EKONOMICKÉ PREDPOKLADY ROZVOJA PEKÁRENSKEJ VÝROBY NA HORNOM ZEMPLÍNE

Economical pre-conditions of development of bakery production at Horny Zemplin

Pavel Šimčák

Adresa autora:

Doc. Ing. Pavel Šimčák, CSc., Katedra prevádzky a ekonomiky, FEM, SPU 040 01 Košice, Požiarnická 1č., tel. 095/768 981

Anotácia:

Medzi základné otázky, ktorým je potrebné venovať pozornosť patrí aj výroba, spracovanie a finalizácia pekárenských výrobkov v Podvihorlatských pekárňach a cukrárňach a.s. Humenné. Tento podnikateľský subjekt sa vyznačuje veľmi dobrou kvalitou chleba a cukrárenských výrobkov. Udržuje si dominantné postavenie na trhu a zameral sa plne na kvalitu a na splnenie požiadaviek zákazníkov. Príspevok sa zameriava na výrobný program akciovej spoločnosti, na marketing, na trh a konkurenciu, na sociálny program, reklamu a podporu predaja, kontrolu kvality výrobkov, distribúciu, ale aj na modernizáciu, na silné a slabé stránky a na rozvoj firmy v treťom tisícročí.

Summary:

Among the basis tasks that are necessary to take into the consideration is the production, processing of bakery products in Podvihorlatské Bakary and Pastries, joint-stock company Humenné. This entrepreneurial company produces bread and cookies of high quality. Has a dominant position on the market and is oriented on high quality products to satisfy the customers. My contribution concerns the production programme of joint-stock company, marketing, market and competition, social program, advertisement and support of sell, quality product inspection, distribution as well as modernization, strong and week parts and development of the firm in the third millenium.

Kľúčové slová:

pekárenská výroba, trh a konkurencia, marketing, silné a slabé stránky firmy.

Key words:

bakery production, market and competition, marketing, advertisement, strong and weak parts of firm

V stabilných podmienkach trhového hospodárstva je dopyt na jednotlivé druhy potravín hlavným stimulátorom rozvoja výroby potravín. Úlohy spracovateľských podnikov budú čoraz viac vyplývať nielen z priameho rastu výroby, ale predovšetkým zo zmien v sortimente a kvalite potravinárskych výrobkov. Jedným z najdôležitejších ukazovateľov kvality výrobkov je ich vonkajší vzhľad, na základe ktorého sa určuje ich obchodná klasifikácia ako aj maloobchodná cena. Na kvalitu potravinárskych výrobkov na lokálnych trhoch majú čoraz väčší vplyv malé súkromné firmy (Makarski S., Grzybek M.,1997). Svoju výrobu opierajú na vlastnej surovinovej základni v dôsledku čoho dosahujú také ukazovatele, ako je: dobrá kvalita, svieže a chutné výrobky, čo v hlavnej miere rozhoduje o veľkosti dopytu. Spokojnosť konzumentov závisí od stáleho rozširovania výroby a od kvality výrobkov. Inovácia výroby je preto dôležitým faktorom uspokojovania potrieb konzumentov a nástrojom, ktorý umožňuje podnikom ekonomický rast a podnikateľský rozvoj.

Materiál a metóda

Prechod na trhovú ekonomiku spôsobil vážne ekonomické a sociálne problémy v znevýhodnených regiónoch, akým je aj Horný Zemplín. Konverzia strojárskej a vojenskej výroby, útlm stavebníctva a poľnohospodárskej výroby zapríčinil v regióne pokles príjmov obyvateľstva, vysokú nezamestnanosť (17-20%) a spomalenie hospodárskeho rastu. V tejto zložitej situácii vznikla potreba konania pre hospodárske a sociálne pozdvihnutie regiónu. Hľadajú sa nástroje na využitie ekonomických potenciálov regiónu (Polák, M. 1997).

