolektiv autorů: Co je to agroturistika, Zemědělské listy - hospodářský informační týdeník časopisu Farmář 22/98

1. Okresní úřad: Rozvoj cestovního ruchu v okrese Hradec Králové, Referát regionálního rozvoje, Hradec Králové 1996

2. Zrzavá, M.: Možnosti rozvoje venkovské turistiky v oblasti Nového Bydžova, DP, Praha 1997

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info