Asociace navrhuje několik opatření na pomoc vlastníkům lesů

K rodinným farmám velmi často patří alespoň kus lesa, a tak se velká část sedláků kromě hospodaření na půdě zabývá také hospodařením v lesích. I proto se ASZ ČR zejména v poslední době věnuje také problematice lesního hospodářství, kde jsou současné problémy jasné - následky kůrovcové kalamity a jejich řešení a novela mysliveckého zákona. K těmto dvěma hlavním bodům také proběhlo v pondělí 22. června jednání mezi zástupci ASZ ČR Jaroslavem Šebkem, Pavlem Srnou a Pavlem Dudou a náměstkem sekce lesního hospodářství ministerstva zemědělství Patrikem Mlynářem.

Pokud se týče přímých opatření, která by měla vlastníkům lesa pomoci vyrovnat se s následky kůrovcové kalamity, jednala ASZ ČR s náměstkem Mlynářem o několika možných finančních podporách. Aktuálně fungující podpora vytěžení kůrovcového dřeva bude pokračovat i v letošním roce s tím, že sazba bude za rok 2019 ve výši 398 Kč/m3, příjem žádostí začne pravděpodobně v červenci a výplata podpory by měla proběhnout do konce roku. Podmínky podpory pravděpodobně zůstanou nezměněny oproti předchozím letům, nicméně je možné využít dokládání těžby jakýmkoliv dokladem o prodeji či těžbě dřeva včetně například příjmových dokladů, které jsou do 30 tisíc bez daňové povinnosti.

Novou podporou, která je již zohledněna v nedávno schválené novele Nařízení vlády 30/2017 Sb., jenž vstupuje v platnost od 1. července letošního roku, je podpora budování oplocenek k ochraně přirozené obnovy lesů s odloženým termínem zalesnění až na pět let. Administraci této jednoduché dotace bude zajišťovat kraj a výplata by měla proběhnout do tří měsíců od podání žádosti.

Další tři opatření, která ASZ ČR již delší dobu prosazuje, se podle informací ministerstva chystají od roku 2021. Jedná se o podporu ponechání dřevní hmoty v lese, a to u mladých porostů do 40 let stáří, dále o podporu skládkování dřeva mimo les a podporu štěpkování vlákniny. Ministerstvo dále jedná o dalších opatřeních s ministerstvem průmyslu a obchodu, v jehož kompetenci jsou výtopny, u nichž by rovněž byla možná podpora spalování štěpky.

Ve spolupráci se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR Asociace také navrhuje zavedení plošné podpory na mimoprodukční funkci lesa, která by byla vyplácena po obnově lesa na druhově pestrý porost. K této podpoře proběhne v rámci ASZ ČR diskuse, na základě které budou ministerstvu navrženy konkrétní podmínky.

Dalším okruhem témat, jež ASZ ČR dlouhodobě řeší i ve spolupráci s dalšími organizacemi, je problematika myslivosti, kde je zásadní změna koncepce nezbytná pro zajištění obnovy druhově pestrých a stabilních lesních porostů. Náměstkovi Mlynáři zástupci ASZ ČR zopakovali trvající požadavek na zásadní posílení práv vlastníků půdy a lesů a jejich uživatelů na výkon práva myslivosti. Zcela zásadní je také vytvoření efektivního nástroje pro monitoring a vymáhání škod, například formou on-line evidence škod způsobených zvěří. Dostupný také musí být veřejný rejstřík honebních společenstev, a to včetně kontaktních údajů odpovědné osoby. Tento konkrétní podnět také aktuálně řeší Antibyrokratická komise, jejíž zástupci Josef Stehlík a Ladislav Skopal se setkání rovněž zúčastnili a předložili také další podnět týkající se zjednodušeného povolování staveb přístřešků v lesích, což náměstek Mlynář přislíbil podpořit při jednání na ministerstvu místního rozvoje.

Posledním projednávaným balíkem návrhů byla daňová opatření, která by v současné situaci ulehčila vlastníkům lesů obnovu poničených porostů. Asociace například navrhuje umožnit tvorbu rezerv z tržeb za současné enormní těžby kalamitního dřeva, aniž by bylo nutné tyto prostředky převádět na samostatný účet, a rozložit daňový základ z těchto příjmů na 10 let. I tento návrh, jenž je nutné projednat s ministerstvem financí, slíbilo MZe podpořit. ASZ dále v rámci daňových úlev navrhuje také zrušení daně z nemovitosti z lesní půdy v červených zónách s převahou smrkových lesů, kde vlastníci v nadcházejících několika desítkách let mohou čekat pouze značné náklady bez sebemenších výnosů z porostů. Zazněl také návrh na přeřazení dřeva do snížené sazby DPH, což by mohlo pomoci zvýšit spotřebu a zpracování tohoto obnovitelného zdroje.

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek

Tisk

Další články v kategorii Lesnictví

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info