Mléko-listopad 1997-zpráva MZe ČR-zkráceno

III.

Situacní a výhledová zpráva

MLÉKO

l i s t o p a d 1 9 9 7

Vydalo: Ministerstvo zemedelství Ceské republiky

Reditel odboru strategie a komodit Ing. Jirí Dubec, MZe CR

Odpovedný odborný redaktor:

Ing. Marie Hrubá MZe CR

Ing. Zdenka Veselá MZe CR

Zdroje informací, zpracovatelé podkladu:

Ministerstvo zemedelství Ceské republiky

Ministerstvo financí Ceské republiky

Výzkumný ústav zemedelské ekonomiky, Praha

Ceský statistický úrad, Praha

Generální reditelství cel, Praha

Státní fond tržní regulace, Praha

Ceská zemedelská univerzita, Praha

Úvod

Souhrn

Zásahy státu

Zahranicní trhy

Produkce mléka v CR

Bilance produkce a užití mléka

Zpracovatelský prumysl

Spotreba mléka a mlékárenských výrobku

Cenový vývoj

Zahranicní obchod

Úvod

Predkládaná situacní a výhledová zpráva navazuje na zprávu, která byla vydána v cervnu 1997. Použité údaje jsou zpracovány podle informací dostupných k mesíci ríjnu 1997. Situacní a výhledové zprávy jsou pro všechny podnikatelské subjekty k dispozici

v budove MZe CR, na ÚO MZe CR a v periodiku "Zemedelské listy".

Souhrn

Produkce mléka v Ceské republice v roce 1997 zaznamenává klesající tendenci jako dusledek výrazného úbytku stavu dojnic a nízkého rustu jejich užitkovosti. Produkce mléka za 1. pololetí 1997 cinila 1 376 miliónu litru a byla o 10 % nižší než v 1. pololetí 1996. Prumerná denní dojivost se zvýšila z 11,74 l/dojnici v 1. pololetí 1996 na 11,88 l/dojnici v 1. pololetí 1997, tj. o 1,2 %.

Dodávky mléka na zpracování za 1. pololetí 1997 dosáhly objemu 1 229 miliónu litru, tj. o 3,2 % méne než loni. Pozitivním jevem v roce 1997 je rust tržnosti mléka (spojené s rustem kvality syrového mléka). Tržnost mléka se zvýšila z 83 % (1. pololetí 1996) na 89,3 % (1. pololetí 1997).

Nastartovaný vývoj ve stavech krav s tržní produkcí mléka ovlivní celkové rozmery produkce i dodávek mléka v roce 1997 i v roce 1998. Behem roku 1997 se ocekává snížení stavu dojnic o 90 tis. kusu, pokles objemu produkce mléka minimálne o 10 % oproti roku 1996 (kdy produkce stagnovala) a pokles objemu dodávek syrového mléka minimálne o 5 % pri tržnosti 90 %.

Snižování dodávek syrového mléka v roce 1997 neomezuje úroven výroby konzumních mlék a mlécných výrobku pro tuzemský trh. Dopadem nižších dodávek je snížení produkce másla a sušených mlék (hlavne sušeného odtucneného mléka) pro vývoz.

U ostatních hlavních výrobku, predevším u sýru a jogurtu, pokracuje i v letošním roce rust produkce. Tato skutecnost se v roce 1997 pozitivne promítá i ve snížení podílu dovozu mlécných výrobku (v prepoctu na ekvivalent mléka) na domácí spotrebe z 7,3 % v roce 1996 na 6 % v roce 1997. Podle vývoje za tri ctvrtletí t.r. vykazuje domácí spotreba stagnaci na úrovni roku 1996.

Vývoj cen zemedelských výrobcu za mléko I. trídy jakosti v roce 1997 je charakterizováno stagnacním trendem. Zvýšení CZV za mléko je nízké a nezlepšuje ekonomiku výroby mléka.

Zahranicní obchod Ceské republiky u mléka a mlékárenských výrobku v roce 1997 oproti predchozímu roku zaznamenává snížení financní hodnoty u dovozu i vývozu. Razantnejší procentický pokles je u dovozu, který je spojen hlavne s výrazným snížením dovozu sýru. Pokles financní hodnoty u vývozu je spojen i s poklesem bilancního prebytku mléka, tzn. snižováním exportu sušeného odtucneného mléka a másla. Naproti tomu se zvyšuje export sýru. Aktivní saldo zahranicního obchodu u mléka a mlékárenských výrobku za devet mesícu 1997 dosáhlo hodnoty + 3 049,8 mil. Kc.

Z pohledu komoditní struktury agrárního vývozu i v roce 1997 se radí export mléka a mlékárenských výrobku mezi významné agrární komodity. Podíl exportu mléka a mlékárenských výrobku za devet mesícu letošního roku na celkové hodnote agrárního vývozu (28 mld. Kc) ciní 14,3 %.

V roce 1998 se ocekává další snížení objemu produkce mléka na 2 520 miliónu litru (pri zvýšení prumerné rocní dojivosti na 4 500 l/dojnici), snížení domácí nabídky mléka pro zpracování pri tržnosti mléka 90 % na 2 268 miliónu litru, pokles bilancního prebytku mléka na 530 - 550 miliónu litru. U celkové domácí spotreby se predpokládá stagnacní trend

s mírným poklesem do 3 %.

I v roce 1998 bude pokracovat regulace trhu mléka prostrednictvím SFTR. Ocekává se vyšší rust cen zemedelských výrobcu za syrové mléko než v roce 1997 jako dusledek zužujícího se rozmeru domácí nabídky mléka pro zpracování i progresívní zmeny minimální (garantované) ceny mléka I. trídy jakosti pri tucnosti 3,6 % z 6,80 Kc/l platné v roce 1997 na 7,50 Kc/l s platností od 1.1. 1998.

