STRUČNĚ O KOMODITÁCH, 29.10. - 11.11.1997

STRUCNE O KOMODITÁCH, 29.10. - 11.11.1997

OBILOVINY

Predpokládaná bilance obilovin na r. 1997/98 (tis. tun)

Pocátecní zásoba k 1.7.1997 1 307

Celková produkce 7 000

Dovoz 202

Celková nabídka 8 509

Domácí spotreba 6 796

z toho: potraviny 2 162

krmiva + ztráty 4 250

osivo 384

Export 170

Celkové užití 6 966

Konecná zásoba k 30.6.1998 1 543

Krome zrnové kukurice pro krmné úcely, je predpoklad zajištení celostátní potreby všech ostatních druhu obilovin pro jednotlivé formy užití. Podle našich drívejších predpokladu se pocítá zejména s exportem jecmene (k 10.10. udeleny licence na vývoz 50 tis. tun), který nevyužijí naše sladovny. U pšenice je predpoklad vývozu podmínen splnením nákupu potravinárské pšenice Státním fondem tržní regulace na úhradu zápujcky ze státních hmotných rezerv - 131 tis. tun vcetne navýšení konecných zásob.

LUSKOVINY

Cena krmného hrachu v parite A (dopravu hradí kupující) kotovaná Plodinovou burzou Brno 4.11.1997 (obchody s dodávkou do 30 dnu za období od 22.10. do 4.11.) ciní 5 040 Kc/t. Oproti predešlé kotaci z 21.10., která ciní 4 984 Kc/t, cena vzrostla o 1,1 %, tj. o 56 Kc/t.

Seanci od seance po ukoncení burzovních prázdnin cena krmného hrachu v parite A neustále roste. Za bezmála dva mesíce vzrostla z 4 783 Kc/t (9.9.) na 5 040 Kc/t (4.11.), tj. témer o 5,4 % a 257 Kc/t. V soucasné dobe témer dosahuje úrovne dubna letošního roku.

OLEJNINY

Mnohaleté monopolní postavení (1990-1996) tukových závodu na trhu olejnin CR se drobí. Cenový diferenciál ve výši 20%, tj. min. 1800 Kc/t) na ceny olejáren v EU (9300 Kc v EU proti cca 7500 Kc v listopadu 1997 u ceských "tukaru" - a to již po vynuceném razantním zvýšení) umožnil vznik velkých obchodních organizací s orientací na vývoz repky, akceleraci cenových nároku ze strany tradicních dodavatelu tukovým závodum a export surových oleju z malých olejáren (zpracoven bionafty) a tím získání jistoty pro svoji další existenci.

Presto, že ceský tukový prumysl zpracovává nejlevnejší evropskou repku, vyrábí z ní drahé oleje, které jsou cenove shodné, pokud ne dražší, než oleje dovozové. Každé, a v soucasnosti již snadneji vynutitelné zvýšení cen olejnaté suroviny, mu zpusobuje znacné problémy. Zatím standardním zpusobem ochrany je blokace vývozních licencí.

Proto v soucasné dobe hledá tukový prumysl cesty v tzv. prímých nákupech. Pestitel má prímo (bez "ZZN") dodat u nej ošetrenou, nebo si zaplatí službu na ošetrení olejniny, do tukového závodu. Profit má být v tzv. obchodním rozpetí (dostane zemedelec) a v jistote dodávky pro tukare. Tento postup však zrejme otevre jen nová kola vzájemných potíží, nezruší cenový diktát neliberálního trhu a dále naruší existující vazby mezi pestiteli a nákupci.

CUKROVKA A CUKR

Spotrebitelská cena krystalového cukru na tuzemském trhu byla k 7.10. 14,35 Kc/kg. Svetová cena cukru v posledním období poklesla a pohybuje se kolem 300 USD za tunu bílého cukru.

MZe CR zpracovaný výhled predpokládá produkci 5,64 tun cukru z jednoho hektaru a celkovou produkci kolem 530 až 540 tis. tun cukru. Ze zprávy vyplývá že ocekávaný hektarový výnos bulev by mel být kolem 40 tun, cukernatost 16,3 % a výtežnost cukru v cukrovarech kolem 82,36 %. Cena jedné tuny cukru z letošní kampane by nemela u prumyslových výrobcu prekrocit 14 tis. Kc. V od ledna do srpna v roce 1997 bylo z CR vyvezeno 105 387 tis.tun cukru a dovezeno 15 196 tun.

Podle prvního odhadu firmy F. O. Licht z poloviny srpna letošního roku bude produkce cukru na evropském kontinentu v roce 1997/98 proti predchozímu roku o 1,4 % nižší a dosáhne 29,913 mil. tun. Firma odhaduje vyšší produkci cukru v západní Evrope (+2,7 %) a její pokles ve východní Evrope o 11,4 %.

ZELENINA

Zelí je trvalý prebytek a jeho ceny jsou stabilizované na nízké úrovni. Tento stav podle našeho ocekávání bude pokracovat i v dalším období. Podobná situace je u kapusty. Ve vetší míre se zacíná nabízet kapusta ružicková v MOC 35 - 70 Kc/kg. Ojedinele jsou nabízeny kedlubny z dovozu a kedlubny Gigant. Kveták zrejme s ohledem na situaci ve Francii je nedostatkovým zbožím.

