I lesy potřebují peníze

HN - 24.3.1999

I lesy potrebují peníze

Lesy vždycky byly, jsou a zrejme i budou výsadou bohatých. Dnes na rozdíl od casu minulých není nákup lesa financne nárocný, ale na druhou stranu nejde ani o záležitost, která by svému majiteli prinesla výrazný zisk.

V dnešní dobe je zájem pouze o vzrostlé, kvalitní lesy, které lze prodat tzv. na stojato. Duležitá je i skladba porostu. Nejdražší jsou lesy borové a modrínové.

Obecne lze ríci, že se tržní ceny lesu stejne jako ostatních nemovitostí pohybují od znaleckých posudku smerem dolu i nahoru.

Bylo by však velmi krátkozraké kupovat lesy jen za úcelem težby dreva. Les je totiž predevším dlouhodobou investicí.

Vzhledem ke skutecnosti, že o každou nemovitost je nutné se prubežne starat, není tomu jinak ani u lesu. V souvislosti s tím by majitelé lesu meli vedet, že je možné požádat stát o financní príspevky na hospodarení v lesích (Príloha k zákonu c. 9 k zákonu c 22/1999 Sb., o státním rozpoctu Ceské republiky na rok 1999). Poskytování financních príspevku pro majitele lesu se rídí podle závazných pravidel, která jsou k dispozici všem zájemcum prímo na Ministerstvu zemedelství (MZ) v Praze. Vlastníci, kterí nemohou do Prahy pro tento materiál cestovat, se mohou spojit s MZ telefonicky a požádat o jejich zaslání.

Vlastník muže požádat o nekolik skupin financních príspevku. Základními príspevky jsou dotace na obnovu lesu poškozených imisemi, na obnovu, zajištení a výchovu porostu a na sdružování vlastníku lesu malých výmer.

Žádat o príspevky mohou vlastníci bud na již zmíneném MZ, dále na Ministerstvu životního prostredí (jde-li o pozemky v národních parcích a jejich ochranných pásmech) a na Ministerstvu obrany (jde-li o pozemky urcené na obranu státu).

O poskytnutí príspevku rozhoduje príslušné ministerstvo podle predem daných pravidel (viz výše). K podání jednotlivých príspevku je nutné vyplnit príslušný formulár. Ten je také možné vyzvednout prímo na Ministerstvu zemedelství. Vyrozumení, zda byl príspevek na les poskytnut ci nikoli, obdrží žadatel (vlastník) písemnou formou. Priznané príspevky jsou poukazovány bezhotovostne, a to na úcet žadatele. Termíny podání jednotlivých žádostí o financní príspevky se ruzní.

Na nové založení lesních porostu (výsadba školek) se tento rok dotace neposkytují.

Tisk

Další články v kategorii Lesnictví

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info