V roce 1998 se ocekává zlepšení ekonomiky chovu krav s tržní produkcí mléka zavedením podpory na dojené krávy s užitkovostí 4 500 l mléka a výše, které jsou zapojeny do kontroly užitkovosti.

Celková svetová produkce mléka v roce 1997 se mírne zvýší oproti roku 1996 na 540 miliónu tun, tj. o 0,45 %. Zvýšení se predpokládá u produkce buvolího mléka o 4 %, zatímco produkce kravského mléka zustane v letošním roce beze zmeny.

V roce 1997 se ocekává u spotreby konzumního mléka oproti roku 1996 rust o 1,3 % (USDA) s diferencovaným vývojem v hlavních svetových teritoriích. Výroba a prodej tekutého mléka v zemích západní Evropy a severní Ameriky v roce 1997 vykazuje stagnacní trend. V zemích s nízkou úrovní spotreby se ocekává vyšší rust výroby tekutých mlék i mlécných výrobku v mlékárenském prumyslu v souvislosti s odklonem spotrebitelu od samozásobení.

U spotreby másla se predpokládá v roce 1997 rust o 1,5 %, u sýru o 1,7 %. Spotreba sušeného odtucneného mléka se sníží o 1,2 %.

V zemích EU od marketingového roku 1993/1994 byly zavedeny podpurné programy smerující na propagaci spotreby mléka a mlécných výrobku prostrednictvím studií trhu, výzkumu v oblasti výživy a poskytování informací spotrebitelum. Finance na tato opatrení jsou cca 10 miliónu ECU rocne. Rovnež v Madarsku v roce 1997 byla vyclenena na podporu prodeje mlékárenských výrobku cástka ve výši 150 milionu HUF. Pro rok 1998 se predpokládá cástka dvojnásobná. Cílem tohoto opatrení je zvýšit spotrebu mléka

a mlékárenských výrobku na úroven, které bylo dosaženo ke konci 80. let.

Zásahy státu

Regulace trhu mléka prostrednictvím SFTR v roce 1997

Regulacní opatrení SFTR na trhu mléka v roce 1997 jsou provádena formou subvencovaných vývozu mlékárenských výrobku systémem, kde je zvlášt posuzováno máslo jako hlavní vývozní komodita a zvlášt ostatní mlékárenské výrobky. Pro máslo je stanovena pevná sazba vývozní subvence, která je v prubehu realizace exportu vyplácena jako zálohová. Po skoncení príslušného období je následne prehodnocena podle skutecne dosažených hodnot a financne vyporádána. Pro ostatní mlékárenské výrobky (krome másla) je organizováno výberové rízení. Rozhodujícím kritériem výberu je požadovaná výše subvence, prepoctená na 1 000 litru mléka o tucnosti 3,6 %.

Rozsah regulace trhu je dán objemem prebytku mléka, který vychází z bilance výroby a užití mléka v letošním roce. Jednotlivé položky této bilance jsou prubežne korigovány podle skutecného vývoje v prubehu roku.

V soucasné dobe lze množství subvencovaných vývozu mlékárenských výrobku hodnotit podle skutecného cerpání v 1. pololetí t. r. a podle smluv, které pro období 3. a 4. ctvrtletí t. r. uzavrel SFTR s jednotlivými zpracovateli mléka a které jsou postupne naplnovány.

Predpoklad cerpání financních prostredku na regulaci trhu mléka do konce roku 1997 lze podle skutecnosti 1. pololetí a smluvního zajištení 2. pololetí ocekávat v celkové cástce vyšší než 1 030 mil. Kc.

Rada SFTR schválila v záveru mesíce ríjna 1997 návrh na zmenu minimální (garantované) ceny mléka I. trídy jakosti pri tucnosti 3,6 % ve výši 7,50 Kc/l s platností od 1.1. 1998.

Zahranicní trhy

Vývoj svetové produkce mléka v roce 1997

Svetová produkce mléka (Mezinárodní federace mléka) v roce 1997 se ocekává mírne vyšší oproti roku 1996. Odhad celkové produkce mléka v letošním roce je cca 540 mil. tun, což je o 0,45 % více než loni (537,6 mil. tun).

Produkce kravského mléka v roce 1997 bude pravdepodobne stagnovat, u produkce buvolího mléka (10 % z celkové produkce mléka) pokracuje v roce 1997 další rust (o 4 %).

Produkce mléka v roce 1997 bude v zemích EU pravdepodobne stabilizována na úrovni roku 1996, zatímco ve státech východní Evropy pokracuje pokles. Mírný rust produkce mléka se ocekává v severní Americe. Vyšší tempo rustu nastává v Indii (+ 1,6 mil. tun), v Cíne (+ 0,65 mil. tun), v Austrálii, na Novém Zélande, Argentine a Mexiku (+ 0,3 mil. tun).

Ocekávaný vývoj v roce 1997 navazuje na trend v roce 1996. Produkce mléka v EU zustala beze zmen, k výrazné redukci došlo v Rusku a v dalších státech SNS. Vyšší rust byl zaznamenán v Indii, Cíne, Argentine a Oceánii.