Mrkev, petržel a celer jsou v prebytku. Jejich ceny se mírne snižují a lze ocekávat, že tato situace bude v obdobném trendu dále pokracovat. Zvyšuje se nabídka redkve, která je prodávána na kusy a její cena je ve vztahu k velikosti znacne rozdílná. Na dodávkách se podílejí i naši pestitelé. Stabilizovaná situace je u krenu, kde se trvale ceny udržují na stejné úrovni a neocekáváme zmenu ani v budoucím období. Ve vetší míre se na trhu objevuje i cervená repa. Její cena je rovnež stabilizovaná.

Nabídka cibule a póru výrazneji prevyšuje poptávku. V obou prípadech jsou ceny na nejnižší možné úrovni a neocekáváme již další jejich pokles. Lze ocekávat zvýšení cen póru s príchodem vetších a trvalejších mrazu. U cesneku je situace stabilizovaná, ceny se udržují na stejné úrovni a neocekáváme výraznejší zmeny.

Pekingské zelí je nadbytek. Ceny se v dusledku toho udržují na stejné úrovni a ani zde neocekáváme zmeny. Zvýšení je možno ocekávat až zacátkem prosince. Nabídka salátu se snižuje a ceny se zvyšují. V dalším období je možno ocekávat zvýšení cen, bude se však již v naprosté vetšine jednat o salát z dovozu.

Zdroje plodových zelenin jsou pouze z dovozu. Je možno ocekávat další zvyšování cen zvlášte u papriky a rajcat.

OVOCE

V maloobchodní síti trvá prebytek jablek a ceny ve srovnání s lonským rokem jsou nižší. V prodejnách, méne ve stáncích, jsou nabízena jablka z dovozu za ceny podstatne vyšší. Predností jablek z dovozu je jejich dokonalé velikostní trídení a odrudové oznacení.

V menším množství jsou na trhu nabízeny hrušky. Zájem spotrebitelu o kvalitní hrušky by byl vetší. Nabídka jižního ovoce je nad poptávkou u vetšiny druhu.

SKOT - mléko

Vývoj cen v CR za 44. týdnu roku 1997. Jde jednak o nákupní ceny (tzv. ceny zemedelských výrobcu - CZV), jednak o ceny prumyslových výrobcu (CPV) a konecne o spotrebitelské ceny (SC) - pramen CSÚ.

Subjekt/ produkt - 1l 51.týden 44.týden nárust nárust

1996 1997 v Kc v %

CZV - mléko I. tr. 7,00 7,17 + 0,17 + 2,43

CPV - mléko 2% tuku 8,75 9,28 + 0,53 + 6,06

SC - mléko polotucné 10,73 11,54 + 0,81 + 7,55

Z tabulky je patrné, že pokracuje trend nerovnomerného zvyšování jednotlivých cen mléka. Zvýšení CPV a SC je prakticky 2 až 3 x vyšší než nárust CZV.

PRASATA, VEPROVÉ MASO

Ve tretí dekáde ríjna farmárské ceny jatecných prasat se nejcasteji pohybovaly kolem 43,00 Kc/kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde. Behem ríjna nejvyšší farmárské ceny jatecných prasat nad 43,00 Kc/kg byly na severní a jižní Morave a ve východních Cechách. Ve stredních a jižních Cechách mely tyto ceny nejnižší hodnotu na úrovni 41,00 až 42,00 Kc/kg živé hmotnosti. V listopadu stabilitu cen jatecných prasat na prumerné úrovni 43,00 Kc/kg živé hmotnosti lze zajistit pouze zvýšeným vývozem veprového masa do zahranicí. Jinak koncem listopadu a zacátkem prosince lze ocekávat pokles farmárských cen jatecných prasat na úroven kolem 40,00 Kc/kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde.

DRUBEŽ

Ceny jatecných kurat (ceny zemedelských výrobcu) ve 43. a 44. týdne nedoznaly dle oficiálních statistik jakékoliv zmeny. Nákupní ceny jatecných kurat se nejcasteji pohybovaly v Cechách v rozmezí od 27,00 do 28,00 Kc/kg živé hmotnosti kurete v I. jakostní tríde. Na Morave to bylo nejcasteji od 27,50 do 28,50 Kc/kg, ale zde se již v nekolika prípadech blížila cena hranici 29,00 Kc/kg (SM region). Prumerná nákupní cena dle statistiky (CSÚ) byla ve 43. týdnu 27,47 Kc/kg, ve 44. týdnu 27,48 Kc/kg živé hmotnosti kurat v I. jakostní tríde.

Ve 43. a 44. týdnu je na trhu vysoká poptávka po konzumních vejcích. Situace je jednak dána vyšším stavem teprve se roznášejících hejn slepic. Další rozhodující faktor podílející se na tomto stavu je pokles produkce drobnochovu, což podminuje vyšší odbyt vajec na domácím trhu. K tomuto prispel také silný zájem o vejce na export, kdy nasmlouvané exporty se musí dodržet (Švýcarsko, Nemecko) a je tu i silný zájem o vejce na export do Polska. Polští importéri již nabízejí cenu kolem 2,00 Kc/ks netrídeného vejce v klasické hmotnostní úrovni.

Nákupní ceny netrídených vajec (ve vyrovnané hmotnostní úrovni cca trídy A) se pohybovaly v hodnotách 1,80 až 1,90 Kc/ks, s prumernou hodnotou kolem 1,86 Kc/ks.

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info