Výsledky veterinární laktologie za rok 1997 a za I. pol. r. 1998

Státní veterinární správa Ceské republiky

Výsledky veterinární laktologie za rok 1997 a za první pololetí roku 1998

MVDr. Milan MALENA

- Odbor ochrany verejného zdraví, veterinární hygieny a ekologie Státní veterinární správy CR

RNDr. Oldrich VALCL, CSc.

· Odbor informatiky Státní veterinární správy CR

Dozor nad zdravotní nezávadností mlécných výrobku zacíná již u prvovýrobce, tedy ve stáji dojnic, produkujících mléko urcené k mlékárenskému ošetrení a zpracování pro lidskou spotrebu. Základním ekonomickým rysem produkce syrového kravského mléka je smluvní vztah chovatel - mlékárna. Do tohoto vztahu vstupují ješte centrální mlékarské laboratore, které na základe platných predpisu minimálne dvakrát do mesíce odebírají vzorky mléka u všech dodavatelu a provádejí jejich rozbory. Všichni zúcastnení, tedy mlékárny, mlékarské laboratore i chovatelé, jsou pritom pod stálým veterinárním dozorem inspektoru príslušné okresní nebo mestské veterinární správy. Chovatelum okresní nebo mestská veterinární správa vystavuje osvedcení k produkci syrového kravského mléka pro mlékárenské ošetrení, laboratore jsou pro svou cinnost autorizovány SVS CR a mlékárny patrí mezi základní skupiny dozorovaných provozu. SVS CR ve svém informacním systému pravidelne dvakrát rocne vyhodnocuje situaci v oblasti ukazatelu zdravotní nezávadnosti syrového kravského mléka. Vychází pritom z výsledku centrálních mlékarských laboratorí a ze zjištení okresních veterinárních laktologu.

Kontrola podmínek prvovýroby mléka byla v roce 1997 provedena v 8 715 chovech dojnic (v 1. pololetí 1998 v 5 074 chovech). Na žádost chovatele provedli pracovníci okresních a mestských veterinárních správ 2 861 místní šetrení (v 1. pololetí 1998 - 993) a vydali 420 nových osvedcení pro chovatele vyrábející syrové kravské mléko k mlékárenskému ošetrení a zpracování na výrobky urcené k lidské výžive (v 1. pololetí 1998 - 166).Celostátní prumer PSB cinil 206 000 v 1 ml (v 1. pololetí 1998 - 201 000) a CPM 62 000 v 1 ml (v 1. pololetí 1998 - 52 000). Vzrostl pocet stád produkujících mléko s nízkým poctem somatických bunek; mléko s PSB do 300 000 v 1 ml poskytovalo v roce 1997 celkem 86,0% stád (v roce 1996 - 84,5 %), z toho do 200 000 v 1 ml 46,4% stád (v roce 1996 - 44,9 %).Rezidua inhibicních látek (RIL) byla zjištena u 0,5 % z celkového poctu 251 221 vyšetreného vzorku mléka. Stejné procento pozitivních nálezu RIL bylo zjištováno i v predchozích trech letech, v 1. pololetí roku 1998 tento podíl ješte poklesl na hodnotu 0,4 %.

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info