Dodávky mléka ve vybraných zemích

Dodávky mléka do mlékáren ve Švýcarsku se v prvních 4 mesících 1997 zvýšily proti srovnatelnému období 1996 o 1,6 % a v Japonsku o 1 %. Produkce (dodávky) mléka v USA v prvním pololetí stoupla ve srovnání s prvním pololetím 1996 o 0,8 %. Dodávky mléka do mlékáren v EU v prvním pololetí 1997 cinily 58,92 mil. tun, což je pri zohlednení prestupného roku o 0,6 % více než ve stejném období 1996. Zejména nové clenské státy, Rakousko, Finsko a Švédsko zaznamenaly 2 až 3 % rust dodávek. Na vyšších dodávkách

v Nemecku se podílely predevším nové spolkové zeme (více než 3 %). Méne mléka bylo dodáno v uvedeném období v Belgii, Dánsku a ve Francii.

Produkce mléka a výrobku v USA

Produkce (dodávky) mléka v USA za první pololetí 1997 zaznamenává rust z 35,8 mil. tun (1. pololetí 1996) na 36,05 mil. tun (1. pololetí 1997). V roce 1996 byla produkce mléka na relativne nízké úrovni. Vývoj produkce vybraných výrobku má v roce 1997 pri porovnání s rokem 1996 diferencovaný vývoj. Zvyšuje se produkce sušeného odtucneného mléka, kondenzovaného mléka a sýru, klesá produkce sušeného plnotucného mléka, másla a sušené syrovátky.

Vývoj za leden až cerven (tis. tun)

1996 1997 % zmeny 1)

Dodávky mléka 35 755,5 36 048,0 + 0,8

Produkce:

Máslo 288,8 287,3 - 0,5

Sýry 1 637,5 1 670,0 + 2,0

Sušené plnotucné mléko 32,7 25,4 - 22,3

Sušené odtucnené mléko 278,3 303,9 + 9,2

Kondenzované mléko 98,4 106,9 + 8,6

Sušená syrovátka 260,7 257,0 - 1,4

Pramen: ZMP, USDA

Pozn. : 1) - není zohlednen prestupný rok 1996

Spotreba konzumního mléka by se mela podle USDA zvýšit v roce 1997 ve sledovaných zemích o 1,3 % (proti roku 1996) na 155,4 mil. tun. Ve srovnání s rokem 1992 to predstavuje zvýšení o 7,7 %. Produkce másla by mela stoupnout v roce 1997 ve 30 vybraných zemích (80 % svetové produkce) proti roku 1996 o 1,6 % na 5,3 mil. tun a sýru o 1 % na 12,1 mil. tun. U spotreby másla (dle USDA) se ocekává rust o 1,5 % na 5,1 mil. tun a u sýru o 1,7 % na 11,7 mil. tun. Výroba SOM ve vybraných zemích (zhruba 2/3 svetové produkce) se ocekává na úrovni roku 1996, tj. 3 mil. tun. Spotreba SOM by se mela snížit o 1,2 % na 2,6 mil. tun.

Mléko v Evropské unii

Dodávky mléka do mlékáren v EU v 1. pololetí 1996 a 1997 (tis. tun)

Zeme Leden až cerven Zmena v % 2)

1996 1997 1)

EU celkem 58 921,3 58923,1 0,6

Z toho:

Belgie 1 609,2 1 567,3 - 2,1

Dánsko 2 250,3 2 211,9 - 1,2

Nemecko 13 824,4 13 828,5 0,6

Španelsko 2 780,0 2 803,2 1,4

Francie 12 495,7 12 384,6 - 0,3

Irsko 2 855,6 2 880,7 1,4

Itálie 5 137,1 5 119,3 0,2

Nizozemsko 5 393,7 5 370,9 0,1

Spojené království 7 297,3 7 387,7 1,2

Rakousko 1 186,3 1 219,3 3,4

Finsko 1 197,5 1 221,1 2,5

Švédsko 1 655,9 1 684,4 2,3

Pramen: ZMP Europamarkt - Dauermilch, 1997

Pozn.: 1) - predbežný údaj, 2) - zohlednen prestupný rok

Za 1. pololetí 1997 cinily v EU dodávky mléka do mlékáren 58,9 mil. tun a pri zohlednení prestupného roku byly mírne vyšší než v roce 1996 (+ 0,6 %). Podle predbežných údaju v mesíci cervenci 1997 byl objem dodávek v EU 9,95 mil. tun, což je o 0,2 % méne než v cervenci 1996. Obdobný deficit oproti srpnu 1996 se ocekává i v srpnu 1997 (- 0,6 %). Tento trend ve vývoji ovlivnují hlavní producentské zeme - Nizozemsko, Francie. Na druhé strane mírne rostou dodávky ve Spojeném království (tendence v cervenci je + 0,8 %). Pokles trendu dodávek v EU (predevším v srpnu) ovlivnilo suché a horké pocasí.

Struktura stavu dojnic v EU

Podle Evropského statistického úradu (EUROSTAT) se v roce 1995 zabývalo v EU produkcí mléka 1,012 mil. farem. Do soucasné doby se predpokládá jejich snížení na méne než 1 milion. V dusledku toho, že v Rakousku a ve Finsku prevažují menší podniky, zatímco ve Švédsku podniky strední velikosti, zustala prumerná velikost farem v EU po pripojení techto zemí stejná jako v roce 1993, tj. 22 dojnic. V zemích drívejší EU (12) pripadá na podnik v prumeru 24 dojnic. V nových spolkových zemích v Nemecku bylo v roce 1995 zhruba 90 % dojnic chováno na farmách s více než 100 kusy. Ve Spojeném království cinil tento podíl 48 %, v Itálii 25 % a ve Švédsku a Irsku 10 %. Ve starých spolkových zemích

v Nemecku dosahoval podíl dojnic na farmách s více než 100 kusy pouhá 2 %, v Belgii 5 %, Portugalsku a Recku 6 % a ve Švédsku 7 %. V roce 1995 se zvýšil podíl dojnic na farmách s 50 až 100 kusy v EU (15) na 26 %, zatímco v roce 1989 cinil v EU (12) pouze 20 %. To ukazuje na vetší koncentraci do stredne velkých farem.