V predloženom príspevku, ktorý je súčasťou výskumu, sa zameriavame na potravinársky priemysel, konkrétne na Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. Humenné. V práci hľadáme možnosti oživenia trhu v regióne iniciatívnymi prístupmi podniku k riešeniu problémov zákazníkov s orientáciou výroby na kvalitu a cenu chleba a pečiva. Na príklade Podvihorlatských pekární a cukrární Humenné možno dokumentovať význam iniciatívy v regióne. Cieľom podniku sa stalo uspokojovanie potrieb obyvateľstva chlebom, pečivom a cukrárenskými výrobkami. Zisk sa nestal cieľom, ale výsledkom podnikania. Mimoriadny úspech majú tie podniky, ktoré sa iniciatívne orientujú na základné sociálne potreby svojich zákazníkov v regióne. Rôzne prístupy tvoria rôzne stratégie, a preto rozdielne ovplyvňujú úspech na trhu.

Materiál - (vstupné údaje) bol čerpaný z prvotnej evidencie podniku, z riadeného rozhovoru vedúcich a výrobných pracovníkov a z osobných návštev a pozorovaní na prevádzkach podniku v rokoch 1996 a 1997.

Výsledky a diskusia

Po roku 1989 došlo k vzniku celého radu nových pekární a cukrární v SR. Štát poskytoval podnikateľským subjektom výhodné pôžičky na nákup strojov a technológie pre výrobu chleba a pečiva. Máloktorý z nových podnikateľských subjektov si uvedomoval úskalia a problémy súvisiace s výrobou a distribúciou chleba a pečiva. Vyžaduje to vysokú profesionalitu, ako aj dodržiavanie technologickej disciplíny. Preto mnohí podnikatelia veľmi skoro pochopili, že byť úspešný na trhu s chlebom a pečivom nebude také jednoduché a bezproblémové. Najväčším problémom sa ukázal nedostatok kvalifikovaných odborníkov, a z toho plynúca kvalita chleba. Ďalej to boli regionálne návyky, dochvíľnosť dodávok, cena chleba a pečiva.

V tejto situácii pôvodný štátny podnik sa pretransformoval (v roku 1995) na akciovú spoločnosť Podvihorlatské pekárne a cukrárne v Humennom. Nový manažment si uvedomuje svoju vlastnú jedinečnosť, svoje silné stránky a rozdiely od konkurentov, získal novú filozofiu podnikania tým, že sa orientoval na zákazníka. Správnou orientáciou a iniciatívou na dopyt cieľovej skupiny zákazníkov sa z bývalého socialistického podniku stal dnešný úspešný obchodník s chlebom a pečivom. Naproti tomu z podnikateľov, ktorí si kúpili zariadenia a technologické linky, a pritom nemali žiadne skúsenosti s prípravou a pečením chleba a ich cieľom bol predovšetkým zisk, zbankrotovali po dvoch rokoch prevádzky a spôsobili problémy sebe i bankám, ktoré im poskytli úver.

Prvým samostatným východiskovým rokom bol rok 1996. V tomto roku akciová spoločnosť dosiahla tvorby vo výrobe tovaru 104 433 tis. Sk (tab.2), čím prekročila podnikateľský zámer o 7,5%. Naplnenie zámeru napomohli cenové výkyvy na vstupoch, ktoré boli premietané do cien výrobkov.

Akciová spoločnosť udržala 100% index v stave pracovníkov v počte 202 osôb (tab.1). Priemerný zárobok vzrástol zo 6133,- Sk v roku 1994 na 7087,- Sk v roku 1997, t.j. na 115,6% (tab.1).

Vývoj priemerných zárobkov a počty pracovníkov za obdobie od roku 1985 do roku 1997 (1)

tabuľka 1

Rok (2)

Pracovníci (5)

Priemerný zárobok (3)

Index v % k predchádz. roku (4)

1985

196

2526

-

1990

196

3060

109,40

1991

187

3909

127,74

1992

188

4384

112,15

1993

192

4983

113,66

1994

182

6133

123,07

1995

199

6739

109,88

1996

202

7037

104,42

1997

208

7087

100,71

Table 1: (1) Development of average income and number of workers from 1985 to 1997, (2) Year, (3) Average income, (4) Index, (5) Workers.

Spoločnosť dosiahla počas roka 1996 priaznivé hospodárske výsledky. Tie podmieňovala predovšetkým plynulá výroba v dobrej kvalite a náväzne odbyt. Zvýšené nároky na finančné krytie splátok úverov, nákup investícií, opravy objektov a technických zariadení, zásobovanie surovinami, preverili ekonomickú stabilitu spoločnosti. Všetky finančné záväzky boli plnené v požadovaných termínoch.

