Žitnoostrovský odborný seminář, Gabčíkovo, SR, 26. - 28. ledna 2

Žitnoostrovský odborný seminár, Gabcíkovo, SR, 26. - 28. ledna 2000

Tento velmi úspešný seminár s mezinárodní úcastí je porádán každorocne již po dobu peti let. Je organizován Regionální veterinární správou Dunajská Streda, Státní veterinární správou SR, Univerzitou veterinárního lékarství v Košicích, Slovenskou spolecností pro ochranu zdraví zvere, Sdružením prátel Žitného ostrova, Slovenským polovníckym zväzom a dalšími organizacemi. Velkou predností semináre bylo jeho širokospektré odborné zamerení na zdravotne-veterinární problematiku volne žijící zvere a jelení zvere (klasický mor prasat, fascioloidóza a mykobakteriózy), dále antropozoonózy (borelióza, trichinelóza, toxoplazmóza, virové infekce aj.). Referáty z oblasti životního prostredí se týkaly vzácné fauny Žitného ostrova, dále ichtyofauny, vzácných druhu volne žijících zvírat zejména bobra, dropa a šakala zlatého. Na seminári bylo predneseno asi 60 príspevku vcetne prezentace posteru. Semináre se zúcastnilo pres 180 odborníku vcetne zahranicních úcastníku z Ceské republiky, Itálie, Madarské republiky a Polska.

Zdravotní problematika zvere byla hlavní náplní odborné cásti semináre. Úvodní referáty byly zamereny na mor prasat v populacích cerné zvere v SR i CR, jeho rozšírení, monitorování i tlumení. Prehledné zásadní referáty k této problematice prednesli za SR Prof. MVDr. J. Sokol, DrSc., reditel ŠVS SR a MVDr. Josef Holejšovský, reditel SVS CR. Dalším prioritním tématem byl výskyt a rozšírení motolice Fascioloides magna v SR. K této problematice se konalo v prubehu semináre jednání slovensko-madarské koordinacní skupiny pro dehelmintizaci jelenovitých v Podunajské oblasti. Slovenští i madarští odborníci vyhodnotili nekolikaletý úspešný prubeh antiparazitárních akcí vcetne cesko-slovenské spolupráce pri efektivním využití prípravku Rafendazol premix a.u.v. (výrobce BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léciv, CR) k tlumení této nebezpecné nákazy. V této souvislosti byla zhodnocena etologická i ekologická hlediska šírení nákaz u spárkaté zvere v Podunají. Znacná pozornost byla venována mykobakteriálním infekcím - tuberkulóze i paratuberkulóze u spárkaté zvere v CR i SR. Významné byly nové poznatky o šírení trichinelózy, syrkocystózy, brucelózy, o prírodní ohniskovosti leptospiróz, soucasném výskytu echinokokózy, poznatky o epidemiologii boreliózy v SR. Dále byly predneseny príspevky pojednávající o parazitozách u zvere pernaté, u predátoru aj. Zajímavé byly nové poznatky o fyziologii výživy spárkaté zvere a podnetný príspevek o soucasné problematice a legislative farmových chovu v SR. Byly též predneseny údaje o výskytu cizorodých látek u zajíce i u další lovné zvere a ryb ve vybraných lokalitách SR.

Tematický okruh venovaný ekologii byl zameren predevším na oblast Podunají v souvislosti s vodním dílem Gabcíkovo, napr. reintrodukci bobra a jeho šírení, výskyt orlovce morského, nových druhu ryb v slovenském úseku Dunaje, na zmeny ichtyofauny v dalších vodních lokalitách SR na pusobení antropogenních vlivu aj. V prubehu semináre se konalo jednání mezirezortní pracovní skupiny s úcastí madarských odborníku pro záchranu dropa. Byly predneseny poznatky a promítnut film o umelé inseminaci dropu.

Polytematický seminár zamerený na problematiku zdravotního stavu i chovu zvere, dále na životní prostredí a jeho zmeny v uvedené oblasti byl velmi úspešný a prínosný z hlediska nových poznatku a jejich využití v praxi. Nutno vyzdvihnout, že organizacní výbor semináre s predsedou Prof. MVDr. J. Sokolem, DrSc., tajemníkem MVDr. Dušanem Rajským a dalšími cleny výboru zajistili na vysoké odborné i organizacní úrovni tuto veterinární, ekologickou i mysliveckou akci.

Prof. MVDr. Bohumil Ševcík, DrSc.

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info