Spotreba mlékárenské produkce v EU

Spotreba mléka a mlékárenských výrobku (vcetne mražených smetanových krému) se podílí na objemu celkové spotreby potravin a nápoju v EU 13,6 % a v hodnotovém vyjádrení 13,8 % (European Food & Drink Markets). Do roku 2001 se ocekává snížení podílu na objemu na 13,5 %, zatímco u podílu na výdajích se ocekává zvýšení na 13,9 %.

EU je nejvetším producentem mléka a mlékárenských výrobku ve svete. Na svetových stavech dojnic se sice podílí 10 %, ale vyrábí 25 % svetové produkce másla, 37 % sušeného mléka a 44 % sýru. Do roku 2000 by mel zustat podíl EU na svetové produkci stabilní, tj. 24 %.

Spotreba tekutého mléka a mlécných nápoju se do roku 2001 zvýší. Ocekává se, že spotreba tradicních margarínu se bude nadále snižovat a nahrazovat chutnejšími anebo nízkotucnými pomazánkami. Na jejich prodej budou mít vlivy zdravotní hlediska a úroven kvality. Spotreba másla by se mela stabilizovat. Nejvyšší míra rustu se predpokládá

u spotreby sýru, jogurtu, mlécných dezertu a mražených smetanových krému. Celkove patrí tyto výrobky k nejslibnejšímu sortimentu mlékárenského prumyslu v EU, nebot zavádení nových druhu výrobku a zpusobu balení ovlivnují rozšírení spotreby.

Objem spotreby mléka a mlékárenských výrobku by se mel do roku 2001 zvýšit o 1,6 %, jeho reálná hodnota (pri stálých smenných kurzech) by mela stoupnout o 6 % na 145 mld. USD.

Nemecko

Podle cervnového scítání se snížily stavy dojnic v Nemecku ve srovnání s cervnem 1996 o 2,3 % na 5,08 mil. kusu. Tento pokles byl zpusoben jednak strukturálními zmenami, tj. snížením poctu mlécných farem v uvedeném období, jednak reakcí producentu mléka ve starých spolkových zemích na vysoké prekrocení pridelených kvót. V této cásti Nemecka bylo poraženo v první polovine roku 1997 proti stejnému období 1996 o 15 % dojnic více. Dalším duvodem vyšších porážek byly výhodnejší ceny za poražené krávy. Zatímco ve druhé polovine roku 1996 se tyto ceny pohybovaly v prumeru za všechny trídy jakosti pod

3,50 DEM/kg ve starých a pod 3,30 DEM/kg v nových zemích, dosahovaly na prelomu dubna a kvetna 1997 4,05 DEM/kg, resp. 3,70 DEM/kg.

Vzhledem k rozdílné situaci v plnení kvót na mléko je zmena stavu dojnic v obou cástech zeme rozdílná. Zatímco ve starých zemích klesly stavy o 2,9 % na 4,031 mil. kusu, v nových zemích se zvýšily o 0,3 % na 1,04 mil. kusu.

Stavy dojnic v Nemecku (cerven, tis. ks)

1996 1997 1) Zmena v %

Nemecko celkem 5 193,6 5 076,1 -2,3

Z toho :

Staré spolkové zeme 2) 4 151,6 4 031,3 -2,9

Nové spolkové zeme 3) 1 042,0 1 044,8 0,3

Pramen: ZMP Europamarkt - Dauermilch, 1997

Pozn.: 1) - predbežný údaj, 2) - vc. mestských státu, 3) - vc. bývalého Východního Berlína

Nemecko zaznamenalo v 1. ctvrtletí 1997 v porovnání se stejným obdobím roku 1996 výrazný rust exportu mléka a mlékárenských výrobku, a to jak do tretích zemí, tak v rámci EU.

Mléko v zemích strední a východní Evropy

Madarsko

Trendy v nabídce, spotrebe a sobestacnosti mléka a mlékárenských výrobku (mil. l)

1981 - 85 1986 - 90 1993 1994 1995

Produkce mléka 1) 2676 2758 2032 1891 1936

Celková spotreba 2376 2448 1782 1717 1654

Spotreba na osobu 2) 223,3 234,3 173,1 167,4 161,7

Sobestacnost (%) 113 113 114 110 117

Pramen: East Europe Agriculture and Food, 1997

Pozn.: 1) - vcetne ovcího a kozího mléka, 2) - v kg v prepoctu na ekvivalent mléka, vcetne másla

Madarská Rada mléka vyclenila na podporu prodeje mlékárenských výrobku v roce 1997 150 mil. HUF. Pro rok 1998 by se mel tento obnos zdvojnásobit. Zámerem Rady je znovu vzbudit zájem o spotrebu mléka prostrednictvím reklamní kampane v televizním vysílání, aby se zvýšila jeho konkurenceschopnost proti masívne propagovaným nealkoholickým nápojum. Cílem je zvýšit spotrebu mléka a mlékárenských výrobku na osobu alespon na 190 l rocne, což je úroven dosažená ke konci 80. let. Spotreba tohoto sortimentu klesla behem posledních 7 let o tretinu. Podle nedávného pruzkumu nepije 46 % detí školního veku vubec mléko.

Slovensko

V roce 1996 se potravinárský prumysl ve Slovenské republice stabilizoval. Produkce vetšiny výrobku, a to vcetne mlékárenského sektoru, však nedosáhla úrovne z roku 1989. V roce 1996 cinil prebytek mlékárenské produkce 14,3 %.

