Informace pro smluvní partnery Lesů České republiky, s.p.

Lesy České republiky, s.p. (dále jen Lesy ČR) oznamují svým stávajícím smluvním partnerům podmínky pro uzavření smlouvy o provádění pěstebních činností a o prodeji a nákupu dříví na dobu neurčitou s výpovědní dobou 2 roky (dále jen smlouva na dobu neurčitou).

Žádost o uzavření této smlouvy s platností od 1.1.2001 je nutno uplatnit doručením nejpozději do 30.10.2000 do 12.00 hod. na adresu Lesy České republiky, s.p. - ředitelství, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8.

Žádost musí obsahovat tyto údaje:

Žadatel Smluvní územní jednotka (SÚJ)

Název firmy Název LS

IČO název územní jednotky

adresa, telefon smluvní vztah s Lesy ČR od: ....

a tyto přílohy:

· struktura odborného personálu z řad vlastních zaměstnanců,

· stručný přehled vlastního technického vybavení pro splnění smluvních závazků (vč. leasingu),

· potvrzení (ověřená kopie) příslušného úřadu, že žadatel (partner) nemá splatný nedoplatek za pojistné na veřejné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení nebo za příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,

· čestné prohlášení žadatele, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky.

Smlouvu na dobu neurčitou mohou Lesy ČR poskytnout pouze za předpokladu splnění dále uvedených kriterií.

Kriteria pro poskytnutí smlouvy na dobu neurčitou:

1. Kritéria pro subjekt

a. Jedná se stabilizovaný subjekt, který má obchodní vztah s Lesy ČR na zajišťování lesnických prací po dobu minimálně tří po sobě jdoucích let.

b. Po celou dobu tohoto vztahu byly kvalitativní podmínky smlouvy plněny odpovídajícím způsobem a současně nedošlo k závažnému porušení smlouvy, které by dle platné smlouvy mohlo být důvodem k jejímu vypovězení.

c. Jedná se o podnikatelský subjekt zapsaný řádně v Obchodním rejstříku, který uvolnil k dispozici Lesům ČR ekonomické informace vyplývající ze znění smlouvy minimálně za poslední tři roky.

d. Jedná se o perspektivní stabilní subjekt s ekonomickými parametry odpovídajícími rozsahu zakázky 1).

e. Subjekt disponuje přiměřenou strukturou odborného personálu z řad vlastních zaměstnanců a odpovídajícím technickým vybavením.

f. Subjekt má vypořádány veškeré splatné závazky vůči Lesům ČR.

g. Subjekt nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči státu.

h. Průměrná doba prodlení z placení faktur za období posledních tří let vůči Lesům ČR nepřesáhla hodnotu 3 dní 2).

2. Kritéria pro smluvní územní jednotku (SÚJ)

a. Jedná se o stabilizovanou SÚJ s rozsahem zakázky v hranicích minimálně dvou ucelených revírů v rámci jedné LS, minimálně však 2500 ha.

b. Maximální výměra dané SÚJ podléhající režimu smlouvy na dobu neurčitou na konkrétní LS nepřesáhne 75% celkové výměry LS (hodnotí se výměra lesní půdy) s tolerancí do + 1 000 ha.

c. Předmětem smlouvy na dobu neurčitou se pro jeden subjekt může stát pouze jedna SÚJ v rámci LS.

Subjekt, se kterým na základě negativního vyhodnocení jeho žádosti nebo z jiných důvodů nebude uzavřena smlouva na dobu neurčitou, se o tento typ smlouvy může ucházet v následujícím období.

V případech, kdy stávající platná obchodní smlouva končí k 31.12.2000, rozhodnou o žádostech Lesy ČR do 30.11.2000.

Pokud subjekt splní všechna výše uvedená kriteria pro subjekt (dle bodu 1), ale nebude splněno některé z kriterií pro SÚJ (dle bodu 2), přistoupí Lesy ČR přednostně k projednání možnosti obnovení obchodní smlouvy na dobu určitou bez výběrového řízení.

1)

Toto kritérium bude vyhodnocováno nezávislou ratingovou agenturou Dun & Bradstreet ve formě tzv. D&B ratingu vyjadřujícího finanční sílu a míru rizika při obchodování s hodnocenou firmou. Hodnocení celkové situace firmy by mělo být dobré (nízké riziko, situace lepší než průměrná). Hospodářské zprávy obsahující D&B rating budou vystavovány na základě objednávky Lesů ČR firmou Dun & Bradstreet Česká republika, s.r.o., náklady na vypracování zpráv ponesou Lesy ČR.

2) Jedná se o vážený průměr, který vyhodnocuje všechny způsoby úhrad pohledávek (přímá platba, zápočet, směnka) v čase vzhledem k době splatnosti každé pohledávky. V rámci váženého průměru se úhrady (platby a zápočty) před datem splatnosti zohledňují opačným znaménkem.

Tisk

Další články v kategorii Lesnictví

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info