Vývoj výroby jednotlivých výrobkov a celkovej výroby tovaru od r. 1985 do r. 1997 (1)

tabuľka 2

Ukazovateľ (3)

Rok (2)

-

1985

1990

1995

1996

1997

Chlieb obchodný (4)

7666 t

4475 t

5550 t

5040 t

5860 t

Pšeničné pečivo (5)

2480

5489

2174 t

2290 t

2310 t

Strúhanka (6)

69 t

71 t

78 t

62 t

76 t

Cestoviny (7)

-

-

107 t

107 t

114 t

Ostatná výroba (8)

119 t

115 t

217 t

198 t

212 t

Výroba spolu (9)

10341 t

10150 t

8126 t

7691 t

8571 t

Výroba tovaru (10)

41,262 tis. Sk

61,657 tis. Sk

96,096 tis. Sk

104,433 tis. Sk

105,881 tis. Sk

(1) Production development of each product and of the total production from 1985 to 1997 (table 2), (2) year, (3) pointer, (4) common bred, (5) corn bred, (6) bred crumbs, (7) pastes, (8) other production, (9) total production, (10) products production.

Z údajov vývoja výroby a finančného obratu (tab.2) je vidieť, že od roku 1990 (61 657 tis. Sk) do roku 1996 (104 433 tis. Sk) sa každý rok výroba tovaru i obrat zvyšovali.

Predmetom podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti je:

· výroba a predaj pekárenských, cukrárenských a cestovinárskych výrobkov

· maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s potravinami

· nákup a predaj surovín, strojov a zariadení pre pekárenskú a cukrárenskú výrobu

· inžinierska činnosť v oblasti pekárenskej a cukrárenskej výroby

· podnikateľské poradenstvo v potravinárskom priemysle

· sprostredkovanie obchodu a služieb.

Výroba je zabezpečovaná v troch výrobných prevádzkach, a to- v Humennom, Snine a Čabinách. Prevádzka je trojsmenná. Výroba prebieha na základe vypracovaných technologických postupov a trojstupňovej vstupnej a výstupnej kontrole. Výroba prebieha na technicko-technologických linkách, zvlášť pre výrobu chleba a pšeničného pečiva. Pečenie prebieha na priebežných pásových peciach, s topným médiom- plyn.

Vznikajú nové skupiny spotrebiteľov a rastie ich náročnosť. Trh začína byť nasýtený existujúcim tovarom, rastie dopyt po vybraných tovaroch špičkovej kvality. Vznik novej konkurencie, domácej a zahraničnej, ktorá má relatívne voľný vstup na náš trh a spája sa predovšetkým s domácimi firmami, umožňuje širší výber tovarov.

Je veľmi málo výrobkov, ktoré človek nevyhnutne denne kupuje a pri konzumácii hodnotí. O to viac nárokov je na výrobu chleba a pečiva. Podvihorlatské pekárne a cukrárne, s.r.o. Humenné má v tomto odbore už dlhoročné skúsenosti a tradície.

V tvrdej trhovej realite úspech firmy nezávisí len od jej snahy, schopnosti, sily a húževnatosti. Závisí tiež od kvality konkurentov. Diferencované podnikateľské stratégie firmy je účelné koordinovať podľa vytvorenej konkurenčnej pozície. Ide predovšetkým o inovačné úsilie v oblasti technológie a pekárenských a cukrárenských výrobkov.

Podiel firmy na trhu do roku 1990 bol 100%. Vznikom súkromného sektora sa znížil na 67% a došlo k vytvoreniu 16 malých konkurenčných pekárničiek. V dôsledku dobrej cenovej politiky, dobrého mena spoločnosti a neudržania sa niektorých malých súkromných pekárničiek, podiel na trhu sa znova zvýšil na 80%. Aj napriek takému vysokému percentuálnemu podielu nemá spoločnosť monopolné postavenie, ale má dominantné postavenie. Firma zabezpečuje zásobovanie obyvateľov okresov Humenné, Medzilaborce, Snina, časti okresov Vranov nad Topľou, Stropkov a Svidník a ambulantným spôsobom aj mestá Košice, Michalovce a Prešov.