Polsko

Produkce mléka v Polsku (Národní svaz mlékárenských družstev) v roce 1997 zaznamená proti roku 1996 zvýšení o 2,6 % na 11,6 mil. t. Ocekává se zvýšení prumerné užitkovosti z 3 264 l (1996) na 3 364 l. V roce 1997 se stavy dojnic zvyšují (scítání v cervnu) o 0,8 % na 3,5 mil. kusu. V prvním pololetí 1997 bylo dodáno do polských mlékáren 3,2 mil. tun mléka (+ 8,9 %). Prumerná CZV cinila v cervnu t.r. 0,57 PLN (+ 14 % oproti cervnu 1996) a byla o 0,02 PLN/l vyšší než garantovaná minimální cena. Ve stejném období se zvýšila mlékárenská produkce, napr. másla bylo vyrobeno 60,6 tis. tun (+ 14,5 %). Prumerná CPV u másla stoupla o 34 % na 8,01 PLN/kg. Do konce cervna bylo nakoupeno do intervence 4,5 tis. tun másla (plán intervencního nákupu pro rok 1997 je 8 tis. tun). Produkce SOM zaznamenává rovnež vzestup. Na pocátku zárí byl zahájen nákup SOM do intervencních skladu, protože jeho tržní cena byla o 10 % pod úrovní intervencní ceny. Zvyšuje se produkce tavených sýru. V roce 1997 se ocekává vzestup produkce o 17,5 % na 43 tis. tun. Dovoz tavených sýru není významný. Suroviny pro výrobu tavených sýru (máslo, SOM a sýry) dodávají polské mlékárny, cedar se dováží z Austrálie a z Nového Zélandu. Témer veškerá produkce je urcena pro domácí trh, 7 - 8 % je exportováno, zejména do JAR.

Ostatní zeme

Zemedelská produkce mléka v Chorvatsku se v roce 1996 proti predchozímu roku zvýšila (o 10 mil. l) na 585 mil. l. Stále je však polovicní ve srovnání s produkcí na konci 80. let. Prumerná užitkovost, 1 854 litru, je jednou z nejnižších v Evrope.

Bulharská vláda rozhodla o zavedení dovozní kvóty na 3 000 tun sýru s nulovým clem. Tento objem by mel být rozdelen mezi dovozce, kterí nabízejí nejnižší ceny. Ke zmírnení deficitu na domácím trhu bude uvolneno ze státních rezerv zhruba 500 t sýru. Bulharští zemedelci požadují zvýšení výkupních cen mléka. Asociace producentu mléka trvá na tom, že by nákupní cena mléka nemela být nižší než 400 BGL. Soucasná cena ciní 200 BGL/l.

Na Ukrajine se v prvním pololetí 1997 snížila zemedelská produkce mléka proti roku 1996 o 18,2 % na 6 558 mil. tun. Produkce ve státním sektoru klesla v uvedeném období o 34,7 % na 2 271 mil. tun, zatímco v soukromém sektoru došlo jen k mírnému poklesu (0,2 %) na 3 837 mil. t.

Mlékárenské výrobky

Máslo v EU

V prvních 5 mesících roku 1997 bylo v EU (15) vyrobeno 767 400 t másla, což je o 3,8 % méne než ve stejném období roku 1996. Podle ZMP v cervnu 1997 cinila produkce másla 157 tis. tun a byla o 1,7 % vyšší než v cervnu 1996, ve srovnání s kvetnem byla nižší (dusledek sezónního poklesu výroby v Nemecku, Nizozemsku a Irsku). Podle predbežných údaju v cervenci byl objem produkce opet pod úrovní predchozího roku (pokles v Nemecku o 9 %). Prícinou jsou omezené dodávky mléka ve druhé polovine roku 1997, jeho nižší tucnost a zpracování mléka ve vetším objemu zejména na sýry.

Nedostatecná nabídka másla ve druhé polovine roku 1997 vede k cenovému rustu. V srpnu byly ceny másla ve velkém balení dokonce vyšší než ceny baleného másla. Jedním z duvodu byla vysoká poptávka ze strany privátních skladu, které se snažily nakoupit co nejvetší množství másla pro skladování do 15. srpna (na které se vztahuje financní podpora) a vysoká poptávka ze strany potravinárského prumyslu. V týdnu, který koncil 24. 8., se ceny másla v EU pohybovaly v prumeru okolo 101,8 % intervencní ceny. Nejnižší byly ve Španelsku (91,1 %) a v Portugalsku (91,7 %), nejvyšší ve Švédsku (108,2 %).

Exportní ceny másla (82 %, FOB západní Evropa) v cervenci 1997 dosáhly poprvé v letošním roce úrovne minulého roku a cinily 1 700 - 1 750 USD/t. Podle predbežných údaju se tyto ceny v srpnu dále zvýšily na 1 800 - 1 820 USD/t (vyšší než loni).

Vzhledem k nedostatecným zásobám a k omezeným dodávkám mléka na podzim lze ocekávat, že nabídka na trhu másla v EU zustane až do Vánoc nedostatecná a ceny budou mít tendenci setrvat na dosažené vysoké úrovni, event. se i zvýšit.

Export másla a máselného oleje z EU do tretích zemí se v první polovine roku 1997 pri porovnání s rokem 1996 zvýšil. Nejvetším odberatelem byla Ruská federace. Na vývoj exportu príznive pusobilo posílení konkurenceschopnosti v dusledku znehodnocení menového kurzu nejvetších exportéru vuci USD.

