Co čeká české chovatele po vstupu do EU - 3.12.1998, Prostějov

Ministerstvo zemedelství CR, Územní odbor Prostejov

a

Okresní agrární komora Prostejov

Vás srdecne zvou na odborný seminár

"Co ceká ceské chovatele po vstupu do EU"

který se koná

ve ctvrtek 3.12.1998 od 8,30 hodin

v Kulturním a spolecenském centru, Komenského ulice, Prostejov

Program semináre:

8.30 - 9.00 hodin - prezence

9.00 hodin - zahájení

Úvodní slovo k problematice živocišné výroby

Dr.Ing.Dušan Vanek, l.námestek ministra zemedelství

Chov krav v Ceské republice a vstup do EU

Ing.Jindrich Kvapilík, Dr.Sc., odbor evropské integrace MZe CR

Spolecná tržní organizace EU - chov skotu a hovezí maso

Ing.Tomáš Kreutzer, odbor evropské integrace MZe CR

Spolecná tržní organizace EU - chov prasat a veprové maso

Ing.Jan Ivánek, CSc., odbor evropské integrace MZe CR

Diskuse

Záver - obed

Organizacní pokyny:

Závaznou prihlášku s potvrzením o zaplacení vložného zašlete do 23.11 1998 na adresu:

Okresní agrární komora

Kollárova 9, 796 01 Prostejov

Na jednu prihlášku je možné prihlásit více úcastníku

Úcastnický poplatek je stanoven dohodou ve výši 300,-Kc

Úcastnický poplatek uhradte na úcet c: 63008-624/2200,VS 31298, KS 0308, OAK není plátce DPH.

Organizacní garant:

Ing.Roman Beneš,reditel OAK Prostejov

tel.,fax:0508/330 706

ZÁVAZNÁ PRIHLÁŠKA

na seminár 3.12.1998

"Co ceká ceské chovatele po vstupu do EU"

l.Jméno,príjmení ...........................................................................................

2.Jméno,príjmení ..........................................................................................

3.Jméno, príjmení .........................................................................................

Firma, adresa ...............................................................................................

.....................................................................................................................

Okres: ............................Telefon:.............................

ICO: ..............................DIC:..................................

Císlo úctu:.................................................................

Vložné ve výši ...................Kc bylo uhrazeno dne:....................................

Datum:.................................... ......................................

razítko - podpis

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info