Celkový priemerný počet odberateľov v zásobovacom regióne je 650. Najväčším odberateľom je Jednota - SD s 22% podielom. Druhé v poradí sú vlastné predajne (v počte 7) s 15% podielom odberu. Ostatné sú obchodné podnikateľské subjekty s priamym predajom pre zákazníka.

Marketingové oddelenie zabezpečuje stály kontakt so zákazníkmi, sústreďuje sa na potreby a požiadavky jednotlivých sociálnych skupín. Činnosť zabezpečujú obchodní zástupcovia, ktorí sú v stálom kontakte so zákazníkmi v jednotlivých regiónoch a reagujú na ich požiadavky. Filozofiou firmy sa stali požiadavky spoľahlivosti, kvality a dôveryhodnosti. Stredobodom záujmu je zákazník.

Postupne chce firma docieliť, aby odber vlastných výrobkov v predajniach činil minimálne 20 % z celkového predaja. V oblasti riadenia a organizácie chodu jednotlivých predajní sa v dostatočnej miere využíva výpočtová technika, ktorá poskytuje rýchly podklad pre operatívne riadenie v reálnom čase. V rámci podpory predaja výrobkov realizujú výstavy svojich produktov spojených s ochutnávkou. Sponzorovaním spoločenských podujatí sa firma dostáva jednak do pozornosti ich priamych účastníkov a na druhej strane sa rozširuje aj reklamné posolstvo firmy prostredníctvom médií, ktoré o týchto podujatiach informujú širokú verejnosť. Kvalita celkovej výroby najmä v poslednom období je zabezpečovaná v súlade so Zákonom o potravinách č. 152/95 Zb. a Potravinovým kódexom.

Vo firme funguje vnútorný a vonkajší kontrolný systém. Vnútorný systém zabezpečujú pracovníci technickej kontroly cestou zodpovedných pracovníkov pri technologických, výrobných a pracovných procesoch. Firma má vypracovaný vlastný vnútorný kontrolný systém kvality, ktorý je pravidelne vyhodnocovaný. Kontrola je zameraná na senzorické, fyzikálno-chemické, mikrobiologické vlastnosti surovín, materiálov a výrobkov. Vonkajší kontrolný systém vykonáva SPPI Prešov, SOI Košice a Štátny zdravotný ústav. Mimoriadna pozornosť sa venuje baleniu výrobkov a zameriava sa na to, aby obal obsahoval všetky náležitosti a informácie pre spotrebiteľov v súlade so zákonom.

Silné stránky firmy sú: dobrý goodwill firmy, vysoký trhový podiel, dobré odbytové a distribučné cesty na externú predajnú sieť, vysoká úroveň komunikácie s odberateľmi, možnosť cenovej konkurencie.

Slabé stránky firmy sú: malá skúsenosť s trhovou ekonomikou, excentrická odľahlosť niektorých odberných miest v základnom zásobovacom regióne (100 km ) pri malých odberoch, výrobky v menších obchodných prevádzkach nemajú hlavný podiel na tržby podnikateľského subjektu a tým sa stáva, že ich výrobkom sa nevenuje dostatočná pozornosť, riziko odberateľov pri nepredaní výrobkov (najmä tmavých výrobkov) a tým opatrnosť pri predkladaní objednávok.

Distribúcia prebieha na základe vopred predložených objednávok 48 hodín pred uskutočnením dodávky. Ďalšia forma je vlastný odber podnikateľov s povoleným vstupom do firmy. Tretí spôsob distribúcie je ambulantný rozvoz, hlavne pri zavádzaní nových inovačných výrobkov.

Modernizácia a rozvoj firmy do roku 2000 je následovná: obnova zastaralého strojno-technologického zariadenia, rozvoj maloobchodných predajní, obnova budov, obnova dopravných prostriedkov so zameraním na zrýchlenie a operatívne zvládnutie zásobovania. V priemere ročne na rozvoj investícií firma financuje čiastku 4-5 mil. Sk.

Literatúra:

1. Makarski, S., Grzybek, M.: Výrobno-obchodná činnosť malých firiem v juhovýchodnom Poľsku. Prípadové štúdie k regionálnemu manažmentu na východnom Slovensku. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 1997, s. 88-92.

2. Polák, M.: Regionálna iniciatíva ako faktor výsledku na východoslovenskom trhu. Prípadové štúdie k regionálnemu manažmentu na východnom Slovensku. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 1997, s. 25-28.

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info