Vývoz másla z EU do tretích zemí (tis. tun)

Leden až 1996 1997

EU 56,7 126,5

Z toho:

Belgie/Lucembursko cerven 6,4 8,3

Dánsko cerven 7,8 13,7

Nemecko kveten 1,9 16,2

Finsko cerven 4,3 10,9

Francie kveten 12,9 17,2

Irsko kveten 4,1 8,1

Nizozemsko cerven 16,7 30,0

Švédsko kveten 0,6 6,1

Spojené království kveten 1,5 14,6

Pramen: Agra Europe, 1997

Sušené mléko v EU

Produkce SOM (sušené odtucnené mléko) v EU v první polovine roku 1997 zaznamenává oproti roku 1996 pokles o 3,2 % (o 21 tis. tun). Vzhledem k ocekávanému sezónnímu poklesu dodávek mléka ve druhé polovine roku (hlavne 4. ctvrtletí) se ocekává celková produkce SOM za rok 1997 o 30 tis. tun nižší než v roce 1996 (1 260 tis. tun). Spotreba SOM v krmivárském prumyslu byla v první polovine roku 1997 o 8,2 % nižší než loni a dosáhla 258,6 tis. tun.

K 11. 9.1997 bylo v intervencních skladech EU 133,6 tis. tun SOM, z toho 53,9 tis. tun v Irsku, 39,3 tis. tun ve Spojeném království a 31,4 tis. tun v Nemecku.

Ocekává se (ZMP), že nabídka SOM na vnitrním trhu EU zustane v posledním ctvrtletí t.r. (nižší objem dodávek mléka a vyšší poptávka ze tretích zemí) omezená, což potvrzují stoupající tendence u kotací od druhé poloviny mesíce srpna (predtím byly pomerne stagnacní). Obdobná tendence se v posledním ctvrtletí t.r. ocekává i u sušeného plnotucného mléka.

Sýry v EU

V prvních 5 mesících 1997 dosáhla výroba sýru v EU 2,45 mil. tun, tj. (pri zohlednení prestupného roku) o 0,8 % více než loni. Celkove je trh sýru v EU stabilní vlivem dobrého odbytu na vnitrním trhu i plynulého exportu do tretích zemí. Situaci exportéru do urcité míry omezuje rozhodnutí EK o zastavení vydávání vývozních licencí od 11. 8. 1997 u tavených sýru a od 13. 8. 1997 u ostatních druhu až do konce srpna. Platnost rozhodnutí byla posléze prodloužena do 30. 9. 1997. EK tak reagovala na trvalou vysokou poptávku po vývozních licencích.

Ceny sýru v EU zustaly v cervenci i srpnu stabilní, eventuelne vykazovaly mírnou tendenci rustu, predevším u tvrdých a polotvrdých sýru, vlivem oživení poptávky (gouda, eidam, a pod.) Stoupající tendence u cen sýru pokracovaly i v zárí. Také v dalších mesících predpokládá (ZMP) na trhu sýru v EU pevné ceny.

Vývoz sýru z EU do tretích zemí (tis. tun)

Leden až 1996 1997 Zmena 97/96 v %

EU 242,3 215,4 - 11,1

Z toho:

Dánsko cerven 47,7 41,6 - 12,8

Nemecko kveten 50,3 57,2 13,7

Francie kveten 51,2 34,0 - 33,6

Itálie kveten 15,7 16,8 7,0

Nizozemsko cerven 51,6 42,6 - 17,4

Spojené království cerven 5,6 3,6 - 35,7

Finsko cerven 7,7 9,3 20,8

Ost. clenské zeme 12,5 10,3 - 17,6

Pramen: Agra Europe, 1997

Vývoz sýru z EU do tretích zemí se za 1. pololetí 1997 ve srovnání se stejným obdobím 1996 snížil na 215,4 tis. tun (o 11,1 %). Vývoj exportu v jednotlivých zemích byl diferencovaný. Nemecký vývoz profitoval z rostoucí ruské poptávky. Ke zvýšení došlo také u italského a finského exportu, zatímco v ostatních clenských zemích se vývoz snížil.

V mesíci cervenci se oživila poptávka predevším u krájených sýru.

Od 1. 10. 1997 vstupuje v platnost 20% snížení subvencí na vývoz urcitých druhu sýru (gouda, danbo, butterkäse, tilsit, eidam, tavené sýry) do východní Evropy a 10% zvýšení subvencí do ostatních teritorií (s výjimkou tavených sýru). Subvence na nekteré druhy sýru, vyvážené do USA, byly sníženy na úroven subvencí do východoevropských zemí.

Produkce mléka v CR

Soucasná situace v zemedelství

V roce 1997 se rychle snižují stavy krav s tržní produkcí mléka. Behem 1. pololetí 1997 se stavy dojnic snížily o více než 50 tis. kusu (odborný odhad), ve 2. pololetí t.r. redukce stavu dojnic pokracuje. Ocekává se, že stavy dojnic v roce 1997 se sníží o 90 tis. kusu na

590 - 580 tis. kusu (ke konci roku 1997).

Dusledkem uvedeného vývoje je klesající tendence v produkci mléka i u dodávek mléka pro zpracování. Za 1. pololetí t.r. cinila výroba mléka 1 376 mil. litru, tj. o 10 % méne než ve stejném období roku 1996. Pokles produkce mléka je zvýraznen v letošním roce omezeným rustem užitkovosti krav. Za 1. pololetí 1997 cinila prumerná denní dojivost 11,88 l/kus, tj. jen o 1,2 % více než loni.

Úroven dodávek (nákupu) mléka do mlékáren za 1. pololetí t.r. zaznamenala rovnež snížení, které je zmírneno rustem tržnosti. Objem dodávek mléka do mlékáren za 1. pololetí cinil 1 229 mil. litru mléka, tj. o 3,2 % méne než loni a tržnost se zvýšila z 83 % (1. pololetí 1996) na 89,3 % (1. pololetí 1997).

Vývoj stavu krav celkem (s tržní produkcí mléka a bez tržní produkce mléka) v kusech

Území, kraj Stavy k 31. 12. 1996 Stavy k 30. 6. 1997 Rozdíl v kusech Zmena v %

Stredoceský vc. Prahy 92 084 83 503 - 8 581 -9,3

Jihoceský 117 699 110 795 - 6 904 -5,9

Západoceský 86 522 84 638 - 1 884 -2,2

Severoceský 34 986 36 390 + 1 404 +4,0

Východoceský 152 363 141 132 - 11 231 -7,4

Cechy 483 654 456 458 - 27 196 -5,6

Jihomoravský 146 996 130 712 - 16 284 -11,1

Severomoravský 90 890 82 032 - 8 858 -9,7

Morava a Slezsko 237 886 212 744 - 25 142 -10,6

Ceská republika 721 540 669 202 - 52 338 -7,3

Pramen: CSÚ - Výsledky chovu skotu

Pri porovnání celkových stavu krav k 30. 6. 1997 se stavem k 30. 6. 1996 je zaznamenán pokles o 82 tis. kusu (tj. o 10,9 %).

Bilance produkce a užití mléka

Vývoj bilance produkce a užití mléka v letech 1995 a 1996 a výhled na rok 1997 ( mil. l)

Ukazatel 1995 1996 1997 2)

Pocátecní zásoba 1) 56,8 49,8 40,0

Produkce mléka 3 031,0 3 039,0 2 735,0

Nabídka mléka pro zpracování 2 564,0 2 534,0 2 450,0

Dovoz mléka a mlécných výrobku 1) 102,0 140,0 114,0

Celková nabídka 2 722,8 2 723,8 2 604,0

Domácí spotreba (bez natur. spotr.) 1 840,0 1 908,8 1 910,0

Vývoz mlékárenských výrobku 1) 833,0 775,0 654,0

Konecná zásoba výrobku 1) 49,8 40,0 40,0

Podíl dovozu na domácí spotrebe (%) 5,5 7,3 6,0

Podíl vývozu na domácí nabídce (%) 32,5 30,6 26,7

Pramen: CSÚ, Celní statistika, resortní statistika SFTR 6-12),

Pozn.: 1) - prepocet na ekvivalent mléka, 2) - odhad MZe CR, SFTR, VÚZE

Tendence v roce 1997 oproti roku 1996 u produkce a užití mléka

· pokles objemu produkce mléka minimálne o 10 % ( dusledek silného snížení stavu dojnic),

· mírný rust denní dojivosti z 11,75 l na dojnici (r. 1996) na 11,97 l na dojnici,

· pokles objemu dodávek mléka na zpracování do 5 % pri zvýšení tržnosti na 90 %,

· stagnace celkové domácí spotreby,

· pokles bilancního prebytku mléka (vývozu) minimálne o 120 mil. litru (dusledek poklesu dodávek mléka),

· pokles dovozu mlécných výrobku (po prepoctu na ekvivalent mléka) minimálne o 26 mil. litru (dusledek omezení dovozu sýru),

Prognóza vývoje produkce a užití mléka v roce 1998

· zmírnení mezirocního poklesu stavu dojnic oproti roku 1997 (tzn. o 40 - 50 tis. ks) na stav ke konci roku 1998 540 - 530 tis. ks dojnic (vyšší rust cen zemedelských výrobcu za mléko, podpora užitkovosti),

· pokles objemu produkce mléka na 2 520 mil. litru,

· zvýšení prumerné denní dojivosti na 12,33 l/dojnici (4 500 l/rok),

· pokles objemu dodávek mléka na zpracování pri 90 % tržnosti na 2 268 mil. litru,

· pokles bilancního prebytku mléka na 530 - 550 mil. litru (tzn. postupná ztráta zahranicních trhu),

· zvýšení dovozu mlécných výrobku (v prepoctu na ekvivalent mléka) na 130 mil. litru (dusledek prognózovaného rustu cen domácí produkce),

· stagnacní trend u domácí spotreby s mírným poklesem na 1 850 mil. litru (dusledek ocekávaného dopadu prijatých opatrení, které pravdepodobne sníží koupeschopnost obyvatelstva).

Zpracovatelský prumysl

V roce 1997 u vetšiny konzumních výrobku, vcetne sýru, pokracuje rust produkce. Naproti tomu, vlivem snižujícího se objemu dodávek mléka, klesá výroba másla a sušených mlék. V roce 1997 se dále zvyšuje kvalita syrového mléka. Z celkového nákupu mléka do mlékáren bylo zarazeno 94,6 % mléka do I. tr. j. a vyšších tríd, loni 93,3 %. Ponekud se

v letošním roce snižuje prumerná tucnost nakupovaného mléka z 4,054 % na 4,026 %

(9 mesícu).

Z celkového objemu dodávek syrového mléka do mlékáren bylo použito na výrobu sýru 35 %, na výrobu sušených a kondenzovaných mlék 26 %, na výrobu konzumních mlék a smetan 23 %, na výrobu tvarohu, krému a dezertu 9,5 %, na výrobu jogurtu, ostatních kysaných mlécných výrobku 5,5 %, (ostatní 1 %).

Podíl vývozu mlékárenských výrobku na produkci (období: leden - zárí)

Výrobek Podíl (%)

v roce 1996 v roce 1997

Konzumní mléka, smetany 4,1 5,7

Zahuštená mléka 69,4 65,8

Jogurty a ost. kysané výrobky 3,7 4,6

Sýry, tvarohy 11,2 13,4

Máslo 41,3 38,9

Pramen: SFTR (MZe CR) 6-12, celní statistika

Spotreba mléka a mlékárenských výrobku

Vývoj celkové domácí poptávky v r. 1997 pri porovnání s r. 1996 (9 mesícu) signalizuje u mléka a mlécných výrobku stagnacní trend. Spotreba sýru a tvarohu zatím zustává na úrovni r. 1996, mírne pod úrovní r. 1996 se pohybuje spotreba konzumních mlék

a smetan (-1,0 %). Pokracuje pokles sušených mlék (-9,4 %) a másla (-5,5 %), naopak se zvyšuje spotreba jogurtu a ostatních kysaných mlécných výrobku (+ 6,6 %).

Podíl dovozu mlékárenských výrobku na domácí spotrebe (období: leden - zárí)

Výrobek Podíl (%)

v roce 1996 v roce 1997

Konzumní mléka, smetany 1,3 0,4

Zahuštená mléka 3,8 4,8

Jogurty a ost. kysané výrobky 4,0 4,1

Sýry, tvarohy 13,2 9,2

Máslo 2,2 3,4

Pramen: SFTR (MZe CR) 6-12, celní statistika

Cenový vývoj

Prubeh cen zemedelských výrobcu (CZV) za mléko I. trídy jakosti v roce 1997 (leden - zárí) je charakterizován stagnacním trendem. Behem 9-ti mesícu 1997 se CZV za mléko I. trídy jakosti zvýšila oproti prosinci 1996 o 2,2 % (zárí 1997). Rovnež zvýšení CZV za mléko v jednotlivých mesících 1997 oproti stejnému období minulého roku je nízké a pohybuje se od 2,0 % (kveten) do 4,3 % (leden). Dopadem stagnacního trendu i v roce 1997 u CZV mléka je rychlá likvidace dojnic.

V posledním ctvrtletí 1997 se ocekává cenový rust do 7,50 Kc/l. Sezónní rust CZV za mléko v posledním ctvrtletí t.r. neovlivní výrazne prumernou CZV za mléko za rok 1997, jejíž úroven bude oproti prumeru roku 1996 vyšší jen o 4 - 5 %.

V roce 1998 se ocekává zvýšení prumerné rocní CZV za mléko do 10 %.

V prubehu roku 1997 ceny prumyslových výrobcu (CPV) i spotrebitelské ceny (SC) u vybraných mlékárenských výrobku zaznamenaly vetšinou vyšší rust než ceny za syrové mléko. CPV v mesíci zárí 1997 oproti prosinci 1996 zaznamenaly zvýšení od 1,1 % (Eidam cihla) do 11,7 % (bílý jogurt). SC v mesíci zárí 1997 oproti prosinci 1996 zaznamenaly zvýšení od 3,5 % (Eidam cihla) do 8,6 % (jogurt bílý).

Zahranicní obchod

Zahranicní obchod CR u mléka a mlékárenských výrobku v tis. Kc (období leden - zárí)

Ukazatel/období 1996 1997 Zmena 96/97

leden - zárí leden - zárí v %

Vývoz mléka a výrobku (0401 - 0406 CS) 4 373 107,2 4 014 375,5 -8,2

Dovoz mléka a výrobku (0401 - 0406 CS) 1 232 367,8 964 541,2 -21,7

Bilance (saldo) u mléka a výrobku + 3 140 739,4 + 3 049 834,3 -2,9

Pramen: Celní statistika

V roce 1997 dochází pri porovnání s rokem 1996 ke snížení financní hodnoty dovozu i vývozu u mléka a mlékárenských výrobku. Pokles hodnoty dovozu je ovlivnen hlavne výrazným poklesem dovozu sýru a tvarohu. Pokles hodnoty vývozu je ovlivnen poklesem vývozu sušených mlék a másla. Aktivní saldo zahranicního obchodu u mléka a mlékárenských výrobku za 9 mesícu 1997 dosáhlo hodnoty + 3 049,8 mil. Kc (index 97,1).

Dovoz

Za 9 mesícu 1997 pri porovnání s lonským stejným obdobím se výrazne omezil dovoz sýru vcetne tvarohu (dusledek snižování subvencovaných vývozu v EU). V letošním roce bylo dovezeno témer o 4 tis. tun sýru méne než loni. K poklesu došlo hlavne u tvrdých, polotvrdých a tavených sýru. Rovnež se v letošním roce omezuje dovoz mlék a smetan nezahuštených o cca 2,6 tis. tun. Naproti tomu u jogurtu, zahuštených mlék a smetan a másla se dovoz v roce 1997 mírne zvyšuje.

Vývoz

V roce 1997 (9 mesícu) dochází pri porovnání se stejným obdobím minulého roku k poklesu objemu vývozu u sušených mlék a másla jako dusledek snižujícího se prebytku mléka. Objem vývozu u zahuštených mlék a smetan (položka CS 0402) se v roce 1997 snížil témer o 12,4 tis. tun. K vyššímu poklesu vývozu dochází u sušeného odtucneného mléka, a to o více jak 10 tis. tun, nižší pokles u vývozu zaznamenává sušené plnotucné mléko o necelých 2 tis. tun. Vývoz kondenzovaného mléka v roce 1997 setrvává na úrovni roku 1996. Vývoz másla zaznamenává v roce 1997 pokles zhruba o 3,4 tis. tun. Naproti tomu se pozitivne vyvíjí v roce 1997 vývoz sýru, kde bylo realizováno o 2,8 tis. tun více než loni. K rustu dochází u vývozu bílých (témer 60 % z celkového vývozu sýru), tvrdých

i polotvrdých sýru. Rovnež se v letošním roce zvyšuje vývoz jogurtu (o 946 tun) i mlék

a smetan nezahuštených (o 6,4 tis. tun).

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info